«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (10-րդ դասարան)

 

Նպատակ` սովորողի արժեհամակարգում կայուն բարձր տեղ ապահովել երկու կառույցի` պետություն, ազգ, անհատականության մի տիպի` քաղաքացի, և անցյալի դասերի յուրացման հմտությանը:

Խնդիրներ`

 1. Սովորողների բանավիճային կարողությունների զարգացում;
 2. Հետազոտական հմտությունների ձևավորում սովորողների մտային համակարգում;
 3. Սովորողների կողմից օտար լեզուների հետևողական կիրառման ամրակայում;
 4. Տրամաբանության օրենքների գործնական իմացության դրսևորում սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքում;
 5. Նախագծային գործունեության իրականացում տարատարիք խմբերում;
 6. Սովորողների մոտ փոխուսուցման պատրաստակամության և պատրաստականության ամրագրում:

Ժամաքանակ` 68 ժամ

Օգտագործվող հիմնական մեթոդները` նախագծային աշխատանք, բանավեճ, փոխուսուցում, պատմության վերակառուցում:

Գնահատում` 10 բալանոց համակարգով: Նախագծային աշխատանք – 20-30%, մասնակցություն բանավեճերին – 10-20%, փոխուսուցում – 15-20%, պատմական հիմնախնդիրների, նրանց լուծումների, պատմական այլընտրանքի, օրինաչափությունների, հասկացությունների սահմանումների, ժամանակագրությունների բանավոր և գրավոր ներկայացում – 15-30%:

Բովանդակությունը`

 1. Պատմության փուլաբաժանման քաղաքակրթական մոտեցումը – 1 ժամ
 2. Նախապատմական քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 3. Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանները – 1 ժամ
 4. Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանի տարածքում – 1 ժամ
 5. Հայոց ծագումնաբանությունը – 1 ժամ
 6. Հին Արևելք – 8 ժամ
  • Արատտա, Կուտիական աշխարհակալություն, Հայասա – 1 ժամ
  • Հին Եգիպտոս, Շումեր, Աքքադ – 1 ժամ
  • Արևելյան Միջերկրականի երկրները – 1 ժամ
  • Հին Չինաստան և Հին Հնդկաստան – 1 ժամ
  • Խեթական պետությունը, Բաբելոնիան և Ասորեստանը – 1 ժամ
  • Էլամ և Աքեմենյան Իրան – 1 ժամ
  • Արարատյան թագավորություն – 1 ժամ
  • Երվանդական Հայաստան – 1 ժամ
 7. Հին Արևմուտք – 8 ժամ
  • Հունական քաղաքակրթությունը մինչհելլենիստական շրջանում – 2 ժամ
  • Հին Հռոմ` թագավորությունից հանրապետությունով դեպի պրինցիպատ – 2 ժամ
  • Հռոմեական կայսրություն – 1 ժամ
  • Հելլենիստական աշխարհ – 1 ժամ
  • Արտաշեսյան Հայաստան – 2 ժամ
 8. Չինաստանը և Հնդկաստանը հին աշխարհի ավարտին – 1 ժամ
 9. Հին քաղաքակրթությունների սոցիալական և մշակութային պատմությունը – 2 ժամ
 10. Հայկական մշակույթ. Արարատյան թագավորությունից մինչև հելլենիստական վերելք – 4 ժամ
  • Հայկական մշակույթը Ք.Ա. 9-3-րդ դարեր – 2 ժամ
  • Հայկական մշակույթը հելլենիզմի դարաշրջանում – 1 ժամ
  • Հայոց ազգային արժեհամակարգը և Հին Հայաստանի քաղաքակրթական նվաճումները – 1 ժամ
 11. Ամփոփում – 2 ժամ
 12. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության մինչքրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 13. Հայաստանը և քրիստոնեությունը – 1 ժամ
 14. Ավատատիրության հաստատումը Հայաստանում – 1 ժամ
 15. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 16. Եվրոպայի անցումը միջնադարյան քաղաքակրթության – 2 ժամ
 17. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը – 3 ժամ
  • Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները – 1 ժամ
  • Հայաստանը 6-7-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Նախարարական համակարգն արաբական գերիշխանության շրջանում – 1 ժամ
 18. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը – 2 ժամ
 19. Եվրոպան խաչակրաց արշավանքներից մինչև վաղ վերածնունդ – 3 ժամ
 20. Արևելքի և Ամերիկայի հասարակությունները – 6 ժամ
  • Հինդու քաղաքակրթությունը – 1 ժամ
  • Չինական միջնադար – 1 ժամ
  • Ճապոնիան միջանադարում – 1 ժամ
  • Իսլամական քաղաքակրթություն – 1 ժամ
  • Քոչվորական քաղաքակրթություններ – 1 ժամ
  • Մինչկոլումբոսյան Ամերիկայի քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 21. Հայաստանը 11-րդ դարի կեսերից մինչև 14-րդ դար – 2 ժամ
 22. Կիլիկյան Հայաստան – 2 ժամ
 23. Եվրոպական քաղաքակրթությունը նոր ժամանակների շեմին – 2 ժամ
 24. Հայոց քաղաքակրթությունը ուշ միջնադարում – 2 ժամ
 25. Միջնադարի հայկական մշակույթը – 6 ժամ
  • Մաշտոցյան գրեր – 1 ժամ
  • Հայ մշակույթի ոսկեդարը – 1 ժամ
  • Մշակութային ձեռքբերումները 6-8-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում – 2 ժամ
  • Հայ մշակույթը «կորած» դարերում – 1 ժամ
 26. Ամփոփում – 2 ժամ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s