Տնային առաջադրանքներ 9-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

                        

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ — ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

 1. Իրականացնել ,, Առաջին աշխարհամարտ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայոց ցեղասպանություն,, թեմայով:
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Առաջին հանրապետության դասերը,, թեմայով:

 

ՆՈՅԵՄԲԵՐ — ՀՈՒՆՎԱՐ

 1. Իրականացնել ,,Բռնադատվածներ,, նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արվեստ և աշխարհամարտ,, թեմայով:

 

ՓԵՏՐՎԱՐ — ՄԱՐՏ

1. Կատարել հետազոտական աշխատանքներ հասարակագիտական ստուգատեսի անվանակարգերի համապատասխան և վերլուծել ստուգատեսի ընթացքն ու արդյունքները:

ԱՊՐԻԼ — ՄԱՅԻՍ

 1. Պետական քննությունների նախապատրաստություն:

Դասարանական առաջադրանքներ 9-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

                        

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Աշխարհամարտ,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 4. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 2. Նկարագրել պատերազմող խմբավորումների ռեսուրսները;
 3. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:

 

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել արևմտյան և արևելյան ռազմաճակատները;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները:

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Ցեղասպանություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախներև և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը;
 4. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Նկարագրել 1918-1920թթ.-ի Երևանի մեկ օրը;
 5. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր:

 

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 2. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ առարկայական ծրագրի 2.4 կետի ձևակերպումը չի հակասում պատմական իրականությանը:

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Քաղաքացիական պատերազմ,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հանրապետական Իսպանիայի պարտության պատճառները;
 3. Համեմատել իսպանական և իտալական ֆաշիզմը;
 4. Ապացուցել, որ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտի ներածությունն էր:

 

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

 

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը,
 3. Սահմանել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական մշակույթին առնչվող 10 հասկացություն:

 

ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել հայոց առաջին և երկրորդ հանրապետությունները;
 2. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի նախադրյալները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել;
 4. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը:

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 4-11

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/,
 2. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտը նպատակադրված սադրանք է;
 3. Համեմատել պատերազմող խմբավորումների նպատակները և ռեսուրսները;
 4. Նկարագրել երկրորդ աշխարհամարտի ռազմա — քաղաքական ընթացքը:

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 11-18

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի հայ զորավարներին և հերոսներին;
 2. Գնահատել հայերի մասնակցությունը երկրորդ աշխարհամարտին;
 3. Ապացուցել, որ պատերազմի այդպիսի ավարտը կանխորոշված էր;
 4. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի արդյունքները:

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 18

 1. Սահմանել երկրորդ աշխարհամարտին առնչվող երեք կարևորագույն և յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատել պատերազմող պետությունների ներքին քաղաքականությունը;
 4. Ապացուցել, որ աշխարհամարտերի կազմակերպիչները նույն ուժերն են:

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 25-29

 1. Թվարկել սառը պատերազմի քաղաքակրթական, գաղափարախոսական և տնտեսական նպատակները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Սահմանել սառը պատերազմի հինգ հիմնական հասկացությունները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 14.01.2015

                                               ,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻԳԵՐՈՐԴ — ԵՐՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02

                                                      Ստուգատեսային շաբաթ

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 04-05.02

 1. Սահմանել ,,Մշակութային ագրեսիա,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել ,,Սառը պատերազմի,, ժամանակաշրջանի ձեռբերումները և ձախողումները;
 3. Ապացուցել, որ ,,Սառը պատերազմի,, ժամանակաշրջանի մշակույթն ուներ գաղափարախոսական նշանակություն և քաղաքական ենթատեքստ;

4. Համեմատել խորհրդային և արևմտյան մշակույթների առանցքային կողմերը:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 11.12.02

 1. Սահմանել ,,Երրորդ աշխարհ,, հասկացությունը;
 2. Ապացուցել Երրորդ աշխարհի քաղաքակրթական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական գոյությունը;
 3. Թվարկել Երրորդ աշխարհի պետությունների ընդհանրությունները;
 4. Համակողմանիորեն բնութագրել Երրորդ աշխարհի պետություններից որևէ մեկին:

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-111

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-19.02

 1. Սահմանել ,,Ազգային զարթոնք,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել ազգային զաթոնքի փուլերը 20-րդ դարում /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Համակողմանիորեն բնութագրել ՀԽՍՀ տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը 1945-1991 թթ.-ին;
 4. Վերլուծել 1949 թվականի ողբերգության պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-114

www.lragir.am/index/arm/0/society/view/105544

www.yerkirmedia.am/wap.php?act=news&lan=hy&id=1107

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 25-26.02

 1. Սահմանել 10 հասկացություն, որոնք անբաժանելի են 1945-1991թթ.-ի հայկական մշակույթից;
 2. Բնութագրել նշված ժամանակաշրջանի որևէ մշակույթային գործչի;
 3. Համեմատել հայաստանյան կրթության վիճակն այսօր և 20-րդ դարի 80-ական թվականներին;
 4. Ապացուցել, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի ու մշակույթի փոխադարձ ազդեցությունը հայկական մշակույթի օրինակով:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-140

http://www.mfa.am/hy/armenia-culture/

http://www.hayzinvor.am/23276.html

http://encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1341

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

                                             Կատարման ժամկետը՝ 04-05.03

Անհատական և խմբային ստուգողական աշխատանք ,,Աշխարհը և հայերը երկու աշխարհամարտերի միջակայքում,, թեմայից:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 11-12.03

 1. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտն անխուսափելի էր
 2. Թվարկել պատերազմող խմբավորումների նպատակները
 3. Նկարագրել պատերազմող կողմերի ռեսուրսները
 4. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի պատճառները:

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-63

http://www.1-sovetnik.com/articles/article-642.html

https://www.youtube.com/watch?v=biMjSSj7VUw

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-02.04

 1. Ապացուցել, որ սառը պատերազմը համաշխարհային պատերազմ է;
 2. Թվարկել սառը պատերազմի նպատակները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:
 4. Բնութագրել սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի որևէ պետական կամ քաղաքական գործչի:
 5. Ապացուցել, որ սառը պատերազմն էական ազդեցություն է ունեցել մշակույթի վրա:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84, 122-129

http://www.diplomat.am/publ/informacion_paterazmner/20-1-0-93

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4304

http://hetq.am/arm/news/26630/sary-paterazmi-khorhrdanishy-charli-ancakety.html

https://www.youtube.com/watch?v=XSmwk-NKAAQ

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-09.04

 1. Սահմանել վերջին քառասունամյակի 10 կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել ԽՍՀՄ կործանման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:
 3. Բնութագրել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլը;
 4. Կազմել հայոց պատմության 1988-1992թթ.-ի մանրամասն ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-129

Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 95-100

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4304

https://www.youtube.com/watch?v=ege3VJYn6pw

https://www.youtube.com/watch?v=09PWgHFA7Wc

http://samlib.ru/e/efremow_a_n/otchetallenadallesa.shtml

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-16.04

 1. Թվարկել երրորդ հանրապետության գոյության ներքին և արտաքին գործոնները;
 2. Բնութագրել երրորդ հանրապետությունում կայացած ընտրությունները;
 3. Ապացուցել, որ ՀՀ արդի սոցիալ-տնտեսական վիճակն անխուսափելի չէր;
 4. Համեմատռել երկրորդ և երրորդ հանրապետուրթյունների մշակութային կյանքը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-162

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2227

http://blog.ararat-center.org/?p=233

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-19.03

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի 10 կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Համեմատել երկրորդ աշխարհամարտի երեք կարևորագույն քաղաքական իրադարձությունները;
 3. Ապացուցել, որ Գերմանիայի և նրա դաշնակիցների պարտությունն անխուսափելի չէր:
 4. Ապացուցել, որ հայերը նշանակալի դեր են խաղացել երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77-82

Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-78

http://www.slideshare.net/mariqechechyan/ss-16384816

http://hayenq.webnode.ru/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D6%81%D5%B8/%D5%B09/

http://historynotes.ru/vtoraya-mirovaya-voyna-1939-1945-gg/

https://www.youtube.com/watch?v=glR9AcWR4Y0

https://www.youtube.com/watch?v=3UYGk4AzBbk

        

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-02.04

 1. Ապացուցել, որ սառը պատերազմը համաշխարհային պատերազմ է;
 2. Թվարկել սառը պատերազմի նպատակները;
 3. Կազմել սառը պատերազմի ժամանակագրությունը:
 4. Բնութագրել սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի որևէ պետական կամ քաղաքական գործչի:
 5. Ապացուցել, որ սառը պատերազմն էական ազդեցություն է ունեցել մշակույթի վրա:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84, 122-129

http://www.diplomat.am/publ/informacion_paterazmner/20-1-0-93

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4304

http://hetq.am/arm/news/26630/sary-paterazmi-khorhrdanishy-charli-ancakety.html

https://www.youtube.com/watch?v=XSmwk-NKAAQ

https://www.youtube.com/watch?v=2c24rJw73z8

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-09.04

 1. Սահմանել վերջին քառասունամյակի 10 կարևոր հասկացությունները;
 2. Թվարկել ԽՍՀՄ կործանման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:
 3. Բնութագրել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլը;
 4. Կազմել հայոց պատմության 1988-1992թթ.-ի մանրամասն ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-129

Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 95-100

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4304

https://www.youtube.com/watch?v=ege3VJYn6pw

https://www.youtube.com/watch?v=09PWgHFA7Wc

http://samlib.ru/e/efremow_a_n/otchetallenadallesa.shtml

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-16.04

 1. Թվարկել երրորդ հանրապետության գոյության ներքին և արտաքին գործոնները;
 2. Բնութագրել երրորդ հանրապետությունում կայացած ընտրությունները;
 3. Ապացուցել, որ ՀՀ արդի սոցիալ-տնտեսական վիճակն անխուսափելի չէր;
 4. Համեմատել երկրորդ և երրորդ հանրապետությունների մշակութային կյանքը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-162

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2227

http://blog.ararat-center.org/?p=233

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետ` 22-23.04

 1. Թվարկել ներկայի և ապագայի մարտահրավերները;
 2. Ապացուցել, որ այժմ ընթանում է չորրորդ աշխարհամարտը;
 3. Համեմատել 20-րդ և 21-րդ դարերի քաղաքակրթությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 148-153

http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2240

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.04-22.05


Տնային առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

                     

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության զարգացումն օրինաչափ էր;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և հարևանների տնտեսական վիճակը 10-րդ դարում:

 

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Գագիկ Առաջինի և Հովհաննես-Սմբատի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը;
 2. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը,, թեմայով:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել հայկական երեք արքայատոհմերի կառավարման ժամանակաշրջանների մշակույթը;
 2. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ հմեմատական է պետության հզորությանը:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկական վերածնունդ,, թեմայով:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել հայ-բյուզանդական հարաբերությունները անկախական և ետանկախական ժամանակաշրջաններում;
 2. Վերլուծել հայ-բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ — ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Ապացուցել, որ Արևելքում ձևավորվել էին ավատատիրական հարաբերություններ;
 2. Բացատրել ավատատիրական Արևելքում պատմական օրինաչափությունների դրսևորման առանձնահատկությունների պատճառները;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը,, թեմայով:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

1.Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 2. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Կիլիկիայի իրավական համակարգը,, թեմայով:

 

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն:

 

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Միջնադարի լույսն ու ստվերը,, թեմայով:

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով:

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Ուսումնասիրել Ժաննա դ’Արկի կյանքն ու գործը;
 2. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի առանձնահատկությունները /պատասխանը հիմնավորել/:

 

ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Օսմանյան պետության առաջին դարը,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ — ռուսական հարաբերությունները միջնադարում,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 2014 թվականի դեկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Քրիստափոր Կոլումբոս,, թեմայով;
 2. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի հերոսներին և հակահերոսներին:

ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 2014 թվականի դեկտեմբեր-2015 թվականի հունվար

1.Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները:

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 16.12.2014-16.01.2015

1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ռեֆորմացիայի հայկական արմատները,, թեմայով:

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015 թվականի հունվար

1.Համեմատել Արևմուտքի և Արևելքի միջնադարերը;

2.Թվարկել միջնադարի ձեռքբերումները /պատասխանը հիմնավորել/:

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ձմեռային արձակուրդ

1. ,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատեսի նախապատրաստություն:   

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 2015 թվականի հունվար

1. Ստուգատեսային անհատական և խմբային աշխատանքներ:

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 2015 թվականի փետրվար

1.Համեմատել 17-18-րդ դարերի հեղափոխությունները;

2.Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկական ազատագրական շարժումը 17-18-րդ դարերում,, թեմայով:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 01-10.03

 1. Վերլուծել Դավիթ Բեկին նվիրված արվեստի կամ գրականության որևէ ստեղծագործություն:ստեղծագործություն:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 10-29.03

 1. Վերլուծել Նապոլեոն Բոնապարտին նվիրված արվեստի կամ գրականության որևէ ստեղծագործություն:

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.03-03.04

 1. Կատարել դասագրքի էջ 129-ի առաջադրանքները:

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-13.04

 1. Վերլուծել Աբրահամ Լինքոլնին նվիրված արվեստի կամ գրականության որևէ ստեղծագործություն:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13.04-15.05

1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայկական կուսակցությունների գործունեությունը մինչև առաջին աշխարհամարտի սկիզբը» թեմայով:

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-31.05

 1. Թվարկել նոր ժամանակների 10 գլխավոր դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Թվարկել նոր ժամանակների 10 ականավոր գործիչներին /պատասխանը հիմնավորել/:

Դասարանական առաջադրանքներ 8-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

                     

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել ավատատիրական հասարակության օրինաչափությունները;
 3. Թվարկել հայկական ավատատիրության առանձնահատկությունները;
 4. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1.  Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության զարգացած և թերզարգացած ճյուղերը;
 2. Համեմատել իննը և տասնմեկերորդ դարերի հայկական տնտեսությունը;
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից մեկը:

 

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 2. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Ներկայացնել հայ-բյուզանդական հարաբերությունները 11-րդ դարի երկրորդ կեսին;
 2. Ապացուցել, որ Գրիգոր Մագիստրոսը հայ-բյուզանդական հարաբերությունների խորհրդանիշն է:

ՈՒԹԵՐՈՐԴ — ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում;
 3. Ապացուցել, որ միջնադարյան Արևելքն ավատատիրական էր:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

 

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավաքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

 

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Միջնադարը ծաղկման ժամանակաշրջանում,, թեմային առնչվող 11 հասկացություն;
 2. Համեմատել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի երեքական պետական և մշակութային գործիչների;
 3. Թվարկել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի գլխավոր ձեռքբերումները:

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել հայկական քաղաքակրթության մայրամուտի պատճառները;
 2. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 3. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 4. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

 

ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ներառելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

 

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ապացուցել, որ գոյություն ունի ռուսական քաղաքակրթություն:

 

ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 2-12

 1. Թվարկել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները:

ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 12-19

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է:

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 19-26

 1. Սահմանել ,,Ռեֆորմացիա,, հասկացությունը և այդ երևույթի հետ առնչվող բոլոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ Ռեֆորմացիան Վերածննդի քաղաքակրթական շարունակությունն է:

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերյան վերջին դաս

 1. Կազմել միջնադարի 10 կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել միջնադարի 10 կարևոր հասկացությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջնադարը պատմական օրինաչափությունների դրսևորում է:

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի առաջին դաս

 1. ,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 15.01-20.01

 1. Սահմանել ,,Հեղափոխություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հեղափոխությունների պատճառներն ըստ տեսակների;
 3. Ապացուցել, որ հեղափոխությունները պատմական օրինաչափությունների դրսևորում են;
 4. Մարդկություն — հեղափոխություն + այլմոլորակայիններ = x, գտնել x-ը /պատասխանը հիմնավորել/:

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.01-30.01

 1. Ստուգատեսային շաբաթ

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02.02-06.02

 1. Թվարկել անգլիական հեղափոխության պատճառները;
 2. Կազմել անգլիական հեղափոխության ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել անգլիական հեղափոխության անխուսափելիությունը;
 4. Բնութագրել Օլիվեր Կրոմվելին:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Թվարկել ամերիկյան հեղափոխության առանձնահատկությունները և փուլերը;
 2. Կազմել ամերիկյան հեղափոխության ժամանակագրությունը;
 3. Բնութագրել ամերիկյան հեղափոխության հերոսներից որևէ մեկին;
 4. Բացատրել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի քաղաքականությունն ամերիկյան հեղափոխության ժամանակ:

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31-35, 116-118; http://hy.wikisource.org/wiki/%D4%B7%D5%BB:%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%B8%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6_%28Soviet_Armenian_Encyclopedia%29_1.d

http://svitoc.ru/index.php?showtopic=1166

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.02

 1. Թվարկել ֆրանսիական մեծ հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 2. Բնութագրել ֆրանսիական մեծ հեղափոխության մեկական հերոսի և հակահերոսի;
 3. Կազմել ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը առանցքային դեր խաղաց մարդկային քաղաքակրթության առաջընթացում: 

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 37-42

www.arteria.am/hy/1360996710

https://www.youtube.com/watch?v=Hp85hy_ovdQ

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 23-27.02

 1. Թվարկել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլի՝ 17-րդ դարի երկրորդ կես-18-րդ դար, նախադրյալները;
 2. Բնութագրել ազատագրական պայքարի նվիրյալներից որևէ մեկին;
 3. Նկարագրել Արցախի զինված պայքարը;
 4. Ապացուցել Անգեղակոթի ժողովի անարդյունավետությունը:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-16

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%D5%AB_%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D6%84%D5%A1%D6%80_%281724-1731%29

http://www.anunner.com/repository-articles/armenian-people-history/34._%D4%BB%D5%8D%D5%90%D4%B1%D5%85%D4%B5%D4%BC_%D5%95%D5%90%D4%BB%D5%86_%D4%B5%D5%8E_%D5%80%D4%B1%D5%85_%D4%B1%D4%B6%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D4%B3%D5%90%D4%B1%D4%BF%D4%B1%D5%86_

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Angexakoti_joxov@

    ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

                           Կատարման ժամկետը՝ 02.03

 1. Նկարագրել Դավիթ Բեկի վարած ճակատամարտերից որևէ մեկը;
 2. Ապացուցել, որ Դավիթ Բեկը պետություն էր ստեղծել;
 3. Բնութագրել Դավիթ Բեկի զորավարներից որևէ մեկին;
 4. Թվարկել Դավիթ Բեկի անկախական շարժման ձախողման գլխավոր և երկրորդական պատճառները:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-20

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B4%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%A9_%D4%B2%D5%A5%D5%AF

ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 03-06.03

 1. Անհատական և խմբային ստուգողական աշխատանք ,,Նոր ժամանակներ. հեղափոխությունների փուլը,, թեմայից:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.03

 1. Թվարկել ֆրանսիական մեծ հեղափոխության հետևանքները և Նապոլեոն Բոնապարտի միահեծան իշխանության հաստատման պատճառները
 2. Կազմել Նապոլեոնյան ժամանակաշրջանի ժամանակագրությունը
 3. Բնութագրել Նապոլեոն Բոնապարտին
 4. Համեմատել Նապոլեոնյան և Սրբազան Դաշինքի Եվրոպաները:

Աղբյուրներ՝  Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-52

http://armplaneta.com/napoleon-bonapart/

https://www.youtube.com/watch?v=wMT1L5-dXuE

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/NAPOLEON_I.html

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.03

 1. Համեմատել 19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Կազմել 19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունների ժամանակագրությունը;
 3. Բնութագրել 19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունների որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 58-60,117

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4_%281830-1840_%D5%A9%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%29

http://lraber.asj-oa.am/3932/1/3.pdf

http://hy.wikisource.org/wiki/%D4%B7%D5%BB:%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%8D%D5%B8%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6_%28Soviet_Armenian_Encyclopedia%29_12.

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.03-03.04

 1. Թվարկել ազգային պետությունների առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման գործընթացները;
 3. Շարադրել Օտտո ֆոն Բիսմարկի և Ջուզեպե Գարիբալդիի համեմատական բնութագիրը;

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 121-130

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8E%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%A8_%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%B8%D5%BA%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B4

http://hy.wikiquote.org/wiki/%D5%95%D5%BF%D5%BF%D5%B8_%D6%86%D5%B8%D5%B6_%D4%B2%D5%AB%D5%BD%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%AF

http://apollonakumb.weebly.com/1329141414001408138713821396139813811408/2

http://hy.wikiquote.org/wiki/%D5%8B%D5%B8%D6%82%D5%A6%D5%A5%D5%BA%D5%BA%D5%A5_%D4%B3%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A2%D5%A1%D5%AC%D5%A4%D5%AB

http://www.c-cafe.ru/days/bio/10/010.php

https://www.youtube.com/watch?v=16HvM0_hJbc

https://www.youtube.com/watch?v=M6uWb3_qpDY

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետ` 07-11.04

 1. Թվարկել ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 2. Բնութագրել Աբրահամ Լինքոլնին;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանս-պրուսական պատերազմն անխուսափելի էր;
 4. Սահմանել չորս հասկացություն, որոնք ընդհանուր են ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի և Ֆրանսիայի երկրորդ կայսրության կործանման համար:

Աղբյուրներ`  Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-115, 122-123 http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B1%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4_%D4%BC%D5%AB%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%AC%D5%B6

http://usa-info.com.ua/history/citizen_war.html

https://www.youtube.com/watch?v=gdvm0lZdouo

https://vk.com/video-43215063_167216648?list=6191dfdb19037f3fcc

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-30.04

 1. Համեմատել հայերի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում;
 2. Բնութագրել 19-րդ դարի հայկական մշակույթը:
 3. Նկարագրել 19-րդ դարի հայկական տնտեսությունը;
 4. Ապացուցել, որ ազատագրական պայքարի զինված փուլն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-106

http://www.armeniansgenocide.am/am/Encyclopedia_Of_armenian_genocide_Haykakan_harc

http://marytelunts.blogspot.com/2014/10/19.html

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-30.04

 1. Համեմատել հայերի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում;
 2. Բնութագրել 19-րդ դարի հայկական մշակույթը:
 3. Նկարագրել 19-րդ դարի հայկական տնտեսությունը;
 4. Ապացուցել, որ ազատագրական պայքարի զինված փուլն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-106

http://www.armeniansgenocide.am/am/Encyclopedia_Of_armenian_genocide_Haykakan_harc

http://marytelunts.blogspot.com/2014/10/19.html

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Թվարկել ռուսական առաջին հեղափոխության պատճառները և հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ հակամարտ ռազմա-քաղաքական դաշինքների ձևավորումն աշխարհում անխուսափելի էր;
 3. Բնութագրել 19-րդ դարի վերջի-20-րդ դարի սկզբի պետական գործիչներից որևէ մեկին:

Աղբյուրներ`  Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-119, 148-152

https://www.youtube.com/watch?v=AFcVwyzvZz4

http://www.hrono.ru/organ/ukaz_a/antanta.php

http://www.findarmenia.com/arm/history/25/495/496

     

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.05

 1. Բնութագրել հայկական քաղաքական ուժերի գործունեությունը ցեղասպանության շրջանում;
 2. Ապացուցել, որ դասագրքում կեղծված է երիտթուրքերի գործունեությունը;
 3. Նկարագրել Սասունի ինքնապաշտպանությունը:
 4. Սահմանել հայոց ցեղասպանության հետ առնչվող 10 հասկացություն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ106-110, 115-116, 118-124

 Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 137-139

 http://masters.armeniansgenocide.am/content_images/file/Yndunelutyun/7_.pdf

 https://www.youtube.com/watch?v=nVYxxH7gTIg

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-30.05

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Սահմանել դասարանական աշխատանքի հիմնական հասկացությունները;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Հայոց աշխարհի իմ անկյունը,, թեմայով:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել քրիստոնեական, բուդդայական և իսլամական տոմարները;
 2. Թվարկել ժողովուրդների տոմարների միասնականացման կարևոր և երկրորդական պատճառները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք նվիրված Հայկական լեռնաշխարհի որևէ նախնադարյան հուշարձանի:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ժայռապատկերներ,, կամ ,,Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում,, թեմայով:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Բուրգերի առեղծվածները,, թեմայով:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել եգիպտացի երեխայի կյանքի մեկ օրը:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 2. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքում ստրկությունն անխուսափելի էր:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2.  Լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի մշակույթները;
 2. Բացատրել Բուդդայի ուսմունքը:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել Հին Չինաստանի կամ Հին Հնդկաստանի երեխայի մեկ սովորական օրը:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ժողովուրդների առանձնահատկությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Շարադրել Հին Արևելքի ժողովուրդներից որևէ մեկ էպոսի համառոտ բովանդակությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները,, թեմայով:

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 08.12.2014 — 24.01.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հին աշխարհի երեխաների խաղերը,, թեմայով:

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի ձևավորման ավանդազրույցները:

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

1. Պատմել Արմենիա-Շուպրիայի մասին:

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-09.03

 1. Համեմատել հայկական աշխարհակալությունները;
 2. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 10.03-05.04

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արտաշեսյան ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը:

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06.04-31.05

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Արշակունյաց ժամանակաշրջանին վերաբերող նյութերը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արշակունյաց Հայաստանի մշակույթը» թեմայով:

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության

երեք կարևորագույն իրադարձություններից;

 1. Սահմանել ,, Տոմար,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել օգտագործվող բոլոր տոմարները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները;
 2. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 3. Ապացուցել, որ ժայռապատկերները անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Եգիպտոսի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 3. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել եգիպտացի երեխայի կյանքը նախնադարում և Հին ու Նոր թագավորությունների ժամանակ;
 2. Թվարկել եգիպտացի երեխայի պարտականությունները և իրավունքները;
 3. Ապացուցել, որ Հին Եգիպտոսում կային դպրոցներ:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կազմել Հին Միջագետքի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հին Միջագետքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Համեմատել Հին Միջագետքի պետությունները:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 2. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար ,,Մաթեմատիկա,, առարկա:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Չինաստանի հզորացման պատճառները;
 2. Կազմել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ կաստայական կարգերի հաստատումն անխուսափելի էր:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի երեխաների առօրյան;
 2. Ապացուցել, որ Հին Չինաստանում երեխաներին պաշտում էին:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի և նախնադարի երեխաների կյանքը;
 3. Կազմել Հին Արևելքի ժամանակագրությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Դեմոկրատիա,, և ,,Օլիմպիական խաղեր,, հասկացությունները;
 2. Պատմել հունական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Իլիական,, և ,,Ոդիսական,, պոեմների բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հունական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

ՏԱՍՆՉՈՐԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 8-15

 1. Թվարկել Հին Հունաստանի երեխաների խաղերը;
 2. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի երեխաների կրթությունը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Հունաստանում կար բարձրագույն կրթություն:

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 15-30

 1. Սահմանել ,,Հանրապետություն,, և ,,Կայսրություն,, հասկացությունները
 2. Պատմել հռոմեական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Էնեական,, պոեմի բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հռոմեական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Հուլիոս Կեսարին:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի 12-16

,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02

Ստուգատեսային շաբաթ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Պատմել հայ ժողովրդի ծագման ավանդազրույցները;
 2. Կազմել հայ ժողովրդի ձևավորման ժամանակագրությունը;

    3. Թվարկել լեզվով հնդեվրոպական և քաղաքակրթությամբ արիական ժողովուրդներին:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Թվարկել հայկական արիադավան պետությունները;
 2. Համեմատել Արատտան և Հայասան;
 3. Պատմել կուտիների և հիքսոսների արշավանքների մասին:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ՝ 36-38

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D6%84%D5%BD%D5%B8%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80

https://www.youtube.com/watch?v=UypJ5QtQyBU

http://www.hayagitaran.info/2013/05/2020/

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-06.03

 1. Թվարկել Վանի թագավորության ստեղծման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Կազմել Վանի թագավորության ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել Վանի թագավորության արքաներից ցանկացած երեքին;
 4. Նկարագրել Վանի թագավորության քաղաքներից կամ ամրոցներից որևէ մեկը;
 5. Ապացուցել, որ հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են Վանի

թագավորության հզորության մասին;

 1. Սահմանել Վանի թագավորությանն առնչվող հինգ հիմնական

հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-64

https://www.youtube.com/watch?v=5VR3XmHxuRI

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը; 09.03-03.04

 1. Թվարկել Արտաշես արքայի բարենորոգումները;
 2. Նկարագրել Արտաշատ մայրաքաղաքը:
 3. Համեմատել Արտաշեսյան երեք արքաների գործունեությունը:
 4. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծի արտաքին քաղաքականությունն անսխալական էր;
 5. Կազմել Արտաշեսյան Հայաստանի ժամանակագրությունը;
 6. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանին առնչվող յոթ կարևոր հասկացություն:

Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 82-119

https://uniarm.wordpress.com/%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%A1/

https://www.youtube.com/watch?v=Duin_jrsqAM

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-17.04

 1. Կազմել Հայաստանի առաջինից երրորդ դարերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրել Տրդատ Ա-ին;
 3. Նկարագրել Հռանդեայի ճակատամարտը;
 4. Սահմանել և բացատրել «Ժամանակ անիշխանության» հասկացությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-135

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-30.04

 1. Սահմանել «Արքունիք», «Գործակալություն», «Հազարապետություն», «Սպարապետություն», «Աշխարհաժողով», «Քուրմ», «Բանակ», «Զորանամակ», «Աշխարհազոր» հասկացությունները;
 2. Նկարագրել արքունիքի կառուցվաքն ու գործառույթները:
 3. Ապացուցել, որ այրուձին է բանակի գլխավոր հարվածային ուժը:
 4. Համեմատել համահայկական պետությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-146 http://www.haykino.ru/am/movies/%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%84%D5%A5%D5%AE+-+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF+%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A8/?movie=487

http://armyansky.narod.ru/index/0-67

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_P2kOeZ90

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Պատասխանել դասագրքի էջ 150-ի և 153-ի հարցերին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147-154

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-22.05

 1.  Համեմատել հայկական ավանդազրույցների հերոսներին;
 2. Մանրամասն պատմել «Տիգրան և Աժդահակ» վիպասքը:
 3. Բնութագրել հայոց հին հավատքի երկու ամենաբնորոշ կողմերը;
 4. Ապացուցել, որ եղել է նախամաշտոցյան գիր;
 5. Ներկայացնել հայկական արեգակնային օրացույցը;
 6. Թվարկել թատրոնի տեսակները հին Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 155-177

   http://blognews.am/arm/news/35387/asq-tigrani-ev-azhdahaki-masin.html

   https://hayaryakanch.wordpress.com/2013/08/04/%D5%B4%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA-%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A3/

 

                                           ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 25-29.05

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴԱՍ

Դասարանական առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. ,,Մարդ,, հասկացության սահմանումը և սահմանման հիմնավորումը;
 2. Մարդու առաջացման վարկածների բովանդակության շարադրումը;
 3. Ապացուցել, որ մարդու առաջացման հիմնախնդիրը գիտությունը դեռ չի լուծել:

  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
 2. Սահմանել ,,Տոհմ,, և ,,Ցեղ,, հասկացությունները;
 3. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
 4. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարեդարյան հուշարձանները:

  ԵՐՐՈՐԴ — ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1.  Սահմանել ,,Դպրոց,, և ,,Քննություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
 3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
 4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:

  ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
 2.  Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները, որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք,
 3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:

  ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Հասարակություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել նախնադարում հասարակական կյանքի կազմակերպման տարբերակները;
 3. Ապացուցել, որ հասարակական կյանքի կազմակերպումն անխուսափելիորեն կհանգեցնի պետության առաջացման:

  ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Ոսկեդար,, հասկացությունը;
 2. Ապացուցել, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
 3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:

  ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել նախնադարի երեք կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկել նախնադարի հիմնական փուլերը;
 3. 3.Ապացուցել, որ նախնադարը մարդկության արշալույսն է:  

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Սահմանել ,,Արիական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարն է:

  ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել արիական քաղաքակրթության  ձեռքբերումները;
 2. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ;
 3. Գրել պատմվածք ,, Արիացու օրագրի պատառիկներ,, վերնագրով:

  ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է:

  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 3. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:

  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կազմել Հին Եգիպտոսի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Սահմանել Հին Եգիպտոսին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Համեմատել ցանկացած երկու փարավոնի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:

  ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. 1. Կազմել Շումերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել Շումերին առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Թվարկել շումերական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Շարադրել շումերական էպոսի բովանդակությունը:

  ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կազմել չինական քաղաքակրթության հնագույն և հին փուլերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել չինական քաղաքակրթությանն առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Թվարկել չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Բնութագրել Ցին Շի Հուանդիին:

  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Ներկայացնել Հայկ Նահապետի մասին պատմությունների տարբերակները;
 2. Բնութագրել Հայկ Նահապետին;
 3. Կազմել Հայկյանների ժամանակագրությունը;
 4. Նկարագրել Հայկի և Բելի ճակատամարտը: Գծել Ճակատամարտի սխեման;
 5. Թվարկել Հայկ Նահապետի դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 6. Գրել պատմվածք ,,Ես Հայկ Նահապետի զինվորն եմ,, վերնագրով:

  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել գրի տեսակները;
 2. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է;
 3. Համեմատել հայկական այբուբենի առաջացման վարկածները:

  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Ձեզ հայտնի բոլոր քաղաքակրթությունները;
 2. Ապացուցել, որ Հայկյան Հայաստանն արիական քաղաքակրթության պատվարն էր

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 1-7

 1. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների արշավանքները և դրանց հետևանքները;
 2. Սահմանել ,,Հոմերոսյան Հունաստան,, հասկացությունը;
 3. Նկարագրել կրետե-միկենյան մշակույթը:

  ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 8-14

 1. Սահմանել Արարատյան թագավորության պատմությանն առնչվող յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Արարատյան թագավորության ռազմա-քաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Արարատյան թագավորության որևէ քաղաք կամ տաճար;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն էր:

  ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբերի 15-21

 1. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի քաղաքական համակարգը, արտաքին քաղաքականությունը, զինած ուժերն ու երեխաների կրթությունը;
 2. Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան;
 4. Սահմանել Սպարտային և Աթենքին վերաբերող երեքական հասկացություն:

  ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 22-28

 1. Կազմել հունական մշակույթի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել հունական մշակույթի հետ առնչվող 10 կարևոր հասկացությունները;
 3. Թվարկել հունական մշակույթի ձեռքբերումները /պատասխանը հիմնավորել/;
 4. Ապացուցել, որ հունական մշակույթն է եվրոպական քաղաքակրթության հիմքում:

  ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի առաջին դաս

,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես  

ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 13.01 — 20.01.2015

 1. Համեմատել Արիստոտելին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 2. Նկարագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները;
 3. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակաշրջանի որևէ զորավարի կամ գիտնականի;
 4. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացու ստեղծած կայսրության կործանումն անխուսափելի էր:

  ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 02.02-06-02

 1. Սահմանել ,,Հելլենականություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել հելլենականության դրական և բացասական հետևանքները հայկական քաղաքակրթության համար;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշեսյան Հայաստանը հելլենական պետություն էր;
 4. Համեմատել Հայկյան և հելլենական Հայաստանները:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Բնութագրել Տիգրան Մեծին;
 2. Կազմել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության կործանման պատճառները:

Աղբյուրներ՝ http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6_%D5%84%D5%A5%D5%AE

http://encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1304

Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 91-111

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.02

 1. Սահմանել ,,Աշխարհակալություն,, հասկացությունից անբաժան 10 հասկացություններ;
 2. Համեմատել ցանկացած երեք աշխարհակալություն:

Աղբյուրներ`

bararanonline.com/աշխարհակալություն

https://www.youtube.com/watch?v=9miMXaeua3o

https://www.youtube.com/watch?v=Iu_SM4GbTuA

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 23-27.02

1.Անհատական և խմբային ստուգողական աշխատանք ,,Հունական քաղաքակրթությունը արդի Արևմուտքի օրորոց և հայկական վերջին աշխարհակալությունը,, թեմայից

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.03

 1. Մանրամասն շարադրել Հռոմի ստեղծման առասպելը;
 2. Սահմանել ,,Պատրիկ,, և ,,Պլեբեյ,, հասկացությունները;
 3. Համեմատել արքայական Հռոմը հանրապետական Հռոմի հետ;
 4. Նկարագրել Սպարտակի անցած ուղին;
 5. Թվարկել ստրուկների ապստամբության պարտության պատճառները;
 6. Բնութագրել Սպարտակին կամ Մարկոս Կրասոսին:

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 141-148, 161

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%80%D5%BC%D5%B8%D5%B4

https://sites.google.com/site/wikilearningscience/file-cabinet/spartak

https://www.youtube.com/watch?v=gE6fuR7olsQ

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.03

 1. Կազմել հայ-հռոմեական պատերազմների ժամանակագրությունը
 2. Նկարագրել հայ-հռոմեական պատերազմների որևէ ճակատամարտ
 3. Բնութագրել այդ ժամանակաշրջանի որևէ զորավարի
 4. Թվարկել հայ-հռոմեական պատերազմների դասերը

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 108-109, 112-115, 120, 125-126, 130-131

http://hay-geni-haxtanak.blogspot.com/2014/01/70-68_2.html

http://armenianhouse.org/sargsyan/razmarvest/6.html

http://www.hayzinvor.am/16341.html

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.03

 1. Կազմել Հուլիոս Կեսարի կյանքի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Շարադրել Կեսարի և Բրուտոսի համեմատական բնութագիրը;
 3. Սպարտակի, Կեսարի և Բրուտոսի գործունեության օրինակով ապացուցել, որ անհատի կարևոր դեր ունի պատմության մեջ:

Աղբյուրներ`Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 161, 164-165

http://syuzikarapetyan.blogspot.com/2013/03/blog-post_12.html

http://www.hayzinvor.am/14877.html

https://sites.google.com/site/wikilsnatureofarmenia/hulios-kesar

https://www.youtube.com/watch?v=pbl0Fq7D_BA

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.03-03.04

 1. Կազմել հռոմեական կայսրության ժամանակագրությունը;
 2. Շարադրել Օկտավիանոսի, Ներոնի և Դիոկղետիանոսի համեմատակ բնութագիրը;
 3. Ապացուցել, որ հռոմեական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 166-173

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%BC%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5945

https://www.youtube.com/watch?v=2wYgh2jHhhM

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.04

 1. Համեմատել հռոմեական և հունական կրոնները;
 2. Ապացուցել, որ ճարտասանությունն անհրաժեշտություն էր հին աշխարհում;
 3. Պատմել հռոմեական տերության կրթական համակարգի մասին;
 4. Բնութագրել հռոմեական մշակույթի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 174-181

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1:%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%B0%D5%BC%D5%B8%D5%B4%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5979

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-drevnego-rima.html

https://www.youtube.com/watch?v=WXU8DeYF7ms

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-23.04

Ամփոփիչ աշխատանք «Հին Հռոմ. աշխարհակալության անփառունակ ավարտի ապացույց և հին Հայաստան. արմատներից հրաժարվելու ճանապարհին» թեմայից:

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27-30.04

 1. Թվարկել քրիստոնեության ընդունման պատճառները և հետևանքները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ պետության առկայությունը և մշակույթի զարգացումը ուղիղ համեմատական չեն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 136-137

http://exhibits.lib.usf.edu/exhibits/show/armenianstudies/armculture-arm/religion-arm

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_qristoneutyan_hrchakumy_petakan_kron

https://vahagnakanch.wordpress.com/author/vahagnakanch/page/29/

https://www.youtube.com/watch?v=XEq8XaIeW6g

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Թվարկել ժողովուրդների մեծ գաղթի պատճառները և հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ ժողովուրդների մեծ գաղթը կարևոր դեր է խաղացել համաշխարհային պատմության մեջ;
 3. Համեմատել Արիոսի ուսմունքը և Հավատո հանգանակը:
 4. Սահմանել քրիստոնեությանն առնչվող 7 հասկացություն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-14 http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%A5%D5%AE_%D5%A3%D5%A1%D5%B2%D5%A9

http://www.krugosvet.ru/node/42956?page=0,1

https://www.youtube.com/watch?v=Z14GCZP7Bac

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.05

 1. Թվարկել կայսրական իշխանության առանձնահատկությունները;
 2. Ապացուցել, որ Հայկական արքայատոհմի օրոք Բյուզանդիան կրկին հզորացել է:
 3. Շարադրել Հուստինիանոս Ա-ի և Վասիլ Ա-ի համեմատական բնութագիրը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

http://www.yerevaklur.am/category/news_id/253

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1282    http://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%B2_%D4%B1_%D5%84%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D5%A4%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%AB

https://www.youtube.com/watch?v=N3Mfl1Y8YsI

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.05

 1. Թվարկել իսլամի առաջացման պատճառները և հետևանքները:
 2. Բնութագրել Մուհամեդին:
 3. Ապացուցել, որ իսլամա-քրիստոնեական բախումն անխուսափեիր չէր:
 4. Կազմել հայ-արաբական հարաբերությունների ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-107

Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 47-60

http://armislam.livejournal.com/518.html

https://www.youtube.com/watch?v=7L8ZsGP7_PM

                   https://www.youtube.com/watch?v=d1DGIOl_Ww4

ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-29.05

                       ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տնային առաջադրանքներ 7-րդ դասարան

https://tigranyanashot.wordpress.com/2014/08/21/7-9-%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
 2. Շարադրեք մարդու առաջացման հիմնախնդրի բարդության պատճառների Ձեր բացատրությունը:

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
 2. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը:

ԵՐՐՈՐԴ — ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
 2. Համեմատել Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան դպրոցները երեք այլ տարածաշրջանների դպրոցների հետ:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Ժայռապատկերներ,, կամ ,,Քարահունջ,, թեմաներով:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել հասարակական կյանքի կազմակերպումը տարբեր աշխարհամասերում;
 2. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ ,,Տոհմից վտարվածը,, վերնագրով:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը,, թեմայով;
 2. Համեմատել ցանկացած երեք քաղաքակրթությունների պատկերացումները ոսկեդարի մասին:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

1.Թվարկել նախնադարի դասերը / պատասխանը հիմնավորել/;

2.Համեմատել ցանկացած երեք տարածաշրջանների նախնադարյան բնակավայրերը:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արատտա,, թեմայով:

 

ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Թվարկել արիա — սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

 

ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության անկման պատճառները /պատասպանը հիմնավորել/;
 2. Նկարագրել հայ — եգիպտական հարաբերությունները հին աշխարհում:

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Ապացուցել, որ շումերական քաղաքակրթությունն արիականի բաղկացուցիչն է,
 2. Բեմադրել մի հատված շումերական էպոսից:

 

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ — չինական հարաբերությունները հնագույն ժամանակներից մինչև 5-րդ դար,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկյան Հայաստան,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկական գիրը,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 2014 թվականի դեկտեմբեր

 1. Կրետե-միկենյան մշակույթի օրինակով ցույց տալ զարգացած մշակույթների խոցելիությունը և պատմական փոփոխությունների ոչ ուղղագիծ բնույթը;
 2. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների շարքում հայերի հայտնվելու պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/:

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22.12.2014-19.01.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Մեր թանգարանները Արարատյան թագավորության մասին,, թեմայով:

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 15.12.2014-12.01.2015

 1. Համեմատել ,,300 սպարտացիներ,, ֆիլմերը:

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 22.12.2014-26.01.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,, Հայ-հունական քաղաքակրթական առնչությունները հին աշխարհում,, թեմայով:

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 16.01 — 30.01.2015

 1. Բեմականացնել Ալեքսանդր Մակեդոնացու կյանքի որևէ հատված:

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02.02-15.02

 1. Կազմել հելլենական ժամանակաշրջանի մանրամասն ռազմաքաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-28.02

 1. Թվարկել հայկական աշխարհակալությունների հետևանքները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Թվարկել աշխարհակալությունների դրական և բացասական կողմերը:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 03.2015

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ-հռոմեական հարաբերություններն անտիկ աշխարհում,, թեմայով;2.
 2. Վերլուծել հայ-հռոմեական հարաբերություններին վերաբերվող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.03-10.04

 1. Թվարկել Հռոմեական կայսրության պճատմական փուլերը / պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Թվարկել հռոմեական մշակույթի առանձնահատկությունները / պատասխանը հիմնավորել /:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-27.04

1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց նախաքրիստոնեական իրականությունը» թեմայով:

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.04-31.05

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Քրիստոնեությունը և հայերը.կարծիքների բախում» թեմայով: