2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

03-07.09.2018

Նախագծային շաբաթ

 1. «Հետազոտական արշավային ճամբար»նախագծի քննարկում;
 2. Նախագծի դաշտային փուլի ժամանակացույցի կազմում:

 

ԵՐՐՈՐԴՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ XVII դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականությունը կարելի է բնութագրել «Ազատագրական պայքարի վերելք» հասկացությամբ;
 2. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության պատմության 10 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 10-րդ և 15-րդ էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական զարգացման արդյունքների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-11, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-15

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ լուսավորական շարժումը հեղափոխությունների կարևոր նախադրյալներից մեկն է;
 2. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների գաղափարները;
 3. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք լուսավորական շարժման հիմնական գաղափարները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 21-րդ էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մարդկանց կենսապայմանների բարելավման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-20

ՅՈԹԵՐՈՐԴՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխություններն անխուսափելի էին;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունների առանցքային իրադարձություններն ու բովանդակությունները;
 3. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության գլխավոր և երկրորդական առանձնահատկությունները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 25 և 31 էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք ֆրանսիական մեծ հեղափոխության հանրապետական շրջափուլի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-23, 26-31

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ 19-րդ դարի հեղափոխությունները բազմաբնույթ էին;
 2. Համեմատեք 18-րդ և 19-րդ դարերի հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք «Փարիզի կոմունա» երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Փարիզի կոմունայի առաջացման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 47 էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք եվրոպական ազգային հեղափոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-47, 97-98

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք Արցախի և Սյունիքի զինված պայքարները;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Դավիթ Բեկի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 12-20

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնների ծրագրերը;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 21-28

 

  ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.10

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Նապոլեոն Բոնապարտին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

 

         ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 05-09.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Ջուզեպպե Գարիբալդու և Օտտո ֆոն Բիսմարկի համեմատական բնութագրերը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Օտտո ֆոն Բիսմարկի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Ջուզեպպե Գարիբալդու հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորման գործընթացները;
 2. Սահմանեք Օտտո ֆոն Բիսմարկի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ջուզեպպե Գարիբալդու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 12-16.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք ավանդական հասարակության բարենորոգիչների համեմատական բնութագրերը;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների ձևավորման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Թուրքիայի և Իրանի XVII-XIX դարերի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից բխող 8 հասկացություններ;
 3. Պատմեք Արևելքի երկրներում XIX դարում իրականացված բարենորոգումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-59

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 19-23.11

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Պանիսլամիզմ» և «Պանթյուրքիզմ» հասկացությունները: Շարադրեք այդ գաղափարախոսությունների կենսագործման հետևանքները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին ու պատմական հեռանկարում;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների արդիականացման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության արդիականացման դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Ճապոնիայում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և 1905-1911 թվականների իրանական հեղափոխությունը;
 2. Սահմանեք XX դարի նախաաշխարհամարտյան Արևելքի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ճապոնիայի թռիչքաձև զարգացման և Չինաստանի արդիականացման դժվարությունների պատճառների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 119-130

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 26-30.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և բնութագրեք հայոց ազատագրական շարժման արևելահայկական բաղկացուցչի դրսևորումները;
 2. Թվարկեք 1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրության դրական և բացասական կողմերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության քաղաքականությունը Արևելյան Հայատանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևելահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացություններ;
 3. Պատմեք ռուս – պարսկական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 28-38

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.12

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և վերլուծեք Ադրիանապոլսի պայմանագրի բովանդակությունը;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսին արևմտահայ իրականության առանցքային հասկացությունները, հիմնավորելով այդ հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XIX դարի I կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևմտահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության այն վարչական միավորները, որոնք ստեղծվել էին հայկական տարածքների վրա;
 3. Պատմեք XIX դարի I կեսի ռուս – թուրքական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 39-42

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք գիտությունների և մարդկանց ապրելակերպի փոխադարձ կապը;
 2. Համեմատեք մշակույթի դրսևորումները XII – XIV և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Սահմանեք XVII – XIX դարի I կեսում գիտության զարգացմանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկեք XVII – XIX դարի I կեսի հանճարներին;
 3. Պատմեք XVII — XIX դարի I կեսի գրականության կամ մարդկանց ապրելակերպի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

 

         ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.12

Առաջին խումբ

 1. Ներկայացրեք XVII – XIX դարերի երեք հայ գիտնականների կյանքն ու գործը;
 2. Համեմատեք հայկական մշակույթի դրսևորումները V – VIII և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք V-XIX դարերում հայկական մշակութային իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկեք հայկական մշակութային կյանքի պայմանները XIX դարի I կեսին;
 3. Պատմեք Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան միաբանության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.01.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք տնտեսության վիճակը Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների հայաբնակ շրջաններում XIX դարի II կեսին;
 3. Համեմատեք հայերի նկատմամբ իշխանությունների քաղաքականությունը Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում XIX դարի II կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական դպրոցների փակման պատճառները;
 2. Թվարկեք արևելյան և արևմտյան Հայաստանների վարչական բաժանումների միավորները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայաբնակ քաղաքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 54-63

 

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.01-01.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական հասարակական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք XIX դարի II կեսի արևմտահայ իրականության նշանավոր շրջադարձերը, հիմնավորելով վերջինններիս ընտրությունը;
 3. Համեմատեք XIX դարի II կեսի հայկական հասարակական-քաղաքական հոսանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք XIX դարի II կեսում հայկական հասարակական-քաղաքական հոսանքներ ձևավորման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Սահմանադրություն», «Պահպանողականություն», «Ազատականություն» և «Ազգայնականություն» հասկացությունները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայկական ազգայնականության և արևմտահայ Սահմանադրական շարժման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 64-71

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք տարբեր մայրցամաքների և երկրների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք տնտեսական զարգացման հիմնական միտումները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած սոցիալական տեղաշարժերի մասին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի նվաճումները;
 2. Սահմանեք «Մենաշնորհ», «Մենատիրություն», «Միջին խավ» և «Արտադրողական ուժ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք աշխարհի անհամաչափ զարգացման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-87

 

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք կուսակցությունների առաջացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք դասակարգային պայքարի ձևերը վերջնական նպատակի տեսանկյունից;
 3. Համեմատեք ուտոպիստների և մարքսիստների գաղափարները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ընտրական իրավունքի ընդլայնման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Քաղաքացիական հասարակություն», «Կուսակցություն», «Սոցիալիզմ» և «Կոմունիզմ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք բանվորական շարժումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-95

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.02.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական հարց» պատմական երևույթը;
 2. Համեմատեք XIX դարի ռուս – թուրքական պատերազմները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք 1877-78 թվականների ռուս – թուրքական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» հասկացությունը և նրա հետ կապված 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք հայկական հարցի միջազգայնացման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25.02-01.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք «Հայկական հարց»-ի լուծման Ձեր ճանապարհային քարտեզը;
 2. Վերլուծեք դասընկերների կազմած ճանապարհային քարտեզները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք «Հայկական հարց»-ի լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Գրեք շարադրություն «Ես և հայկական հարցը» թեմայով:

 

Այս առաջադրանքների կատարման աղբյուրի/աղբյուրների ընտրությունը թողնված է Ձեր հայեցողությանը:

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-07.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Ազգային պետություն» պատմական երևույթը;
 2. Բնութագրեք XIX դարի եվրոպական ազգայնական գործիչներին:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Գերմանիայում կամ Իտալիայում միավորված պետության ստեղծման մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք «Բազմազգ պետություն» և «Կայսրություն» պատմական իրականությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Ավստրո-Հունգարական և Ռուսաստանյան կայսրությունները;
 2. Պատմեք Օսմանյան կայսրությունում արդիականացման փորձերի ձախողման մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-124

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18-22.03.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք «Հայդուկային շարժում» պատմական երևույթը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք հայոց ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները;
 2. Պատմեք հայդուկային շարժման մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-82, 88-96

 

ՔԱՌԱՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 01-05.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք հայդուկային շարժման անկման պատճառները և հետևանքները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Օսմանյան և Ռուսական կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք հայ-թաթարական բախումների մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 97-105

 

ՀԻՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 08-12.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Սահմանեք «Գաղափարախոսություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ, մարդկության պատմության մեջ կարևոր դեր ունեցող հասկացությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք պահպանողական և ազատական գաղափարախոսությունները;
 2. Պատմեք բանվորական շարժման գաղափարախոսների մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-90, 93-95

 

ՀԻՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 15-19.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք ամերիկյան և ռուսական հեղափոխությունները:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ամերիկյան հեղափոխության պատճառները և ռուսական հեղափոխության հետևանքները;
 2. Պատմեք հայ ավանդական կուսակցությունների ստեղծման և նրանց առաջին քայլերի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ  96-101; Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 83-87

 

ՀԻՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 22-26.04.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Կազմեք XIX դարի երկրորդ կեսում և XX դարի սկզբում գործունեություն ծավալած գիտնականների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք XX դարասկզբի գիտական նվաճումները;
 2. Պատմեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի համաշխարհային գրականության և արվեստի մասին:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ  150-157

 

ՀԻՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՀԻՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 29.04-03.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Կազմեք XIX դարի երկրորդ կեսում և XX դարի սկզբում գործունեություն ծավալած հայ գիտնականների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը;
 3. Վերլուծեք վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի հայ գրականության` Ձեր կարծիքով ամենահիշարժան ստեղծագործությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական մշակույթի զարգացման նախադրյալները XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայկական կրթական համակարգի մասին;
 3. Շարադրեք Ձեր կարծիքը XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայ գրականության տաղանդավոր ներկայացուցիչների մեկի մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 153-163

 

ՀԻՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 06-10.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի հայկական արվեստի` Ձեր կարծիքով ամենահիշարժան ստեղծագործությունը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական արվեստի զարգացմանը նպաստող գործոնները XIX դարի II կեսին և XX դարի սկզբին;
 2. Պատմեք վերոհիշյալ ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունում և քաղաքաշինության մեջ հայերի խաղացած դերի մասին;
 3. Շարադրեք Ձեր կարծիքը XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի հայկական արվեստի տաղանդավոր ներկայացուցիչների մեկի մասին:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 164-168

 

ՎԱԹՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՎԱԹՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 13-17.05.2019

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և հակասական հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Շարադրեք հայապահպանության Ձեր ծրագիրը:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Սփյուռքի հիմնախնդիրները;
 2. Պատմեք հայկական գաղութների առաջացման մասին;
 3. Համեմատեք համահայկական երկու կառույց Ձեր ընտրությամբ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 170-178

 

ՎԱԹՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

     Կատարման ժամկետը` 20-24.05.2019

Տարեվերջյան ամփոփումներ և ամառային նախագծերի ձևակերպումներ

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s