«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (10-րդ դասարան)

 

Նպատակ` սովորողի արժեհամակարգում կայուն բարձր տեղ ապահովել երկու կառույցի` պետություն, ազգ, անհատականության մի տիպի` քաղաքացի, և անցյալի դասերի յուրացման հմտությանը:

Խնդիրներ`

 1. Սովորողների բանավիճային կարողությունների զարգացում;
 2. Հետազոտական հմտությունների ձևավորում սովորողների մտային համակարգում;
 3. Սովորողների կողմից օտար լեզուների հետևողական կիրառման ամրակայում;
 4. Տրամաբանության օրենքների գործնական իմացության դրսևորում սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքում;
 5. Նախագծային գործունեության իրականացում տարատարիք խմբերում;
 6. Սովորողների մոտ փոխուսուցման պատրաստակամության և պատրաստականության ամրագրում:

Ժամաքանակ` 68 ժամ

Օգտագործվող հիմնական մեթոդները` նախագծային աշխատանք, բանավեճ, փոխուսուցում, պատմության վերակառուցում:

Գնահատում` 10 բալանոց համակարգով: Նախագծային աշխատանք – 20-30%, մասնակցություն բանավեճերին – 10-20%, փոխուսուցում – 15-20%, պատմական հիմնախնդիրների, նրանց լուծումների, պատմական այլընտրանքի, օրինաչափությունների, հասկացությունների սահմանումների, ժամանակագրությունների բանավոր և գրավոր ներկայացում – 15-30%:

Բովանդակությունը`

 1. Պատմության փուլաբաժանման քաղաքակրթական մոտեցումը – 1 ժամ
 2. Նախապատմական քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 3. Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանները – 1 ժամ
 4. Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանի տարածքում – 1 ժամ
 5. Հայոց ծագումնաբանությունը – 1 ժամ
 6. Հին Արևելք – 8 ժամ
  • Արատտա, Կուտիական աշխարհակալություն, Հայասա – 1 ժամ
  • Հին Եգիպտոս, Շումեր, Աքքադ – 1 ժամ
  • Արևելյան Միջերկրականի երկրները – 1 ժամ
  • Հին Չինաստան և Հին Հնդկաստան – 1 ժամ
  • Խեթական պետությունը, Բաբելոնիան և Ասորեստանը – 1 ժամ
  • Էլամ և Աքեմենյան Իրան – 1 ժամ
  • Արարատյան թագավորություն – 1 ժամ
  • Երվանդական Հայաստան – 1 ժամ
 7. Հին Արևմուտք – 8 ժամ
  • Հունական քաղաքակրթությունը մինչհելլենիստական շրջանում – 2 ժամ
  • Հին Հռոմ` թագավորությունից հանրապետությունով դեպի պրինցիպատ – 2 ժամ
  • Հռոմեական կայսրություն – 1 ժամ
  • Հելլենիստական աշխարհ – 1 ժամ
  • Արտաշեսյան Հայաստան – 2 ժամ
 8. Չինաստանը և Հնդկաստանը հին աշխարհի ավարտին – 1 ժամ
 9. Հին քաղաքակրթությունների սոցիալական և մշակութային պատմությունը – 2 ժամ
 10. Հայկական մշակույթ. Արարատյան թագավորությունից մինչև հելլենիստական վերելք – 4 ժամ
  • Հայկական մշակույթը Ք.Ա. 9-3-րդ դարեր – 2 ժամ
  • Հայկական մշակույթը հելլենիզմի դարաշրջանում – 1 ժամ
  • Հայոց ազգային արժեհամակարգը և Հին Հայաստանի քաղաքակրթական նվաճումները – 1 ժամ
 11. Ամփոփում – 2 ժամ
 12. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության մինչքրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 13. Հայաստանը և քրիստոնեությունը – 1 ժամ
 14. Ավատատիրության հաստատումը Հայաստանում – 1 ժամ
 15. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 16. Եվրոպայի անցումը միջնադարյան քաղաքակրթության – 2 ժամ
 17. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը – 3 ժամ
  • Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները – 1 ժամ
  • Հայաստանը 6-7-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Նախարարական համակարգն արաբական գերիշխանության շրջանում – 1 ժամ
 18. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը – 2 ժամ
 19. Եվրոպան խաչակրաց արշավանքներից մինչև վաղ վերածնունդ – 3 ժամ
 20. Արևելքի և Ամերիկայի հասարակությունները – 6 ժամ
  • Հինդու քաղաքակրթությունը – 1 ժամ
  • Չինական միջնադար – 1 ժամ
  • Ճապոնիան միջանադարում – 1 ժամ
  • Իսլամական քաղաքակրթություն – 1 ժամ
  • Քոչվորական քաղաքակրթություններ – 1 ժամ
  • Մինչկոլումբոսյան Ամերիկայի քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 21. Հայաստանը 11-րդ դարի կեսերից մինչև 14-րդ դար – 2 ժամ
 22. Կիլիկյան Հայաստան – 2 ժամ
 23. Եվրոպական քաղաքակրթությունը նոր ժամանակների շեմին – 2 ժամ
 24. Հայոց քաղաքակրթությունը ուշ միջնադարում – 2 ժամ
 25. Միջնադարի հայկական մշակույթը – 6 ժամ
  • Մաշտոցյան գրեր – 1 ժամ
  • Հայ մշակույթի ոսկեդարը – 1 ժամ
  • Մշակութային ձեռքբերումները 6-8-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում – 2 ժամ
  • Հայ մշակույթը «կորած» դարերում – 1 ժամ
 26. Ամփոփում – 2 ժամ

Երեխաների համաշխարհային պատմությունը Հին աշխարհի պատմության համատեքստում (6-րդ դասարան)

Գլխավոր նպատակները`
1.    Սովորողների մոտ կայուն հետաքրքրություն ձևավորել անցյալի նկատմամբ;
2.    Ավարտել սովորողների ստեղծագործական և հետազոտական տարրական կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումը:
Հիմնական խնդիրները`
1.    Կազմակերպել բոլոր սովորողների մասնակցությունը ուսումնական նյութերի հավելմանը և յուրացված խաղերի հանրայնացմանը (բակային ու էլեկտրոնային ուսուցմանը);
2.    Ամրակայել սովորողների խմբային աշխատանքի հմտությունները և կարողությունները;
3.    Օտար լեզուների օգտագործումը դարձնել ամենօրյա;
4.    Պատմական աղբյուրների, գեղարվեստական գրականության, արվեստի ստեղծագործությունների և սովորողների երևակայության համադրմամբ պատմական փոքր (ժամանակային և ծավալային իմաստով) վերակառուցումներ;
5.    Սովորողների հետ պարբերաբար քննարկել այլընտրանքային պատմության մոտեցումները;
6.    Նախապատրաստել սովորողներին պատմության գիտական ուսումնասիրությանը:

    Տարեկան ժամաքանակ– 68 ժամ, որից` 21 ժամ տեսական պարապմունք, 47 ժամ նախագծային աշխատանք

Բովանդակություն
Ներածություն– 1ժամ
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Հին աշխարհի պատմությունը: Ինչու՞ ենք մենք ուսումնասիրում այն: Ուսումնասիրման աղբյուրները՝ նյութական, գրավոր, բանավոր:
Գլուխ1. Տարիների հաշվումը պատմության մեջ– 1 ժամ
Օրացույց, տոմար: Հայկական տոմար: Բուն հայկական թվագրություն: Կրոնական օրացույց:
Գլուխ 2. Մարդու ծագումը– 1 ժամ
Երկրի վրա մարդու ծագման երեք վարկածները՝ կրոնական, գիտական և այլընտրանքային: Գրիգոր Տաթևացին մարդու ծագման մասին:
Գլուխ 3. Հնագույն մարդիկ– 2 ժամ
Հնագույն մարդկանց զբաղմունքները՝ որսորդություն և հավաքչություն: Աշխատանքային գործիքները: Մեծ սառցապատումը: Կրակի գյուտը: Մայրիշխանություն: Տոհմային համայնք: Հարևանային համայնք: Ցեղ: Մարդկության պատմության բաժանումն ըստ աշխատանքային գործիքների: Արվեստի և կրոնի առաջացումը: Հայկական լեռնաշխարհի նախնադարյան հուշարձանների առանձնահատկություները: Ժայռապատկերները և նրանց գիտական մեկնաբանությունները:
Գլուխ 4. Երեխաների կյանքը նախնադարում – 7 ժամ
Մեծերին ընդօրինակելը որպես դաստիարակության հիմնական ձև: Փորձի ձեռքբերումը և փոխանակման ունակությունը: Մեծերին օգնելը որպես կյանքի կարևոր պայման: Նախնադարի վտանգներն ու կյանքի ծանր պայմանները երեխաների համար: Երեխաներին վերաբերվող գտածոներ մեր տարածաշրջանում կատարված պեղումներից: Ժայռապատկերներ, որոնք ենթադրաբար կատարել են երեխաները:
Գլուխ 5. Հին ԵգիպտոսՀայկական լեռնաշխարհի պետական    կազմավորումները– 3ժամ
Հին եգիպտական պետությունը: Հողագործներն ու արհեստավորները: Եգիպտական վերնախավի կյանքը: Փարավոնների ռազմական արշավանքները: Եգիպտա– խեթական և եգիպտա– խուռիական հարաբերությունները:Կուտիական արշավանք:  Եգիպտոսի նվաճումը հիքսոսների կողմից: Բուրգերը: Եգիպտական կրոնը: Արվեստը: Գիրն ու գիտությունը: Հայկական լեռնաշխարհի քաղաքակրթական ազդեցությունը Եգիպտոսի վրա:Շումերական, խեթական և խուռիական աղբյուրներն Արատտայի և Հայասայի մասին: Հայկազունիների արքայատոհմը:
Գլուխ 6. Երեխաների կյանքը Հին Եգիպտոսում և Հայկական լեռնաշխարհում – 7ժամ
Երեխաների կյանքը Հին Եգիպտոսում: Ծանր ֆիզիկական աշխատանքը դաշտերում և արհեստանոցներում: Տղաների ուսումը ձիանոցներում և տաճարներում զինվորի և պետական ծառայողի մասնագիտությամբ: Հարգանքը մեծերի ու ծնողների նկատմամբ: Աղջիկների և տղաների առանձին ուսուցումն ու դաստիարակությունը: Երեխաների կյանքի մասին հիշատակություններ շումերական և խեթական արձանագրություններում:
Գլուխ 7. Հին ՄիջագետքՎանի թագավորությունը– 2 ժամ
Հին Միջագետք: Բաբելոնի թագավորությունը: Համմուրապիի օրենքները: Ծովի ժողովուրդներ: Փյունիկյան ծովագնացները: Աստվածաշնչյան ավանդապատումներ: Դավթի և Սողոմոնի թագավորությունները: Ասորեստան: Պարսկական «արքայից արքաները»: Վանի թագավորությունը (Ուրարտու): Ասորեստանա – ուրարտական հարաբերությունները:
Գլուխ 8. Երեխաների կյանքը Հին Միջագետքում– 6 ժամ
Հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրները երեխաների դաստիարակության, կրթության և իրավունքի մասին: Պեղումների ժամանակ հայտնաբերված խաղալիքները և հագուստի մնացորդները: Աղյուսե դասագրքերը և մաթեմատիկական խնդիրները երեխաների համար:Այս երկրների երեխաների կյանքը շատ նման էր նրանց հայ հասակակիցների կյանքին:
Գլուխ 9. Հին Հնդկաստան և Չինաստան, հասարակական քաղաքական կարգը Հին ՀայաստանումՀամահայկական պետությունը  – 3 ժամ
Հին Հնդկաստանի բնությունը և մարդիկ: Կաստայական կարգերը: Կրոնը: Կոնֆուցիի ուսմունքը Չինաստանում: Դաոսականություն: Մարտնչող թագավորությունների շրջանը: Չին առաջին արքան:
Հասարակության շերտավորումը Հին Հայաստանում: Ազատներ և կախյալ գյուղացիներ: Իշխանական սանդուղքը: Պետական կարգը: Բանակը և սպառազինությունը: Պարույր Սկայորդի:
Գլուխ 10. Երեխաների կյանքը Հնդկաստանում և Չինաստանում: Հիշատակություններ մանկական խաղերի մասին                           հայ պատմիչների մոտ– 9 ժամ
Տղաների գերադասությունը հնդկական ընտանիքներում: Աղջիկների նախապատրաստումն ընտանեկան կյանքին: Երեխաների պաշտամունքը Հին Չինաստանում: Ընտանեական դաստիարակությունը: «Փետրավոր գնդակ»,«Քարկտիկ», «Գայլեր և ոչխարներ» խաղերը: Ուսումնառությունը յոթ տարեկանից սկսած: Երեխաների ստրկությունը:Հայ երեխաների ռազմա– մարզական խաղերը:
Գլուխ 11. Հին Հունաստան: Հայաստանն Արտաշիսյան                հարստության օրոք  – 4 ժամ
Հին Հունաստանի բնությունն ու մարդիկ: «Իլիական» և «Ոդիսական» պոեմները: Հունական դեմոկրատիան: Կրոնը, օլիմպիական խաղերը, արվեստը, թատրոնը: Կրթությունն ու գիտությունը: Ալեքսանդր Մակեդոնացի: Հունական գաղութները: Հելլենիզմ:Հելլենիզմի տարածումը Հայաստանում: Արտաշիսյան հարստություն:  Արտաշես Բարի, Տիգրան Մեծ, Արտավազդ II:
Գլուխ 12. Երեխաների կյանքը Հին Հունաստանում– 7 ժամ
Երեխաներ իսպանության պատճառները Հին Հունաստանում: Մինչև յոթ տարեկան երեխաների դաստիարակությունը կանանց կողմից: Տղաների կրթությունն ու դաստիարակությունը: Աղջիկների նախապատրաստումն ընտանեկան կյանքի: Սպորտը հույն երեխաների կյանքում: Հասունության քննությունների հանձնումը: Հոգևոր դաստիարակությունը: Ստրուկների երեխաները: Հունաստանում կրթություն ստացած հայ պատանիներ: Հունական օլիմպիադաների հայ չեմպիոնները:
Գլուխ 13. Հին Հռոմ: Արշակունյաց հարստությունը                                        Հայաստանում– 4 ժամ
Հին Հռոմը: Հռոմեական պետության կառուցվածքը: Կարթագենի հետ մրցակցությունը: Հռոմեական նվաճումները: Ստրկությունը Հին Հռոմում: Սպարտակի ապստամբությունը: Կայսրության հաստատումը Հռոմում: Առաջին քրիստոնյաները և Ներոն կայսրը: Հռոմի նվաճումը գոթերի կողմից: Արևելյան հռոմեական կայսրությունը: Կոստանդին Մեծ: Բյուզանդիան Հուստինիանոս կայսեր օրոք: Հռոմեական արվեստը, կրթությունը, գիտությունը:Հայ– հռոմեական հարաբերությունները: Արշակունյաց հարստությունը: Տրդատ և Ներոն: Հեթանոսական շրջանի հայկական մշակույթը:Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանի բաժանումները: Մեսրոպ Մաշտոց:
Գլուխ14. Երեխաների կյանքը Հին Հռոմում և Հայաստանում– 9 ժամ
Հայրության ճանաչման ծեսը: Հայրերի իրավունքները երեխաների վրա: Երեխայի ծննդյան և անվանակոչության հետ կապված ընտանեկան տոները: Չար ուժերից երեխաների պաշտպանության ծեսերը: Մանկավարժ ստրուկներ երեխաների համար: Մանկական խաղերը: Հայրը որպես տղայի առաջին դաստիարակ: Դպրոցները Հին Հռոմում: Աղքատ մարդկանց և ստրուկների երեխաների կյանքը:Հիշատակությունները հայկական դպրոցների մասին: Ընտանիքը հայ երեխայի առաջին դպրոց: Դպրության աստված Տիրը: Քրիստոնեական դպրոցներ: Հայ երեխաների կյանքը դպրոցներում և նրանցից դուրս: Հայկական հնագույն խաղեր: Երեխաների մասնակցությունը ծեսերին ու տոներին որպես դաստիարակության միջոց: Ավանդական հայկական տոներն ու ծեսերը: Հայ պատմիչներն ու իմաստասերները որպես մանկավարժներ:
Նախագծերի պաշտպանության նախապատրաստություն – 2 ժամ 
Նախագծային աշխատանքի թեմաները` 
1.    Հին աշխարհ. այլընտրանքային պատմություն
2.    Երեխաների կրթությունը
3.    Երեխաների խաղերը
4.    Երեխաների սոցիալական դերը

Սովորողի ուսումնական գործունեության ձևերը`
1.    Նախագծային աշխատանք
2.    Դասարանական քննարկում
3.    Ուսումնական ճամփորդություն
4.    Փոխուսուցում
5.    Ձեռք բերած գիտելիքների բանավոր և գրավոր տարածում

  Ուսումնական ճամփորդությունների  ուղղությունները և ժամկետները 
1.    Հայաստանի պատմության թանգարան – սեպտեմբեր
2.    Շենգավիթ հնավայր – սեպտեմբեր
3.    Էրեբունի – հոկտեմբեր
4.    Ռազմա — մարզական խաղեր Կոտայքի մարզում – հոկտեմբեր
5.    Ռազմա — մարզական խաղեր Լոռու մարզում – ապրիլ
6.    Ռազմա — մարզական խաղեր Սյունիքի մարզում – հունիս
7.    Մասնակցություն բոլոր ավանդական տոներին համապատասխան վայրերում

     Գնահատում
Սովորողի ուսումնական գործունեության բոլոր ձևերը գնահատվում են
շաբաթական պարբերականությամբ` յուրաքանչյուրը 10 բալանոց համակարգով:
Վերջնական գնահատականում ուսումնական գործնեության ձևերն ունեն հետևյալ
չափաբաժինները`
1.    Նախագծային աշխատանք– 50 %
2.    Դասարանական քննարկում– 5 %
3.    Ուսումնական ճամփորդություն– 10 %
4.    Փոխուսուցում – 20 %
5.    Ձեռք բերած գիտելիքների բանավոր և գրավոր տարածում – 15 %

Ուսումնական  գրականություն
Հին ժամանակների կենսակերպը

Ժայռապատկերների հեղինակները երեխաներն են
Երեխաները և ծնողները Հին Եգիպտոսում

Հայաստանի համառոտ պատմությունը հնադարից մինչև մեր օրերը

Երեխաների կյանքը Հին Հունաստանում

Երեխաների դաստիարակությունը Հին Հռոմում

 1. Эрман А. Жизнь в Древнем Египте / Пер. с англ. И.А. Петровской. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.
 2.  Бадж У. Жители долины Нила / Пер. с англ. А.Б. Давыдовой. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009.
 3.    Д’ Эрвильи Э  Приключения доистопического мальчика
 4. Браниган К. Первобытные люди. / пер. с англ. М. Заславской – М.: Эгмонт Россия Лтд., 2000.
 5.  Всемирная история: У истоков цивилизации. Бронзовый век./А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчёк и др.- Мн.: Харвест, М.:АСТ.,1999.
 6. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство древнего мира. – М.: Дет. лит., 1986.
 7. Древний мир : полная энциклопедия / Ш.Хардман, Ф. Стил, Р. Теймс ; пер. с англ. Озерова. — М.: Эксмо, 2006.
 8. Жилища: Хижины, дома, дворцы / Ф. Макдональд; пер. с англ. Л. С. Векслер; худож. М. Бергин — М.: Росмэн, 1995.
 9. Парсонз А. Индейцы./ пер. с англ. Н. Гладковской. – М.: Эгмонт Россия Лтд., 1999.
 10. Линевский А. М. Листы каменной книги: Повесть — Петрозаводск: Карелия, 1990.
 11. Покровский С. В. Охотники на мамонтов. Посёлок на озере: Повести — Пермь: Кн. изд-во, 1990.
 12. Происхождение вещей. Очерки первобытной культуры/ Под ред. Е. В. Смирницкой. — М.: «ННН», 1995.
 13. Д’Эрвильи, Э. Приключения доисторического мальчика / Э. Д`Эрвильи. — М.: Эксмо, 2005.
 14. Բդոյան Վ., Հայ ժողովրդական խաղեր, հ. 1, Ե., 1963:
 15. Джессика Куни.  Доисторические рисунки в пещерах создавали дети
 16. Մովսես Խորենացի, Ե., «Հայաստան», 1970
 17. ՀՀ հանրագիտարան, Ե.,«Հայաստան», 1974 – 2008  1, 2, 5, 11 հատորներ
 18. ՍտեփանյանԱ.Հայ ազգագրություն, Ե., 2007
 19. Труды: В 5 – ти т. / Ерванд Лалаян; Отв. ред. Д. С. Вардумян; Ереван, изд-во  АН Арм. ССР, 1983 г.

Տեսանյութեր

 1. Հայկական խաղեր. Ժամանակի վկան
 2. Աքլորախաղ
 3. Արատտա
 4. Հին Եգիպտոս
 5. Հին Հունաստան
 6. Հին եկվորները
 7. Ռազմական դաստիարակությունը Սպարտայում
 8. Ժամանակի կողմնացույցը

23.07.2013    ©      Հայկազ Մարգարյան, Աշոտ Տիգրանյան

29.08.2016 (լրամշակում)   ©     Աշոտ Տիգրանյան

«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (6-րդ դասարան)

Նպատակ` սովորողների մոտ ձևավորել կայուն հետաքրքրություն, հետազոտական-ստեղծագործական մոտեցում անցյալի նկատմամբ

Խնդիրներ`

 1. Սովորողների հետազոտական կարողությունների բացահայտում և զարգացում;
 2. Սովորողների ստեղծագործական կարողությունների բացահայտում և զարգացում;
 3. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի ներդաշնակ զարգացման համար պայմանների ապահովում;
 4. Բովանդակության և մոտեցման այլընտրանքի մշտական ապահովում;
 5. Նախագծային գործունեության հետևողական ծավալում;
 6. Գնահատման արդարացիություն` «սովորողի առաջընթացի գնահատում» մեթոդի հիման վրա;
 7. Ինքնակրթության կարևորում;
 8. Փոխուսուցման կարողությունների ձևավորում:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Նախնադար – 8 ժամ
  • Պատմական աղբյուրներ: Հայկական լեռնաշխարհ – 2
  • Մարդու ծագումից մինչև նեոլիթյան հեղափոխություն – 2
  • Նախնադարյան հասարակության անկումը – 2
  • Հայ ժողովուրդ և հայկական պետություններ – 2
 2. Հին Արևելք: Արարատյան թագավորություն – 18 ժամ
  • Եգիպտոս: Շումեր: Աքքադ – 2
  • Հին Փոքր Ասիան և արևելյան Միջերկրականը – 2
  • Հնդկաստան և Չինաստան – 2
  • Արարատյան թագավորության ռազմաքաղաքական պատմությունը – 4
  • Արարատյան թագավորության սոցիալ-տնտեսական պատմությունը – 2
  • Ասորեստան: Բաբելոն: Աքեմենյան Իրան – 2
  • Կրոն և գիր – 2
  • Արվեստ և գիտություն – 2
 3. Ամփոփում – 2 ժամ
 4. Հին Հունաստան – 8 ժամ
  • Կրետե-մինոսյան քաղաքակրթությունից մինչև արխաիկ դարաշրջան – 2
  • Սպարտա և Աթենք – 2
  • Արտաքին և ներքին պատերազմներ – 2
  • Դասական դարաշրջանի հունական մշակույթը – 2
 5. Հայաստանը Ք.Ա. 7-2-րդ դարերում – 4 ժամ
 6. Հելլենիզմ – 2 ժամ
 7. Հայաստանն Արտաշեսյանների օրոք – 8 ժամ
  • Արտաշես Ա – 2
  • Տիգրան Բ – 4
  • Արտավազդ Բ . դեպի անկում – 2
 8. Ամփոփում – 2 ժամ
 9. Հին Հռոմ – 8 ժամ
  • Արքայական Հռոմից մինչև հանրապետական Հռոմ – 2
  • Պայքար ներքին և արտաքին թշնամիների դեմ – 2
  • Հռոմեական կայսրություն – 2
  • Հռոմեական մշակույթ – 2
 10. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը – 6 ժամ
  • Արշակունիների հաստատումը հայոց գահին – 2
  • Մեծ Հայքը առաջին դարի վերջից մինչև երրորդ դարի սկիզբը – 2
  • Խոսրով Մեծ և Տրդատ Գ – 2
 11. Ամփոփում – 2 ժամ

 

Գնահատում (10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – 2-6 բալ
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – 1-3 բալ
 3. Նախագծային աշխատանք – 1-3 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 2-4 բալ

Դասարանական առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01-09.09

 1. Հիմնավորել անցյալն իմանալու անհրաժեշտությունը;
 2. Թվարկել անցյալի ուսումնասիրման աղբյուրները;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի հիմնական օբյեկտները;
 4. Թվարկել Մեծ Հայքի աշխարհները;
 5. Հաշվել, թե ինչքան ժամանակ է անցել հայոց պատմության երեք կարևորագույն իրադարձություններից:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 7-17

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 3

Պատմական աղբյուրներ

Պատմության աղբյուրների համառոտ բնութագիրը

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Բացատրել մարդու ծագման վարկածները;
 2. Թվարկել մարդու հնագույն բնակատեղիները Հայկական լեռնաշխարհում;
 3. Թվարկել նախնադարյան մարդկանց զբաղմունքները և գործիքները
 4. Բացատրել մեծ սառցապատման հետևանքները;
 5. Ապացուցել, որ ժայռապատկերներն անցյալի իմացության կարևորագույն աղբյուր են;
 6. Թվարկել «նեոլիթյան հեղափոխության» պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 18-25

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 5-11

 Հայկական ժայռապատկերներ  

Ուղտասարի ժայռապատկերները

  Մեծ սառցապատում

Նեոլիթյան հեղափոխություն

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Նկարագրել բրոնզի դարի իրականությունը;
 2. Պատմել Հայկական լեռնաշխարհի բրոնզեդարյան հուշարձանների մասին;
 3. Թվարկել նախնադարյան հասարակության շերտավորման պատճառները;
 4. Համեմատել քարի դարի և բրոնզի դարի հասակակցիդ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-30

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-17

 Բրոնզի դարը Հայկական լեռնաշխարհում

Նախնադարի երեխաները

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Պատմել հայերի ծագման մասին ավանդազրույցները;
 2. Ապացուցել, որ հայերը հնագույն ժողովուրդ են;
 3. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները;
 4. Համեմատել Արատտան և Հայասան:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-40

 Հայեր

Հայերը — Արատտա

Հայաստանը Ք.Ա. 3-րդ հազարամյակի առաջին կեսին

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.10

 1. Թվարկել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմել շումերական էպոսի բովանդակությունը;
 4. Համեմատել եգիպտական և շումերական պետությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-26

Հին Եգիպտոս

Հետաքրքիր փաստեր Հին Եգիպտոսի մասին

Շումերական քաղաքակրթություն. գրավոր վկայություններ

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.10

 1. Պատմել հայ-խեթական հարաբերությունների մասին;
 2. Համեմատել խեթական և փյունիկյան պետությունները;
 3. Ապացուցել, որ հայկական պետությունները կարևոր դեր էին խաղում Հին Արևելքում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 33-36

Հայասայի պայքարը խեթական պետության դեմ

 Խեթական թագավորության կապը Հայկական լեռնաշխարհի հետ

Փյունիկիա

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.10

 1. Թվարկել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի նշանավոր մարդկանց;
 2. Կազմել Հին Հնդկաստանի և Հին Չինաստանի ժամանակագրություները;
 3. Համեմատել հին հնդկական և հին չինական պետությունները;
 4. Պատմել հնդկական էպոսների բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 37-40

 Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Ռամայանա

Հին Հնդկաստանի քաղաքակրթությունը

Արիացիներ (արիներ)

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության հզորացման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի արքաներից երկուսին;
 3. Պատմել Իշպուինիի և Մենուայի բարեփոխումների մասին;
 4. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունն աշխարհակալ տերություն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-57

Արարատյան թագավորություն

Վանի թագավորություն

Վանի թագավորություն (ռուսերեն)

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Արարատյան թագավորության անկման պատճառները;
 2. Համեմատել Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական իրավիճակը 8-րդ և 6-րդ դարերում;
 3. Պատմել արտաքին թշնամու դեմ մղված պայքարի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը կարևոր նշանակություն ունի հայոց և Մերձավոր Արևելքի պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 58-64

Վանի թագավորության վերելքն ու անկումը

 Վանի թագավորությունը վերջին գահակալների օրոք

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել գյուղատնտեսության և արհեստագործության ճյուղերը;
 2. Համեմատել բնակչության հիմնական խավերին;
 3. Պատմել համահայկական թագավորությունների պետական կառուցվածքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Վանի թագավորությունը ստրկատիրական պետություն էր:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-144, 147-153

Վանի թագավորության տնտեսության հիմնական գծերը

Վանի թագավորության հասարակարգը և տնտեսությունը

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Ասորեստանի կործանման պատճառները;
 2. Համեմատել Ասորեստանը, Եգիպտոսը և Աքեմենյան Իրանը;
 3. Պատմել Համմուրապիի օրենսգրքի մասին;
 4. Ապացուցել, որ Աքեմենյան Իրանն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 26-32, 41-44

Մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Ասորեստանյան աշխարհակալություն

Պարսկական կայսրություն

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել բազմաստվածության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել գրի տեսակները;
 3. Պատմել նվազագույնը երեք առասպել աշխարհի և մարդու արարման մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45-49

Աննունակներ. առեղծվածներ և գաղտնիքներ

Հին ժողովուրդների առասպելներն ու լեգենդները

Գրի պատմությունը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.12

 1. Թվարկել գիտության առաջացման պատճառները;
 2. Համեմատել հին աշխարհի պետություններն ըստ գիտության մակարդակի;
 3. Պատմել Հին Արևելքի ճարտարապետության ու քանդակագործության մասին;
 4. Ապացուցել, որ գիտության առաջացումն ու զարգացումն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 50-57

Հին Արևելքի պատմություն

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Մաթեմատիկայի պատմությունը

Հին Արևելքի արվեստը

Բուրգեր. Հին քաղաքակրթությունների ժառանգությունը

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.12

 1. Թվարկել հոմերոսյան պոեմներում նկարագրված հիմնական իրադարձությունները;
 2. Համեմատել օլիգարխիան, տիրանիան և դեմոկրատիան;
 3. Պատմել հունական մեծ գաղութացման մասին;
 4. Ապացուցել, որ պարտային ստրկությունը ստրկության ամենաանբարոյական ձևն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61-71

Հոմերոս

Մուլտֆիլմ «Հին Հունաստան»

Հունական մեծ գաղութացումը

Հին Հունաստանի անհատները

Տիրանիա

Օլիգարխիա

Պարտային ստրկություն

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.12

 1. Թվարկել Աթենքում կատարված բարեփոխումները;
 2. Համեմատել Սպարտայի և Աթենքի պետական կառավարումը;
 3. Պատմել օստրակիզմի և նրա հետևանքների մասին;
 4. Ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը լի է վտանգներով, բայց անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72-77

Հին Սպարտա

Օստրակիզմ կամ խեցիների դատարան

Օստրակիզմ

Հին Սպարտա. զանգվածային մշակույթի առասպելները և պատմական իրականությունը

Ինչո՞վ է տարբերվում Աթենքը Սպարտայից

Փ/Ֆ «Արգելված պատմություն Սպարտայի մասին»

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի նշանավոր գործիչներին հիշատակելով նրանց գործունեության ոլորտները;
 2. Համեմատել հին հայկական և հին հունական դիցարանները;
 3. Պատմել օլիմպիական խաղերի մասին;
 4. Ապացուցել, որ կրթությունը նպաստում էր հունական մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Արիստոտել. Մեծ ուսուցչի դասերը

Էսքիլես. քաղվածքներ

Եվրիպիդես

Հին Հունաստան: Թատրոն: Ողբերգություն

Հին Հունաստանի թատրոնը: Կատակերգություն

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել Երվանդունի արքաների գործունեությունը;
 2. Պատմել մ.թ.ա. V դարում Հայաստանում տիրող իրավիճակի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Բեհիսթունյան արձանագրությունը շատ կարևոր աղբյուր է հայոց պատմության համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60-67

Երվանդունիների հայկական թագավորությունը

Ձայն Արարատի-23 Երվանդունի Հայկազունիների հայկական թագավորություն

Երվանդունիներ

Բեհիսթունյան արձանագրություն. հաղորդագրություն անցյալից

Տիգրան Երվանդյան

Բեհիսթունյան արձանագրության տեքստը

Քսենոփոն. «Անաբասիս»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Թվարկել անկախության վերականգնման ներքին և արտաքին պատճառները;
 2. Պատմել մ.թ.ա. III դարի հայոց թագավորությունների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին չի նվաճել Հայաստանը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 68-75

Ալեքսանդրի վեպը

Մակեդոնացու կտակը` հին հայերենով

«Ալեքսանդրի վարք»

Այսպես խոսեց… Ալեքսանդր Մակեդոնացին

Հայկական զենքն ընդդեմ մակեդոնական փաղանգի

Ստրաբոն. «Աշխարհագրություն». հատվածներ Հայաստանի մասին

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Թվարկել Արտաշես Ա արքայի իրականացրած բարեփոխումները;
 2. Պատմել Արտաշես Ա արքայի միավորիչ գործունեության և բարեփոխումների բովանդակության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Ա-ն հանճարեղ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 76-84

Արտաշես Առաջին. երևելի ու փառապանծ գործիչ

Արտաշես Ա-ի բարենորոգումները

Հայոց պատմական դրոշները

Արտաշես Ա Բարի

Ձայն Արարատի – 25. Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Արտաշես I. Մեծ Հայքի արքան

Աշխարհի մեծ զորավարները. Արտաշես I

Փ/Ֆ «Արտաշես I Նվաճող»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության ստեղծման պատճառները;
 2. Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման մասին;
 3. Համեմատել հայկական առաջին և երկրորդ աշխարհակալությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 85-97

Արտակ Մովսիսյան. «Տիգրան Մեծ. թագավորներից մեծագույնը»

Առաջին աշխարհակալությունը

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Փ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տեսախաղ. «Տիգրան Մեծն ընդդեմ Սելևկյանների»

Անտոնիո Վիվալդի. «Տիգրան» (օպերա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Թվարկել Տիգրան Մեծի կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Պատմել հռոմեա-հայկական պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ Տիգրան Մեծը հայրենապաշտ արքա էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 98-104

Հայ-հռոմեական պատերազմը

Տիգրան Մեծը ջախջախում է հռոմեացիների բանակը

Տիգրան Բ Մեծի «Արքայից արքա» տիտղոսի մասին

Արտաշատի պայմանագիրը

Ձայն Արարատի-26 Տիգրան Մեծ

Հայաստանն ընդդեմ Հռոմի

Մեծ Հայքի մեծ արքայի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Թվարկել Արտաշեսյան Հայաստանի անկման պատճառները;
 2. Պատմել Արտավազդ II-ի և Արտաշես II-ի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հայաստանի անկախության կորուստը I դարում հնարավոր էր կանխել:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-112

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Արտավազդ Երկրորդ

Արտավազդ Բ-ի գահակալությունը

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Ձայն Արարատի – 25, Ովքեր էին Արտաշեսյանները

Ձայն Արարատի – 52 Արտաշեսյան հարստություն, Արտավազդ Բ

Մեծ Հայքի Արտաշիսյան թագավորության թուլացումն ու անկումը

Արտավազդ երկրորդ

Առաջին հայ դրամատուրգը

Արտաշես II

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Թվարկել արքայական Հռոմի առաջացման և կործանման պատճառները;
 2. Պատմել թագավորական դարաշրջանի Հռոմի մասին;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմում հանրապետության հաստատումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-109

Էտրուսկների հայկական ծագումը

Սերվիոս Տուլլիոս

«Սենատ և հռոմեական ժողովուրդ»

Հռոմի առաջացումը: Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումները

Արքաների դարաշրջանի Հին Հռոմը

Սենատ

Կ/Հ «Ճշմարտության ժամ» (Հին Հռոմ: Սենատ և սենատորներ)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Թվարկել պատրիկների և պլեբեյների պայքարի պատճառներն ու հետևանքները;
 2. Համեմատել Հին Հռոմի և Հին Հունաստանի բանակները;
 3. Պատմել Հին Հռոմի արտաքին քաղաքականության մասին;
 4. Բնութագրել Հաննիբալին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 110-119

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը Հին Հռոմում

Հռոմեական բանակ

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ

Պատրիկների ու պլեբեյների պայքարը

Հին Հռոմի բանակը

Հռոմի արտաքին քաղաքականությունը մ.թ.ա. 800-390 թթ.

Պունիկյան պատերազմներ

Վ/Ֆ «Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ: Հանրապետության ծնունդը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմի լեգիոներները»

Վ/Ֆ «Հռոմեական բանակի կառուցվածքը»

Վ/Ֆ «Կարթագենի պատմությունը»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ: Հռոմի թշնամին»

Վ/Ֆ «Հաննիբալ. լեգենդար զորավար»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել Սպարտակի և նրա ղեկավարած ապստամբության մասին;
 2. Վերլուծել Գրաքոս եղբայրների պայքարը;
 3. Թվարկել հանրապետական կարգի ճգնաժամի պատճառները և հետևանքները;
 4. Բնութագրել Սպարտակին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 120-124

Լուցիոս Կոռնելիուս Սուլլա

Սպարտակ

Սպարտակ

Անհատը պատմության մեջ. Սպարտակ

Սպարտակ: Կենսագրություն

Գրաքոս եղբայրներ

Վ/Ֆ «Գրաքոս եղբայրներ»

Վ/Ֆ «Հռոմ: Մարիուսը և Սուլլան»

Վ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

Վ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գ/Ֆ «Սպարտակի ապստամբությունը»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել Հռոմեական կայսրության ծաղկման և անկման մասին;
 2. Համեմատել Օկտավիանոս և Դիոկղետիանոս կայսրերին;
 3. Բնութագրել Կոնստանդինոս Մեծին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 125-134

Հռոմեական կայսրություն

Օգոստոս Օկտավիանոս

Օկտավիանոս Օգոստոս

Դիոկղետիանոս

Կոնստանտինոս Ա Մեծ

Հռոմի կայսրերի ցանկ

Հռոմեական կայսրություն

Հին Հռոմ

Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավիանոս Օգոստոս. Հայրենիքի Հայր

Դիոկղետիանոս. Եկեղեցու հալածիչը, կայսրության փրկիչը

Կոնստանտինոս I Մեծ

Սուրբ կայսր Կոնստանտինոս Մեծ

Վերջին Օգոստոսիկը: Ինչպես էր «փակվում» Հռոմեական կայսրությունը

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. մեծ Կայսրության ստեղծման պատմությունը» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

Վ/Ֆ «Օկտավիանոս Օգոստոս. հին հռոմեական քաղաքական գործիչ, Հռոմեական կայսրության հիմնադիր»

Վ/Ֆ «Դիոկղետիանոս»

Վ/Ֆ «Կոնստանտինոս I Մեծ»

Գ/Ֆ «Կոնստանտինոս Մեծ»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել քրիստոնեության առաջացման և տարածման մասին;
 2. Թվարկել Հին Հռոմի մշակութային գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 3. Համեմատել հունական և հռոմեական կրոնները;
 4. Նկարագրել Հին Հռոմի ճարտարապետական գլուխգործոցները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 135-143

Քրիստոնեություն

Քրիստոնեությունը Հռոմում. առաքելական շրջան

Հին Հունաստանի և Հռոմի դիցարանները

Հորացիոս. ասույթներ

Վերգիլիոս

Կիկերոն

Պլինիոս Ավագ

Կոլիզեում

Պանթեոն անտիկ տաճարը

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության զարգացումը և տարածումը

Հին Հռոմի կրոնը

Հորացիոս

Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն. «Հռետոր»

Պլինիոս Ավագ

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրությունը և քրիստոնեությունը»

Վ/Ֆ «Հորացիոս»

Վ/Ֆ «Վերգիլիոս»

Վ/Ֆ «Մարկոս Տուլլիոս Կիկերոն»

Վ/Ֆ «Կոլիզեյ»

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Պատմել Տրդատ I գործունեության մասին;
 2. Թվարկել «Ժամանակ անիշխանության» պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել Տրդատ III և Արտաշես I արքաների ներքին ու արտաքին քաղաքականությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 118-130

Տրդատ Ա Արշակունի. նա Հռոմ մտավ հաղթահանդեսով

Արշակունիների արքայատոհմի հաստատումը Հայաստանում

Տրդատ Գ Մեծ

Ձայն Արարատի – 29. Արշակունիներ

Ձայն Արարատի – 31. Հայոց Արշակունի արքաներ

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Պատմել Հին Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Թվարկել տնտեսության զարգացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատել հայկական պետությունների բանակները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,6-րդ դասարան, էջ 131-146

Թագավորը և պետական կառավարման համակարգը

Գահնամակ

Պետական կարգը և տնտեսության զարգացումը Արշակունիների օրոք

Հայաստանը հին շրջանում. գյուղատնտեսության, արհեստագործություն, առևտուր, բնակավայրեր

Զորանամակ

Հայկական պետականության «Զորանամակը»

Արշակունյաց Հայաստանի ռազմական ուժերը` ըստ Զորանամակի

Տեսաֆիլմ «Արտագերս և Պապ Արշակունի»

Ձայն Արարատի-60 «Հայաստանը 5-րդ դարում»

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայկական լեռնաշխարհի ժայռապատկերների մասին;
 2. Համեմատել հայկական դիցարանները;
 3. Պատմել նախաքրիստոնեական գրավոր մշակույթի մասին;
 4. Թվարկել Հին Հայաստանում գիտության ու արվեստի զարգացման պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 147, 154-168

Ժայռապատկերները որպես պատմության սկզբնաղբյուր

Ուղտասար

Համլետ Մարտիրոյան. «Հայկական ժայռապատկերների և հին աշխարհի գրային համակարգերի ծագումնաբանական առնչությունները»

Սարգիս Հարությունյան. «Հայ հին վիպաշխարհը», երկրորդ մաս` «Աստվածներ և հերոսներ»

Թե ինչպես վերացվեցին նախամաշտոցյան հայոց գրերը

Արտակ Մովսիսյան. «Մինչև Մաշտոցը Հայկական լեռնաշխարհւմ 4 տեղական և 7 ներմուծված գրային համակարգ ենք ունեցել»

Հին շրջանի հայկական մշակույթի զարգացումը

Փ/Ֆ «Ժայռապատկերներ»

Փ/Ֆ «Սյունիքի ժայռապատկերներ»

Ձայն Արարատի-12 Հայոց հնագույն դիցարաններ, հին հավատք

Ձայն Արարատի – 24 Հայոց տիեզերական այբուբեն

Արսեն Համբարյան. Տիր

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Տնային առաջադրանքներ 6-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց աշխարհի իմ անկյունը», «Ժայռապատկերներ», «Իմ հասակակցի կյանքը նախնադարում», «Արատտա», «Երևանի տարածքում գտնվող նախնադարյան հուշարձանները»;
 2. Համեմատել մարդու ծագման վարկածները;
 3. Ապացուցել, որ մարդու ծագման հիմնախնդիրը լուծված չէ;
 4. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Ապացուցել, որ պետության առաջացումն անխուսափելի էր;
 6. Համեմատել Արատտան և մեր այսօրվա պետությունը:

Հոկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Բուրգերի գաղտնիքները», «Շումերական էպոսը», «Իմ հասակակցի կյանքը Հին Արևելքում», «Հնդկական էպոսները», «Չինական մշակույթը»;
 2. Համեմատել Հին Արևելքի պետություններից առնվազն երեքը;
 3. Ապացուցել, որ բնությունը կարևոր դեր ունի պետության առաջացման և զարգացման գործընթացում;
 4. Բեմադրել Հին Արևելքի հասակակցի կյանքի մեկ օրը;
 5. Բնութագրել Հին Արևելքի նշանավոր մարդկանցից առնվազն երկուսին;
 6. Ապացուցել, որ Հին Արևելքում ստրկությունն անխուսափելի էր;
 7. Թվարկել Հին Արևելքի հինգ կարևորագույն իրադարձությունները (պատասխանը հիմնավորել);
 8. Բացատրել տարբեր տեսակետները եգիպտական բուրգերի մասին;
 9. Ապացուցել, որ փարավոնի իշխանությունն անսահմանափակ էր:

Նոյեմբեր

 1. Նկարագրել հայաստանյան թանգարանների` Վանի թագավորությանը վերաբերող նյութերը;
 2. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Վանի թագավորության ռազմաքաղաքական պատմության էջերից», «Վանի թագավորության տնտեսությունը», «Բաբելոնի գաղտնիքները», «Պերսեպոլիսը Աքեմենյան աշխարհակալության խորհրդանիշ», «Գրի պատմության էջերից»;
 3. Համեմատել Հին Արևելի ժողովուրդների կրոնները;
 4. Բնութագրել Վանի թագավորության, Բաբելոնի, Ասորեստանի և Աքեմենյան Իրանի նշանավոր մարկանցից երեքին;
 5. Բացատրել Համմուրապիի օրենքները;
 6. Ապացուցել, որ արևելյան քաղաքակրթություններն են մարդկային քաղաքակրթւթյան հիմքը:

Դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հին Արևելքի արվեստը», «Գիտությունը Հին Արևելքում», «Հին Հունաստանի նշանավոր մարդիկ», «Հոմերոսը և նրա ստեղծագործությունները», «Սպարտայի և Աթենքի երեխաները»;
 2. Ապացուցել, ուսումնական ձեռնարկի § 14-ում առկա են սխալներ;
 3. Կատարել Հին Հունաստանի իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող նվազագույնը երկու գեղարվեստական և մեկ փաստագրական ֆիլմերի համեմատական վերլուծություն:

Փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դասական դարաշրջանի հունական դիցարանը», «Դասական դարաշրջանի հունական արվեստը», «Օլիմպիական խաղեր», «Ալեքսանդր Մակեդոնացին որպես պատմություն կերտող անհատ», «Հելլենիստական աշխարհ. միասնական էություն և առանձնահատկություններ», «Հայոց պատմության 500 տարվա` մ.թ.ա.VII-II դարեր, նշանավոր անհատները», «Հայաստանն ըստ Քսենոփոնի», «Մակեդոնական աշխարհակալությունը և չնվաճված Հայաստանը»;
 2. Վերլուծել Հայկ Խաչատրյանի «Երվանդ Սակավակյաց» պատմավեպը;
 3. Մ.թ.ա. VII-II դարերի իրադարձությունների օրինակով ապացուցել, որ անկախության վերականգնման գործում ամենակարևորը հայրենասեր անհատի կամ անհատների կողմից ղեկավարվող ժողովրդի հետևողական պայքարն է:

Մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհակալ Տիգրան», «Տիգրան Մեծի կերպարը պատմավեպերում և օպերաներում», «Արտաշեսյան Հայաստանի անկման ճանապարհը», «Էրատո. երիցս գահին», «Հին Հռոմ. արքայական ժամանակաշրջան», «Հին Հռոմ. հանրապետության վերելքն ու վայրէջքը», «Եռապետերի կյանքն ու գործը»;
 2. Ապացուցել, որ հայկական երկրորդ աշխարհակալության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Համեմատել եռապետերի քաղաքական գործունեությունները;
 4. Վերլուծել Արտավազդ Բ-ի և Արտաշես Բ-ի ձախողումների պատճառները:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով

 1. Համառոտ շարադրել հին բաբելոնական և ասորական աղբյուրների նյութերը երեխաների դաստիարակության, կրթության ու իրավունքի մասին;
 2. Կազմել և լուծել Հին Միջագետքի երեխաներին հանձնարարվող որևէ թվաբանական խնդիր
 3. Համեմատել Հին Եգիպտոսի և Հին Միջագետքի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել պեղումների ժամանակ հայտնաբերված, երեխաներին վերաբերող նյութերը;
 5. Ապացուցել, որ Հին Միջագետքի դպրոցական ծրագրում կար «Մաթեմատիկա» առարկա:

 

Ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հաննիբալ. օլիգարխներից պարտված զորավարը», «Հռոմեական ժողովրդի ձևավորումը», «Սպարտակի կերպարը ֆիլմերում», «Ֆիլմեր Հռոմեական կայսրության մասին», «Կիկերոնի հռետորական արվեստը», «Քրիստոնեության առաջին երեք դարերը», «Հռոմեական դպրոցը», «Պլինիոս Ավագ», «Հռոմեական ճարտարապետությունը»;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետն ըստ որի հռոմեական կայսրության անկումը կախված չէր կայսրերի անհատականություններից;
 3. Համեմատել հռոմեական կայսրերին (նվազագույնը երեքին);
 4. Վերլուծել հռոմեական գրականության որևէ ստեղծագործություն:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ «Երեխաների համաշխարհային պատմություն» ծրագրով-2

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ` «Ստրուկ երեխաներ», «Սպորտը հույն երեխաների կյաքում», «Ընտանիքը հայ երեխայի առաջին դպրոց», «Երեխաների մասնակցությունը ծեսերին և տոներին», «Երեխաների դաստիարակությունը Հին Հռոմում»;
 2. Պատրաստել տեսանյութ «Հին Հայաստանի երեխաների խաղերը» թեմայով
 3. Համեմատել Հին Հնդկաստանի և Հին Հունաստանի երեխաների առօրյան;
 4. Թվարկել Հին Չինաստանում երեխաների պաշտամունքի պատճառները և հետևանքները;
 5. Վերլուծել «Ռազմական դաստիարակությունը Սպարտայում» տեսանյութը:

 

Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայոց թագավորությունն անցումային շրջանում», «Արշակունիների և Սասանյանների հակամարտությունը», «Հայկական իրականությունը և քրիստոնեությունը. Աբգար V-ից մինչև Տրդատ III», «Անիշխանության ժամանակաշրջանի դասերը», «ՀԻն Հայաստանի բանակը», «Հին Հայաստանի սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները մ.թ.ա. II դարից մինչև մ.թ. IV դարն ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական դիցարանները», «Հին Հայաստանի ձեռքբերումներն արվեստի ոլորտում»;
 2. Բնութագրել Արշակունի արքաներից երկուսին;
 3. Արշակունի արքաների օրինակով ապացուցել կամ հերքել պատմության մեջ անհատի էական դերի մասին վարկածը:

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ- ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Իրականացնել «Առաջին աշխարհամարտ» նախագիծը կամ կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայոց ցեղասպանություն» թեմայով:
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը;
 4. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 5. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն անխուսափելի էին:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտը կանխորոշեց երկրորդ աշխարհամարտը:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Առաջին հանրապետության դասերը», «Ամբողջատիրություն. արմատներ, բուն և ճյուղեր», «Անհատի դերը 20-րդ դարում» թեմայով;
 2. Իրականացնել «Բռնադատվածներ» նախագիծը կամ ձևակերպել ու սկսել համարժեք նոր նախագիծ;
 3. Մանրամասն նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը (տարին, ամիսը, օրը, ռազմաճակատը, թիկունքի բնակավայրը նշելը պարտադիր է):

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմ. իրականություն և հաղթահարում», «Գարեգին Նժդեհ. առասպել և իրականություն», «Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական զարգացումը 20-30-ական թվականներին», «Համաշխարհային գրականությունը աշխարհամարտից աշխարհամարտ ընկած ժամանակահատվածում», «Հայկական նշակույթը միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում» ;
 2. Ապացուցել, որ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացումներն ուղիղ համեմատական չեն;
 3. Թվարկել ՀԽՍՀ այն բնակավայրերը, որտեղ Մեծ Ահաբեկչության տարիներին տուժածներ չեն եղել: Բացատրել այդ բացառիկության պատճառները:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Աշխարհամարտեր. անցյալ, ներկա, ապագա», «Սփյուռքը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին», «Անհատը և պատերազմը», «Հայկականություն-Արիականություն» գրքի դերը հայ ժողովրդի ճակատագրում», «Հայկ Ասատրյան»;
 2. Վերցնել հարցազրույցներ երկրորդ աշխարհամարտի նվազագույնը երկու մասնակցից;
 3. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում շարունակվում էր հայոց ցեղասպանությունը:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «20-րդ դարի 60-ական թվականների հայկական զարթոնքը», «Խորհրդային Հայաստան. զարգացող տնտեսություն և ահագնացող հիմնախնդիրներ», «Ազգային Միացյալ Կուսակցությունը. հայկական բացառիկությո՞ւն, թե՞ անհատների խիզախում», «Խորհրդային ամբողջատիրություն և շարունակվող ցեղասպանություն. ողբերգական 1949»;
 2. Ապացուցել, որ «սառը պատերազմը», նրա ընթացքում դրսևորված երևույթները և հետևանքներն անխուսափելի էին,
 3. Վերլուծել «սառը պատերազմի» իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

 

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154

Համաշխարհային պատերազմ

Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները

ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները;

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160

Առաջին համաշխարհային պատերազմը և հայերը

Հայկական լեգէոնի Արարայի գրոհը

Առաջին աշխարհամարտի արևելյան ռազմաճակատը

Առաջին աշխարհամարտի ավարտական փուլերը

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132

Հայոց ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն

Հայոց ցեղասպանություն. ակնարկ

Գերմանացի գիտնականը`հայոց ցեղասպանության մասին

Հայոց ցեղասպանությունը National Geographic-ի եթերում

ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137

Հայերի ինքնապաշտպանական կռիվները 1915-1916 թթ.

Ինքնապաշտպանության ֆենոմենը հայոց ցեղասպանության տարիներին

Նեմեսիս գործողություն-Ազգային դատավարություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160

Առաջին աշխարհամարտ. պատճառներ և հետևանքներ

Մեծ պատերազմ

Համաշխարհային առաջին պատերազմը և հայերը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40

Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Առաջին հայկական հանրապետությունը. հաղթահանդես և ողբերգություն

Առաջին հանրապետության դասերը

Առաջին այրեր – Արամ Մանուկյան

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50

Ինչ է նացիոնալ-սոցիալիզմը

Ամբողջատիրություն

Ֆաշիզմ

Քեմալիզմը և նորացման գործընթացները Թուրքիայում 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին

Ճապոնիան երկու աշխարհամարտերի միջև

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները;
 2. Կազմել 1936-1939 թթ.-ի իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ իսպանական պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտի նախերգանքն է:

Աղբյուրներ`

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում

1939 թ.-ի ֆիլմ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Ողջ ճշմարտությունն ինտերնացիոնալ բրիգադների մասին

Իսպանիա. կաթոլիկությունն ընդդեմ կոմունիզմի

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդրի պատճառները;
 2. Նկարագրել Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը;
 3. Բնութագրել Խորհրդային Միության ազգային քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-60 էջեր

Կարսի պայմանագիրը

Գարեգին Նժդեհ. չպղծված ֆիլմ

Խորհրդային պետության ազգային քաղաքականությունը 20-30-ական թվականներին

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 42-48, 61-72 էջեր

Հայաստանի խորհրդայնացումը և բռնաճնշումները

Խորհրդային Հայաստանը սոցիալիստական շինարարության ժամանակաշրջանում

Բռնադատվածներ. Հայոց պատմության հերոսական և ողբերգական կերպարներ

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-55

    20-րդ դարի մշակույթը որպես ընդհանուր պատմական տիպ

   ԽՍՀՄ մշակույթը 192-30-ական թվականներին

Կրթություն, գիտություն և տեխնիկա

  Չարլզ Չապլին. «Փոքրիկը»

 Չարլզ Չապլին. «Մեծ բռնապետը»

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը;
 4. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 83-94 էջեր

 Գ/Ֆ «Հովազաձորի գերիները»

   Գ/Ֆ «Զանգեզուր»

Եղիշե Չարենց. Մահվան տեսիլ

Գուրգեն Մահարի. «Ծաղկած փշալարեր»

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Վերլուծել հակամարտող խմբավորումների նպատակները;
 3. Կազմել ռազմա-քաղաքական դաշինքների ռեսուրսների համեմատւթյան աղյուսակը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58 – 63

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Աշխարհամարտերի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի կողմերի ռեսուրսները

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի փուլերը (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Կազմել երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը, ընդգծելով երեք կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Նկարագրել որևէ վճռորոշ ճակատամարտ;
 4. Ձևակերպել այդ ժամանակաշրջանում առանցքային դեր խաղացած երեք անհատների համեմատական բնութագրերը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 64 – 73

Երկրորդ աշխարհամարտի ճակատամարտերը

Հիտլեր: Ստալին: Չերչիլ

Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքը

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած մարտական ուղին;
 2. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում Դրոյի և Հայկ Ասատրյանի ծավալած գործունեությունն արդյունավետ էր;
 3. Գնահատել հայ ժողովրդի դերը երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77 – 82

Հայկական դիվիզիաների կազմակերպումը և մարտական ուղին

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Հայկ Հովակիմյան. Խորհրդային ատոմային ռումբի ակունքներում

Հայկ Ասատրյան

Հայկ Ասատրյան. «Հատընտիր»

Դրո (Դրաստամատ Կանայան)

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել «սառը պատերազմի» պատճառները և նպատակները;
 2. Ապացուցել, որ երկբևեռ աշխարհն ապահովում էր մարդկությանը նոր «տաք» աշխարհամարտից;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանում Արևմուտքի երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 79-91

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սովետական «Բիզոնը» և ԱՄՆ ռմբակոծիչային հետամնացության միֆը

Փ/Ս «Սառը պատերազմ» (ֆիլմ 1-8)

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման մակարդակը «սառը պատերազմի» դարաշրջանում;
 2. Բացահայտել դասագրքի տեքստում առկա վրիպումները;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանի գիտության նվաճումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 158-165

Սառը պատերազմի պլյուսները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունների թոփ-25-ը

20-րդ դարի գիտությունը և արվեստը. լոգոսի և առասպելի միջև

20-րդ դարի արվեստը. Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի գեղարվեստական ուղղությունները սահմանումներում և սխեմաներում

20-րդ դարի կինոյի գլուխգործոցները

Փոփոխություններ 20-րդ դարում

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Նկարագրել Երրորդ աշխարհի ձևավորման և քայքայման ընթացքը;
 2. Թվարկել Երրորդ աշխարհի պետությունների ընտրած զարգացման մոդելներն ու վերջիններիս դրական և բացասական կողմերը;
 3. Պատմել գաղութային համակարգի փլուզման գործընթացի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-112

Երրորդ աշխարհ

Երրորդ աշխարհի ձևավորում

Երրորդ աշխարհի մասին

Տնտեսական բառարան. Երրորդ աշխարհ

Երկրների տեսակավորումը

Երրորդ աշխարհ

«Երրորդ աշխարհի երկիր» եզրույթը հնացել է

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի չպատմված պատմությունը» (հինգերորդ սերիա` 50-ականներ. Էյզենհաուերը, Ռումբը և Երրորդ աշխարհը)

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Նկարագրել ՀԽՍՀ տնտեսության վերականգնումը և զարգացումը 1945-1985 թվականներին;
 2. Պատմել 60-ական թվականներին վերսկսված ազգային զարթոնքի մասին;
 3. Ապացուցել, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի բռնաքսորը հայոց ցեղասպանության նոր փուլ էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 103-112

Հոդվածներ խորհրդային բռնաճնշումների մասին

Ազգային միացյալ կուսակցության ծրագիրը

Հայաստանի ազգային միացյալ կուսակցություն

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի ձեռքբերումները 1945-1991 թվականներին;
 2. Պատմել 1945-1991 թվականների հայկական գիտության և կրթության զարգացման մասին;
 3. Ապացուցել, որ նշված ժամանակաշրջանի հայկական մշակույթի ամենազարգացած ճյուղը գիտությունն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-140

Խորհրդային Հայաստանի կրթությունը, գիտությունը, գրականությունը և արվեստը 1945-1991 թվականներին

Ակնարկ Խորհրդային Հայաստանի գիտության զարգացման վերաբերյալ (1945-1965 թթ.)

