Առաջադրանքներ «Պատմություն» առարկայից (10-րդ դասարան)

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.09.2016

 1. Թվարկել և հիմնավորել պատմության փուլաբաժանումները;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ եղել են նախապատմական քաղաքակրթություններ` Ատլանտիդա, Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Հիտիդա և այլք;
 3. Առաջարկել պատմության փուլաբաժանման նոր հիմք:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 5-6

Պատմության պարբերացում (փուլաբաժանում)

Հին կործանված քաղաքակրթություններ

Հիպերբորեա

եՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09.2016

 1. Նկարագրել Հայկական լեռնաշխարհը;
 2. Հիմնավորել Հայկական լեռաշխարհում նախնադարյան իրականության բոլոր փուլերի առկայությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 6-19

Հայկական լեռնաշխարհ (բնաաշխարհագրական քարտեզ)

Հայկական լեռնաշխարհ

Նախնադար

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09.2016

 1. Ապացուցել, որ հնդեվրոպական նախահայրենիքը Հայկական լեռնաշխարհն է;
 2. Պատմել հայոց ծագումնաբանության վերաբերյալ ավանդազրույցները;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հնագույն գրավոր աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին» թեմայով:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 20-25

Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը

Հայոց ծագումնաբանության խնդրականը

Հայ ազգի արիական ծագումը

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09.2016

 1. Համեմատել հայկական, եգիպտական և շումերական քաղաքակրթությունները;
 2. Պատմել հայկական վաղ պետական կազմավորումներից որևէ մեկի մասին;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ» թեմայով:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 26-32

Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 7-9

Հայերը — Արատտա

Արատտա` հայոց հնագույն պետականություն

Աքքադը և Ուրի երրորդ արքայատոհմը

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

Եգիպտոս` հին քաղաքակրթության գաղտնիքները

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.10.2016

 1. Համեմատել Արևելյան Միջերկրականի, հին եգիպտական քաղաքակրթությունները, ինչպես նաև հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների սկզբնավորման փուլը;
 2. Պատմել Իսրայել պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Էխնաթոնի բարեփոխումն ուներ արտաեգիպտական արմատներ և դատապարտված էր ձախողման:

Աղբյուրներ`Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 10-15

Դավիթ արքա. իդեալական տիրակալ

Իսրայելական թագավորությունը (մ.թ.ա. XI դար — 722)

Հին Եգիպտոս. Եգիպտական քաղաքակրթության ստեղծման պատմությունը

Հին Եգիպտոս. ինչպես կործանվեց եգիպտական քաղաքակրթությունը

Չինական քաղաքակրթություն. բոլոր սկզբերի սկիզբը

Հարապպիի քաղաքակրթությունը և Մոհենջո Դարոն

Էխնաթոն` խռովավար փարավոնը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.10.2016

 1. Համեմատել Միջագետքի պետություններն իրենց զարգացման տարբեր փուլերում;
 2. Պատմել Խեթական պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Աքեմենյան տերությունն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուրներ`Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 16-23

Համաշխարհային ասորեստանյան տերությունը

Ասորեստանցիներ` պատերազմի վարպետներ

Բաբելոնյան թագավորությունը Համմուրապիի օրոք

Խեթական քաղաքակրթության հզոր կայսրության պատմությունը

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.10.2016

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության և Երվանդական Հայաստանի տնտեսությունը, պետական կարգը և բանակը;
 2. Պատմել Արարատյան թագավորության ռազմա-քաղաքական պատմությունը;
 3. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 33-53

Ուրարտու

Վանի թագավորությունը` Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ

Վանի հայկական թագավորություն

Երվանդունիների (Հայկազյան) թագավորությունը

Երվանդունի հայկազունիների հայկական թագավորություն

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել հունական քաղաքակրթության փուլերը;
 2. Համեմատել հունական պոլիսներն իրենց զարգացման տարբեր փուլերում;
 3. Պատմել հոմերոսյան դարաշրջանի մասին;
 4. Ապացուցել, որ հույն –պարսկական պատերազմներն էական դեր են խաղացել հույն էթնոսի ձևավորման գործում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 24-32

Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն

Աթենք և Սպարտա. համեմատական բնութագիր

Հույն-պարսկական պատերազմներ

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Հռոմի մղած պատերազմները;
 2. Համեմատել Հռոմը և Աթենքը;
 3. Պատմել եռապետությունների գործունեության մասին;
 4. Ապացուցել, որ բացարձակ իշխանությունն անխուսափելի է դարձնում այլասերվածությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 32-40

