2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 7-1 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. «Այլընտրանքային պատմություն»նախագծի և հրապարակված նյութերի քննարկում;
 2. Նախագծի 2018-2019 ուստարվա հարացույցի ձևակերպում:

 

 

         ԵՐՐՈՐԴՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.09

Առաջին խումբ

 1. Հիմնավորեք մարդկության պատմության ավատատիրական ժամանակաշրջանի փուլաբաժանումը;
 2. Համեմատեք հայկական և եվրոպական ավատատիրական իրականությունները;
 3. Շարադրեք Գահնամակի և Զորանամակի բովանդակություններն ու գնահատեք այդ փաստաթղթերի նշանակությունը որպես պատմական սկզբնաղբյուր:

Երկրորդ խումբ

 1. Պատմեք մարդկության պատմության ավատատիրական ժամանակաշրջանի փուլաբաժանման մասին;
 2. Թվարկեք հողատիրության ձևերը և հասարակության դասերն ավատատիրական Հայաստանում;
 3. Նկարագրեք Հայաստանում ավատատիրական հասարակության ձևավորման ուղին:

Երրորդ խումբ

 1. Թվարկեք մարդկության պատմության ավատատիրական ժամանակաշրջանի փուլերը;
 2. Թվարկեք Արշակունյաց Հայաստանի արքունի գործակալությունները;
 3. Պատմեք միջնադարյան Եվրոպայի քաղաքների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-9, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 45-50

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-20.09

Առաջին խումբ

 1. Հիմնավորեք քրիստոնեության առաջացման օրինաչափությունը;
 2. Համեմատեք Հայաստանում և Եվրոպայում քրիստոնեության տարածման ու պետական կրոն դառնալու ընթացքները;
 3. Շարադրեք Հավատո հանգանակի բովանդակությունն ու գնահատեք այդ փաստաթղթի նշանակությունը որպես պատմական սկզբնաղբյուր:

Երկրորդ խումբ

 1. Պատմեք Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն դառնալու մասին;
 2. Թվարկեք և բնութագրեք աղանդավորական շարժումները քրիստոնեության արշալույսին;
 3. Շարադրեք քրիստոնեության սուրբ գրքի համառոտ բովանդակությունը:

Երրորդ խումբ                

 1. Թվարկեք Կարթագենի եկեղեցական ժողովի հաստատած գրականության ցանկի հիմնական բաժինները;
 2. Պատմեք Պետրոս առաքյալի աթոռի մասին;
 3. Պատմեք Տրդատ III Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի համատեղ գործունեության մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-12, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-14

ՅՈԹԵՐՈՐԴՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Արշակավանը համաշխարհային պատմության բացառիկ երևույթ է;
 2. Վերլուծեք Տրդատ III Մեծի գործունեությունը;
 3. Շարադրեք Մովսես Խորենացու կարծիքը հայոց առաջին քրիստոնյա արքաների մասին և հիմնավորեք Ձեր համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը Պատմահոր տեսակետներին:

Երկրորդ խումբ

 1. Ապացուցեք, որ Տրդատ III-ը վարում էր երկրի հզորացման քաղաքականություն;
 2. Համեմատեք Խոսրով Կոտակ և Տիրան արքաներին;
 3. Շարադրեք 4-րդ դարի հայ – պարսկական պատերազմների համառոտ պատմությունը:

Երրորդ խումբ   

 1. Թվարկեք Արշակունյաց արքայատոհմի հեթանոս և քրիստոնյա արքաներին, նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը;
 2. Համեմատեք Տրդատ III և Տիրան արքաներին;
 3. Պատմեք Արշակ II արքայի և նրա կառավարման ժամանակաշրջանի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 13-22

 

         ԻՆՆԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Պապը բացառիկ արքա էր;
 2. Վերլուծեք Վռամշապուհի գործունեությունը;
 3. Սահմանեք «Պետություն» և «Պետականություն» հասկացությունները: Հայաստանի պատմության օրինակով ցույց տվեք պետության և պետականության նմանություններն ու տարբերությունները:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Ապացուցեք, որ Պապ թագավորը շարունակում էր իր հոր քաղաքականությունը;
 2. Համեմատեք Պապ և Վռամշապուհ արքաներին;
 3. Վերլուծեք Փավստոս Բուզանդի պատմությունը Արշակ II և Շապուհ արքաների հանդիպումը:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Թվարկեք Պապ թագավորի կատարած պետականաշինական քայլերը;
 2. Նկարագրեք Ձիրավի ճակատամարտը ;
 3. Պատմեք անկախության պահպանման վերջին փորձերի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 22-28