Փ/Ֆ «Հրաչյա Ներսիսյան»

Հեռուստաթատրոն. «Մովսես ապերը»

Հեռուստաթատրոն. «Իմ տունը քո տունն է»

Գ/Ֆ «Մենք ենք, մեր սարերը»

Գ/Ֆ «Սարոյան եղբայրներ»

Գ/Ֆ «Ասք Ռոստամի մասին»

Հայաստանի արվեստը: 20-րդ դար: Կերպարվեստ և քանդակ Տրետյակովյան պատկերասրահի ֆոնդերից

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել հետպատերազմյան շրջանում հայկական հարցի վերաբացման մասին;
 2. Թվարկել Մեծ Հայրենադարձության դրական և բացասական հետևանքները;
 3. Համեմատել հետպատերազմյան և արդի սփյուռքը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 94-102, 169-173

Հայկական սփյուռք

Մեծ հայրենադարձությունը. հիմնահարցեր և խնդիրներ 1946-1948

Հայկական սփյուռքի արդի հիմնախնդիրների շուրջ

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Ապացուցել, որ Խորհրդային Միությունը պատմականորեն դատապարտված էր;
 2. Պատմել Խորհրդային Միության կործանման գործընթացի մասին;
 3. Համեմատել ԽՍՀՄ վերջին երեք ղեկավարներին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 97-106

ԽՍՀՄ փլուզման հիմնական պատճառները

Համակարգային փլուզում. պատճառները և հետևանքները

ԽՍՀՄ փլուզումը` որպես դարի առեղծված

Ամենաառեղծվածային գլխավոր քարտուղարը

Միխայիլ Գորբաչով

Գորբաչովի դերը ԽՍՀՄ փլուզման մեջ

Վ/Ֆ «Գորբաչով: ԽՍՀՄ փլուզման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Ով և ինչպես կործանեց ԽՍՀՄ-ը»

Վ/Ս «ԽՍՀՄ: Կործանում»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Կազմել արցախյան շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմել արցախյան շարժման ռազմական փուլի մասին;
 3. Համեմատել արցախյան շարժման գործիչներին (առնվազն երեքին);
 4. Ապացուցել, որ արցախյան շարժումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Արցախյան շարժում. փետրվարի 20

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը

Ղարաբաղ կոմիտե

1991-1994 թթ. պատերազմը

Վ/Ֆ «Միացում»

Վ/Ֆ «Ղարաբաղ» կոմիտե»

Սպիտակի երկրաշարժը և Ղարաբաղի հարցը. ինչպես է դա եղել

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ–ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները;
 2. Ապացուցել, որ հայկական ավատատիրությունը ինքնատիպ է;
 3. Բագրատունիների արքայատոհմի օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի պատմության մեջ;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Բագրատունյաց Հայաստանի բանակը», «Հայկական վերածնունդ», « Հայկական ավատատիրության արևելյան բաղկացուցիչը» թեմաներից որևէ մեկով:
 5. Ապացուցել, որ մշակույթի զարգացումն ուղիղ համեմատական է պետության հզորությանը:
 6. Վերլուծել հայ — բյուզանդական հարաբերություններին նվիրված որևէ գրական ստեղծագործություն:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Բագրատունիների Հայաստանը հայկական պետականության պատմության կարևոր փուլ է:
 2. Ապացուցել, որ քոչվորների արշավանքները Հայաստան քաղաքակրթական բախման դրսևորումներ են;
 3. Թվարկել հայերի՝ քոչվորներից յուրացրած դրականն ու բացասականը կյանքի բոլոր ոլորտներում /պատասխանը հիմնավորել/:
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Կիլիկիայի իրավական համակարգը» թեմայով:

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների ձեռքբերումները և ողբերգությունները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Ապացուցել, որ խաչակիրների և իսլամական Արևելքի քաղաքակրթական բախման հետևանքները վերացված չեն;
 3. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայերը և խաչակիրները», «Հայկական միջնադարի լույսն ու ստվերը», «Հարյուրամյա պատերազմի հերոսները և հակահերոսները», «Բյուզանդական կայսրության դասերը», «Իվան Ահեղը ռուսական պատմության համատեքստում» ;
 4. Ծանոթանալ Ֆրիկի ստեղծագործությանը և ներկայացնել միջին դպրոցի ենթակայքում հոդվածի կամ աուդիոձայնագրության /Բանաստեղծությունների կատարման/ ձևով;
 5. Ապացուցել, որ սոցիալական և մշակութային փոփոխություններն ուղիղ համեմատական չեն:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները;
 2. Ապացուցել, որ եվրոպական վերածնունդը արևմտյան քրիստոնեության վերջի սկիզբն է;
 3. Համեմատել տարբեր քաղաքակրթությունների Վերածնունդները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայ – ռուսական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայ – եվրոպական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայկական Վերածնունդ», «Գրիգոր Մագիստրոս», «Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների հերոսները և հակահերոսները», «Վերածնունդը համաշխարհային կինոարվեստում», «Ռեֆորմացիա և Հակառեֆորմացիա», «Մարտին Լյութեր», «Ճիզվիտների օրդեն»:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների հեղափոխությունների պատճառները և գործոնները», «Պատմական անհատը և հեղափոխությունը», «Անհայտ մնացած անհատը (սովորական մարդը) և հեղափոխությունը», «Նիդերլանդական հեղափոխությունը որպես առաջին բուրժուական հեղափոխություն», «Արդյո՞ք հեղափոխությունը խժռում է իր զավակներին», «Հեղափոխությունը որպես ազգի ձևավորման խթան»,
 2. Համեմատել անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծել Նոր ժամանակների հեղափոխական իրադարձությունների և անհատների մասին պատմող որևէ գեղարվեստական ստեղծագործություն:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Իսրայել Օրի. Աստրախանում ընդհատված ճանապարհի հանգրվանները», «Դավիթ Բեկի գիտա-գեղարվեստական գնահատականը», «Դավիթ Բեկի դասերը», «Նապոլեոն Բոնապարտ. հանճարեղ չարագո՞րծ, թե՞ չհասկացված ազատարար», «XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունների հերոսները և հակահերոսները», «XIX դարի Ֆրանսիան և XXI դարի Հայաստանը»;
 2. Թվարկել նապոլեոնյան պատերազմների պատճառները, առանձնահատկությունները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորել);
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունների շարքն անխուսափելի էր;
 4. Ապացուցել, որ Գարեգինը Նժդեհը Դավիթ Բեկի գործի շարունակողն էր:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Նոր ժամանակների գիտությունը», «Անհատի դերը պատմության մեջ նոր ժամանակների գործիչների օրինակով», «Ներսես Աշտարակեցի. ի հեճուկս հալածանքների», «Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպը և պատմական իրականությունը», «Նոր ժամանակների մանկավարժության նորամուծությունները», «Գիտության առաջընթացը նոր ժամանակներում», «Ռուսական գաղութատիրության դրսևորումները Հայաստանում»;
 2. Տալ նոր ժամանակների մշակույթի բաղկացուցիչներից որևէ մեկի բնութագիրը;
 3. Համեմատել նոր ժամանակների և միջնադարի գրականությունները;
 4. Ապացուցել, որ օտարի տիրապետության ցանկացած տարբերակ հանգեցնում է էթնիկական ինքնության կորստի:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Զեյթուն, 1862 թվական. ապստամբությո՞ւն, թե՞ ինքնապաշտպանություն», «Հայկական հարց. բովանդակություն և լուծումներ», «Ֆիդայական շարժում», «Աշխարհը դեպի աշխարհամարտ տանող մայրուղում», «Հայ ժողովուրդը ցեղասպանությունից ցեղասպանություն տանող ճանապարհին, թե՞ չընդհատվող ցեղասպանություն», «Քաղաքական պայքարը Թուրքիայում XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին և հայկական գործոնը»;
 2. Համեմատել հայկական կուսակցությունները գաղափարախություններն ու մարտավարությունները;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, հայկական հարցի միջազգայնացումը չարիք դարձավ հայ ժողովրդի գլխին:

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական համակարգն արևմտյան Եվրոպայում

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

Աշոտ Ա Բագրատունի

Հովհաննես – Սմբատ թուլակամ, անփառունակ գահակալը

Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` Վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

Բագրատունյաց Հայաստան

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները

Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակրաց արշավանքները

Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

Մլեհ Ռուբինյան

Սովորենք պատմությունից` Մլեհ Ռուբինյան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

Խաչակիրներ, խաչակրաց արշավանքներ. տեղեկատվական նյութ

Ինչպես խաչակիրները գրավեցին Երուսաղեմը

Հայերը և խաչակիրները

Գ/Ֆ «Երկնային թագավորություն»

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

  Քարոզ` մեղքերի մասին (Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի)

 Սիմեոն Լեհացի

Առաքել Դավրիժեցի

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

Հարյուրամյա պատերազմի առանձնահատկությունները

Հարյուրամյա պատերազմ

Ժաննա դ’Արկի հակասական պատմությունը

Սև արքայազնը սպիտակ ձիու վրա

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Բյուզանդական կայսրության պատմություն (քարտեզ)

Կոնստանդնուպոլսի և Բյուզանդական կայսրության անկումը

Բյուզանդիայի անկումը

Կայսրության կործանումը: Բյուզանդական դաս

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

Ռուսաստանի պատմությունը երեխաների համար

Իվան Ահեղ. դիմանկար առանց մշակման

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել տարբեր ճանապարհորդությունների ընթացքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը

Հերոսներ և հակահերոսներ. Քրիստափոր Կոլումբոսը, Ամերիգո Վեսպուչչին և Ամերիկայի հայտնագործումը

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները. նախադրյալներ և հետևանքներ

Ֆերնան Մագելան. ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը

Վասկո դա Գամայի առեղծվածային առաքելությունը

Գ/Ֆ «Կոնկիստադորներ»

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

Վերածնունդ կամ Ռենեսանս. ընդհանուր բնութագիր

Վերածննդի դարաշրջանը

Վերածննդի դարաշրջանի մշակույթը

Սերիալ «Դա Վինչիի հրեշները»

Վ/Ֆ «Միքելանջելոյի գաղտնիքները»

Լույս և ստվեր: Կարավաջոյի առեղծվածը

Գրիգոր Մագիստրոս

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել Ռեֆորմացիայի պատճառները և հետևանքները;
 2. Բնութագրել Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի մեկական գործչի;
 3. Կազմել Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Ռեֆորմացիան հայկական արմատներ ունի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ136-140

Պավլիկյաններ. քարկոծված դեմոկրատիա և ազատություն

Թոնդրակեցիներ

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

Ռեֆորմացիա

Հակառեֆորմացիա

Վ/Ֆ «Փնտրեք և կգտնեք». սուրբ Իգնատիոս Լոյոլա

Ճիզվիտներ

Ռեֆորմացիայի ժառանգները

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Համեմատել տեխնիկայի ներդրման տեմպերը տնտեսության տարբեր ճյուղերում;
 2. Թվարկել արդյունաբերական զարգացման արդյունքները;
 3. Պատմել Նիդերլանդական հեղափոխության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

Նիդերլանդական հեղափոխություն

Գ/Ֆ «Հողմաղաց և խաչ»

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Տեխնիկայի զարգացումը XVII-XVIII դարերում

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել անգլիական հեղափոխության ժամանակաշրջանի գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է;
 3. Պատմել անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Պատմության 10 ամենադաժան բռնապետերը

Մարդկության պատմության 10 ամենաարյունռուշտ բռնապետերը

Անգլիական հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխության պատճառները և սկիզբը»

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխություն: Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Համեմատել ամերիկյան հեղափոխության գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ հյուսիսամերիկյան նահանգների անկախության պատերազմը նաև հեղափոխություն էր;
 3. Պատմել ամերիկյան հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31-35

ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մշակումն ու ընդունումը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

ԱՄՆ-ը 18-րդ դարում

Թոմաս Ջեֆերսոն. կենսագրություն

ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

Փ/Ֆ «ԱՄՆ. կայսրության ծննդի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Ջեֆերսոն»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Ջորջ Վաշինգտոն»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Համեմատել ուսումնասիրված հեղափոխությունների պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն իսկապես մեծ էր;
 3. Պատմել 18-րդ դարի Ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 36-43

Ֆրանսիական հեղափոխություն

Կանայք 18-րդ դարի ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ընթացքում

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն ու ժամանակակից հայերը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում»

Ա. Լևանդովսկի. «Ռոբեսպիեր» (փաստագրական վեպ)

Փ/Ֆ «Բարքերի պատմություն: Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն. սարսափի տարիներ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Պատմել Իսրայել Օրու գործունեության կամ Արցախում XVIII դարի առաջին կեսին մղված ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Կազմել XVIII դարի առաջին կեսի հայ ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ Իսրայել Օրու ծրագրերը դատապարտված էին ձախողման:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-16

Արցախի ազատագրական պայքար (1724-1731)

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Հասան Ջալալյաններ

Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական շարժումը

Փ/Ֆ «Իսրայել Օրի»

Հայորդիներ. Իսրայել Օրի

Փ/Ֆ «Եսայի Հասան-Ջալալյան»

Ձայն Արարատի – 65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել Դավիթ Բեկի և Մխիթար սպարապետի ղեկավարած ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Պատմել Հովսեփ Էմինի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ մադրասահայ խմբակի գործունեությունն արդյունավետ էր;
 4. Ապացուցել, որ 18-րդ հայ ազատագրական շարժման ծրագրերն իրատեսական էին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-28

Դավիթ Բեկ

Գ/Ֆ «Հուսո աստղ»

Գ/Ֆ «Դավիթ Բեկ»

Սովորենք պատմությունից` Դավիթ Բեկ

Վերընթերցելով պատմության դասագիրքը. Դավիթ Բեկի իշխանությունը որպես պետության կայացման մոդել

Մխիթար Սպարապետ

Րաֆֆի. «Խամսայի մելիքությունները»

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Հայոց հարց. Շահամիր Շահամիրյան

Շահամիր Շահամիրյան. «Որոգայթ փառաց»

Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը

Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղության

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Համեմատել Նապոլեոն Բոնապարտին Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչների հետ;
 2. Պատմել նապոլեոնյան պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական կայսրությունը ժամանակավրեպ էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-50

Նապոլեոն Բոնապարտ

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ (հետաքրքրաշարժ փաստեր)

Մեծն և անհաղթ Նապոլեոն Բոնապարտի 25 հանճարեղ ցիտատները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ: Արշավանքներ և նվաճումներ

Վ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Վ/Ֆ «Ֆրանսիական կայսրության պատմություն: Նապոլեոն»

Գ/Ֆ «Նապոլեոն» (1-4 սերիա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Համեմատել XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Բնութագրել XIX դարի որևէ հեղափոխական կամ հակահեղափոխական գործչի;
 3. Պատմել Փարիզի Կոմունայի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմւթյուն, 8-րդ դասարան, էջ 51-54, 58-59, 119-120

Ֆրանսիական հեղափոխություն (1830, 1848-49 թվականներ)

Փարիզի Կոմունա (1871 թվական)

19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները

Ֆրանսիան 19-րդ դարում

1830 թվականի հուլիսյան հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Փ/Ֆ «1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում»

Փ/Ֆ «1871 թվականի Փարիզի Կոմունան»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման գործընթացները;
 2. Պատմել բալկանյան ժողովուրդների անկախության գործընթացի մասին;
 3. Բնութագրել Օտտո ֆոն Բիսմարկին և Ջուզեպպե Գարիբալդուն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 124-133

Գերմանիայի վերամիավորում

Այսպես խոսեց Բիսմարկը

Իտալիայի վերամիավորում

Գարիբալդի Ջուզեպպե

Օտտո ֆոն Բիսմարկ.մարդկային դեմքով երկաթյա կանցլերը

Գարիբալդի, Ջուզեպպե

Վ/Ֆ (2 մասանոց). «Բիսմարկ.կանցլեր և դև»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել ԱՄՆ քաղաքացիական պատերազմի մասին;
 2. Բնութագրել Աբրահամ Լինքոլնին;
 3. Թվարկել ստրկության վերացման հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-118

Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմ

Աբրահամ Լինքոլն

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված իր տղայի ուսուցչին

Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում

Ամերիկյան լեգենդ: 7 գլխավոր առասպելներ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Աբրահամ Լինքոլնի ասույթներից

Վ/Ֆ «Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն»

Վ/Ֆ «Աբրահամ Լինքոլն.առասպելներ և իրականություն»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել նոր ժամանակների կրթության և գիտության մասին;
 2. Վերլուծել նոր ժամանակների որևէ գրական ստեղծագործություն;
 3. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի ձեռքբերումները;
 4. Պատմել նոր ժամանակների գրականության և արվեստի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 82-93, 162-167

Նոր ժամանակաշրջանը Եվրոպայում

17-րդ դարի գեղարվեստական ուղղությունները Եվրոպայում

Ռուս գրականություն

Ֆրանսիական գրականությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Լուսավորության դարաշրջանը

Դպրոցը և մանկավարժությունն Արևմտյան Եվրոպայում XVII-XIX դարերում

Գիտության պատմությունը

XIX դարի տեխնիկան, գիտությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և արվեստը

Նոր ժամանակի արվեստը

Օպերան XVII դարում

Նոր ժամանակի մշակույթը

17-րդ դարի գրականության առանձնահատկությունները

18-րդ  դարի գրականությունը (ուսումնական տեսաֆիլմ)

Ու/Ֆ (2 մասանոց). «Գիտության և տեխնիկայի զարգացման պատմությունը»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների և նրանց հետևանքների մասին;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի երեք հատվածների վիճակը 19-րդ դարի առաջին կեսին;
 3. Բնութագրել Ներսես Աշտարակեցուն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

1826-28 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Շուշու պաշտպանությունը

Թուրքմենչայի պայմանագիրը` օրիգինալ տեքստ

Ռուս-թուրքական 13 պատերազմները և նրանց վիճակագրրությունը

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1806-1812)

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ադրիանապոլսի պայմանագիրը

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Աշտարակեցի` պաշտպան հայրենյաց

Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի. կենսագրական զուգահեռներ

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին;
 2. Պատմել հայկական միջավայրում ձևավորված հասարակական-քաղաքական հոսանքների մասին;
 3. Վերլուծել արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Թվարկել Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-72

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Հայ հասարակական հոսանքները XIX դարի 50-70-ական թվականներին

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը (ապստամբության 100-ամյակի առթիվ)

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը

Տեսաֆիլմ «Ալեքսանդր Մանթաշյանց»

Գ/Ֆ «Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը (Միքայել Նալբանդյան)»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի մասին;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հայ ազատագրական կազմակերպությունները և խմբակները կուսակցությունների ստեղծման հիմքում էին;
 4. Համեմատել հայկական ազգային կուսակցությունները;

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-87

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո

Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

Հայ ազգային կուսակցությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը

Արմենական կուսակցություն

Փ/Ֆ «Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը 128 տարեկան է»

Փ/Ֆ «ՀՅԴ պատմությունը»

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

 

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայդուկային շարժման մասին;
 2. Համեմատել նշանավոր հայդուկապետերին;
 3. Թվարկել համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները;
 4. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Առաքելոց վանքի կռիվը էական իրադարձություն է հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ;
 5. Վերլուծել XX դարասկզբի հայկական հակացարական պայքարը;
 6. Պատմել հայ-թաթարական ընդհարումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-105

Հայ ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայական շարժումները 1880-1907 թթ.

Ֆիդայական շարժում (թեստ)

Հայկական կոտորածներ (1894-96)

Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-96 թթ. կոտորածների տարիներին

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Առաքելոց վանքի կռիվը

Եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենք (1903)

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906թթ. ընդհարումների օրինակով)

Ձայն Արարատի-51 Հայ ֆիդայական-ազատագրական 1860-1910 թթ.

Վ/Ֆ «Գևորգ Չաուշ»

Վ/Ֆ «Հրայր Դժոխք»

Վ/Ֆ «Զորավար Անդրանիկ. Առաքելոց վանքի կռիվը»

Այս օրը 06.02 «Հայ-թաթարական ընդհարումներ»

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում