2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 10-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

 1. Կազմեք պատմության աղբյուրների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով աղբյուրների հերթագայությունը;
 2. Պատմեք նախապատմական քաղաքակրթություններից որևէ մեկի մասին;
 3. Սահմանեք «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը ու նրանից ածանցյալ և/կամ նրան առնչվող 10 կարևորագույն հասկացություն:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 6-12

    ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

 1. Պատմեք հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանների մասին;
 2. Սահմանեք նախնադարյան Հայաստանի պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Համեմատեք «նեոլիթյան հեղափոխության» դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում և Երկրի այլ տարածաշրջաններում;
 4. Վերլուծեք կրոնական պատկերացումների փոփխությունների ընթացքը և դրանց փոխազդեցությունը արվեստի ու գիտության նախնական տարրերի հետ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 8-24

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

 1. Պատմեք հայոց ծագումնաբանության վերաբերյալ հայտնի ավանդազրույցները;
 2. Համեմատեք հայոց ծագումնաբանության մասին գրավոր աղբյուրները;
 3. Հերքեք հայոց ծագման մասին որևէ հակահայկական և/ կամ հակագիտական տեսակետ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 25-34

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

 1. Ապացուցել կամ հերքել այն վարկածը, որ կուտիական աշխարհակալությունը հայկական քաղաքակրթության դրսևորում է;
 2. Պատմել հայկական վաղ պետական կազմավորումներից որևէ մեկի մասին;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ» թեմայով:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 35-48

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.10

 1. Համեմատել Արևելյան Միջերկրականի, հին եգիպտական քաղաքակրթությունները, ինչպես նաև հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների սկզբնավորման փուլը;
 2. Պատմել Իսրայել պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Էխնաթոնի բարեփոխումն ուներ արտաեգիպտական արմատներ և դատապարտված էր ձախողման:

Աղբյուր`Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 13-29

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.10.2016

 1. Համեմատել Միջագետքի պետություններն իրենց զարգացման տարբեր փուլերում;
 2. Պատմել Խեթական պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Աքեմենյան տերությունն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուր`Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 29-46

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.10.2016

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության և Ասորեստանի տնտեսությունը, պետական կարգը և բանակը;
 2. Պատմել Արարատյան թագավորության ռազմա-քաղաքական պատմությունը;
 3. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն է:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 49-66

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

 1. Թվարկել հունական քաղաքակրթության փուլերը;
 2. Պատմել հոմերոսյան դարաշրջանի մասին;
 3. Ապացուցել, որ հույն –պարսկական պատերազմներն էական դեր են խաղացել հույն էթնոսի ձևավորման գործում:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 47-60, 65-68

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

 1. Թվարկել Հռոմի մղած պատերազմները;
 2. Պատմել եռապետությունների գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ բացարձակ իշխանությունն անխուսափելի է դարձնում այլասերվածությունը:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 75-92

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18—22.11

 1. Համեմատել Հռոմեական կայսրության տարբեր փուլերը;
 2. Պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների մասին;
 3. Ապացուցել, որ հելլենականությունը համաշխարհայնացման տարբերակ է:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 118-123

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի բոլոր արքաներին իրենց կառավարման տարեթվերով;
 2. Պատմել Տիգրան Բ-ի արտաքին քաղաքականության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Բարեպաշտն է Արտաշեսյան մեծագույն արքան:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 82-98

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.12

 1. Թվարկել Հնդկաստանի և Չինաստանի ձեռբերումները հին աշխարհի մայրամուտին;
 2. Շարադրել Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի համեմատական բնութագրերը;
 3. Պատմել Հան հարստության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 143-145, 152-155

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.12

 1. Թվարկել հին աշխարհի հասարակությունը կազմող խմբերը;
 2. Համեմատել գրի և գրականության տեսակները;
 3. Պատմել հին աշխարհի գիտության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 99-101, 106-114

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.12

 1. Թվարկել մ.թ.ա. IX – մ.թ.ա. III դարերի մշակույթի զարգացման պայմանները;
 2. Համեմատել Արարատյան և Հայկազուն Երվանդունիների թագավորությունների նյութական մշակույթը;
 3. Պատմել Վանի թագավորության կրոնի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 129-141

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

 1. Համեմատել հայերի արժեքային համակարգերը նախաքրիստոնեական Հայաստանում և այսօր;
 2. Թվարկել հայոց հին հավատքի առանձնահատկությունները;
 3. Պատմել հելլենիստական դարաշրջանի հայկական մշակույթի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 141-163

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.02

 1. Թվարկել առաջին Արշակունի արքաների ռազմավական հաջողությունները և ձախողումները;
 2. Համեմատել Հռանդեայի և Մծբինի պայմանագրերը;
 3. Պատմել Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության նախաքրիստոնեկան փուլի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 114-128

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.02

 1. Թվարկել Մեծ Հայքում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման պատճառները;
 2. Համեմատել ազգային և քրիստոնեական արժեհամակարգերը;
 3. Պատմել Հայաստանում ավատատիրության հաստատման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 168-180

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.02

 1. Համեմատել Արշակունի 3 արքաների Ձեր ընտրությամբ;
 2. Պատմել IV-V դարերում Արշակունյաց Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Թվարկել V դարում անկախության կորստի պատճառները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 181-197

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

 1. Նկարագրել ժողովուրդների մեծ գաղթի ընթացքը;
 2. Համեմատել անտիկ աշխարհի և միջնադարի մարդկանց աշխարհընկալումները;
 3. Պատմել եվրոպական վաղ միջնադարի հիմնական իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 68-84

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.03

 1. Նկարագրել V դարում հայերի մղած ճակատամարտերը;
 2. Համեմատել Վարդանանց և Վահանանց պաերազմները;
 3. Պատմել Վասակ Սյունու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 138-146

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.03

 1. Թվարկել բյուզանդական քաղաքականության հետևանքները Հայաստանի և հայերի համար;
 2. Համեմատել հակաարաբական ապստամբությունները;
 3. Պատմել VII դարում հայ – արաբական հարաբերությունների բնույթի և կարևորագույն իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 146-159

 

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր;
 2. Նկարագրեք առաջին աշխարհամարտի առաջին փուլի կարևոր ճակատամարտերից մեկը;
 3. Վերլուծեք ռուսական բանակի գործողությունները Արևմտյան Հայաստանում:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Պատմեք համաշխարհային պատերազմի կովկասյան ճակատում ծավալված ռազմական գործողությունների մասին;
 3. Սահմանեք Մեծ պատերազմի 5 առանցքային հասկացությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 112-116, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 136-142

 

   ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ առաջին աշխարհամարտի տարիների հայկական կամավորական շարժումը մեր պատմության հերոսական էջերից է և պատմականորեն արդյունավետ էր ու անխուսափելի;
 2. Համեմատեք Դիլմանի և Արարայի ճակատամարտերը;
 3. Վերլուծեք Մեծ պատերազմի դասերը:

Երկրորդ խումբ                  

 1. Թվարկեք հայկական կամավորական շարժման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք Դիլմանի ճակատամարտի մասին;
 3. Թվարկեք առաջին աշխարհամարտի հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-121, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 143-149

 

         ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանությունն անխուսափելի էր;
 2. Կազմեք Հայոց ցեղասպանության մեղավորների վարկանիշային աղյուսակը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Մեծ Եղեռնի դասերը:

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք «Ցեղասպանություն» հասկացությունը;
 2. Թվարկեք Հայոց ցեղասպանության պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմեք երիտթուրքերի ցեղասպանական ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122-128

ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց ցեղասպանության ընթացքում ինքնապաշտպանական կռիվներն անհատների գործունեության արդյունք են;
 2. Վերլուծեք համընդհանուր ինքնապաշտպանության իրականացման հնարավորությունները և նրանց չիրականացման պատճառները;
 3. Վերլուծեք Ինքնապաշտպանության դասերը:

 

Երկրորդ խումբ                            

 1. Սահմանեք «Ինքնապաշտպանություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն;
 2. Թվարկեք Ինքնապաշտպանության կենտրոնները և ղեկավարներին;
 3. Ձեր ընտրությամբ պատմեք Ինքնապաշտպանության որևէ դրվագի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 129-133

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 07-11.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց առաջին հանրապետությունը պատմական հանգամանքների նպաստավոր զուգակցման արդյունք էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների ներքին քաղաքականությունը;
 3. Համեմատեք առաջին հանրապետության տարիների հակապետական զինված ելույթները:

 

Երկրորդ խումբ                             

 1. Սահմանեք «Անկախ պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն, որոնք առնչվում են հայոց պատմությանը;
 2. Թվարկեք հայոց առաջին հանրապետության 4 վարչապետերին և նրանց կառավարման ժամանակահատվածները;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության ներքին դրության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 6-21

 

         ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 14-18.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Սևրի պայմանագիրը և Վիլսոնի իրավարար վճիռն ընդամենը թղթի կտորներ են;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության իշխանությունների արտաքին քաղաքականությունը;
 3. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից երեքին Ձեր ընտրությամբ:

 

Երկրորդ խումբ                             

 1. Կազմեք առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքական քայլերի ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք առաջին հանրապետության գործիչներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք հայոց առաջին հանրապետության` հարևան պետությունների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 25-36

 

       ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայոց առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի էր;
 2. Վերլուծեք առաջին հանրապետության պատմական դասերը;
 3. Համեմատեք Փետրվարյան և Մայիսյան ապստամբությունները:

 

Երկրորդ խումբ                         

 1. Կազմեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1922 թվականների ժամանակագրությունը;
 2. Բնութագրեք Ալեքսանդր Մյասնիկյանին;
 3. Պատմեք 1920 թվականի հայ – թուրքական պատերազմի և փետրվարյան ապստամբության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 37-42, 46-49

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում արդյունաբերության զարգացման այլ տարբերակ, բացի իրականացվածից, չկար;
 2. Վերլուծեք «ՆԷՊ» երևույթը;
 3. Համեմատեք Խորհրդային Հայաստանի 1920-1941 և 1945-1990 թվականների սոցիալական և տնտեսական իրականությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանի տնտեսության ձեռքբերումները և հիմնախնդիրները;
 2. Բնութագրեք ՀԿԿ ղեկավարներից որևէ մեկին Ձեր ընտրությամբ;
 3. Պատմեք գյուղատնտեսության կոլեկտիվացման ընթացքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58-63, 103-107

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամբողջատիրությունը պատմական անխուսափելիություն է;
 2. Վերլուծեք «Ամբողջատիրություն» պատմական երևույթը;
 3. Համեմատեք ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Շարադրեք ամբողջատիրության բովանդակությունը;
 2. Բնութագրեք Ադոլֆ Հիտլերին;
 3. Պատմեք Իտալիայում և Գերմանիայում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 29-34 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 27-32 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18—22.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ԽՍՀՄ-ը ամբողջատիրական պետություն էր;
 2. Վերլուծեք խորհրդային ամբողջատիրության առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Հիտլերին, Մուսոլինիին և Ստալինին:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք խորհրդային ամբողջատիրության պատճառները;
 2. Բնութագրեք Իոսիֆ Ստալինին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Միությունում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 35-40 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 33-42 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Աղասի Խանջյանին;
 2. Վերլուծեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի դրսևորումները նախաաշխարհամարտային ժամանակաշրջանում և դրանց հետևանքները;
 3. Համեմատեք աղբյուրների բովանդակությունները և բացահայտեք հակասությունները:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք Խորհրդային Հայաստանում հակաամբողջատիրական պայքարի տեսակները;
 2. Փուլաբաժանեք հակաամբողջատիրական պայքարը Խորհրդային Հայաստանում 1921-1941թթ.-ին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 61-68 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 61-67 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 02-06.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք Խորհրդային Հայաստանում քաղաքական բռնությունների էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորը որպես պատմական երևույթ;
 3. Համեմատեք 30-ական և 40-ական թվականների բռնությունները Խորհրդային Հայաստանում:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորի պատճառները;
 2. Համեմատեք ներքոհիշյալ ուսումնական ձեռնարկների նյութերը Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության դրսևորումների մասին;
 3. Պատմեք Խորհրդային Հայաստանում ամբողջատիրության ակտիվացման նոր փուլի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 108 («Զանգակ» հրատարակչություն), էջ 113-115 («Էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն)

 

         ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ» երևույթը;
 3. Համեմատեք առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերը:

 

Երկրորդ խումբ

                              

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները և հետևանքները;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի որևէ կարևորագույն ճակատամարտի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 62-73

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.12

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հայերի մասնակցության էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք «Հերոս» ֆենոմենը;
 3. Համեմատեք հայերի մասնակցությունն առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերին:

 

Երկրորդ խումբ                  

 1. Թվարկեք երկրորդ աշխարհամարտին մասնակցած հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած ուղին;
 2. Շարադրեք երկրորդ աշխարհամարտին հայերի մասնակցության Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք երկրորդ աշխարհամարտի մասնակից հայ զորավարներից կամ հերոսներից մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 73-78

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք սառը պատերազմի էությունը բացահայտող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը;
 3. Համեմատեք ՆԱՏՕ-ի և Վարշավյան պայմանագրի ներուժը:

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք սառը պատերազմի պատճառները;
 2. Շարադրեք Մարշալի պլանի Ձեր գնահատականը;
 3. Պատմեք սառը պատերազմի ժամանակաշրջանի պետական գործիչներից որևէ մեկի (ընտրությունը Ձերն է) մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-89

 

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.02

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք ԽՍՀՄ գոյության վերջին հնգամյակի էությունը բացահայտող հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք անհատի դերը ԽՍՀՄ գոյության հետստալինյան ժամանակաշրջանում;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք սառը պատերազմում ԽՍՀՄ պարտության պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում ազգային հարցի սրման Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք լճացման և վերակառուցման ժամանակաշրջանների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 90-99

 

  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.02

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակ;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1985-1991 թվականների հիմնական բովանդակությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                     

 1. Թվարկեք ղարաբաղյան շարժման պատճառները;
 2. Շարադրեք ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք համազգային շարժման վերելքի և զինված պայքարի սկզբի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

 

  ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 24-28.02

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք ներհայաստանյան իրավիճակը 1988 և 1991 թվականներին;
 2. Վերլուծեք հայոց պատմության 1990-1991 թթ.-ի կարևորագույն փաստաթղթերը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք ՀՀ անկախության հռչակման պատճառները;
 2. Շարադրեք ՀՀ-ում 1990-1991 թթ.-ին տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք նորանկախ Հայաստանի առաջին տարիների տնտեսական և հասարակական-քաղաքական կյանքի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 125-129,142-152

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

Առաջին խումբ

 1. Կազմեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրների վարկանիշային աղյուսակը և հիմնավորեք առաջին ու վերջին տեղերի ընտրությունը;
 2. Վերլուծեք միջազգային դրությունը;
 3. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                      

 1. Թվարկեք արդի աշխարհի հիմնախնդիրները և նրանցից մեկի (Ձեր ընտրությամբ) լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Շարադրեք ԱՄՆ և ՌԴ նախագահների վարած արտաքին քաղաքականության Ձեր մեկնաբանությունը;
 3. Պատմեք հետխորհրդային երկրներում կատարված փոփոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 132,138-139,144-153

 

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.03

Առաջին խումբ

 1. Ձեր ընտրությամբ պատմեք որևէ գիտության վերջին հարյուրամյակի պատմությունը;
 2. Առանձնացրեք 9-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ                     

 1. Թվարկեք արդի դարաշրջանի գիտության գլխավոր նվաճումները;
 2. Ձեր ընտրությամբ պատմեք մեր ժամանակների որևէ գիտնականի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 154-158

 

 ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.03

Առաջին խումբ

 1. Իրականացրեք Հայկական հեղափոխությունների համեմատական վերլուծություն;
 2. Շարադրեք հայկական հեղափոխությունների առաջնորդների համեմատական բնութագրերը:

 

Երկրորդ խումբ                              

 1. Սահմանեք «Հայկական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայկական որևէ հեղափոխության առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը:

Առաջադրանքների կատարման համար անհրաժեշտ աղբյուրների ընտրությունը Ձեր իրավունքի ոլորտում է:

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-1 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ XVII դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականությունը կարելի է բնութագրել «Ազատագրական պայքարի վերելք» հասկացությամբ;
 2. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության պատմության 10 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի նախադրյալները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 10-րդ և 15-րդ էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական զարգացման արդյունքների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-10, Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-15

 

    ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ լուսավորական շարժումը հեղափոխությունների կարևոր նախադրյալներից մեկն է;
 2. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների գաղափարները;
 3. Սահմանեք «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք լուսավորական շարժման հիմնական գաղափարները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 21-րդ էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մարդկանց կենսապայմանների բարելավման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-20

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխություններն անխուսափելի էին;
 2. Համեմատեք անգլիական և ֆրանսիական հեղափոխությունների առանցքային իրադարձություններն ու բովանդակությունները;
 3. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության գլխավոր և երկրորդական առանձնահատկությունները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 25 և 31 էջերում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք ֆրանսիական մեծ հեղափոխության հանրապետական շրջափուլի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-23, 26-31

ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք, որ 19-րդ դարի հեղափոխությունները բազմաբնույթ էին;
 2. Համեմատեք 18-րդ և 19-րդ դարերի հեղափոխությունները;
 3. Վերլուծեք «Փարիզի կոմունա» երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Փարիզի կոմունայի առաջացման պատճառները;
 2. Սահմանեք «Համաշխարհային պատմություն. 8-րդ դասարան» ուսումնական ձեռնարկի 47 էջում հիշատակված հասկացությունները;
 3. Պատմեք եվրոպական ազգային հեղափոխությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-47, 97-98

ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 07-11.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք Արցախի և Սյունիքի զինված պայքարները;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի հայոց զինված պայքարի բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Դավիթ Բեկի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 11-19

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 14-18.10

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի առաջնորդների համեմատական բնութագրերը;
 2. Համեմատեք ազատագրական պայքարի գաղութահայ կենտրոնների ծրագրերը;
 3. Վերլուծեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի արդյունքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք 18-րդ դարի 30-80-ական թվականների հայոց ազատագրական պայքարը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Հայաստանի ազատագրության ծրագրերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-27

 

  ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.10

Առաջին խումբ

 1. Բնութագրեք Նապոլեոն Բոնապարտին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նապոլեոն Բոնապարտի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Նապոլեոն Բոնապարտի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Ջուզեպպե Գարիբալդու և Օտտո ֆոն Բիսմարկի համեմատական բնութագրերը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Օտտո ֆոն Բիսմարկի կյանքն ու գործը պատմության մեջ անհատի դերի դասական օրինակ է;
 3. Վերլուծեք Ջուզեպպե Գարիբալդու հաջողությունների ու վերջնական ձախողման պատճառները և հետևանքները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Գերմանիայի և Իտալիայի վերամիավորման գործընթացները;
 2. Սահմանեք Օտտո ֆոն Բիսմարկի գործունեությունը բնութագրող կարևոր հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ջուզեպպե Գարիբալդու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք ավանդական հասարակության բարենորոգիչների համեմատական բնութագրերը;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների ձևավորման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք Թուրքիայի և Իրանի XVII-XIX դարերի կարևոր իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից բխող 8 հասկացություններ;
 3. Պատմեք Արևելքի երկրներում XIX դարում իրականացված բարենորոգումների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-59

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18—22.11

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք «Պանիսլամիզմ» և «Պանթյուրքիզմ» հասկացությունները: Շարադրեք այդ գաղափարախոսությունների կենսագործման հետևանքները XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին ու պատմական հեռանկարում;
 2. Թվարկեք ավանդական հասարակությունների արդիականացման օրինաչափությունները և գործոնները;
 3. Վերլուծեք ավանդական հասարակության արդիականացման դրսևորման առանձնահատկությունները Թուրքիայում, Իրանում, Չինաստանում և Ճապոնիայում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումը և 1905-1911 թվականների իրանական հեղափոխությունը;
 2. Սահմանեք XX դարի նախաաշխարհամարտյան Արևելքի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Պատմեք Ճապոնիայի թռիչքաձև զարգացման և Չինաստանի արդիականացման դժվարությունների պատճառների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 119-130

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և բնութագրեք հայոց ազատագրական շարժման արևելահայկական բաղկացուցչի դրսևորումները;
 2. Թվարկեք 1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրության դրական և բացասական կողմերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 3. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության քաղաքականությունը Արևելյան Հայատանում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևելահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացություններ;
 3. Պատմեք ռուս – պարսկական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 28-38

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 02-06.12

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք և վերլուծեք Ադրիանապոլսի պայմանագրի բովանդակությունը;
 2. Սահմանեք XIX դարի I կեսին արևմտահայ իրականության առանցքային հասկացությունները, հիմնավորելով այդ հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ XIX դարի I կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք արևմտահայերի դրությունը 1801 և 1850 թթ.-ին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության այն վարչական միավորները, որոնք ստեղծվել էին հայկական տարածքների վրա;
 3. Պատմեք XIX դարի I կեսի ռուս – թուրքական պատերազմների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 39-42

 

         ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք գիտությունների և մարդկանց ապրելակերպի փոխադարձ կապը;
 2. Համեմատեք մշակույթի դրսևորումները XII – XIV և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Սահմանեք XVII – XIX դարի I կեսում գիտության զարգացմանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկեք XVII – XIX դարի I կեսի հանճարներին;
 3. Պատմեք XVII — XIX դարի I կեսի գրականության կամ մարդկանց ապրելակերպի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.12

Առաջին խումբ

 1. Ներկայացրեք XVII – XIX դարերի երեք հայ գիտնականների կյանքն ու գործը;
 2. Համեմատեք հայկական մշակույթի դրսևորումները V – VIII և XVII – XIX դարերում:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Կազմեք V-XIX դարերում հայկական մշակութային իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկեք հայկական մշակութային կյանքի պայմանները XIX դարի I կեսին;
 3. Պատմեք Մխիթար Սեբաստացու և Մխիթարյան միաբանության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

Առաջին խումբ

 1. Սահմանեք XIX դարի երկրորդ կեսի հայկական իրականության հինգ առանցքային հասկացությունները;
 2. Վերլուծեք տնտեսության վիճակը Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների հայաբնակ շրջաններում XIX դարի II կեսին;
 3. Համեմատեք հայերի նկատմամբ իշխանությունների քաղաքականությունը Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում XIX դարի II կեսին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք հայկական դպրոցների փակման պատճառները;
 2. Թվարկեք արևելյան և արևմտյան Հայաստանների վարչական բաժանումների միավորները;
 3. Պատմեք XIX դարի II կեսի հայաբնակ քաղաքներում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-64

 

      ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.02

Առաջին խումբ

 1. Թվարկեք տարբեր մայրցամաքների և երկրների անհավասարաչափ զարգացման պատճառները;
 2. Վերլուծեք տնտեսական զարգացման հիմնական միտումները;
 3. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած սոցիալական տեղաշարժերի մասին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության II շրջափուլի նվաճումները;
 2. Սահմանեք «Մենաշնորհ», «Մենատիրություն», «Միջին խավ» և «Արտադրողական ուժ» հասկացությունները;
 3. Պատմեք աշխարհի անհամաչափ զարգացման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-87

 

       ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.02

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական հարց» պատմական երևույթը;
 2. Համեմատեք XIX դարի ռուս – թուրքական պատերազմները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք 1877-78 թվականների ռուս – թուրքական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» հասկացությունը և նրա հետ կապված 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք հայկական հարցի միջազգայնացման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.02

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք «Հայկական հարց»-ի լուծման Ձեր ճանապարհային քարտեզը;
 2. Վերլուծեք դասընկերների կազմած ճանապարհային քարտեզները:

Երկրորդ խումբ                         

 1. Թվարկեք «Հայկական հարց»-ի լուծման համար անհրաժեշտ պայմանները;
 2. Գրեք շարադրություն «Ես և հայկական հարցը» թեմայով:

Այս առաջադրանքների կատարման աղբյուրի/աղբյուրների ընտրությունը թողնված է Ձեր հայեցողությանը:

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Ազգային պետություն» պատմական երևույթը;
 2. Բնութագրեք XIX դարի եվրոպական ազգայնական գործիչներին:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Թվարկեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման պատճառները;
 2. Պատմեք Գերմանիայում կամ Իտալիայում միավորված պետության ստեղծման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 102-106

 

      ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.03

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատեք «Բազմազգ պետություն» և «Կայսրություն» պատմական իրականությունները:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք Ավստրո-Հունգարական և Ռուսաստանյան կայսրությունները;
 2. Պատմեք Օսմանյան կայսրությունում արդիականացման փորձերի ձախողման մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-124

 

 ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.03

Առաջին խումբ

 1. Առանձնացրեք 8-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական, ավելորդ և սխալ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել;
 2. Վերլուծեք «Հայդուկային շարժում» պատմական երևույթը:

Երկրորդ խումբ                          

 1. Համեմատեք հայոց ազատագրական խմբակները և կազմակերպությունները;
 2. Պատմեք հայդուկային շարժման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-82, 88-96

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 7-2 ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Գահնամակի և Զորանամակի բովանդակություններն ու գնահատեք այդ փաստաթղթերի նշանակությունը որպես պատմական սկզբնաղբյուր:
 2. Թվարկեք հողատիրության ձևերը և հասարակության դասերն ավատատիրական Հայաստանում;
 3. Նկարագրեք Հայաստանում ավատատիրական հասարակության ձևավորման ուղին:

Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք մարդկության պատմության ավատատիրական ժամանակաշրջանի փուլերը;
 2. Թվարկեք Արշակունյաց Հայաստանի արքունի գործակալությունները;
 3. Տվեք միջնադարի ընդհանուր նկարագիրը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-10, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4

 

     ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Հավատո հանգանակի բովանդակությունն ու գնահատեք այդ փաստաթղթի նշանակությունը որպես պատմական սկզբնաղբյուր:
 2. Պատմեք Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն դառնալու մասին;
 3. Շարադրեք քրիստոնեության սուրբ գրքի համառոտ բովանդակությունը:

Երկրորդ խումբ                

 1. Թվարկեք Կարթագենի եկեղեցական ժողովի հաստատած գրականության ցանկի հիմնական բաժինները;
 2. Պատմեք Պետրոս առաքյալի աթոռի մասին;
 3. Պատմեք Տրդատ III Մեծի և Գրիգոր Լուսավորչի համատեղ գործունեության մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 11-14, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-14

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

Առաջին խումբ

 1. Շարադրեք Մովսես Խորենացու կարծիքը հայոց առաջին քրիստոնյա արքաների մասին և հիմնավորեք Ձեր համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը Պատմահոր տեսակետներին:
 2. Համեմատեք Խոսրով Կոտակ և Տիրան արքաներին;
 3. Շարադրեք 4-րդ դարի հայ – պարսկական պատերազմների համառոտ պատմությունը:

Երկրորդ խումբ   

 1. Թվարկեք Արշակունյաց արքայատոհմի հեթանոս և քրիստոնյա արքաներին, նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը;
 2. Համեմատեք Տրդատ III և Տիրան արքաներին;
 3. Պատմեք Արշակ II արքայի և նրա կառավարման ժամանակաշրջանի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

ՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Պապը բացառիկ արքա էր;
 2. Վերլուծեք Վռամշապուհի գործունեությունը;
 3. Սահմանեք «Պետություն» և «Պետականություն» հասկացությունները: Հայաստանի պատմության օրինակով ցույց տվեք պետության և պետականության նմանություններն ու տարբերությունները:

 

Երկրորդ խումբ 

 1. Ապացուցեք, որ Պապ թագավորը շարունակում էր իր հոր քաղաքականությունը;
 2. Համեմատեք Պապ և Վռամշապուհ արքաներին;
 3. Պատմեք անկախության պահպանման վերջին փորձերի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 23-28

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 07-11.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վասակ Սյունին դավաճան էր;
 2. Վերլուծեք Վարդանանց պատերազմի բովանդակությունը և էությունը;
 3. Սահմանեք 450-451թթ.-ի ազատագրական պայքարի երեք կարևորագույն հասկացությունները: Պատասխանը հիմնավորեք:

 

Երկրորդ խումբ                    

 1. Թվարկեք 428-452թթ.-ի հայոց պատմության կարևոր իրադարձությունները;
 2. Նկարագրեք Ավարայրի ճակատամարտը ;
 3. Թվարկեք Վարդանանց պատերազմի հետևանքները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-37

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 14-18.10

Առաջին խումբ

 1. Համեմատեք Վարդան և Վահան Մամիկոնյաններին;
 2. Վերլուծեք Նվարսակի պայմանագրի բովանդակությունը;
 3. Բնութագրեք Վաչագան Բարեպաշտին:

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք V դարի Հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Թվարկեք Վահանանց պատերազմի հետևանքները;
 3. Պատմեք Վաչագան Բարեպաշտի գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 38-41


ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 21-25.10

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Բյուզանդիան վերելք է ապրել հայկական ծագում ունեցող կայսրերի օրոք;
 2. Վերլուծեք Բյուզանդիայի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը;
 3. Բնութագրեք Հուստինիանոս I-ին:

 

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք Բյուզանդիայում հայկական հարստության կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք Բյուզանդիայի ոսկեդարի մասին;
 3. Կազմեք Բյուզանդիայի ժամանակագրությունը Հուստինիանոս I-ից մինչև Մանազկերտի ճակատամարտ:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

Առաջին խումբ

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Թեոդորոս Ռշտունին հայոց պատմության բացառիկ անհատներից է;
 2. Վերլուծեք VI-VII դարերում հայոց ազատագրական շարժման անհաջողության առարկայական և ենթակայական պատճառները;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի համապատասխան էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Սահմանեք VI-VII դարերի Հայաստանի 6 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Բնութագրեք Թեոդորոս Ռշտունուն;
 3. Պատմեք VI-VII դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 42-51

 

                              

         ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք VIII-IX դարերի հայկական իրականությունը;
 2. Բնութագրեք պավլիկյան շարժումը;
 3. Սահմանեք «Ինքնավարություն» հասկացությունը և հիմնավորեք, որ IX դարի Հայաստանում վերկանգնվել էր ինքնավարությունը:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Համեմատեք VIII-IX դարերի ազատագրական պայքարի ղեկավարներին Թեոդորոս Ռշտունու հետ;
 2. Պատմեք VIII-IX դարերում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին;
 3. Կազմեք Հայաստանում հակաարաբական ապստամբությունների ժամանակագրությունը:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 52-62

 

         ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 18—22.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայկական գիր» երևույթը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտները հալածվել են;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Բնութագրեք V դարի երեք հայ հանճարներին: Ձեր ընտրությունը հիմնավորեք;
 2. Համեմատեք V դարի հայ պատմիչներին;
 3. Պատմեք Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության և դրա պատմական նշանակության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 63-69

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք V-VII դարերում հայկական մշակույթի զարգացման պարադոքսը;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Անանիա Շիրակացին հանճար է;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 

 1. Նկարագրեք IV-VII դարերում կառուցված որևէ կրոնական հաստատություն կամ լուծեք Անանիա Շիրակացու կազմած խնդիրներից մեկը;
 2. Սահմանեք V-VII դարերում բնագիտական գիտությունների զարգացմանն առնչվող 5 հասկացություն;
 3. Պատմեք խաչքարի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 69-74

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 02-06.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք IX դարի երկրորդ կես – XI դարի սկիզբ ժամանակահատվածի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները;
 2. Շարադրեք Աշոտ I, Աշոտ II և Աշոտ III արքաների համեմատական բնութագիրը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 1. Բնութագրեք Աշոտ Երկաթին;
 2. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման պատճառները;
 3. Պատմեք անկախության վերականգնման գործընթացի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-91

 

         ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք Բագրատունյաց թագավորության մասնատման և կործանման առարկայական ու ենթակայական պատճառները;
 2. Շարադրեք Գագիկ I, Գագիկ II և Հովհաննես-Սմբատ արքաների համեմատական բնութագիրը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 1. Բնութագրեք Գագիկ II-ին;
 2. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի կործանման պատճառները;
 3. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության մասնատման գործընթացի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 92-101

 

         ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.12

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Խաչակրաց շարժում» երևույթը;
 2. Շարադրեք XIII դարի նշանավոր տիրակալների համեմատական բնութագրերը;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

 

Երկրորդ խումբ

 1. Համեմատեք XIII դարի նշանավոր տիրակալներին;
 2. Թվարկեք խաչակրաց շարժման պատճառները և հետևանքները;
 3. Կազմեք խաչակրաց շարժման ժամանակագրությունը:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 51-60

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք քրիստոնեական եկեղեցու պառակտման պատճառները;
 2. Համեմատեք «մուրացիկ» միաբանությունները;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Համաշխարհային պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

Երկրորդ խումբ

 1. Սահմանեք «Հերետիկոս», «Ինկվիզիցիա» և «Սքոլաստիկա» հասկացությունները:
 2. Թվարկեք քրիստոնեական եկեղեցու պառակտման պատճառները;
 3. Պատմեք Եվրոպայի զարգացած միջնադարի շրջանի կրթական համակարգի մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 61-69

 

      ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 10-14.02

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Հայ-վրացական դաշինք» երևույթը;
 2. Շարադրեք հայոց պատմության XI-XIII դարերի իրադարձությունները վրացական տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:


Երկրորդ խումբ

 1. Թվարկեք հայ – վրացական ռազմա-քաղաքական համագործակցության պատճառները;
 2. Պատմեք Զաքարյանների իշխանապետության մասին;
 3. Թվարկեք Մանազկերտի ճակատամարտում թյուրք-սելջուկների հաղթանակի պատճառները ;