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վասակ Սյունին դավաճան էր;
 2. Վերլուծեք Վարդանանց պատերազմի բովանդակությունը և էությունը;
 3. Սահմանեք 450-451թթ.-ի ազատագրական պայքարի երեք կարևորագույն հասկացությունները: Պատասխանը հիմնավորեք:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Ապացուցեք, որ Վարդանանց պատերազմն ազատագրական պատերազմ էր;
 2. Համեմատեք Վարդան Մամիկոնյանին և Վասակ Սյունուն;
 3. Վերլուծեք Վարդան Մամիկոնյանի խոսքն Ավարայրի ճակատամարտն սկսելուց առաջ:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Թվարկեք 428-452թթ.-ի հայոց պատմության կարևոր իրադարձությունները;
 2. Նկարագրեք Ավարայրի ճակատամարտը ;
 3. Թվարկեք Վարդանանց պատերազմի հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-37

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վահանանց պատերազմը պայքար էր անկախության համար;
 2. Վերլուծեք Նվարսակի պայմանագրի բովանդակությունը;
 3. Բնութագրեք Վաչագան Բարեպաշտին:

Երկրորդ խումբ

 1.  Սահմանեք V դարի Հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Համեմատեք Վարդան և Վահան Մամիկոնյաններին;
 3. Պատմեք Վաչագան Բարեպաշտի գործունեության մասին:

Երրորդ խումբ

 1. Պատմեք Վահանանց պատերազմի մասին;
 2. Թվարկեք Վաչագան Բարեպաշտի կառավարման արդյունքները;
 3. Թվարկեք Վահանանց պատերազմի հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 38-41

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Բյուզանդիան վերելք է ապրել հայկական ծագում ունեցող կայսրերի օրոք;
 2. Վերլուծեք Բյուզանդիայի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը;
 3. Բնութագրեք Հուստինիանոս I-ին:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Սահմանեք Բյուզանդիայում հայկական հարստության կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Համեմատեք Հուստինիանոս I և Կոստանդին VII Ծիրանածին կայսրերին;
 3. Պատմեք VI-IX դարերում Բյուզանդիայում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Բյուզանդիայի ոսկեդարի մասին;
 2. Թվարկեք Բյուզանդիայում հայկական հարստության կառավարման արդյունքները;
 3. Կազմեք Բյուզանդիայի ժամանակագրությունը Հուստինիանոս I-ից մինչև Մանազկերտի ճակատամարտ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 05-09.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Թեոդորոս Ռշտունին հայոց պատմության բացառիկ անհատներից է;
 2. Վերլուծեք VI-VII դարերում հայոց ազատագրական շարժման անհաջողության առարկայական և ենթակայական պատճառները;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի համապատասխան էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Սահմանեք VI-VII դարերի Հայաստանի 6 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Բնութագրեք Թեոդորոս Ռշտունուն;
 3. Պատմեք VI-VII դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Թեոդորոս Ռշտունու գործունեության մասին;
 2. Թվարկեք պարսկա-բյուզանդական պատերազմների արդյունքները:
 3. Կազմեք VI-VII դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 42-51

 

                              

         ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 12-16.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք VIII-IX դարերի հայկական իրականությունը;
 2. Բնութագրեք պավլիկյան շարժումը:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Սահմանեք «Ինքնավարություն» հասկացությունը և հիմնավորեք, որ IX դարի Հայաստանում վերկանգնվել էր ինքնավարությունը;
 2. Համեմատեք VIII-IX դարերի ազատագրական պայքարի ղեկավարներին Թեոդորոս Ռշտունու հետ;
 3. Պատմեք VIII-IX դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Հայաստանի ինքնավարության վերականգնման մասին;
 2. Թվարկեք Հայաստանում հակաարաբական պայքարի երեք գլխավոր պատճառները;
 3. Կազմեք Հայաստանում հակաարաբական ապստամբությունների ժամանակագրությունը:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 52-62

 

         ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 1923.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական գիր» երևույթը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտները հալածվել են;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք V դարի երեք հայ հանճարներին: Ձեր ընտրությունը հիմնավորեք;
 2. Համեմատեք V դարի հայ պատմիչներին;
 3. Պատմեք Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության և դրա պատմական նշանակության մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Մեսրոպ Մաշտոցի մասին;
 2. Թվարկեք V-IX դարերի հայ պատմիչներին և նրանց երկերը;
 3. Սահմանեք «Հայկական Ոսկեդար» հասկացությունը:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 63-69

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 26-30.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք V-VII դարերում հայկական մշակույթի զարգացման պարադոքսը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Անանիա Շիրակացին հանճար է;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Նկարագրեք IV-VII դարերում կառուցված որևէ կրոնական հաստատություն կամ լուծեք Անանիա Շիրակացու կազմած խնդիրներից մեկը;
 2. Սահմանեք V-VII դարերում բնագիտական գիտությունների զարգացմանն առնչվող 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք V-VII դարերի հայկական արվեստի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք խաչքարի մասին;
 2. Թվարկեք IV-VII դարերի հայակակն արվեստի 10 նմուշ;
 3. Սահմանեք «Նկար» հասկացության միջնադարյան բաղկացուցիչները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 69-74

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք IX դարի երկրորդ կես – XI դարի սկիզբ ժամանակահատվածի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Շարադրեք Աշոտ I, Աշոտ II և Աշոտ III արքաների համեմատական բնութագիրը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք Աշոտ Երկաթին;
 2. Սահմանեք «Անկախություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ, հայոց պատմության Բագրատունյաց շրջանը բնութագրող 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք անկախության վերականգնման գործընթացի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Գագիկ I-ի գործունեության մասին;
 2. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման պատճառները;
 3. Համեմատեք Սմբատ I և Գագիկ I արքաներին :

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-91

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք Բագրատունյաց թագավորության մասնատման և կործանման առարկայական ու ենթակայական պատճառները;
 2. Շարադրեք Գագիկ I, Գագիկ II և Հովհաննես-Սմբատ արքաների համեմատական բնութագիրը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք Գագիկ II-ին;
 2. Սահմանեք «Տնտեսություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ, հայոց պատմության Բագրատունյաց շրջանը բնութագրող 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության մասնատման գործընթացի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության պետական կարգի մասին;
 2. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի կործանման պատճառները;
 3. Համեմատեք Վասպուրականի և Տաշիր-Ձորագետի թագավորությունները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 92-101

 

         ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Խաչակրաց շարժում» երևույթը;
 2. Շարադրեք XIII դարի նշանավոր տիրակալների համեմատական բնութագրերը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք XIII դարի նշանավոր տիրակալներին;
 2. Սահմանեք «Խաչակիր» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 3. Պատմեք խաչակրաց շարժման մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք XIII դարի նշանավոր տիրակալներից որևէ մեկի մասին;
 2. Թվարկեք խաչակրաց շարժման պատճառները և հետևանքները;
 3. Կազմեք խաչակրաց շարժման ժամանակագրությունը:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 51-60

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հերետիկոսություն» և «Հավատաքննություն» երևույթները;
 2. Շարադրեք Եվրոպայի զարգացած միջնադարի կրոնական գործիչների և գիտնականների համեմատական բնութագրերը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք «մուրացիկ» միաբանությունները;
 2. Սահմանեք «Կրթություն» հասկացությունը և նրա միջնադարյան դրսևորման առանցքային հասկացությունները;
 3. Պատմեք Եվրոպայի զարգացած միջնադարի ժամանակաշրջանի կրթության և գիտության մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Եվրոպայի զարգացած միջնադարի շրջանի կրթական համակարգի մասին;
 2. Թվարկեք քրիստոնեական եկեղեցու պառակտման պատճառները ;
 3. Սահմանեք «Հերետիկոս», «Ինկվիզիցիա» և «Սքոլաստիկա» հասկացությունները:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 61-69

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայ-վրացական դաշինք» երևույթը;
 2. Շարադրեք հայոց պատմության XI-XIII դարերի իրադարձությունները վրացական տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Թվարկեք հայ – վրացական ռազմա-քաղաքական համագործակցության պատճառները;
 2. Սահմանեք «Պետություն» հասկացությունը և Հայկական լեռնաշխարհում XI-XIII դարերում նրա դրսևորման առանցքային հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայկական լեռնաշխարհում թյուրք-սելջուկների ռազմական գործողությունների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Զաքարյանների իշխանապետության մասին;
 2. Թվարկեք Մանազկերտի ճակատամարտում թյուրք-սելջուկների հաղթանակի պատճառները ;
 3. Սահմանեք «Ասպատակություն», «Հերոսական» և «Անկախություն» հասկացությունները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-109, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106, 107-108

 

  ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք հայ – քոչվորական հարաբերությունները;
 2. Շարադրեք հայոց պատմության XIII-XIV դարերի իրադարձությունները շինականի և իշխանի տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք սելջուկյան և մոնղոլական գերիշխանության ժամանակները;
 2. Սահմանեք «Պետություն» հասկացությունը և Հայկական լեռնաշխարհում XIII-XIV դարերում նրա դրսևորման առանցքային հասկացությունները;
 3. Պատմեք XIII-XIV դարերում օտար նվաճողների դեմ հայերի մղած պայքարի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք XIII-XIV դարերի հայկական իշխանությունների մասին;
 2. Թվարկեք մոնղոլական հաղթական արշավանքների պատճառները ;
 3. Շարադրեք Կիրակոս Գանձակեցու կարծիքը մոնղոլների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 110-113, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106-107

 

   ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Կիլիկիայի հայկական պետություն» ֆենոմենը;
 2. Շարադրեք Կիլիկիայի հայկական պետության զարգացման ընթացքը քաղաքացու և հոգևորականի տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության իշխանական և թագավորական ժամանակաշրջանները;
 2. Սահմանեք «Պետություն» հասկացությունը և Կիլիկիայում նրա դրսևորման առանցքային հասկացությունները;
 3. Պատմեք հայոց թագավորության վերականգնման մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Թորոս II-ի և Մլեհի գործունեության մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման պատճառները ;
 3. Համեմատեք Ռուբեն իշխանին և Լևոն II-ին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 114-122

 

   ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք հայ – մոնղոլական հարաբերությունները;
 2. Շարադրեք Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսական իրականությունը և պետական կառավարման առանձնահատկությունները արքայի, արհեստավորի և գյուղացու տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգերը;
 2. Սահմանեք «Օրենսդրություն» հասկացությունը և Կիլիկյան Հայաստանում նրա դրսևորման առանցքային հասկացությունները;
 3. Պատմեք Կիլիկիայի հայկական պետությունում XIII-XIV դարերում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք հայ – մոնղոլական դաշինքի մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները ;
 3. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունիների բանակները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 123-132

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք հայկական Վերածննդի անավարտության պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի հիմնական հասկացությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հարկ է հիմնավորել;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք V և X-XIV դարերի հայ պատմիչներին;
 2. Սահմանեք «Դպրոց» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ այն հասկացությունները, որոնք իրականություն են դարձել X-XIV դարերի Հայաստանում;
 3. Պատմեք հայ մշակույթի վերածննդի պատմական պայմանների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական դպրոցների և համալսարանների մասին;
 2. Թվարկեք X-XIV դարերի հայ պատմիչներին;
 3. Թվարկեք պատմագրության ժանրերը և հայ իրականության մեջ դրանց հիմնադիրներին:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-137

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք Գրիգոր Նարեկացու կյանքն ու գործը;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք V-VII և X-XIV դարերի հայ գործիչների բնափիլիսոփայական տեսակետները;
 2. Սահմանեք «Առակ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ այն հասկացությունները, որոնք իրականություն են դարձել X-XIV դարերի Հայաստանում;
 3. Պատմեք X-XIV դարերի հայ գրականության մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական արվեստի մասին;
 2. Պատմեք Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու մեկական առակների բովանդակությունը;
 3. Շարադրեք հայ բնափիլիսոփայական ուղղության ներկայացուցիչների տեսակետները:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 138-143

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 1115.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Ազգային պետություն» համաշխարհային-պատմական երևույթը;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք Ջոն Ուիկլիֆի և Յան Հուսի ուսմունքները;
 2. Սահմանեք «Ազգային պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ այն հասկացությունները, որոնք իրականություն են դարձել միջնադարյան Եվրոպայի անկման ժամանակաշրջանում;
 3. Պատմեք եվրոպական ավատատիրության անկման և դասային միապետության առաջացման մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Թվարկեք ավատատիրության անկման պատճառները;
 2. Պատմեք ազգային պետությունների առաջացման մասին;
 3. Համեմատեք Գիյոմ Կալի և Ուոտ Թայլերի ապստամբությունները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 72-81

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 1822.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք Բյուզանդիայի անկման և Ռուսաստանի հզորացման պատճառները;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք Իվան Ահեղին;
 2. Սահմանեք «Պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ այն հասկացությունները, որոնք իրականություն են դարձել միջնադարյան Եվրոպայի անկման ժամանակաշրջանում;
 3. Պատմեք Բյուզանդիայի անկման մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Բնութագրեք Ժաննա դ’Արկին;
 2. Պատմեք Իվան Ահեղի ժամանակաշրջանի մասին;
 3. Թվարկեք Բյուզանդիայի անկման պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 82-98

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 0105.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք ասիական կայսրությունները;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք շահ Աքբարին;
 2. Սահմանեք «Կայսրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ այն հասկացությունները, որոնք իրականություն են դարձել միջնադարյան Արևելքում;
 3. Պատմեք Հնդկաստանի և Չինաստանի միջնադարյան մշակույթների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Թաջ Մահալի մասին;
 2. Թվարկեք միջնադարում Հնդկաստանի և Չինաստանի մշակութային ձեռքբերումները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 109-116

 

  ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք միջնադարյան Կորեան և Վիետնամը;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները, ինչպես նաև հավելեք Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, բայց ուսումնական ձեռնարկի տեքստում բացակայող նյութերը: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Թվարկեք Ճապոնիայի ինքնամեկուսացման պատճառները;
 2. Սահմանեք միջնադարյան Կորեայի կամ Վիետնամի պատմության 7 կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք միջնադարյան Ճապոնիայի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք ճապոնական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք միջնադարում Կորեայի կամ Վիետնամի մշակութային ձեռքբերումները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 116-118

Կորեայի և Վիետնամի միջնադարին վերաբերող առաջադրանքները կատարելու համար կարելի է օգտվել և´ «Տնային առաջադրանքներ» բաժնում հիշատակված, և´ ցանկացած այլ տպագիր ու էլեկտրոնային աղբյուրներից:

 

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք հայոց պատմության XV, XVI և XVII դարերը;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները, ինչպես նաև հավելեք Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, բայց ուսումնական ձեռնարկի տեքստում բացակայող նյութերը: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Կազմեք հայկական ուշ միջնադարի հիմնական իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը;
 2. Սահմանեք ուշ միջնադարյան Հայաստանի պատմության 3 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի ուշ միջնադարյան աշխուժացման մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք ուշ միջնադարի հայկական իշխանությունների մասին;
 2. Թվարկեք հայկական ուշ միջնադարում ազատագրական պայքարի անհաջողության պատճառները:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

 

ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք հայոց պատմության XV, XVI և XVII դարերը մշակութային իրավիճակի տեսանկյունից;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները, ինչպես նաև հավելեք Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, բայց ուսումնական ձեռնարկի տեքստում բացակայող նյութերը: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Թվարկեք հայկական մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները ուշ միջնադարում;
 2. Սահմանեք ուշ միջնադարյան Հայաստանի մշակույթի 3 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք ուշ միջնադարյան Հայաստանի գիտության և արվեստի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք հայկական տպագրության մասին;
 2. Թվարկեք հայկական ուշ միջնադարի հիմնական գրավոր աղբյուրները:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

 

  ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՀԻՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.04-03.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ» և «Վերածնունդ» հասկացություններն ու նրանց առնչվող հինգական առանցքային հասկացություն;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները, ինչպես նաև հավելեք Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, բայց ուսումնական ձեռնարկի տեքստում բացակայող նյութերը: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Թվարկեք Վերածննդի նախադրյալները;
 2. Համեմատեք մայաների, ացտեկների և ինկերի քաղաքակրթությունները;
 3. Պատմեք Հյուսիսային Վերածննդի գործիչների մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Լեոնարդո դա Վինչիի մասին;
 2. Թվարկեք աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների նախադրյալները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 122-132

 

ՀԻՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՎԱԹՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 06-10.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Ռեֆորմացիա» և «Գիտական հեղափոխություն» հասկացություններն ու նրանց առնչվող հինգական առանցքային հասկացություն;
 2. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները, ինչպես նաև հավելեք Ձեր կարծիքով անհրաժեշտ, բայց ուսումնական ձեռնարկի տեքստում բացակայող նյութերը: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Թվարկեք Եվրոպայում նոր քաղաքական իրադրության ձևավորման նախադրյալները;
 2. Համեմատեք Լյութերի և Կալվինի գաղափարները;
 3. Պատմեք առաջին գիտական հեղափոխության կամ հակառեֆորմացիայի մասին:

 

Երրորդ խումբ

                    

 1. Պատմեք Երեսնամյա պատերազմի մասին;
 2. Համեմատեք Կոպեռնիկոսին և Գալիլեյին;
 3. Թվարկեք Ռեֆորմացիայի պատճառները:

Աղբյուրը` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 134-148

 

ՎԱԹՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 13-24.05.2019

Ամփոփիչ քննարկումներ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s