Հռոմեական հանրապետության կառուցվածքը

Հռոմն ընդդեմ Կարթագենի

Եռապետություն

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել հռոմեական նվաճումների հետևանքները
 2. Համեմատել Հռոմեական կայսրության տարբեր փուլերը
 3. Պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների մասին;
 4. Ապացուցել, որ հելլենականությունը համաշխարհայնացման տարբերակ է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 54-63

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները. Հռոմ

Հռոմեական կայսրության անկումը

Հելլենականության փուլերը

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի բոլոր արքաներին իրենց կառավարման տարեթվերով;
 2. Համեմատել հայ-պարթևական և հայ-հռոմեական հարաբերությունները;
 3. Պատմել Տիգրան Բ-ի արտաքին քաղաքականության մասին;
 4. Ապացուցել, որ Արտաշես Բարեպաշտն է Արտաշեսյան մեծագույն արքան:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 54-74

Արտաշես Առաջին. երևելի և փառապանծ գործիչ

Արտաշատի պայմանագիրը

Տիգրանակերտի ճակատամարտը

Էրատո թագուհի

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել Հնդկաստանի և Չինաստանի ձեռբերումները հին աշխարհի մայրամուտին;
 2. Համեմատել Չանդրագուպտային և Ցին Շի Հուանդիին;
 3. Պատմել Հան հարստության գործունեության մասին;
 4. Ապացուցել, որ արևելյան քաղաքակրթությունների ապագա լճացման հիմքը դրվում էր հին աշխարհի վերջում:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 63-67

Մարդ-լեգենդ, ով փոխեց Չինաստանի ամբողջ պատմությունը

Աշոկայի կայսրությունը

Հան կայսրությունը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.12

 1. Թվարկել հին աշխարհի հասարակությունը կազմող խմբերը;
 2. Համեմատել գրի և գրականության տեսակները;
 3. Պատմել հին աշխարհի գիտության մասին;
 4. Ապացուցել, որ կրոնն ու արվեստը փոխկախված համակարգեր են:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 41-53

 Չեսմիր Լոուկոտկայի «Գրի զարգացումը» գրքի առաջաբանը

Հին աշխարհի հասարակությունների սոցիալական կառուցվածքը

Հասարակության մասին պատկերացումները հին աշխարհում

Մարդկության պատմության 10 ամենահին և ամենակարևոր գրային համակարգերը

Գիտությունը հին աշխարհում

Կրոն և արվեստ

Առասպելը, տեխնոլոգիան ու գիտությունը հին աշխարհում և այսօր

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.12

 1. Թվարկել մ.թ.ա. IX – մ.թ.ա. III դարերի մշակույթի զարգացման պայմանները;
 2. Համեմատել Արարատյան և Հայկազունների թագավորությունների նյութական մշակույթը;
 3. Պատմել Վանի թագավորության կրոնի մասին;
 4. Ապացուցել, որ թիվ 1 աղբյուրում առկա են բովանդակային վրիպումներ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 85-94

 Երվանդյան Հայաստան

Վանի թագավորությունը (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ)

Հավատ, կրոն, աղանդ` շփոթություն, կեղծիք և իրականություն

Ղևոնդ Ալիշան. «Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց»

Ուրարտուի քաղաքակրթության «հայտնագործումը»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.12

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները հելլենականության դարաշրջանում;
 2. Համեմատել մեր նախնիների դավանած կրոնները մ.թ.ա. VI և մ.թ.ա. II դարերում;
 3. Պատմել հայկական տոմարի մասին;
 4. Ապացուցել, որ հայկական արժեհամակարգն ազգային էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 94-108

Հելլենիստական մշակույթը Հայաստանում

Հայ աստվածներ

Տոմար

Նախահայկյան օրացույց

Հայոց բուն տոմարի 4500 ամյակը

Հայկական ինքնությունն ու եվրոպական արժեհամակարգը

Անդրկովկասը և հարակից երկրները հունականության ժամանակաշրջանում

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել Մեծ Հայքում Արշակունիների գահակալման ներքին և արտաքին պատճառները;
 2. Համեմատել Արշակունյաց Հայաստանի նախաքրիստոնեական շրջանի արքաների գահակալման արդյունքները;
 3. Պատմել Արշակունյաց Հայաստանի նախաքրիստոնեական շրջանի տնտեսության մասին;
 4. Ապացուցել, որ Տրդատ II-ն արշավելով Պարսկաստան ռազմավարական սխալ թույլ տվեց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 78-84

Ձայն Արարատի–29, Արշակունիներ     

  Արշակունիների գահակալությունը Մեծ Հայքում

 Ձայն Արարատի-31, Հայոց Արշակունի արքաներ

  Պետական կարգն Արշակունիների օրոք

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Թվարկել ավատատիրական Հայաստանի գործակալությունները և նրանց գործառույթները;
 2. Համեմատել ավատատիրական հողատիրության ձևերը;
 3. Պատմել Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման և տարածման գործընթացի մասին;
 4. Ապացուցել, որ քրիստոնեության հաղթարշավը Հայաստանում անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն,10-րդ դասարան, էջ 111-119

Ավատատիրության ձևավորումը և հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական աստիճանակարգությունը

Տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները

Ավատատիրական կարգերի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալները

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում»

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության ընդունում»

Ձայն Արարատի-33 Քրիստոնեության իրական արմատները

Ցեղասպանությունն ընդամենը հետևանք է…

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Թվարկել Արշակունյաց պետության կործանման գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 2. Համեմատել Տրդատ III, Արշակ II, Պապ և Վարազդատ արքաներին;
 3. Պատմել Արշակունյաց Հայաստանի մղած պատերազմների մասին;
 4. Ապացուցել, որ Պապ թագավորը հանճար էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 119-130

Արշակ 2-րդ և Պապ

Արշակ Բ. դրամատիկ ու ողբերգական մի կյանք

Ֆիլմ-օպերա «Արշակ II»

Ուսումնական ֆիլմ «Արշակ II և Պապ թագավոր. վերընթերցելով պատմության դասագիրքը»

Ձայն Արարատի – 32 Պապ թագավոր

Փ/Ֆ «Ձիրավի ճակատամարտը»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Նկարագրել ժողովուրդների մեծ գաղթի ընթացքը;
 2. Համեմատել անտիկ աշխարհի և վաղ միջանադարի մարդկանց աշխարհընկալումները;
 3. Պատմել եվրոպական վաղ միջնադարի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 4. Ապացուցել, որ միջնադարյան քաղաքակրթության ձևավորման ուղիները երկուսն էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան էջ 68-84

Ժողովուրդների մեծ գաղթ

Կառլոս Մեծ

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. սահմանումներ տարբեր գաղափարախոսական տեսանկյուններից

Արևմտյան Եվրոպայի ավատատիրության ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները

Ժողովուրդների մեծ գաղթը. պատմության մեծագույն առեղծված

Փ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Փ/Ֆ «Ֆրանսիայի արքաները: Կառլոս Մեծ»

Գ/Ֆ «Կառլոս Մեծ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Համեմատել Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները;
 2. Նկարագրել V դարում հայերի մղած ճակատամարտերը;
 3. Ապացուցել, որ Վասակ Սյունին դավաճան է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 131-138

Մամիկոնյաններ (կենսագրական ակնարկ)

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի հորդորն իր զորագնդին` Ավարայրի ճակատամարտ մեկնելու առաջ

Վարդանանց պատմությունը Եղիշեի և Փարպեցու հակընդդեմ մեկնությամբ

Արշակ Բանուչյան. «Եղիշեի «Վարդանանց պատերազմի» հնագույն պատառիկի նոր վերծանությունը»

Եղիշե. «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»

Ղազար Փարպեցի. «Հայոց պատմություն»

Թովմա Արծրունի. «Պատմություն Տանն Արծրունյաց»

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

Ձայն Արարատի 62 Մարզպանական Հայաստանը. Վասակ Սյունի, Վարդան Մամիկոնյան

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Համեմատել Հայաստանի վիճակը 6-րդ և 7-րդ դարերում;
 2. Թվարկել բյուզանդական քաղաքականության հետևանքները Հայաստանի և հայերի համար;
 3. Պատմել 7-րդ դարում հայ-արաբական հարաբերությունների բնույթի և կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 4. Համեմատել 8-9-րդ դարերի հակաարաբական ապստամբությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 146-159

Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը

Հուստինիանոս Ա

Արցախահայության հակաարաբական ապստամբությունները

Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

Արմինիա կուսակալություն

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Համեմատել Բագրատունի արքաներին;
 2. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման և կործանման պատճառներն ու հետևանքները;
 3. Պատմել Հայաստանի անկախության վերականգնման և ամրապնդման ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 160-167, 172-176

Բագրատունիներ

Բագրատունիների թագավորությունը

Արման Եղիազարյան. «Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց»

Գագիկ Ա. Բագրատունյաց ամենազորեղ տիրակալը

Վ/Ֆ «Բագրատունիների թագավորությունը Հայաստանում»

Ձայն Արարատի – 38 Հայոց Բագրատունիների Թագավորություն

Իշխանության ներկայացուցչությունը Բագրատունյաց դարաշրջանում

Իշխանության սրբազնացումը Հայաստանում Բագրատունիների դարաշրջանում

Բագրատունիների դարաշրջանի հայկական

պետությունները և Բյուզանդիան IX-XI դարերում

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Պատմել խաչակրաց արշավանքների մասին;
 2. Համեմատել միջնադարյան և անտիկ քաղաքները;
 3. Սահմանել դասային միապետության 7 հիմնական հասկացությունները;
 4. Թվարկել վաղ Վերածննդի առաջացման հիմնական գործոնները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն,10-րդ դասարան, էջ 85-96

Խաչակրաց արշավանքներ

Միջնադարյան քաղաք

Դասային միապետություն

Վերածնունդ կամ Ռենեսանս. ընդհանուր բնութագիր

Խաչակրաց արշավանքներ

Վ/Ֆ «1212 թվականի մանկական խաչակրաց արշավանքը»

Վ/Ֆ «Խաչակրաց արշավանքների պատմությունը»

Վ/Ֆ «Միջնադարյան քաղաք»

Վ/Ֆ «Վաղ Վերածննդի արվեստի պատմություն»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել հինդու, չինական և ճապոնական քաղաքակրթությունները;
 2. Պատմել միջնադարյան Հնդկաստանի, Չինաստանի և Ճապոնիայի մշակույթի մասին;
 3. Թվարկել հինդուիզմի, կոնֆուցիականության և սինտոիզմի առանձնահատկությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 107-115

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Միջնադարյան Չինաստանի արվեստը

Հրաշքների երկիր, որ կոչվում է Հնդկաստան

Միջնադարյան Ճապոնիա

Հինդուիզմ

Կոնֆուցիականություն

Սինտոիզմ

Միջնադարյան Հնդկաստան

Վ/Ֆ «Ճապոնիա և Չինաստան»

Վ/ֆ «Կոնֆուցիոս»

Վ/Ֆ «Հինդուիզմ: Դրախտ Երկրի վրա»

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հները. Ճապոնիա»

Վ/Ֆ «Սյոգուն Տոկուգավա. մարդ, որը ենթակեցրեց

Ճապոնիան»

Գ/Ֆ «Կոնֆուցիոս»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Համեմատել իսլամական, քոչվորական և հնդկացիական քաղաքակրթությունները;
 2. Պատմել իսլամի առաջացման և տարածման մասին;
 3. Թվարկել հնդկացիական պետությունների կործանման պատճառները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 116-125

Իսլամ. պատմությունը և բնույթը

Մայա

Կենտրոնական Ամերիկայի հնագույն քաղաքակրթությունները

Ինկերի կայսրության մեծագույն գաղտնիքը

Իսլմական քաղաքակրթություն

Քոչվորական քաղաքակրթություն

Մայաների, ացտեկների և ինկերի մշակույթը

Ինչով են տարբերվում մայաները, ացտեկները և ինկերը

Վ/Ֆ «Իսլամը մեծ քաղաքակրթություն է»

Վ/Ֆ «Արևելքի մեքենաները. Իսլամի ոսկեդարը»

Վ/Ֆ «Իսլամական քաղաքակրթության գագաթները»

Վ/Ֆ «Արևի մարդիկ. մայաներ, ացտեկներ, ինկեր»

Վ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

Գ/Ֆ «Կոնկիստադորներ»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել օտար նվաճողների դեմ XI-XIV դարերում հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին;
 2. Համեմատել թյուրք-սելջուկների և մոնղոլների քաղաքականությունը Հայաստանում;
 3. Ապացուցել, որ հայկական պետականությունը գոյատևել է նաև սելջուկյան և մոնղոլական դարաշրջաններւմ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 176-182

Պետություն

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Մոնղոլ-թաթարների տիրապետությունը Հայաստանում

Զաքարյանների իշխանապետությունը

Ձայն Արարատի – 42 Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Ձայն Արարատի — 47 Զաքարյանների իշխանապետություն, մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

Պետության տեսությունը

Պետականություն

Սելջուկների պետությունը

Մոնղոլական կայսրություն

Վ/Ֆ «Մոնղոլական կայսրություն»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման ու կործանման պատճառները և հետևանքները;
 2. Կազմել Կիլիկյան Հայաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Տալ Կիլիկյան Հայաստանի իշխանների և թագավորների (առնվազն` երեքի) համեմատական բնութագիրը;
 4. Պատմել Կիլիկյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների և պետական կարգի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 183-197

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Կիլիկիայի հայկական թագավորություն

Կիլիկիայի հայկական պետություն

Սովորենք պատմությունից. Մլեհ Ռուբինյան

Թեմա (Շողակաթ). Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

Անծանոթ Հայաստան. Ծովահայեր` Կիլիկիա

Վ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը» (մաս 1-3,5)

Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակրաց արշավանքները

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Թվարկել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել ռեֆորմացիայի պատճառների, ընթացքի, գործող անձանց, ուժերի և հետևանքների մասին;
 3. Վերլուծել արևմտաեվրոպական մշակույթի XVI դարի և XVII դարի առաջին կեսի որևէ ստեղծագործություն;
 4. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Եվրոպայում նոր ժամանակների շեմին տեղի է ունեցել գիտական հեղափոխություն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 126-134

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ (թեստ)

Ռեֆորմացիան և Վերածննդի փիլիսոփայական միտքը

Նիկոլայ Կոպեռնիկոս

Նիկոլո Մաքիավելի. «Տիրակալը»

Փ/Ֆ «Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը»

Փ/Ֆ «Ռեֆորմացիայի Օրվա պատմությունը»

Փ/Ֆ «Ռեֆորմացիայի ժառանգները» (մաս I, մաս II)

Փ/Ֆ «Թագավորական ռեֆորմացիան Անգլիայում»

Փ/Ֆ «Նիդերլանդական հեղափոխություն»

Փ/Ֆ «Նիկոլո Մաքիավելիի ճշմարտացի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Մարտին Լյութեր»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Թվարկել օտարի տիրապետության հետևանքները կորուստների և վերականգնումի ժամանակաշրջանում;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության վերահաստատումն Էջմիածնում հայոց պատմության կարևոր իրադարձություններից է;
 3. Պատմել XVI-XVII դարերի թուրք-պարսկական պատերազմներում հայերի վիճակի մասին;
 4. Վերլուծել ազատագրական պայքարի նոր փուլի գործոնները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան, էջ 198-206

Հայաստանը XV-XVII դարերում

Հայությունը XV-XVII դարերում

Հայաստանն ուշ միջնադարում

Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան տերության առաջացումն ու հզորացումը

Հայրապետական աթոռի վերահաստատումը Ս.Էջմիածնում

Մայր աթոռի վերահաստատումը Էջմիածնում և կաթողիկոսության գործունեությունը XV դարում

Սմբատ Արծրունին` հայոց թագավոր

Հայոց պետականության վերականգնման առաջին քաղաքական փորձը և դրա ձախողման դրդապատճառները

Հայաստանի առաջին բաժանումը Պարսկաստանի և Օսմանյան Թուրքիայի միջև

Ամասիայի պայմանագիր

Թուրք-պարսկական 16-17-րդ դարերի պատերազմները և Հայաստանի բաժանումը

Հայաստանը XVII դարի թուրք-պարսկական պատերազմների շրջանում

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Սահմանել «Արդյունաբերական քաղաքակրթություն» հասկացությունը և վերջինիցս ածանցյալ 7 հասկացություն;
 2. Նկարագրել XVII դարի աշխարհի քաղաքական քարտեզը;
 3. Պատմել արդյունաբերական քաղաքակրթության առաջացման եվրոպական ուղու առանձնահատկությունների մասին;
 4. Բնութագրել արդյունաբերական հասարակությունը;
 5. Թվարկել լուսավորական շարժման գլխավոր գաղափարները (պատասխանը հիմնավորել);
 6. Համեմատել հասարակական-քաղաքական ուսմունքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, էջ 135-146

Լուսավորականություն

Լուսավորականությունը որպես պատմա-մշակութային երևույթ

Պահպանողականություն

Ազատականություն (լիբերալիզմ)

Ազգայնականություն

Սոցիալիզմ

Կոմունիզմ

Արդյունաբերական քաղաքակրթություն

Լուսավորական դարաշրջան

Լուսավորականություն (պատմափուլ)

Պահպանողականություն

Քաղաքական ազատականություն

Ազգայնականություն

Սոցիալիզմ

Սոցիալիզմ

Տեսանյութ. «Արդյունաբերական հեղափոխությունն Անգլիայում XVIII դարում. քաղաքակրթության 30 սյուժեները»

Տեսանյութ. «Սոցիալիզմն ընդդեմ Կապիտալիզմի: պարզ և հասկանալի»

Տեսանյութ. «Մարքսի «Կապիտալը» 5 րոպեում»

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s