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-109, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106, 107-108

 

 

       ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 17-21.02

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք հայ – քոչվորական հարաբերությունները;
 2. Շարադրեք հայոց պատմության XIII-XIV դարերի իրադարձությունները շինականի և իշխանի տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

Երկրորդ խումբ

 1. Համեմատեք սելջուկյան և մոնղոլական գերիշխանության ժամանակները;
 2. Պատմեք XIII-XIV դարերում օտար նվաճողների դեմ հայերի մղած պայքարի մասին;
 3. Շարադրեք Կիրակոս Գանձակեցու կարծիքը մոնղոլների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 110-113, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106-107

 

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.02

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք «Կիլիկիայի հայկական պետություն» ֆենոմենը;
 2. Շարադրեք Կիլիկիայի հայկական պետության զարգացման ընթացքը քաղաքացու և հոգևորականի տեսանկյունից;
 3. Առանձնացրեք 7-րդ դասարանի «Հայոց պատմություն» ուսումնական ձեռնարկի ներքոնշյալ էջերի կարևոր, երկրորդական և ավելորդ հատվածները: Պատասխանը հարկ է հիմնավորել:

Երկրորդ խումբ                    

 1. Պատմեք Թորոս II-ի և Մլեհի գործունեության մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման պատճառները ;
 3. Համեմատեք Ռուբեն իշխանին և Լևոն II-ին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 114-122

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

Առաջին խումբ

 1. Ներկայացրեք Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսական իրականությունը արքային, արհեստավորի և գյուղացու տեսանկյուններից;
 2. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունյաց Հայաստանի պետական կարգերը;
 3. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները:

Երկրորդ խումբ

 1. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունիների բանակները:
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները;
 3. Պատմեք Կիլիկիայի հայկական պետությունում XIII-XIV դարերում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 123-132

 

      ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.03

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք հայկական Վերածննդի անավարտության պատճառները և հետևանքները;
 2. Սահմանեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի հիմնական հասկացությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հարկ է հիմնավորել;
 3. Համեմատեք V և X-XIV դարերի հայ պատմիչներին:

Երկրորդ խումբ

 1. Պատմեք հայ մշակույթի վերածննդի պատմական պայմանների մասին;
 2. Թվարկեք X-XIV դարերի հայ պատմիչներին;
 3. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետության և Բագրատունյաց Հայաստանի դպրոցները:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-137

 

 ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.03

Առաջին խումբ

 1. Վերլուծեք Գրիգոր Նարեկացու կյանքն ու գործը;
 2. Համեմատեք V-VII և X-XIV դարերի հայ գործիչների բնափիլիսոփայական տեսակետները;
 3. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական արվեստի մասին:

Երկրորդ խումբ

 1. Պատմեք Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու մեկական առակների բովանդակությունը;
 2. Նկարագրեք X-XIV դարերի հայկական արվեստի որևէ ստեղծագործություն;
 3. Շարադրեք հայկական էպոսի համառոտ բովանդակությունը:

Աղբյուրը` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 138-143

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 10-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Հիմնավորեք կամ հերքեք այլընտրանքային պատմության տեսակետները մարդկության քաղաքակրթությանը նախորդած պատմական իրականության մասին;
 2. Շարադրեք Հայկական լեռնաշխարհում նախնադարյան հասարակության պատմության հիմնական բովանդակությունը;
 3. Համեմատեք հայոց ծագումնաբանության մասին նվազագույնը երեք տեսակետ:

 

Աղբյուրներ`

Քաղաքակրթություն

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Հայկական քաղաքակրթությունը որպես բեկումնային նախագիծ

Կոնֆլիկտ և քաղաքակրթություն

10 առեղծվածներ, որոնք խոսում են մոռացված զարգացած քաղաքակրթությունների մասին

Հայաստանի գանձերը

Ուղտասար. դեպի քաղաքակրթության սկիզբ

Նախապատմական ամենախորհրդավոր վայրերի թոփ-տասնյակը

Նախնադարյան հասարակությունը Հայաստանում

Նախնադարյան հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհում

Հայաստանը հնագույն շրջանում

Հայ ժողովրդի էթնոգենեզ

Հայերի ծագումնաբանությունը

Հայոց ծագումը

Հայոց ծագումնաբանության խնդրականը

Հայ տեսակի ծագումն ու կազմավորումը

«Ի սկզբանէ էր Բանը»… բայց որտե՞ղ

Նախապատմական քաղաքակրթություններ. ինքնաոչնչացո՞ւմ, թե՞ բնական աղետ

Նախապատմական քաղաքակրթություններ. հինգ խորհրդավոր վայրեր

10 ապշեցուցիչ փաստ նախապատմական քաղաքակրթությունների մասին

Անսովոր գտածոներ

Նախապատմական քաղաքակրթություն

Փ/Ֆ «Նախապատմական քաղաքակրթություններ. առասպե՞լ, թե՞ իրականություն»

Փ.Ֆ «Մարդու ծագման գաղտնիքը: Գիտությանն անցանկալի հայտնագործություններ»

Փ/Ֆ «Հնագույն հանճարեղ երկրաչափություն: Հնագույն բարձր զարգացած քաղաքակրթությունների հետքերը»

Փ/Ֆ «Մարդու ապաէվոլյուցիան: Մայքլ Կրեմո»

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Հիմնավորեք կամ հերքեք այն վարկածը, որ Շումերն է homo sapiens-ի քաղաքակրթության նախակարապետը;
 2. Շարադրեք Կայսրության ստեղծման հարացույցը;
 3. Համեմատեք անհատի դերը նախնադարում և Արևելքի առաջին պետություններում:

 

Աղբյուրներ`

Հայերը — Արատտա

Արատտա` հայոց հնագույն պետականություն

Աքքադը և Ուրի երրորդ արքայատոհմը

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

Եգիպտոս` հին քաղաքակրթության գաղտնիքները

Դավիթ արքա. իդեալական տիրակալ

Իսրայելական թագավորությունը (մ.թ.ա. XI դար — 722)

Հին Եգիպտոս. Եգիպտական քաղաքակրթության ստեղծման պատմությունը

Հին Եգիպտոս. ինչպես կործանվեց եգիպտական քաղաքակրթությունը

Չինական քաղաքակրթություն. բոլոր սկզբերի սկիզբը

Հարապպիի քաղաքակրթությունը և Մոհենջո Դարոն

Էխնաթոն` խռովավար փարավոնը

Համաշխարհային ասորեստանյան տերությունը

Ասորեստանցիներ` պատերազմի վարպետներ

Բաբելոնյան թագավորությունը Համմուրապիի օրոք

Խեթական քաղաքակրթության հզոր կայսրության պատմությունը

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան

Ուրարտու

Վանի թագավորությունը` Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ

Վանի հայկական թագավորություն

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Համեմատեք հին աշխարհի և արդի համաշխարհայնացման գործընթացները;
 2. Թվարկեք հունական և հռոմեական քաղաքակրթությունների առանձնահատկությունները;
 3. Շարադրեք Արտաշեսյան տիրակալների համեմատական բնութագրերը:

Աղբյուրներ`

Կրետե-միկենյան քաղաքակրթություն

Աթենք և Սպարտա. համեմատական բնութագիր

Հույն-պարսկական պատերազմներ

Հռոմեական հանրապետության կառուցվածքը

Հռոմն ընդդեմ Կարթագենի

Եռապետություն

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները. Հռոմ

Հռոմեական կայսրության անկումը

Հելլենականության փուլերը

Ձայն Արարատի. ովքեր էին Արտաշեսյանները

Արտաշես Առաջին. երևելի և փառապանծ գործիչ

Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Արտաշատի պայմանագիրը

Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Էրատո թագուհի

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցեք, որ արևելյան քաղաքակրթությունների ապագա լճացման հիմքը դրվում էր հին աշխարհի վերջում;
 2. Ապացուցեք, որ կրոնն ու արվեստը փոխկախված համակարգեր են;
 3. Ապացուցեք, որ դասագրքում առկա են բովանդակային վրիպումներ:

 

Աղբյուրներ`

Մարդ-լեգենդ, ով փոխեց Չինաստանի ամբողջ պատմությունը

Աշոկայի կայսրությունը

Հան կայսրությունը

 Չեսմիր Լոուկոտկայի «Գրի զարգացումը» գրքի առաջաբանը

Հին աշխարհի հասարակությունների սոցիալական կառուցվածքը

Հասարակության մասին պատկերացումները հին աշխարհում

Մարդկության պատմության 10 ամենահին և ամենակարևոր գրային համակարգերը

Գիտությունը հին աշխարհում

Կրոն և արվեստ

Առասպելը, տեխնոլոգիան ու գիտությունը հին աշխարհում և այսօր

 Երվանդյան Հայաստան

Վանի թագավորությունը (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ)

Հավատ, կրոն, աղանդ` շփոթություն, կեղծիք և իրականություն

Ղևոնդ Ալիշան«Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց»

Ուրարտուի քաղաքակրթության «հայտնագործումը»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Վերլուծել հայաստանյան հելլենիզմի առանձնահատկությունները;
 2. Կատարեք հետազոտական աշխատանք «Հայաստանը և քրիստոնեությունը» թեմայով;
 3. Ապացուցեք, որ դասագրքում առկա են բովանդակային վրիպումներ:

 

Աղբյուրներ`

Հելլենիստական մշակույթը Հայաստանում

Հայ աստվածներ

Տոմար

Նախահայկյան օրացույց

Հայոց բուն տոմարի 4500 ամյակը

Հայկական ինքնությունն ու եվրոպական արժեհամակարգը

Անդրկովկասը և հարակից երկրները հունականության ժամանակաշրջանում

Ձայն Արարատի–29, Արշակունիներ     

  Արշակունիների գահակալությունը Մեծ Հայքում

 Ձայն Արարատի-31, Հայոց Արշակունի արքաներ

  Պետական կարգն Արշակունիների օրոք

Ավատատիրության ձևավորումը և հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական աստիճանակարգությունը

Տարբեր քաղաքակրթությունների ավատատիրական հասարակությունները

Ավատատիրական կարգերի առանձնահատկությունները Հայաստանում

Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հոգևոր նախադրյալները

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում»

Փ/Ֆ «Քրիստոնեության ընդունում»

Ձայն Արարատի-33 Քրիստոնեության իրական արմատները

Ցեղասպանությունն ընդամենը հետևանք է…

Արշակ 2-րդ և Պապ

Արշակ Բ. դրամատիկ ու ողբերգական մի կյանք

Ֆիլմ-օպերա «Արշակ II»

Ուսումնական ֆիլմ «Արշակ II և Պապ թագավոր. վերընթերցելով պատմության դասագիրքը»

Ձայն Արարատի – 32 Պապ թագավոր

Փ/Ֆ «Ձիրավի ճակատամարտը»

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Վերլուծել Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Անհատի դերը վաղ միջնադարում» թեմայով;
 3. Ապացուցեք, որ ուսումնական ձեռնարկներում առկա են բովանդակային թերություններ:

 

Աղբյուրներ`

Ժողովուրդների մեծ գաղթ

Կառլոս Մեծ

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. սահմանումներ տարբեր գաղափարախոսական տեսանկյուններից

Արևմտյան Եվրոպայի ավատատիրության ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները

Ժողովուրդների մեծ գաղթը. պատմության մեծագույն առեղծված

Փ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Փ/Ֆ «Ֆրանսիայի արքաները: Կառլոս Մեծ»

Գ/Ֆ «Կառլոս Մեծ»

Մամիկոնյաններ (կենսագրական ակնարկ)

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանի հորդորն իր զորագնդին` Ավարայրի ճակատամարտ մեկնելու առաջ

Վարդանանց պատմությունը Եղիշեի և Փարպեցու հակընդդեմ մեկնությամբ

Արշակ Բանուչյան. «Եղիշեի «Վարդանանց պատերազմի» հնագույն պատառիկի նոր վերծանությունը»

Եղիշե. «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին»

Ղազար Փարպեցի. «Հայոց պատմություն»

Թովմա Արծրունի. «Պատմություն Տանն Արծրունյաց»

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

Ձայն Արարատի 62 Մարզպանական Հայաստանը. Վասակ Սյունի, Վարդան Մամիկոնյան

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

Վաչագան Բարեպաշտի Սահմանադրությունը

Հուստինիանոս Ա

Արցախահայության հակաարաբական ապստամբությունները

Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

Արմինիա կուսակալություն

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 9-3 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Աշխարհամարտ» և «Ցեղասպանություն» հասկացություններն ու հիմնավորեք այլ սահմանումների խոցելի ձևակերպումները;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ համաշխարհային պատերազմներն անխուսափելի են;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց ցեղասպանության մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ՝

Առաջին աշխարհամարտի տխուր արդյունքները Հայաստանի համար

Համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային պատերազմ. ռազմական տերմինների բառարան

Առաջին համաշխարհային պատերազմի հիմնական իրադարձությունները

Փ/Ս «Առաջին համաշխարհային»

Պատմությունը և «Ցեղասպանություն» հասկացությունը

Ցեղասպանությունը և նրա տեսակները

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կազմեք 20-րդ դարի առաջին քառորդի հայ քաղաքական և պետական գործիչների վարկանիշային աղյուսակը (պատասխանը հարկ է հիմնավորել);
 2. Կազմեք հայոց առաջին հանրապետության կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ հայոց առաջին հանրապետության կործանման մեղավորների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Հանրապետություն. հասկացություն, հատկանիշներ, տեսակներ

Առաջին հանրապետությունը` վերածնված պետականության նախակարապետ

Հայոց պետականության վերականգնումը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն

Առաջին Հանրապետության դասերը

Հայաստանի Հանրապետության անկումը

Առաջին հանրապետության դասերը

Ձայն Արարատի – 55 Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի առաջին Հանրապետություն»

Ուսումնական տեսաֆիլմ. «Հայաստանի հանրապետություն. փոփոխվող սահմանները 1918-1920 թթ.»

Տեսանյութ. «Առաջին հանրապետության անկումը»

Տեսանյութ. «Առաջին Հանրապետության ոդիսականը»

Խորհրդային Հայաստանը 1920-1945 թվականներին

Թեմա (Շողակաթ Հ/Ը). «Խորհրդային Հայաստանի պատմության լույսն ու ստվերը»

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Խորհրդային Հայաստանում տեղի է ունեցել սոցիալ-տնտեսական զարգացում;
 2. Սահմանեք «Ամբողջատիրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ ամբողջատիրական համակարգի և նրա խորհրդանիշների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Սոցիալ-տնտեսական և կառավարման վերափոխումների ուղիներում

Երկիր հնամյա. նորօրյա շրջան

Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը` գյուղի սոցիալիստական վերափոխման կազմակերպիչ (1920-1933)

Խորհրդային Հայաստան

Թեմա (Շողակաթ Հ/Ը). «Խորհրդային Հայաստանի պատմության լույսն ու ստվերը»

Ամբողջատիրություն

«Ամբողջատիրություն» նախագիծ

Հաննա Արենդտ. Ազատություն և ամբողջատիրություն

Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն

Ամբողջատիրություն (տոտալիտարիզմ)

Խորհրդային տարիներին բռնադատվածների հիշատակին նվիրված կայք

«Բռնադատվածներ» նախագծի բլոգ

Ի՞նչ է ամբողջատիրությունը

Ամբողջատիրություն. հասկացություն, բնութագիր, հատկանիշներ, վարչակարգի տիպեր

Ամբողջատիրություն

Ամբողջատիրության հատկանիշները և ձևերը

Ամողջատիրական վարչակարգ

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի աքսորը ցեղասպանական դրսևորում էր;
 2. Կազմեք երկրորդ աշխարհամարտի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Ձևակերպեք մեղադրական ակտ երկրորդ աշխարհամարտի հանցագործների դեմ:

 

Աղբյուրներ`

Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում. պատմություն, հիշողություն, առօրյա (էջ 177-183)

Ղարաբաղից` Ալթայ

Հայաստանից` Ալթայ

1949 թ. հայկական բռնաքսորը. Էթնիկ դեպորտացիա, թե՞…

1949 Աքսոր

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Համաշխարհային հրդեհ. 10 փաստ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին

Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին

Պարզաբանում. Հայերը Երկրորդ աշխարհամարտում

Երկրորդ աշխարհամարտը հայ ժողովրդին որևէ էական ձեռքբերում չտվեց

Նյուրնբերգյան դատավարություն. ոճիրները վաղեմության ժամկետ չունեն

Տոկիոյի դատավարություն

Վ/Ս «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ»

Գ/Ֆ «Նյուրնբերգյան դատավարություն»

Վ/Ֆ «Տոկիոյի դատավարություն: Շեշտադրված արդարադատություն»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Սահմանեք «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Կազմեք հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի վերջին փուլի առանցքային իրադարձությունների ժամանակագությունը (իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք);
 3. Շարադրեք արցախյան շարժման առաջնորդների համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրներ`

Ինչու սկսվեց սառը պատերազմը

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սառը պատերազմ. հայրենադարձները և կյանքի ապասովետականացումը

Ուինսթոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը, լիբերալիզմը ու «Մարդու իրավունքների» հռչակագիրը` որպես գործիք գլոբալ քաղաքականության կառուցման հարցում

Ուինստոն Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Սառը պատերազմ. Չերչիլի ճառը, Կարիբյան ճգնաժամը և հանդիպում Մալթայում

Չերչիլի ֆուլտոնյան ճառը

Փ/Ֆ «Սառը պատերազմ»

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Ղարաբաղյան շարժման սկիզբը և «Ղարաբաղ» կոմիտեի կազմավորումը

Մտորումներ արցախյան շարժման մասին

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժում

Ղարաբաղյան շարժման ստվերոտ կողմերը

Փ/Ֆ «Ղարաբաղյան շարժում 30/88-ի արձագանքները»

Ինչպե՞ս է սկսվել ղարաբաղյան շարժումը

Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի առաջացման ժամանակագրություն: Ադրբեջանը 1985-1990 թթ.-ին

Աղետի պատմություն: Ինչպես սկսվեց կոնֆլիկտը Լեռնային Ղարաբաղում

Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ. ադրբեջանական հայացք

Առաջինից երրորդ հանրապետություն

Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությունը

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Ներկայացրեք մարդկային քաղաքակրթությունների հիմնախնդիրների լուծման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը;
 2. Ներկայացրեք Հայկական հեղափոխության զարգացման Ձեր տեսլականները և ճանապարհային քարտեզը:

Աղբյուրներ`

Համամոլորակային հիմնախնդիրներ

Քաղաքակրթության տեսությունը աշխարհաքաղաքական հայեցակարգերում

Նոր հազարամյակի հումանիստական պարադիգմայի հարցի շուրջ

Մարդկության հիմնախնդիրները XXI դարում

XXI դարի սպառնալիքները

Տեղեկատվական հասարակություն

Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն»

«Թավշյա հեղափոխության» ծագումնաբանությունը

Մի քանի տարրական փաստեր «հեղափոխությունների» մասին

«Գունավոր հեղափոխություններ»

Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաները և դրանց դրսևորումները հետխորհրդային տարածաշրջանում

Ինչու և ինչպես թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Սովետը, ջինսի սերունդը և թավշյա հեղափոխությունը

Գունավոր հեղափոխությունները հոգեբանական ահաբեկչության տեսակ են

Հայաստանյան «թավշյա» հեղափոխության միֆերը

Թավշյա հեղափոխություն

Հայկական հեղափոխության առանձնահատկությունները

Թավշյա հեղափոխության արձագանքներն Իրանում

Հայկական հեղափոխության դասերի մասին

30 քայլ դեպի թավշյա հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» խրոնիկան»

Փ/Ֆ «Թավշյա հեղափոխության» հայկական մոդելը

Հայկական թավշյա հեղափոխության հաջողության բանալիներից մեկը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն էին

Առաջին տաղավար (Հ1). Թավշյա հեղափոխություն

Թավշյա հեղափոխություն

Ինչ է թավշյա հեղափոխությունը

Հայկական «թավշյա հեղափոխություն». նպատակներ, ուժեր և հնարավոր հետևանքներ

Փ/Ֆ «Հայկական «թավշյա հեղափոխությո՞ւն»

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 8-1 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանեք «Ազատագրական պայքար» ու «Հեղափոխություն» հասկացությունները և նրանցից ածանցյալ 5 կարևոր հասկացություն: Հասկացությունների կարևորությունը հիմնավորեք;
 2. Փաստարկված փուլաբաժանեք հայոց ազատագրական պայքարի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 18-րդ դարի առաջին քառորդ: Համեմատեք Ձեր որոշարկած փուլերի նախադրյալները;
 3. Շարադրեք բուրժուական հեղափոխությունների համեմատական բնութագրերը;
 4. Հերքեք կամ հաստատեք այն տեսակետը, որ 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանում սկսվել է հեղափոխություն:

 

Աղբյուրները՝

 

Հայկական «հեղափոխությունը» և «քաղաքականի» վերադարձը

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանում

«Հեղափոխություն» հասկացությունն ըստ իմաստասիրական հանրագիտարանի

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Որոնք են եղել պատմության խոշորագույն հեղափոխությունները

Ազգային-ազատագրական շարժում

Բուրժուական հեղափոխություններ

Բուրժուական հեղափոխությունները Եվրոպայում. քաղաքական, տնտեսական և մշակութաբանական հետևանքները

Անգլիական հեղափոխություն

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը

Ու/Ֆ «Հեղափոխությունը Նիդերլանդներում»

Ու/Ֆ «Նիդերլանդական հեղափոխություն»

Ու/Ֆ «Առաջին հինգ բուրժուական հեղափոխությունները»

Փաստի իշխանությունը (հաղորդաշար). «Բուրժուական հեղափոխություններ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Լույսի տարիներ»

Պատմության վերակառուցում. «Ֆրանսիական հեղափոխություն: Սարսափի տարիներ»

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Կազմեք 18-րդ դարում հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումների վարկանիշային աղյուսակը: Իրադարձությունների վարկանիշային տեղաբաշխումը հիմնավորեք;
 2. Շարադրեք անհատի դերը պատմության մեջ 17-18-րդ դարերի պետական և ազգային գործիչներից երեքի օրինակով;
 3. Մանրամասն բնութագրեք Դավիթ Բեկին:

Աղբյուրները`

Դավիթ Բեկ

Դավիթ Բեկ

Սովորենք պատմությունից. Դավիթ Բեկ

Մեր մեծերը. Դավիթ Բեկ

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Մխիթար սպարապետ

Սովորենք պատմությոնից. Մխիթար սպարապետ

Մեր մեծերը. Մխիթար սպարապետ

17-18-րդ դարերի Արցախը` հայկական պետականության վերակերտման ճանապարհին

Ազատագրական կռիվներն Արցախում: Հայկական անկախ իշխանության ստեղծումը

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը

Եսայի Հասան-Ջալալյան

Մեր մեծերը. Եսայի Հասան Ջալալյան

Մեր մեծերը. Հովսեփ Էմին

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Փ/Ֆ «Նշանավոր մարդկանց կյանքը. Նապոլեոն Բոնապարտ»

Փ/Ֆ «Նշանավոր անհատներ. Նապոլեոն Բոնապարտ»

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Կազմեք XIX դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (իրադարձությունների նվազագույն թիվը` 5, առավելագույնը` 10);
 2. Վերլուծեք ավանդական հասարակություններում կատարվող փոփոխությունները նոր ժամանակների բոլոր փուլերում;
 3. Շարադրեք անհատի դերը պատմության մեջ 19-րդ դարի պետական և ազգային գործիչներից երեքի օրինակով:

Աղբյուրները`

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

Գ/Ֆ «Մեծ հազարյակ»

Փ/Ֆ «Բիսմարկը և Գերմանական կայսրությունը»

Գ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ»

Ռուս – պարսկական պատերազմներ

Ռուս – պարսկական բոլոր պատերազմները

Ռուսաստանի և Թուրքիայի 12 պատերազմները

Հայաստանը 19-րդ դարու առաջին կիսուն

Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին

Արման Կիրակոսյան. «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» (գլուխ առաջին)

Ավանդական հասարակության բնութագիրը

Օսմանյան կայսրություն

Վ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

Պարսկաստանը նոր ժամանակներում

Չինական պետության զարգացումը նոր ժամանակներում

Վ/Ֆ «Չինական կայսրություն: 4000-ամյա պետություն»

Ճապոնիան նոր ժամանակներում

ՈԻ/Ֆ «Նոր ժամանակների պատմություն. 1500-1800, սերիա 4, Ճապոնիա» 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 

 1. Բնութագրեք նոր շրջանի առաջին փուլի հայկական մշակույթը;
 2. Վերլուծեք Նոր ժամանակների առաջին փուլի որևէ գիտական աշխատություն, գրական ստեղծագործություն կամ արվեստի գործ;
 3. Համեմատեք Ձեր ուսումնասիրած պատմական դարաշրջանների կրթական համակարգերը:

 

Աղբյուրները`

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Հայկական դպրոցը 1800-1870 թթ.

Փարիզի համալսարան կամ պարզապես Սորբոն

Հայկական հետք. Օքսֆորդի համալսարան

Մխիթար Սեբաստացի

Մեր մեծերը. Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթարյան միաբանություն

Փ/Ֆ «Մխիթարյան միաբանություն»

Մեր մեծերը. Ոսկան Երևանցի

Ոսկան Երևանցու դասերը

Հովհաննես Ղուկասյան. «Ոսկան Երևանցի» (պատմավեպ)

Հարություն Շմավոնյան

«Ազդարար». հայոց առաջին պարբերական մամուլը

Մեր մեծերը. Միքայել Չամչյան

Մեր մեծերը. Հովնաթանյաններ

Համբարձում Լիմոնճյան

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

Կարեն Սիմոնյանի հաղորդաշարը. Խաչատուր Աբովյան

Ռընե Դեկարտ

17-րդ դարի մի քանի հայտնագործությունների պատմությունից

18-րդ դարի գիտական հայտնագործություններն ըստ Լիոն Ֆեյխթվանգերի

19-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները

Արվեստը և գիտությունը 19-րդ դարում

Ադամ Սմիթ. «Հետազոտություն ժողովուրդների հարստության բնույթի և պատճառների վերաբերյալ» (համառոտ)

Բայրոնը և Հայաստանը

Ֆրանսիսկո Գոյա

Դպրոցը և մանկավարժությունը նոր ժամանակներում

Դպրոցի և մանկավարժական մտքի զարգացումը նոր ժամանակներում

Իսահակ Նյուտոն«Հին թագավորությունների ուղղված ժամանակագրությունը»

Փ/Ֆ «Անհայտ Սըր Իսահակ Նյուտոնը»

Փ/Ֆ «Մոցարտի վերջին արարումը»

Գ/Ֆ «Գոյա, կամ իմացության դժվարին ուղին»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Բնութագրեք հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի II կեսին;
 2. Վերլուծեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի առանձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք հայկական հարցի լուծման հնարավորություններն անցյալում, ներկայում և ապագայում:

Աղբյուրները`

Կարինի նահանգը XIX դարի II կեսին

Արևմտեան Հայաստանի նահանգներ

Արևմտահայության տեղաշարժի հարցը XIX դ. երկրորդ կեսի և XX դարասկզբի արևելյան Հայաստանում ցարիզմի վարած գաղութային քաղաքականության համատեքստում (Ալեքսանդրապոլի գավառի օրինակով)

Երևան

Հայաստանը և հայերը 19-րդ դարի անգլիացի ճանապարհորդների աչքերով

Արդյունաբերական հասարակություն

Եվրոպայում արդյունաբերական հասարակության զարգացման հիմնական փուլերը և նրա առանձնահատկությունները Ռուսաստանում

Արդյունաբերական հասարակության թերությունները և առավելությունները

Արդյունաբերական հասարակության ձևավորումը: Արդյունաբերական հասարակությունը Ռուսաստանում. ընդհանուրը և առանձնահատուկը

Մարդն արդյունաբերական հասարակությունում

«Ինդուստրիալ մարդ»

Հայկական հարց (ըստ ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի)

Հայկական հարց (ըստ Հայկական Հանրագիտարանի)

Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը

Արա Պապյան. «Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի»

Արա Պապյան. «Պետք է դատի տալ Թուրքիային, ոչ թե լացել»

Հայկական հարցի լուծման վերաբերյալ անընդունելի առաջարկների մասին

Հարութ Սասունյան. «5 բան, որ չգիտեք հայկական հարցի մասին»

«Հայկական հարց» հաղորդաշար (հայկական ռադիո)

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

1. Բնութագրեք XIX դարում ազգային հիմնախնդրի լուծմանը լծված անհատականություններին;

2. Վերլուծեք ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը;

3. Թվարկեք XIX դարի II կեսի և XX դարի սկզբի հայոց ազատագրական պայքարի  դասերը:

Աղբյուրները`

Երկաթյա կանցլերի մտքերն ու ասույթները

Այսպես խոսեց … Բիսմարկը

Գերմանիան 1871-1896 թվականներին

Օտտո ֆոն Բիսմարկ

Օտտո ֆոն Բիսմարկ. ասույթներ

Փ/Ֆ «Օտտո ֆոն Բիսմարկ. Գերմանական կայսրություն

արարողը»

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Սարդինայի թագավորությունն ու Իտալիայի միավորումը

Իտալիայի ազգային-ազատագրական պայքարի

առաջնորդները հայ հասարակական մտքի գնահատմամբ

Ջուզեպպե Գարիբալդի

Ազգայնականությունը և ազատական արժեքները

Ինչպես Ջուզեպպե Գարիբալդին միավորեց Իտալիան

Գարիբալդի: Իտալական հեղափոխության առաջնորդը

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

 Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայիներ

Ձայն Արարատի – 51. Հայ ֆիդայական-ազատագրական

պայքարը 1860-1910 թթ.

Մեր մեծերը. Արաբո

Մեր մեծերը. Մախլուտո

Մեր մեծերը. Հրայր Դժոխք

 

 

2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 7-2 ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանել «Ավատատիրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Վերլուծել ավատատիրության ժամանակաշրջանի կամ ավատատիրության ժամանակաշրջանի մասին պատմող`գրականության կամ արվեստի որևէ ստեղծագործություն;
 3. Բնութագրել քրիստոնյա Արշակունի արքաներին և նրանց գործունեության օրինակով պարզաբանել անհատի դերը պատմության մեջ:

 

Աղբյուրներ`

«Ավատատիրություն» հասկացությունը ժամանակակից հետազոտական մեկնաբանություններում

Միջնադար

«Միջին դարեր» հասկացության բովանդակությունը

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. հասկացություններ և կատեգորիաներ

Ավատատիրական տնտեսության հիմնական գծերը

Ասիան անտիկ աշխարհի և միջնադարի սահմանագծին

Արևելքի երկրների ավատատիրության առանձնահատուկ գծերը

Ավատատիրությունը և քրիստոնեությունը

Քրիստոնեական եկեղեցին վաղ միջնադարում

Ավատատիրության պարբերացումը և պատմության աղբյուրները(տեսադասախոսություն)

Միջնադարյան քաղաքակրթության ակունքները (տեսադասախոսություն)

Ժողովուրդների մեծ գաղթը (տեսադասախոսություն)

Ավատատիրության ձևավորումը (տեսադասախոսություն)

Եկեղեցու դերը վաղ միջնադարում (տեսադասախոսություն)

Վ/Ֆ «Միջնադարյան երեխաներ»

Գ/Ֆ «Կարլոս Մեծ» (I սերիաII սերիաIII սերիա)

Գ/Ֆ «Զավթիչ Աթիլլան»

Արշակունիներ

Արշակունիների թագավորություն

Արշակունյաց արքայատոհմ

Արշակ Բ

Պերճ Զեյթունցյան. «Արշակ Երկրորդ» (պատմավեպ)

Պերճ Զեյթունցյան. «Ավերված քաղաքի առասպելը» (դրամա)

Արշակ 2-րդ և Պապ

Արշակ II (օպերա)

Ձայն Արարատի – 29 Արշակունիներ

Վ/Ֆ «Պատմության կեղծարարները 2. Արշակունիներ»

Ու/Ֆ «Արշակ II և Պապ թագավոր. վերընթերցելով պատմության դասագիրքը»

ՅՈԹԵՐՈՐԴՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Սահմանել «Կայսրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 9 հասկացություն;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Վահանանց պատերազմն իր պատմական նշանակությամբ գերազանցում է Վարդանանց պատերազմին;
 3. Վերլուծել Արշակունյաց Հայաստանի կործանման պատճառները;
 4. Վերլուծել հայոց պատմության 5-րդ դարի ռազմաքաղաքական իրադարձությունների մասին պատմող որևէ գրական ստեղծագործություն:

 

Աղբյուրներ`

Ստեփան Զորյան. «Պապ թագավոր» (պատմավեպ)

Արշակ 2-րդ և Պապ

Ու/Ֆ «Արշակ II և Պապ թագավոր. վերընթերցելով պատմության դասագիրքը»

Ու/Ֆ «Ձիրավի ճակատամարտ»

Վարդան Մամիկոնյան

Ավարայրի ճակատամարտ կամ պարզապես բախում հայ – պարսկական ուժերի միջև

Ավարայրի ճակատամարտ. մանրամասներ (տեսադասախոսություն)

Վահան Մամիկոնյան

Վահանանց պատերազմը

Ուսումնական ֆիլմ «Ակոռիի ճակատամարտ»

Ներսեհապատի ճակատամարտը

Նվարսակի պայմանագիր

Բյուզանդիա

Բյուզանդական կայսրություն

15 քիչ հայտնի պատմական փաստեր Բյուզանդական կայսրության մասին

Բյուզանդական կայսրություն: Կայսրության պատմությունը

Բյուզանդական կայսրություն

Փ/Ֆ «Բյուզանդական կայսրություն»

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Սահմանել V-IX դարերի հայկական մշակույթի 5 առանցքային հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հարկ է հիմնավորել;
 2. Համեմատել Հայաստանի վիճակը VI և IX դարերում;
 3. Վերլուծել «Ոսկեդար» երևույթը;
 4. Կազմել VI-IX դարերի հայոց պատմության իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին հնգյակի ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ`

Մարզպանական Հայաստանը և Սասանյան Իրանը VI դարի 70-ական թվականներին

Արևմտյան Հայաստանը VI դարում

Արևելյան Հայաստանը VI դարում

Քաղաքացիական պատերազմ

Հայկ Վարդանյան. «Կիբոսա. 7-րդ դար» (պիես)

Օրենքները պետք է հասկանալի լինեն յուրաքանչյուրին

Հուստինիանոս I

Ձայն Արարատի-36 Հայաստանը արաբական արշավանքների ընթացքում

Թեոդորոս Ռշտունի

Ծերենց. «Երկունք Թ դարու»«Թեոդորոս Ռշտունի» (պատմավեպեր)

Եվ այր մի` Մաշտոց անուն

Վ/Ֆ «Մեսրոպ Մաշտոց» (մաս առաջինմաս երկրորդ)

Մեր մեծերը. Սահակ Պարթև

Ղազար Փարպեցին Մովսես Խորենացու մասին

Եզնիկ Կողբացի

Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը սահմանման և բաժանման մասին

Մեր մեծերը. Դավիթ Անհաղթ

Մեր մեծերը. Անանիա Շիրակացի

Վ/Ֆ «Տիեզերքին սիրահարված»

Խաչքար

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴՔՍԱՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Վերլուծել անհատի դերը զարգացած միջնադարում;
 2. Համեմատել հայոց պատմության Արշակունյաց և Բագրատունյաց ժամանակաշրջանները;
 3. Վերլուծել «Խաչակրաց շարժում» երևույթը;
 4. Կազմել զարգացած միջնադարի առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին եռյակի ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ`

Բագրատունիներ

Տեսաֆիլմ. «Բագրատունիներ: Թագադիր և թագակիր: Քսանհինգ դար Հայաստանի հետ և Հայաստանի սրտում»

Մեր պատմության դասերը. Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում

Ձայն Արարատի – 38 Հայոց Բագրատունիների Թագավորություն

Հայորդիներ. Աշոտ I Բագրատունի

Արման Եղիազարյան. «Աշոտ Երկաթ. թագավոր հայոց» (պատմավեպ)

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

Հայոց մշակութային վերելքի զարգացման պատճառները Աշոտ 3-րդ Ողորմածի թագավորության շրջանում

Գագիկ Ա. Բագրատունյաց ամենազորեղ տիրակալը

Հովհաննես – Սմբատ Գ թուլակամ, անփառունակ գահակալը

Անիի Բագրատունյաց թագավորության անկումը. Գագիկ Բ-ի հաստատվելը Կապադովկիայում

Խաչակրաց արշավանքների քիչ հայտնի պատմությունները

Խաչակրաց արշավանքներ. ամենացնցող փաստերը

Փ/Ֆ «Խաչակիրներ»

Գ/Ֆ «Խաչակիրներ»

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Վերլուծել քոչվորների և հայերի քաղաքակրթական փոխազդեցության ընթացքը, դրական ու բացասական հետևանքները;
 2. Համեմատել միջնադարի վաղ և զարգացած փուլերի կրթական համակարգերը;
 3. Կազմել Կիլիկյան Հայաստանի պատմության առանցքային իրադարձությունների վարկանիշային աղյուսակը (առաջին եռյակի ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ`

Քոչվորական կայսրություններ

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Հակոբ Մանանդյան. «Քննական տեսություն հայ ժողովրդի պատմության» (հատոր Գ)

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Միջնադարյան դպրոց

Միջնադարյան դպրոցը, համալսարանները

Միջնադարյան դպրոցները և համալսարանները

Միջնադարյան ուսանողների կյանքը

Միջնադարյան համալսարանի կառուցվածքը

Փ/Ֆ «Միջնադարյան դպրոցում»

«Միջնադարյան դպրոցները և համալսարանները» (դասախոսություն)

Կիլիկիայի հայկական պետություն

Կիլիկյան Հայաստանը թագավորության ժամանակաշրջանում

Կիլիկիայի հայկական թագավորություն

Կիլիկիայի Հայկական Թագավորության առաջնորդների ցանկ

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

Փ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստան»

Ձայն Արարատի-39 Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Փ/Հ «Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից»

Սովորենք պատմությունից «Մլեհ Ռուբինյան»

Լևոն Բ Մեծագործ

Սմբատ Գունդստաբլ. մեծ զորավարն ու մեծ մտածողը

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Վերլուծել Կիլիկիայի հայ արքաների գործունեության պատճառները և հետևանքները;
 2. Թվարկել X-XIV դարերի հայկական մշակույթի 5 կարևորագույն ստեղծագործությունները (ընտրությունը հարկ է հիմնավորել);
 3. Համեմատել Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու ստեղծագործությունները:

 

Աղբյուրներ`

Փ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստանի ֆենոմենը» (մաս առաջին, մաս երկրորդ)

Գրիգոր Նարեկացին և «Հայկական Վերածնության» հարցը

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր

Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստութեան» քերթվածում

Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Հերացի

Մեր մեծերը. Ներսես Շնորհալի

Մեր մեծերը. Թորոս Ռոսլին

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Մերմեծերը. Ֆրիկ

Մեր մեծերը. Ասողիկ Ստեփանոս Տարոնեցի

Մեր մեծերը. Կիրակոս Գանձակեցի

Փ/Ֆ «Համալսարաններ»

Օգոստոսյան օրագիր

01.08.2019

 1. Հանդիպում-քննարկում Ցոլակ Մլքե-Գալստյանի հետ
 2. Հազիվ Փաշինյանից մի ճիշտ քայլ
 3. Հրապարակ, թիվ 139, 2019, Եթե մարդը 1-2 հոգու չի կառավարել, չի կարող լինել նախարար, Ձեզ` հանգիստ, մեզ` համբերություն, Աբսուրդի թատրոն, Արարատ Միրզոյանը բյուջեի հաշվին շքեղ նորոգել է իր կառավարական ամառանոցը, Սամվել Բաբայանը զադնի՞ կդնի, Նոր նախագիծ` հօգուտ գեյերի և ՀՀԿ-ականների, Ի՞նչ ճակատագիր է սպասվում հայոց պատմության դասագրքերին, Բարեգործությու՞նն է ավելի պահանջված, թե՞ մկրտությունը, Ռեկտորներ փոխելով հաջողության չենք հասնի, Վահան Տերյանի «Հոգևոր Հայաստանի» մասին` ըստ էության, Սարահ Էլգաթեան. Նոր սփյուռքը, Կինոփառատոները` պատմության ու քաղաքականության խաչմերուկում, Քաղաքականության մահը, Կեղծ սցենարից անհասցե ծնվածները, Հովհաննես Հովակիմյան. Խզբզոցներ պատերին, Հերման Հեսսե. «Բանաստեղծություններ», Պաբլո Ներուդա. «Բանաստեղծություններ», Կառլոս Ֆուենտես. Արտեմիո Կրուսի մահը (հատված), Եվ եղավ այնպես, Իսկ որտե՞ղ է Վարդան Օսկանյանը, Փաշինյանը կմեկնի Արցախ, ՀՀԿ-ից կվերցնե՞ն Մելիք-Ադամյան փողոցի շենքը, Վերաբացվել է կաթողիկոսի եղբորորդու վերաբերյալ քրգործը, Արձակուրդային ռեժիմով
 4. Բայկալը կդառնա օվկիանոս
 5. Կարաչիի հանելուկային արարածը
 6. Եղեգնյա նավով, հին եգիպտացիների երթուղով
 7. Հերթական օպտիկական պատրանքը
 8. Ծիր Կաթինից հեռացող աստղը
 9. Ազգ, թիվ 24, 2019, Նախ` աշխատել ճանաչելու Սփյուռքը, Սոցցանցային ատելությունը կրակոց արձակեց Գերմանիայում, Աղքատության դեմքը. Եղեգիս, Գյուլբենկյան հիմնարկությունը 622 մլն դոլարով Թաիլանդին է վաճառել էներգետիկ հոլդինգը, Շնորհանդէսներ, Կ.Պոլսո պատրիարքական տեղապահի ընտրությունը նշանակվեց հունիսի 27-ին, Մայր Տաճարը վերանորոգվում է, ՍԴՀԿ Յայտարարութիւնը Զարեհ Սինանեանի նշանակումին առթիւ, Թբիլիսիում քննարկվեց ռուս – ամերիկյան փորձագիտական երկխոսության հարթակ ստեղծելու հնարավորությունը, Որոգայթներ Փաշինյանի ճանապարհին` Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս, Սորոսյան հիմնադրամը չի կարող կրթել հայ երեխային, Ե՞րբ է կառուցվելու Չքնաղ – Թթուջուր – Ձորագլուխ ավտոճանապարհը, Քրիստինա, Մարինա, Անգելինա, Պրոֆ. Նիկոլայ Հովհաննիսյանի նոր մենագրությունը և գիտական դիվանագիտության նշանակությունը, Մասնագիտությունը` հետախույզ, Արցախը Հայաստանին միավորելու հարցը 1920-ական թվականներին, Անհրաժե՞շտ են այսօր ավանդական կուսակցությունները և ո՞վ է ռամկավարը, «Առևտրային պատերազմներ». ԱՄՆ – ՉԺՀ և այլք, Իրանը կգերազանցի ուրանի հարստացման սահմանագիծը, Թրամփը կմասնակցի 2020 թ. ընտրություններին, Շահէ Նաւասարդ Սանենցը արժանացել է դոկտորական տիտղոսի, Մահացել է Լեոնիդաս Լազոս-Սերեյանը, Բացվել է Հրանտ Դինքին նվիրված կենտրոնը, Ադրբեջանն ավելացնում է զինուժին տրամադրվող բյուջեն, Հայերենի կետադրությունը` երկակի իրականության մեջ, Մադամ Ռուզանին նվիրված բալետը Մեծ թատրոնում, Նադեժդա Դավթյան (1951-2019), Եվ… քայլը լույսի մեջ, Հակահեղափոխություն` մշակութային հեղափոխության դեմ, Քրդական կինոն ուշադրւթյուն է պահանջում, Մշակույթի նախարարությունը մեկ սենյակում, Մի հայուհի Երկարագուլպա Պիպի … 14-րդ դարում, Ֆրանկո Ձեֆիրելի (1923-2019)
 10. «Քաղաքագիտական ակումբ» նախագիծ. «Զրույց-հանդիպում Արամազդ Ղալամքարյանի հետ»
 11. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 12. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 13. Սյունյաց երկիր, թիվ 11, 2019, Արցախյան հիմնախնդիր. բանակցությունների քրոնիկոն, Առեղծված. 2019 թ. 1-ին եռամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկից բացակայում էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Սյունիքի մարզում մոտ հարյուր մարդ էր արձագանքել վարչապետի` դատարանների մուտքը շրջափակելու կոչին, Գերմանացիներն իրենց երկրում սա կհանդուրժեի՞ն, Վերին Խոտանանում Սուրբ Մովսես Տաթևացու ոգեկոչումն էր, Անորոշության ռիսկերը. հայացք Սյունիքից, «Եվրոպայի օրը» Կապանում, Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանին, Տեղ համայնքի ղեկավար Ներսես Շադունցին` մի՞թե անլուծելի է Խանածախում հրկիզված տների վերականգնման խնդիրը, Նիկոլ Փաշինյան. «Հանքերի իրական սեփականատերերին կկարողանանք բացահայտել, հակառակ դեպքում այդ հանքերը չեն կարող շահագործվել», Հանքերով զբաղվող շուրջ 13 ընկերությունների բաժնեմասերը տարբեր ժամանակներում ձեռք են բերվել ու վաճառվել օֆշորային կազմակերպությունների, Դատարանների ելումուտն արգելափակելու` վարչապետի կոչը խիստ վտանգավոր է իրավական համակարգի անվտանգության ու կայունության համար. ՄԻՊ-ը պահանջում է անհապաղ դադարեցնել նման պահանջները, Հայրենիքս. հայացք Տանձատափ գյուղից, Նվիրված մեծ քնարերգուին, Երգչախմբային արվեստի փառատոն Սյունիքում

 

02.08

 1. Հանդիպում Սիվիլնեթի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանի հետ
 2. Սյունյաց երկիր, թիվ 12, 2019, Եղիշե Չարենց. «Ա. Բ.-ին», Ակսել Բակունցին նվիրված գրական տոն Խարկովում. տեղադրվեց հուշաքար, «Ակսել Բակունցը որպես անխարդախ ժողովրդայնութեան առաջամարտիկ խորհրդահայ գրականութեան մեջ» աշխատությունը, «Իմ քայլը հանուն Սյունիքի մարզի» բիզնես համաժողովը, «Եկե´ք Սյունիք, ներդրե´ք Սյունիքում, միասին զարգացնենք Սյունիքը». կոչ արեց Հունան Պողոսյանը, Բիզնես-ֆորում Սյունիքում. Կնքվեցին համագործակցության հուշագրեր, որոնք կապ չունեն մարզի հիմնախնդիրների հետ, Սյունիքյան իրականության հետ առերեսվելը հեղափոխության թիվ 1 հրամայականն է (հարցազրույցի հրավեր Նիկոլ Փաշինյանին), Ի՞նչ կտա նախադպրոցական այլընտրանքային կրթությունը, «Սյունյաց երկրի» նոր նախաձեռնությունը. ակնկալում ենք արժանապատիվ սյունեցիների աջակցությունը, Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը` Գորիսում, Հրաժաեշտ սիրելի կրթօջախին, Հանդես եկան հաշվետու համերգով, «Աշոտ Խաչատրյանը ներկայացնում է»
 3. Շաբաթվա 11 գլխավոր լուսանկարները
 4. Կիևը հրաժարվեց ռուսական գազից
 5. Ուկրաինայի նախկին վարչապետի նախազգուշացումը
 6. Ֆրանսիայում գտել են դինոզավրի հսկայական ոսկոր
 7. Ծերացումը դանդաղեցնող անսովոր եղանակ
 8. Սոցիոլոգիական հարցումներ մոսկովյան իրադարձությունների մասին
 9. ԿՈՆԻՖԱ-յի առաջնությունն ընդլայնեց Arzach-ի շրջանառության սահմանները
 10. Լեռնային Ղարաբաղ. խաղաղություն պատերազմի պայմաններում
 11. Վրացական արժույթի արժեզրկումը
 12. Սպառնո՞ւմ է Ուկրաինային չորրորդ մայդանը
 13. Գենետիկական հիվանդություն Ռուսաստանի հարավում
 14. Սպիտակի երկրաշարժը քա՞յլ է դեպի սեյսմիկ զենքը
 15. Ռուսաստանը Վրաստանում ավարտեց բազմաքայլ գործողությունը
 16. Ծիր Կաթինի հարևանուհու լուսանկարը
 17. Վ/Ֆ «Նիկոլայ Գումիլյով: Կտակ»
 18. Ուկրաինայի բյուջեն պակասորդային է
 19. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 20. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 21. Սյունյաց երկիր, թիվ 13, 2019, Արծվանիկի պոչամբարում, ի հեճուկս իշխանությունների և Քաջարանի կոմբինատի ծպտված սեփականատերերի խոստումների, շարունակվում են ընդլայնման աշխատանքները, Խնդրում են պահպանության ծառայության պետին վերականգնել իր պաշտոնում, Գորայք համայնքի ղեկավարի նոր քվեարկություն` հունիսի 30-ին, Գորիսում և Կապանում ցուցադրվել ենսպառազինության և զինվորական տեխնիկայի նմուշներ, Տեղ համայնքում անսնաբուժական կետ բացվեց, Մեղրիի զորամասի միջադեպի գործով մեղադրյալների թիվը հասել է 21-ի, Սյունիքի 4 գյուղի բնակիչներին վառելափայտով ապահովելու գումարները ծախսվել են ՀՀ անտառային կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնակատարի համար «Տոյոտա Պրադո» ձեռք բերելու համար, Համագործակցության նոր հուշագիր, … Ժամանակն է, որ հանքարդյունաբերության ոլորտը լինի պետական հովանու ներքո, այն է` ազգայնացնել…, 13 հունիսի, 2019 թ., Գորիսում նշվեց Ակսել Բակունցի 120-ամյակը (պատմում են լուսանկարները), Բակունցյան ընթերցումներ. հանրապետական գիտաժողով Գորիսի պետական համալսարանում, «Քեզ համար, Կապա´ն», Սիսիանի № 5 հիմնական դպրոցում հիշեցին լուսավոր հանճար Ակսել Բակունցին, Մարզիկը, մանկավարժը, պատերազմւ վետերանը, Ուխտի պատարագ և տոնական օր Վահանավանքում, «Մշակութային արահետը»` գյուղական բնակավայրերում

 

03.08

 1. Վիտալի Բալասանյանի հայտարարությունը
 2. 2018-ի սոցիալական շարժումը մեծ հաշվով չի հանգեցնում տնտեսավարման մոդելի փոփոխության. Հրանտ Բագրատյան
 3. Հարցազրույց Ալեքսանդր Լապշինի հետ
 4. Պարգև Սրբազանը Ստամբուլյան Կոնվենցիայի մասին
 5. Ուշագրավ համաժողով Սանկտ-Պետերբուրգում
 6. Աշխարհի ամենահարուստ մարդիկ
 7. 139-ի դատավճիռը
 8. Սյունյաց երկիր, թիվ 14, 2019, Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սյունիքում, Ավանդական դարձած թթի հերթական փառատոնը, Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի արտադրությունը կանգ է առել անօրինական գործադուլի հետևանքով, Վերապատրաստման դասընթացներ Սյունիքի մարզում, Սմբատ Օրբելյանը 60 տարեկան է, Տղաները մեկնում են ծառայության, Դպրոցում անվանակոչություն էր, Որ թափանցիկ լինի դպրոցի բյուջեն, Թիվ 12 ընտրատարածքից ԱԺ պատգամավորներին հրավիրում ենք հանդիպման, «Սյունյաց երկրի » արշավային այցերը Խնձորեսկի տարածաշրջանում, Բորիս Մինասյանի անհատական ցուցահանդեսը
 9. Ուկրաինական ծովային հետևակայիննների խռովությունը
 10. Մոլդովայի ճամբար: Երկու օրերի հանդիպումները
 11. Սյունյաց երկիր, թիվ 15, 2019, Վենետիկի հանձնաժողովի դիրքորոշումը, Սյունիքի մարզում կոռուպցիոն քրեական գործերով 2019 թ. առաջին կիսամյակում 83%-ով ավելացել են դատի տրված, 30%-ով դատավճռով մեղավոր ճանաչված անձինք, Սռի եկեղեցու բակո՞ւմ է թաղված Պատմահայր Խորենացին, «Գեոպրոմայնինգ» ընկերության նախագահ Ռոման Խուդոլիյը շնորհավորեց կոլեկտիվին` մասնագիտական տոնի առթիվ, Դավիթ Թովմասյանի ուղերձը հանքագործի և մետալուգի օրվա կապակցությամբ, Կապանի համայնքապետարան — «Չաարատ Կապան». համագործակցությունը խորանում է, Մեկնարկել են Տաթև խաչմերուկից դեպի Սիսիան ճանապարհահատվածի միջին նորոգման աշխատանքները, Էդմոն Մարուքյան. «Կարողա՞ իմանաք` գործադիրում ով է շահագրգռված, որ հանքերի սեփականատերերը չբացահայտվեն», Կապանի օդնավակայանի վերագործարկումը` ՀՀ կառավարության հոգածության ներքո, Նարեկ Ամբարյանի փաստաբան Արամայիսը տեղյա՞կ է, թե ինչպես է հրկիզվել «Սյունյաց երկրի» ավտոմեքենան, «Գրանդ հաուս» համալիր. ժամանցի նոր պայմաններ Կապանում, Ռուզաննա Հարությունյանն առաջարկում է Թթի փառատոնը 2020 թ.կազմակերպել հին Կյորու հեքիաթային գյուղի մերձակայքի այգիներում, Վատ վարորդը մահաբեր ական է, Մի քիչ հպարտ լինենք…, Սյունյաց աշխարհը խնկարկեց Վարդան Մամիկոնյանի հիշատակը, Այս տարի Վարդավառը նշվելու է հուլիսի 28-ին, Երկամյա ընդմիջումից հետո անցկացվեց «Միսս և միստր Կապան» մրցույթ-փառատոնը
 12. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 140, 2019, Մեծ կորուստ էր մեր մշակույթի համար, Ցավակցել են, Աղջիկը, վերարկուն ու կոշիկները, Ժամանակ ու սերունդներ կապող մարդ-մշակույթ էր, «Աշխարհս առանց իշխանութեան չի կառավարուիր», Բացահայտվել են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և կաշառք վերցնելու մի քանի դեպքեր, Ամփոփվել են «Վահան 2019» հատուկ սահմանային օպերացիայի արդյունքները, Հնարավոր չէ առանց պատժվելու այլասերել բառերը, Արոտների ջրարբիացումից` ճանապարհների վերակառուցում, Թարմ մսի սպանդանոցային ծագման, պահանջ` այսօրվանից, ՀՀ պաշտպանության նախարարն ընդունել է Չեխիայի դեսպանին, Հայ զինծառայողները պատրաստվում են միջազգային մրցումներին, ՀՀ ԶՈԻ ԳՇ պետն այցելել է հյուսիսարևելյան սահմանագոտի, Շրջայց մարզադպրոցներում, Թավշյա հեղափոխությունը բացառապես ներքին խնդիր էր, Արդյունավետ ու կարևոր հանդիպումներ, Ինչպե՞ս դառնալ ներդրող, Գլենդելում կկառուցվի հայ – ամերիկյան թանգարան, 85 մլն դոլարի աջակցության հույս, Ընդլայնված խորհրդակցություն, Աշխատանքային հանդիպում, Քննարկել են դատաիրավական և հակակոռուպցիոն ոլորտների օրակարգը, Հանդիպում քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ, ՀՀ դեսպանն այցելել է ՅՈԻՆԻՖԻԼ, Սիրտն անհաղորդ չմնաց, Ցավակցական ուղերձ, Աստղաթափ Բյուրականում, Ուրֆայի Սուրբ Աստվածածին հայկական եկեղեցին ավերվում է, Մրգահյութերի արտադրությունն աճել է, ՀՀ-ում 416 հուշարձան առավել վտանգված է, Այվազովսկուց մինչև Սալվադոր Դալի, Չարենցը պաշտում էր Արևելքը, Հայրենիքից հեռու, հայրենիքում… ՄԱԿ-ը զգուշացնում է, Արևայրուք ստանալ բակում «բուրդ չփխելո՞վ», թե՞ լողափին, Հայաստանը 4 դիրքով առաջընթաց է արձանագրել, ՀՀ պետբյուջեի եկամուտներն ավելացել են 152 մլրդ դրամով, Շոգը հոգ չէ, եթե կա օրը բազմազան գույներով ու հույզերով լցնելու հնարավորություն
 13. Փաշինյան և Մոսկվա
 14. ԱԱԾ նոր պարզաբանում Քոչարյանի գործում
 15. Ռուսաստանը իշխանափոխության շեմին է` հայության հետ միասին
 16. ԱՄՆ արբանյակային օգնությունը Հայաստանին
 17. Մոսկվան կպատժի՞ Բաքվին
 18. Վոստոկ լճի գաղտնիքները
 19. ՆԳԺԿ քննիչները նացիստների աշակերտնե՞ր
 20. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 21. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

04.08

 1. Իրատես, թիվ 43, 2019, Երբ կոկորդիլոսը թռչուն է, Давай до свидания! Ազգային արժեքների պահպանման ու լուսաբանման համար կտրվեն դրամաշնորհներ, Ի՞նչն է միավորում այսօրվա իշխանությանը, Պարոնայք իշխանավորներ, հավատացեք` սոցիալական ցանցերից դուրս նույնպես կյանք կա, Ի՞նչ լուր է բերել, Ասում են…, Արդար չէ, «Խախտվել է հավասարակշռությունը, և օր առաջ Հայաստանը պետք է համախմբող քաղաքականություն իրականացնի», ԱՄՆ-ում խուճապի պատճառները շատանում են, Փաշինյանը վրե՞ժ է «լուծում» Սասուն Միքայելյանից, «Հուսանք` Սինանյանը հայկական պետականության տակ դրվող հերթական ռումբը չէ», Ինչ-որ ժամանակ քաղաքակրթությունն անցել է Շաղատով, Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, «Բարեգործական» խաբեություն, Ամեն ինչ թույլատրված է, բայց պետք չէ, որ որևէ բանի գերին դառնամ, Քրիստոնեական և հոգևոր գիտելիքների ճիշտ ուղղորդում դասընթացի միջոցով, «Հայ ժողովրդի ռուս զավակը, իսկական զավակը», «Ես ենթարկվում եմ օրենքին, իսկ օրենքն ինձ թույլ է տվել աշխատել»
 2. Երկիր մոլորակի ջերաստիճանային փոփոխությունների ինֆոգրաֆիկան
 3. Թռչող կոստյումի համաշխարհային ռեկորդը
 4. Մերժված գրքերի փայլուն ապագան
 5. Զելենսկու հնարավոր հրաժարականը
 6. 11 գեղարվեստական ֆիլմ մեծ գրողների ճակատագրերի մասին
 7. Թեմա. «Սասնա ծռերը»` պետականության մոդել
 8. Իրատես, թիվ 44, 2019, Հայաստանում ու ոչ միայն Հայաստանում, Դու դա արեցիր, Նիկո´լ, Ասում են…, «Թեև ՔՊ վարչության նախագահը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, բայց, միևնույն է, բոլոր հարցերը նա է լուծելու», «Ամեն օր փորձում ենք օրենքներ փոխել, որոնք ստեղծվել են մի խումբ մարդկանց շահերը սպասարկելու համար», Ձանձրալի կատարողական, «Այս կառավարության գործունեության ծրագիրը բոլոր կառավարությունների համեմատ ամենաանորոշն է», Որոնք են վարչապետի` իզմ-երից վախենալու բարդույթների պատճառները, Պատգամավորները ոչ միայն միմյանց, այլև Փաշինյանին ու նրա կառավարությանը չեն հարգում, ԱՄՆ-ում խուճապի պատճառները շատանում են, «Հրապարակային գործիչը կաշկանդված է նրանով, որ իր տեսակետը չկիսողները հայհոյանքների տարափ են տեղալու», «Մենք սահմանում ենք գույքի հարկման բազան, հարկման դրույքաչափերը սահմանում է ֆինանսների նախարարությունը», Գալիք ցուցահանդեսը` Վանաձորում, Գույների հետ զրուցողը, «Հայրենասիրության թեման չի կարող չփոփոխվել, քանի որ հայրենիքն ինքը անվերջ շարժման մեջ է, և գիրն էլ անվերջ կարող է խորքեր գտնել», Չե՞ք կարող, չե՞ք ցանկանում, թե՞ անտեղյակ եք, Մի՞թե քրեական օրենսգրքին անտեղյակ է նաև ՀՀ գլխավոր դատախազը, Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, «Գոսֆիլմ» ընկերության արխիվում պահպանվում են «Պեպոյի» 12 մասերը, «Ձեզ համար լավագույն հարստություն ունեք երկնքում, ուր այն միշտ մնում է», Սորոսի կիսալուսնի տակ, «Երևան գալուց հետո նոր միայն իմանում է, որ Անրի Վեռնոյը միջանցքում մոտ կես ժամ սպասել է իրեն»
 9. Մեր մեծերը. Արտեմ Միկոյան
 10. Ճապոնական թռչող տները
 11. Ազգ, թիվ 25, 2019, Խուլ և անհաղորդ` ազդեցության գոտիների համար պայքարի կիզակետում, Աղքատության դեմքը. Այրում, Գլենդելում ապրելը թանկ ու շքեղ հաճույք է դարձել, Ինչպէ՞ս կ’ ըլլայ ուղեղի լուացումը, ՌԱԿ-ն առաջարկում է մեծացնել հ/կ-ների գործունեության թափանցիկությունը, ՌԱԿ Շիրակի գրասենյակում բարի երթ մաղթեցին շրջանավարտներին, «Ռուսաստանի հայկական սփյուռքի ներկա վիճակը և զարգացման հեռանկարները». Մոսկվայում նշվեց Ռուսաստանի հայերի միության 20-ամյակը, Խաղաղության ձգտումով, բայց պատերազմի մտահոգությամբ, Ստամբուլի քաղաքապետը ձեզ չի գրկելու, հայրենակիցնե´ր, Երևանյան օրեր Սանկտ Պետերբուրգում` տիեզերական դրոշի ներքո, Արևմտյան մամուլը Էմամօղլուի հաղթանակը վերագրում է Էրդողանի խայտառակ պարտությանը, Մենք միայն մեզ պիտի մեղադրենք, Բակային դիվանագիտության գլոբալ հետևանքները, Էս դարի երեխան, Վերա Մանուկյան: «Հիլտոն» հյուրանոցների ցանցը պահպանող հայուհին, Հայ – իսպանական կապերը` մեկ հատորով, Բրգերի «1915-ի ստվերները», Հոգեբանը կարող է Անտարկտիդայից լինել, Արցախում կարող են հայտնվել միջազգային ուժեր, Պատրուշև — Բոլթոն – Բեն-Շաբաթ հանդիպում Երուսաղեմում, Գեղարքունիքում բնությունն այս տարի ժլատ է եղել, Արժանին մատուցելու վսեմ արվեստը, Նադեժդա Դավթյան, Արցախ. մշակույթի լուսաստվերը, «Ստեփան, դու երկու սիրտ ունես», Սերբահայ բանաստեղծուհու նոր ժողովածուն, Մեր մշակույթը չի կարող որևէ կապ ունենալ մշակույթի թշնամի թյուրքերի հետ
 12. Հայաստանը հաղթեց «Խաղաղության մարտիկ» մրցույթի առաջին փուլում
 13. Մարզակոշիկների վտանգները

 

05.08

 1. «Քաղաքագիտական ակումբ» նախագիծ. «Ես և Մերին 3 հանդիպումների մասնակից»
 2. ՉԹՕ Մաչու-Պիկչուի երկնքում
 3. Ազգ, թիվ 26, 2019, UNESCO-ն` ազերիական կլկլոցների տակ, ԳԴՀ արտաքսում է… նաև վրացիներին, Աղքատության դեմքը. Գորիս, Մեկ պաշտոն` երկու ընտրյալ. պատրիարքի ընտրության վիժեցման նոր պատրվա՞կ, Ադրբեջանը կրկին «մշակութային» գրոն է սկսել, Խաչքարերը, Ասում է` մարդը… կիս-վել է. Այս ի´նչ լեզվաքանդություն է, Պոլսո պատրիարքի տեղապահի ընտրության շուրջ, Վրաստանի նկատմամբ զգուշավոր հավասարակշռություն, 760 արժեքավոր փաստաթղթեր վերականգնվել են Երուսաղեմում, Ադրբեջանի նախագահը սկսել է հաճախակի չվստահել երկրի հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին, կամ չափից դուրս խստապահանջ է դարձել, Փակում եք, փակում, իսկ ի՞նչ եք բացել, Գազի գնի ձևավորման հարցի շուրջ, «Fashion Forum Yerevan 2019». կամուրջ դեպի միջազգային նորաձևություն, Ույգուրական ծայրահեղականությունը, Քաղաքապետ Բլումբերգը պարգևատրել է Գրիգորյանին, Ընդդիմության կատեգորիաները, Ադրբեջանը հաղորդում է Ռուսաստանից նոր կործանիչներ գնելու պայմանավորվածության մասին, Կարո Փայլան. «Օր մը մեր պատմական հողերուն վրա պիտի խաղաղ ապրինք», Ինչո՞ւ Թրամփը Թուրքիային ներեց S-400-ը, Երկու սենյոր, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի աշխատակիցների երեխաներն այցելում են ծնողների աշխատավայր` մի շարք մասնագիտությունների ծանոթանալու նպատակով, Փակվել է Շահինշահր քաղաքի միակ հայկական դպրոցը, Հենրիկ Հովհաննիսյան, Մամիկոնյան տոհմի ժառանգնե՞րը, Սաքոն, Սարոն և Լոռու ձորը…, Հայ առաջին պարուհիներից մեկի հուշագիրքը
 4. Ամենաբարձրահասակ փարավոնները
 5. Ոտքերի գիշերային կծկումների բուժումը
 6. Իրատես, թիվ 45, 2019, Բումերանգը վերադառնում է` պոզիտիվ, կրեատիվ, իննովացիոն, Սիրիր Սորոսին քո մեջ, Ընտրությունները Հայաստանում երբեք էլ գաղափարական չեն եղել, «Հասարակության անդամներ են, ողջ հասարակությունը չեն», «Սա պետությու՞ն է, թե՞ վակխանալիա», Ասում են…, «Մոսինը»` արցախի նախագահի թեկնածու՞ «Մեր իշխանությունները միշտ էլ ծանր կացության մեջ են հայտնվել, երբ Ռուսաստան – Վրաստան հարաբերությունները լարվել են», Սա՞ է ձեր բաստիոնը, ՍԴ նախագահն ընդդեմ ՍԴ «նախագահի», «Արցախի ղեկավարության հետ Երևանի խոսելաձևն անթույլատրելի է», «Իշխող ուժի մեջ կան գործիչներ, որ տրամագծորեն տարբեր գաղափարական դիրքորոշում ունեն` պահպանողականից մինչև լիբերալ», Ոսոխն ուրախանում է ու շփում ձեռքերը` ավելի իրատեսական համարելով Սևանա լճում լողանալու և Երևան հասնելու իր երազանքի իրականացումը, Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, «Եթե քարը նրա կամքին ենթարկվում է մոմի պես, ապա նրան տանք Մոմիկ մականունը», Ընտանիքի ամրությամբ եկեղեցին է ամրանում, «Չենք փակում դռները ոչ մի պետության առաջ», «Ավելի խելամիտ կլինի պահպանել այդ ժառանգությունը տեղերում` համայնքներում», «Արվեստի գործը մի քանի ժամով դպրոցում ցուցադրելը խնդիր չեմ համարում»
 7. Մեսինգի կանխատեսումը
 8. Ալյասկայի հիմնախնդիրը
 9. Չինաստանն անցավ հակահարձակման ԱՄՆ-ի դեմ առևտրական պատերազմում
 10. Գերնոր աստղի պայթյունի հետքերը Անտարկտիդայում
 11. Օգոստոսին կինոթատրոն այցելելու 3 գրքապատճառ
 12. Կենսաինժեներիայի նոր նվաճումը
 13. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 14. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 15. Тайны XX века, № 10, 2019, Пропавшие полотна, Смог – ночной убийца (стр. 4-5), «Каракаль» — женский спецназ Израиля, Курманжан Датка. Судьба Алайской царицы (стр. 8-9, также — Курманжан Датка: путь от кочевницы до Алайской царицы), Рязанский Вудхендж (стр. 10-11, также — Рязанский Вудхендж), Нотр-Дам-де-Шартр – хранитель древних тайн (стр. 12-13), Не убить ли мне царя? (стр. 14-15, также – Покушения на Александра II), Апофис столкнётся с Землёй? (стр. 16), Космические адвокаты, Нас ждёт безлюдная Земля?, Как отучить комаров пить кровь?, Рак от просмотра телевизора, Мыши с другой планеты, Смерть на дне океанов, Генеральный толмач (стр. 18-19, также – Личный переводчик Хрущева, Брежнева и Горбачёва Виктор Суходрев), Эликсир вечной молодости (стр. 20-21), Всемирный потоп. Сколько было ковчегов? (стр. 22-23), Путь головы святого Крестителя, Брызги шампанского (стр. 28-29), Блюдо, которое подают холодным (стр. 30-31), Бутылочный камень в королевской сокровищнице, Феномен «отвода глаз» (стр. 36-37, также – 13 оптических иллюзий, которые взорвут ваш мозг), Такие вот мамаши (стр. 38-39)

 

06.08

 1. Հանդիպում կոնֆլիկտաբան Արսեն Հակոբյանի հետ
 2. Գնոստիկներն Աստծո և առաջին մարդկանց մասին
 3. Аргументы недели Армении, № 10, 2018, За кого голосовать? Сын президента Беларуси Николай Лукашенко заговорил по-китайски, Генерал-полковник Леонид Ивашов требует закрыть небо Сирии для ВВС США, Чем ответит Москва на угрозы Вашингтона и Лондона? «Этот президент я», или фиаско Роберта Кочаряна, Люди, удивившие нас за неделю, «Выборы президентов не изменят траектории развития», К. И. Могилевский: «Для России сильнее оказалась необходимость помочь братскому народу», «Конференция в Гомеле также была посвящена 190-летию Турманчайского договора», Наступит ли время, когда Турцию официально признают агрессором?! Опасные происки, Матенадаран – духовная святыня нашего народа, ЧМ-1970. Золото для офтальмолога, Человек разумный, Ударит ли Киев по Донбассу до или после выборов? Почему возникает баланит? Что можно при артрозе и чего нельзя, Содержанка – звучит осуждающе, Заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались, Богу и ближнему, Амбиции на сказку, Жаркий «Фигаро» в холодном городе, YouTube будет добавлять ссылки на «Википедию» к конспирологическим видео, Во Франкфурте мужчина нашёл на помойке восемь миллионов фальшивых евро, 42% компаний стали жертвами криптовирусов в феврале, ЦРУ впервые в истории возглавит женщина, Дочь королевы Елизаветы II заметили в старье, Один из создателей нервного агента «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед Скрипалем
 4. Թուրքական լրատվամիջոցը ռուս – թուրքական տնտեսական հարաբերությունների մասին
 5. Ազգ, թիվ 27, 2019, Հետահայաց` դեպի Մայր օրենքի ակունքներ, Հարձակումներ կարող են լինել նաև Հայաստանի կողմից. թուրք գեներալ, Սևանը ճանաչել, նո´ր խոսել, Զբոսաշրջիկներն այսուհետ կարող են տեսնել Չեռնոբիլը, Թուրքիայում նոր հակահայկական ֆիլմ է նկարահանվում, Մի փոքր` «էներգետիկ կոլապսի» մասին, Տա՞լ, թէ՞ չտալ, Արամ Ա. Կաթողիկոսը ընդունեց Ռ. Ա. Կ. Գերագույն խորհուրդի պատուիրակութիւնը, «Դժվար պահին մենք միշտ կհաղթենք», Աղքատության դեմքը. Թումանյան, Ջրաղացները միջնադարյան Հայաստանում, Էրդողանի «Ազատություն և բարգավաճում» կուսակցությունը տրոհման շեմին, Խաչատրյանների ընտանեկան դրաման` «Ֆրանկֆուրտեր ալգեմայնե»-ի հայացքով, «Միշտ չէ, որ լավ սկիզբը լավ վերջ է խոստանում», Ցուցադրություն` նվիրված Հայոց ցեղասպանության փոքրիկ վերապրողներին, կամ` անցյալը դեռ ներկա է, Հրանտ Մադաթյանը Սևանա լիճը շփոթում է լողավազանի հետ, Թրամփը չի բացառում համագործակցել Բանոնի հետ, Հայաստանյան մերօրյա քաղաքական ներկապնակը, Հենրիկ Հովհաննիսյան, Ազատ առևտրի գոտի Աֆրիկայում, Կեղծ արժեքների և իրական վտանգների ժամանակաշրջան, Ի՞նչ կարող են անել գերմանացիները Սիրիայում, S-400. Սպառազինությունների մրցավազք Միջերկրական ծովում, Մոռացված 408-րդ դիվիզիան, Խոսեցնելով հայ մշակույթն արդի պարի լեզվով…, Կոմիտասյան շունչը` Տոկիոյում, Կոստան Զարեանի եւ Էլէոնորա Տուզէի առասպելը, Թեհլերյանի դատավարությունը` իտալական բեմում, Հայացք Մարգարիտ Դերանցի «Քրտնաձուկ» ժողովածուին
 6. Ուկրաինական խորհրդարանի իշխանամետ պատգամավորն առաջակում է հանրաքվե Դոնբասի վերաինտեգրման հարցով
 7. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 8. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

07.08

 1. Իրատես, թիվ 46, 2019, Պատմության մասին մտածեք, որ թողնելու եք, Ասֆալտի տիրակալը, «Ատամ» ունի, Ռուսաստանը գործի է անցնում, Ասում են…, «Կառավարությունը պետք է ներառական լինի, հաճախ լսի մարդկանց, վերցնի նրանց գաղափարներն ու կիրառի գործնականում», Երկու գյումրեցի պատգամավորներ միմյանց դեմ, «Երևանից փորձ կարվի Արցախում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնել», Փաշինյանն իրեն շրջապատել է տերպետրոսյանական էմիսարներով, Հայաստանի իշխանությունների բարոյազրկությունն ավելի քիչ չէ, քան նախկիններինը, Թիրախը ոչ այնքան հարավկովկասյան հանրապետություններն են, որքան Իրանը և Ռուսաստանը, Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, Գազի գինը կարող է ևս 10 դոլարով բարձրանալ, Դիվանագետ լինելու համար տարիքը բավարար չէ, բայց պարտադիր է, Վահե Գրիգորյանի «ՍԴ նախագահ լինելու» առնչությամբ իշխանությունը հստակ դիրքորոշում չունի, «Ակնկալում ենք, որ հայկական ֆիլմերը դառնան միջազգային հարթության մեջ մրցունակ», «Կարևորում եմ էլեկտրոնային արդարադատության կայացումը», «Երջանիկ ենք, որ ունենք Յուրի Դավթյանի նման ուսուցիչ», «Ոչ մի իշխանության օրոք դատավորներն այսքան վախվորած չեն գործել», «Մտա ցուցասրահ ու ձայնեցի`Նիկօ~, որտե՞ղ ես», «Ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու ես կամենում», «Եթե չհավատաք, որ Ես եմ, ձեր մեղքերի մեջ կմեռնեք», «Մի արվեստագետը շրջել է Հայաստանի բոլոր մարզերով», «Մեր բանաստեղծության մեջ լիքը դատարկ, չլցված, անտեսանելի խորշեր կան»
 2. Հերթական ուրվական քաղաքը Չնաստանում
 3. Գոլֆստրիմը և Ռուսաստանը
 4. Հրանտ Բագրատյանը ՀՀ իշխանությունների տնտեսական քաղաքականության մասին
 5. «Մոլդովացիների» ծնողական ժողովը
 6. BBC-ին մարտի 1-ի մեղավորների մասին
 7. Հառիճավանք
 8. Մարսի վրա հայտնաբերվել են հրեշավոր աղետի հետքեր
 9. Հետաքրքիր փաստեր «Պրավդա» թերթի մասին
 10. Ժամանակակից Ռուսաստանը և Օրուելի հակաուտոպիան
 11. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 12. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

08.08

 1. «Սև» ճարտասանության դաս «մոլդովացիների» հետ
 2. Գրքերին համարժեք ֆիլմեր
 3. ԱՄՆ-ը պարտվում է Չինաստանին առևտրական պատերազմում
 4. Միջնախագահական ընդհարում Ղրղզստանում
 5. Մարդու անհետացման ևս մեկ փաստ
 6. Իսկ, գուցե, չի եղել ոչ մի սառցապատում
 7. Իլոնա Սահակյանի մտորումները
 8. Աֆրիկան ամենաշատը կտուժի կլիմայական փոփոխություններից
 9. Тайны СССР, № 10, 2017, Дед Мороз в гостях у вождей (стр. 2-3), Колдовство под запретом (стр. 4-5), Тайный тоннель Сталина (стр. 6-7), Беглец из «Аквариума» (стр. 8-9), Последний путь «царевича» (стр. 10-11), День за днём (стр. 12-13), Шесть мужей Людмилы Гурченко (стр. 14-16), Самый сильный человек (стр. 17), Неуловимые «буки» (стр. 18-19), Небо отца и сына (стр. 20-21), Новый год с иронией (стр. 22-23), Схватка великих старцев (стр. 24-26), «Карлсон» на лыжах (стр. 27), Неизвестная трагедия Бабьего Яра (стр. 28-29), Эпоха с огоньком (стр. 30-31), Солнечный клоун (стр. 32-35), Словарь советских людей (стр. 35), Русские каникулы Ли Освальда (стр. 36-37), Оренбургские паутины (стр. 38-39), Гордая старуха (стр. 40-41), Новогодний стол (стр. 42-43), Смехопанорама (стр. 45), Любимый праздник (стр. 46-47), Советское шампанское (стр. 48)
 10. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

09.08

 1. Запретная история, № 17, 2019, Вертолётчики-герои. «В Чернобыле не знаешь, чего бояться» (стр. 3-7), Русские в японской армии (стр. 8-10, также – Русские под знаменем Восходящего солнца), Лунная миссия: маленький шаг человека (стр. 11-15), Запутанная история копья судьбы (стр. 16-19, также – Копьё Судьбы), Чернильные демоны. Суровые тайны татуировок якудза (стр. 20-24), Катастрофа бронзового века (стр. 25-29, также — Катастрофа бронзового века: факты и гипотезы), Гимнастка Мария Лисициан: великая спортсменка из ГУЛАГа
 2. Թուրքիան աջակցում է Ուկրաինային
 3. Վրաստանը չի սովորել «օլիմպիական պատերազմի» դասը
 4. Չուրյումով – Գեասիմենկո գիսավորի հերթական հանելուկը
 5. Կրկին երեխաների ընթերցանության մասին
 6. Շաբաթվա 12 գլխավոր լուսանկարները
 7. Ղրիմյան միասնությունից մինչև մտքերի խռովություն
 8. Լուրեր (Հ1, 08.08, 22.00)
 9. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 10. Ազգ, թիվ 28, 2019, «Սպասիր, Սևան, շունչ քաշիր, Սևա´ն», Ադրբեջանը պատասխան հարված է ստացել, Աղքատության դեմքը. Արփի, Շեյխ Ահմադ Բադր ադ-Դին Հասսուն. «Ղարաբաղը հայկական հող է, այստեղ էլ ի՞նչ վեճեր կարող են լինել», Մաքուր Սևան ունենալը մեծ ջանքերի հետ է կապված, Հալէպը և մեր վարժարանները, Թուրքիա: Եկել է պարտքերը վճարելու ժամանակը, Թուրքիան, լինելով առափնյա երկիր, մեկուսանում է Արևելյան Միջերկրականում, Ադրբեջանը ղարաբաղյան ձիեր կարտահանի Եվրոպա, Թուրքիայում 509.000 «ժամանակակից ստրուկ» կա, Հիսուն տարի անց… Կրկին համշենահայերի մասին, ՀՀ տնտեսությունը և էլեկտրաարտադրությունը, Ինչու Պուտինը «ներում շնորհեց» վրացիներին, Ուսումնասիրվում է հայ սփյուռքը, Պրոֆեսոր Արմեն Չարչյան. «Այս համագումարը հիրավի աննախադեպ էր բոլո´ր առումներով…», Հենրիկ Հովհաննիսյան, Արփին և Գվադալկվիվիրը, Հայաստանը բարգավաճմա՞ն, թե՞ նոր մարտահրավերի ճանապարհին է, Ռուսներն Ասադին փոխարինո՞ղ են գտել, Եթե որոշեք տեսնել Ալմաթի քաղաքի ու բնության հրաշքները…, Հակահրթիռային պայմանագրի վերջնաժամկետը մոտ է, C-400-ների առաքումը սկսված է, Հենրիկ Հովհաննիսյանի դուստրը` նույնպես կինոգործիչ, Իմ սերունդը պետք է, պարտավո´ր է ճանաչել Կոմիտասին, Անտիդեպրեսիվ, Հավերժական կյանքի սեղմագիրը, Անդրանիկ Քոչարին նվիրված գրքի շնորհանդեսը, Կայացել է Սարգիս Գավլաքյանի գրքի շնորհանդեսը
 11. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

10.08

 1. Ազգությունը փոխելու փորձեր Ուկրաինայում
 2. Կենդանիների այլասերված սեքս
 3. Հետաքրքիր փաստեր դրամահավաքների մասին
 4. Ազգ, թիվ 29, 2019, Պետականամետության դիրքերից, Ստամբուլյան կոնվենցիան` խնդրո առարկա, Աղքատության դեմքը. Արտաշատ, Վերստին Գեղամա ծովի մասին, Նորի ու նորարարութեան ձգտում, Նախագահ Պուտինը սոսկ Բաշար Ասադի վարչակարգին չի պաշտպանում, Զարեհ Սինանյանի մոսկովյան հանդիպումների մեկնարկը տրվեց. ինչ կփոխվի վաղը, Մեր օրերի տնտեսական իրողություններն ու տեսանելի հեռանկարի որոշ կանխատեսումներ, Թանկ կնստի, Քաղաքապետարանի գույքը` զավթված, Հետ ու առաջ, Հայերի դերը Ռումինիայի, Մոլդովայի տնտեսական զարգացման մեջ, Վազգեն Գ. Համբարձումյանի հեղինակած «Գրաբարի ձեռնարկ» աշխատությունը, Հենրիկ Հովհաննիսյան, Մերն ուրիշ է, ուրի~շ, Կատարելիությունը սահման չունի, Այցելություն Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն – 1, Սիրիայի հյուսիս-արևելքում ստեղծվում է Գուանտանամոյի նմանակը, Ո՞ւմ է պետք լցանավային պատերազմը, Ինչո՞ւ է Պենտագոնը հավելյալ զորք ուղարկում Սաուդյան Արաբիա, Բիզնես-առաջադրանքը` նորարար մտքի խթանման միջոց, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ու «Rakuten Viber»-ի համատեղ քայլը` սոցցանցում հայերենը խրախուսելու նպատակով, Ճոճվող պատմություններ` գլխուղեղի ներսում, Արժանավորներից ամենահամեստը. Մելինե Համամջյան, Քեթրին Հոջսոն. «Գեղեցիկ ու հետաքրքրաշարժ» հայերենի հետազոտողը, Հայկական գույներ իմպրովիզացիոն սեմինարում, Գերհզոր հերոսներին վերապատկերող ցուցահանդես
 5. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 6. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 7. Ազգ, թիվ 30, 2019, Ոսկե միջինի որոնումներում, Լրտեսական պատերազմները խորանում են, Հայտարարություն, ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ն շնորհակալագիր է փոխանցել Ադրբեջանի կառավարությանը, Հալէպը դարձեալ կրակներու մէջ, Աղքատության դեմքը. Մրգաշատ, Արման Առաքելյանին տուն բերեք, Թուրքիան «անվտանգ» գոտու առնչությամբ պահանջներ է ներկայացնում ԱՄՆ-ին, Նոր հիդրոէլեկտրակայան Արցախում, Հայաստանի հմայիչ քայլերի գրոհը դիվիդենտնե՞ր է տալիս, … Որպեսզի աշխարհը ճանաչի Հայաստանը, Մարդը և մեղուն. օգնել թե մեկին, թե մյուսին, Մահ` մտավորական և ազգային գործիչ Ռոժէ-Կարպիս Ջրբաշյանի, de´jà vu, Ժամանակակից Հայաստանի արդիական ժողովրդագրական հիմնախնդիրների մասին, Ամեն վարունգ չէ, որ տեսնելիս պիտի աղը վերցնենք ու վազենք, Չինաստան – 2, Սևրի պայմանագրի ստվերը Մերձավոր Արևելքում, ԵԱՏՄ-ն Իրանով մուտք կգործի Մերձավոր և Միջին Արևելք, Համեղ սնունդ, որ նաև առողջարար է, Տեղի կունենա իսլամացված հայերի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմի ստամբուլյան շնորհանդեսը, Ստամբուլում 5-րդ դարի եկեղեցի է հայտնաբերվել, Ծանր կորուստ, Ընթերցողին «արտոնյալ» դարձնելու մշակույթը, Տարաշեշտ ժամանակի երաժշտական աշտանակները, Հայկական պարուսուցում` Թաիլանդում, Ֆրանսիացիները պարեցին հայկական բնությունը, «Օգնականները» երաժշտական կոմեդիայի հաղթարշավը, Իրիս Քարայան. «Իմ ստեղծագործությունը հայացք է դեպի հիշողությունը…»
 8. Ոսկե ձվիկի իրական պատմությունը

 

11.08

 1. Կիրառե՞լ է ԱՄՆ-ը կլիմայական զենք Ռուսաստանի դեմ
 2. Գրքերին գերազանցող էկրանավորումներ
 3. Հուլիսյան օրագիր
 4. Արմեն Բարսեղյանը շախմատի Եվրոպայի չեմպիոն
 5. Սառնաղբյուրի «կախարդական» քարանձավը
 6. Փաշինյանը կարծում է, թե պպզած Հայաստանն անցյալում է
 7. Իրատես, թիվ 47, 2019, Նամակներ գրեք ձեր սիրելիներին, Պուտին – Թրամփ. պայթյունը հետաձգվե՞ց, Քննադատությունից ներսում էլ են գոհ, Ասում են…, Փաշինյանի և Միքայելյանի գլուխները չեն կարող նույն կաթսայում եփվել, «Այսօր ոստիկանության լիազորություններն այնքան են սահմանափակվել, որ չի կարող իր առջև դրված խնդիրները լուծել», «Եթե ԶԼՄ-ով որևէ քաղծառայողի վերաբերյալ հրապարակում է լինում, իրավունքի ուժով պետք է ձևավովի հանձնաժողով և այդ փաստը քննարկվի», Քաղաքականությունն արվեստագետին չի խնայում, Հայաստանը ոչնչի պատրաստ չէ, թեև աշխարհն անհանգիստ է, «Խրամատներ հիշեցնող փողոցների փոխարեն քանդվում ու նորից ասֆալտապատվում են դրա կարիքը չունեցող փողոցները», Օրհներգի փոփոխության հարցը հերթական շոո՞ւն էր, Յակուտսկի հայերն ակտիվ մասնակցություն են ունենում եկեղեցական բոլոր տոներին, Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, Այս իշխանությունների հույսը Արմեն Դանիելյան տեսակի դատավորն է մնացել, Զբոսաշրջային խենթ շրջագայություն, «Դալանային որմնանկարչություն», գույն և հակագույն, Անպետք և պառավական առասպելներից հեռացի´ր. և վարժիր քեզ աստվածպաշտության մեջ, «Победителей не судят», «Սուրե~ն, էն նկարները բեր, է~ն Ֆրունզի մարդը եկել է», Հինգ ոսկի, երեքական արծաթե ու բրոնզե մեդալ
 8. Ճշմարտությունը մայաների քաղաքակրթության մասին

 

12.08

 1. Զրույց էթնհեգեբան Վանուհի Սիմոնյանի հետ
 2. Երկրին է մոտենում հսկայական երկնաքար
 3. Բարձրլեռնային հնագույն բնակատեղին Եթովպիայում
 4. Секретная история, № 7, 2019, Анатомия облика. Лекарь (Центральная Европа, XIII век) – стр. 2, Наполеоновский марш смерти (стр. 4-11), Эпоха Возрождения (стр. 12-19, также – Галерея Уффици во Флоренции, Флоренция и галерея Уффици, Витрувианский человек), Битва при Заме (стр. 20-25, также — Битва при Заме, Великие битвы: битва при Заме — Нараггаре, Битва при Заме, Битва титанов: Ганнибал Барка против Сципиона), Что, если бы… Эдуард VIII остался на английском престоле (стр. 26-29), Волчицы Средневековья (стр. 30-37, также – Волчицы. Средневековая монархия. Ранние королевы Англии), Другая холодная война (стр. 38-43, также – Мао и Сталин, За что Мао Цзэдун обиделся на СССР), Путеводитель по истории. Чёрная смерть (стр. 43-44), Философ или деспот? (стр. 45-51, также – Философия на императорском коне, Марк Аврелий и его мудрость: мыслить как римский император, Философ на страже империи)
 5. Крот, № 9, 2019, 1. Сильный человек не тот, кто демонстрирует свою силу всему миру, а тот, кто не боится выглядеть глупым, смешным, уязвимым; 2. Если вам не нравится что-то, измените это. Если вы не можете изменить это, измените своё отношение; 3. Мы наслаждаемся красотой бабочки, но редко признаём изменения, через которые она прошла для достижения этой красоты; 4. Люди, высказывающие правду, становятся заклятыми врагами. Люди, шепчущие лесть, — лживыми друзьями; 5. Жизнь – сложная штука, и если вы её начнёте усложнять, то она станет тяжелее для вас; 6. Идеально подходящего момента не существует. Если его ждать, то он никогда не настанет. Поэтому действуйте, чтобы жизнь не прошла мимо; 7. Образование очень важно, но формальное образование по сути не обязательно. Куда важнее накапливать знания и опыт и формировать собственное мировоззрение; 8. Ты можешь не смотреть телевизор и выключить его, но тогда ты будешь иметь дело с теми, кто его смотрит; 9. Интересно, стали бы мы слушать соловья, если бы понимали, о чём он поёт? 10. Не тот крут, кто бьёт всякого, кто его заденет, а тот, кто способен сдержать свой удар; 11. Весь мир у ног романтика, потому что все краски жизни в его чутком трепетном сердце; 12. В один день нам всё надоедает, мы перестаём прощать и начинаем прощаться; 13. Уважение к себе – основополагающий принцип человеческого существования; 14. Счастье улыбается всем. Но только немногим – навстречу, большинству же – вслед; 15. То, что тебе двадцатилетнему казалось слоном, для сорокалетнего тебя выглядит мухой; 16. Чтобы в жизни не потеряться, нужно в себе найти ключевое и открыть свой путь к успеху; 17. Только люди ограниченного разума считают, что доверять можно одному лишь разуму; 18. Нужно остерегаться доведения скромности до степени унижения; 19. Любое малое дело возвышается целью, любое великое дело унижается целью; 20. Одно из самых великих бедствий для человека – когда он знает о собственной небрежности и упущениях, но это его не волнует и не печалит; 21. Имейте терпение. Всё кажется сложным, пока оно не станет лёгким; 22. Человек бессознателен к вкусу процветания, пока он не попробовал бедствие; 23. Один язык у нас, а уха два, чтоб слышать много, но беречь слова; 24. Не должностью облагораживается и возвышается человек, но должность благодаря человеку становится благородной и высокой; 25. Слишком послушные сыновья редко достигают многого; 26. Лишний вес – это проблема для ног, которую создают руки, несущие в рот всё, что попало; 27. Чтобы стать настоящим эгоистом вам недостаточно просто жить для себя, необходимо и других принуждать жить для вас; 28. Умейте принимать людей такими, какие оно есть. Даже хорошие люди временами бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы; 29. Женщины уникальны – целый день ждать звонка, чтобы не взять трубку! 30. «Абсурд, хаос и бардак», — подумал Фёдор Тютчев, но будучи человеком интеллигентным и глубоко патриотичным, он изрек сразу ставшую крылатой фразу: «Умом Россию не понять»; 31. Чтобы находиться в согласии с собой, человек должен быть тем, кем он может быть
 6. Սև խոռոչն անվանակոչվել է
 7. Իրանը պատրաստ է պատերազմի
 8. Իրատես, թիվ 48, 2019, Մենք որբ ենք թողել պետությունը, Մարտը շարունակվում է, Ավինյանն այսօր Ալավերդի չի այցելի, Ասում են…, Որ չեք կարողանում աշխատել, ինչու՞ եք կառչել աթոռից, Ծառերն են մեղք, գոնե ջրեք, Թաքուն-թաքուն տոկոսի տակ ենք հայտնվում, «Մենք երկիր չենք կառուցում, մենք կործանում ենք երկիրը` բոլոր ինստիտուտները ոչնչացնելով», Արժեքներ չունեցող իշխանություն, Հայաստանը ոչնչի պատրաստ չէ, թեև աշխարհն անհանգիստ է, «Հասարակությունը ճամբարների բաժանելը թե´ ժողովրդի կողմից ընդունելի իշխանությանը, թե´ ընդդիմությանը, թե´ շահագրգիռ այլ ուժերի լավ տեղ տանել չի կարող», Վարորդների «վեթինգի» ենթարկելը պետք է սկսել իրավունքը վաճառողներին պատասխանատվության կանչելուց, Էլ. մոբիլների առեղծվածը կամ «հայ կլիմայագետների կոռուպցիոն արկածները», Հրաչը` Վարդանի օրինակով ու դեռ մի բան էլ ավելի, Իրենց գործը մեր երկրում փորձում են առաջ տանել հայ կոչվող որոշ պաշտոնյաների ձեռքով, Ինչու է ծաղկում Սևանը, Հեռանալով Քրիստոս Աստծո հավատից աննկատ ջլատվում, թուլանում և ավելի խոցելի ենք դառնում, «Սրտատրոփ սպասում էի, թե երբ են մեր փոստարկղում հայտնվելու «Ծիծեռնակը», «Մուրզիլկան»
 9. Լուրեր (Հ1, 21.00)

 

13.08

 1. Հնագույն քաղաքակրթություն Լիբիական անապատում
 2. Հորիզոն (Շանթ, 12.08, 22.00)
 3. Военная история, № 2, 2018, Наши танки у Ла-Манша, Выше орлов и облаков, Город праведника, Операция «Эвакуация» (стр. 9), Создатель непобедимых легионов (стр. 10-13, также – Гай Марий громит тевтонские племена и спасает Рим), Белые слоны Сиама (стр. 14-15), «Сынок бомбарды», Как миротворцы погубили республику, Гроза рыцарских панцирей, Скачка сломя голову, 10 легендарных авиабомб (стр. 28-31), Кровавые земли: Льеж. Крепость над Маасом (стр. 32-33), Одиссея «Лебедя Востока», Невезучий «Еловый гусь», Дикий монитор, Окопный юмор (стр. 44), Мозговой штурм (стр. 45), Воинственная императрица, Боец 6-го баварского штурмового батальона. Западный фронт, район Амьена. Август 1918 года (стр. 48)
 4. Հայաստանյան փառատոն իտալական շեշտադրությամբ
 5. Քիչ ընթերցված նոբելակիր գրքեր
 6. Փաշինյանի նշած` «աննախադեպ» բյուջետային եկամուտների 25,1% աճը սովորական ցուցանիշ է. Հրանտ Բագրատյան
 7. Ես հուսով եմ (պատանի քաղաքագետի մտորումներ)
 8. Սաղավարտ առանց հերոսի
 9. Էվերեստը նվաճվե՞լ է 1924-ին
 10. ՀՀԿ-ի հիստերիայի պատճառը
 11. Թեմա. Անկախությունը և մենք
 12. ՌԴ միասնական պետական քննության զավեշտալի տեքստերից
 13. Թեմա. Ազատության ստրկություն
 14. 6 փաստ կամիկաձեների մասին
 15. Հարստացած չքավորը միշտ մնում է ժլատ
 16. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 17. Երազը և ինտելեկտը

 

14.08

 1. Հորիզոն (Շանթ, 13.08, 22.00)
 2. Հանդիպում քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանի հետ
 3. Իրատես, թիվ 49, 2019, Հայաստան – 2058, «Ժամն է արդեն իրիկնահացի», Կանաչած Սևանի «թարախը» եվրոպացիներն ավելի լավ կմաքրեն, Ասողը տերպետրոսյանականների թիմն է, Ասում են…, «Չեմ հավատում, որ իշխանության ներկայացուցիչներն այսօր կոռուպցիայով ու թալանով չեն զբաղվում», «Պամպերսի» առաքիչը պետական կառավարման համակարգում բավականին բարձր պաշտոն է զբաղեցնում», Փոխվե՞լ է Նիկոլ Փաշինյանը, Անցումային արդարադատության իրական նպատակն ու արդյունքը սեփականության վերաբաշխումն է, Հայաստանը ոչնչի պատրաստ չէ, թեև աշխարհն անհանգիստ է, Ռուսները թարմացրել են սորոսականներից ազատվելու իրենց պահանջները, Հանրապետական հիվանդանոցում էլեկտրաէներգիան «խնայել» են անգամ վիրահատության ժամանակ, «Ամեն մի օսմանի սրտում Սալոնիկն է, Հալեպը, Մոսուլը, Վառնան և Բաթումը», Եվս մեկ անգամ Մեղրիի միջանցքի փոխանակման մասին, «Մտայնությունը, թե ծառայողական մեքենան յուրահատուկ «ստատուս» է, պետք է արմատախիլ արվի», Ո՞վ և ինչպե՞ս փորձեց «կաշառել» Էրիկ Գրիգորյանին, «Սա երիտասարդներիս առաջին քայլն է «Ոսկե ծիրանի» կազմակերպման գործում, և մենք նպատակահարմար գտանք չտրվել ավելորդ շռայլությունների», «Ցավով եմ նշում, որ աղավաղվում է մեր լեզուն, խախտվել է նրա ինտոնացիոն կառուցվածքը, շեշտադրությունը», «Ազատությունը մեր դռանը լացեց, մղկտաց ու հեռացավ», Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, «Մեղքի վարձքը մահն է», «Ոչ Հայաստանն է մեզ մոռանում, ոչ մենք` Հայաստանը», Նա մեզնից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ, քանի որ Նրանով ապրում ենք և շարժվում ենք և կանք, Վավերացման փորձի դեպքում արժանապատիվ մարդիկ պետք է ոտքի կանգնեն, իշխանություններին պատին դեմ տան, «Բաց մնացին բազում խնդիրներ, որոնք լուսաբանման և հանրահռչակման կարիք ունեն», «Սաքո´, ջիգյարդ ուտեմ, Սաքո~…»
 4. Տագնապալի նշան. կայծակներ Հյուսիսային բևեռի մերձակայքում
 5. Ամուլսարի գործը կկարճվի՞
 6. «Քաղաքագիտական ակումբ» նախագիծ. «Հետազոտում ենք կոնֆլիկտները քաղաքագիտական տեսանկյունից»
 7. Դոդոնը ռուս – մոլդովական հարաբերությունների ապագայի մասին
 8. Խոշորագույն տեխնածին աղետն ԱՄՆ-ում
 9. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 10. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

15.08

 1. Իրատես, թիվ 50, 2019, Մեր դժվար հուլիսը, Նիկոլ Փաշինյանի կավե ոտքերը, Ի գիտություն «Իրատեսի» ընթերցողների, Ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, Ասում են… Ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղը փակման վտանգի տակ է, Կատարվում է արցախցիների կարծիքի մանիպուլյացիա, «Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամի մրցութային հայտարարությունը, «Վարկանիշի նվազման հետևանք կարող է լինել կադրային սխալ քաղաքականությունը», Քանի զբոսաշրջիկ «խրտնեց», Հայաստանը ոչնչի պատրաստ չէ, թեև աշխարհն անհանգիստ է, «Կառավարող ուժն ուզում է որոշել, թե ժողովուրդն ինչ կարող է որոշել», Քաղաքական բացասական օրակարգը շուրջ 30 տարի չի նահանջում, Ո՞րն է մեր ճանապարհը, Ազգի ակունքները գյուղերում են պահպանվում, