Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

https://haykazmargaryan.wordpress.com/2013/08/22/276/

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները:

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության

երեք կարևորագույն իրադարձություններից;

 1. Սահմանել ,, Տոմար,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել օգտագործվող բոլոր տոմարները:

ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում:

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները;
 2. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 3. Ապացուցել, որ ժայռապատկերները անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են:

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Եգիպտոսի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 3. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել եգիպտացի երեխայի կյանքը նախնադարում և Հին ու Նոր թագավորությունների ժամանակ;
 2. Թվարկել եգիպտացի երեխայի պարտականությունները և իրավունքները;
 3. Ապացուցել, որ Հին Եգիպտոսում կային դպրոցներ:

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Կազմել Հին Միջագետքի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հին Միջագետքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Համեմատել Հին Միջագետքի պետությունները:

 

ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 2. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար ,,Մաթեմատիկա,, առարկա:

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Չինաստանի հզորացման պատճառները;
 2. Կազմել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ կաստայական կարգերի հաստատումն անխուսափելի էր:

 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Համեմատել Հին Չինաստանի և Հին Հնդկաստանի երեխաների առօրյան;
 2. Ապացուցել, որ Հին Չինաստանում երեխաներին պաշտում էին:

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

 1. Թվարկել Հին Արևելքի ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի և նախնադարի երեխաների կյանքը;
 3. Կազմել Հին Արևելքի ժամանակագրությունը:

 

ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 1. Սահմանել ,,Դեմոկրատիա,, և ,,Օլիմպիական խաղեր,, հասկացությունները;
 2. Պատմել հունական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Իլիական,, և ,,Ոդիսական,, պոեմների բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հունական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն:

 

ՏԱՍՆՉՈՐԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 8-15

 1. Թվարկել Հին Հունաստանի երեխաների խաղերը;
 2. Համեմատել Աթենքի և Սպարտայի երեխաների կրթությունը;
 3. Ապացուցել, որ Հին Հունաստանում կար բարձրագույն կրթություն:

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ դեկտեմբերի 15-30

 1. Սահմանել ,,Հանրապետություն,, և ,,Կայսրություն,, հասկացությունները
 2. Պատմել հռոմեական դիցաբանության մասին;
 3. Շարադրել ,,Էնեական,, պոեմի բովանդակությունը;
 4. Թվարկել հռոմեական մշակույթի նվաճումները;
 5. Բնութագրել Հուլիոս Կեսարին:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 2015թ.-ի հունվարի 12-16

,,Ես կարողանում եմ,, ստուգատես

ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 26.01-01.02

Ստուգատեսային շաբաթ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 02-06.02

 1. Պատմել հայ ժողովրդի ծագման ավանդազրույցները;
 2. Կազմել հայ ժողովրդի ձևավորման ժամանակագրությունը;

    3. Թվարկել լեզվով հնդեվրոպական և քաղաքակրթությամբ արիական ժողովուրդներին:

 

ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը՝ 09-13.02

 1. Թվարկել հայկական արիադավան պետությունները;
 2. Համեմատել Արատտան և Հայասան;
 3. Պատմել կուտիների և հիքսոսների արշավանքների մասին:

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ՝ 36-38

http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D6%84%D5%BD%D5%B8%D5%BD%D5%B6%D5%A5%D6%80

https://www.youtube.com/watch?v=UypJ5QtQyBU

http://www.hayagitaran.info/2013/05/2020/

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.02-06.03

 1. Թվարկել Վանի թագավորության ստեղծման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Կազմել Վանի թագավորության ժամանակագրությունը;
 3. Համեմատել Վանի թագավորության արքաներից ցանկացած երեքին;
 4. Նկարագրել Վանի թագավորության քաղաքներից կամ ամրոցներից որևէ մեկը;
 5. Ապացուցել, որ հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են Վանի

թագավորության հզորության մասին;

 1. Սահմանել Վանի թագավորությանն առնչվող հինգ հիմնական

հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-64

https://www.youtube.com/watch?v=5VR3XmHxuRI

ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը; 09.03-03.04

 1. Թվարկել Արտաշես արքայի բարենորոգումները;
 2. Նկարագրել Արտաշատ մայրաքաղաքը:
 3. Համեմատել Արտաշեսյան երեք արքաների գործունեությունը:
 4. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծի արտաքին քաղաքականությունն անսխալական էր;
 5. Կազմել Արտաշեսյան Հայաստանի ժամանակագրությունը;
 6. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանին առնչվող յոթ կարևոր հասկացություն:

Աղբյուրներ`Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 82-119

https://uniarm.wordpress.com/%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D5%B7%D5%A5%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%A1/

https://www.youtube.com/watch?v=Duin_jrsqAM

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-17.04

 1. Կազմել Հայաստանի առաջինից երրորդ դարերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրել Տրդատ Ա-ին;
 3. Նկարագրել Հռանդեայի ճակատամարտը;
 4. Սահմանել և բացատրել «Ժամանակ անիշխանության» հասկացությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-135

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-30.04

 1. Սահմանել «Արքունիք», «Գործակալություն», «Հազարապետություն», «Սպարապետություն», «Աշխարհաժողով», «Քուրմ», «Բանակ», «Զորանամակ», «Աշխարհազոր» հասկացությունները;
 2. Նկարագրել արքունիքի կառուցվաքն ու գործառույթները:
 3. Ապացուցել, որ այրուձին է բանակի գլխավոր հարվածային ուժը:
 4. Համեմատել համահայկական պետությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-146 http://www.haykino.ru/am/movies/%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6+%D5%84%D5%A5%D5%AE+-+%D5%80%D5%A1%D5%B5%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF+%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AC%D5%A8/?movie=487

http://armyansky.narod.ru/index/0-67

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_P2kOeZ90

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 04-08.05

 1. Պատասխանել դասագրքի էջ 150-ի և 153-ի հարցերին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147-154

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-22.05

 1.  Համեմատել հայկական ավանդազրույցների հերոսներին;
 2. Մանրամասն պատմել «Տիգրան և Աժդահակ» վիպասքը:
 3. Բնութագրել հայոց հին հավատքի երկու ամենաբնորոշ կողմերը;
 4. Ապացուցել, որ եղել է նախամաշտոցյան գիր;
 5. Ներկայացնել հայկական արեգակնային օրացույցը;
 6. Թվարկել թատրոնի տեսակները հին Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 155-177

   http://blognews.am/arm/news/35387/asq-tigrani-ev-azhdahaki-masin.html

   https://hayaryakanch.wordpress.com/2013/08/04/%D5%B4%D5%A5%D5%BD%D6%80%D5%B8%D5%BA-%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%B8%D6%81%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A3/

 

                                           ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍ

Կատարման ժամկետը` 25-29.05

ԱՄՓՈՓԻՉ ԴԱՍ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s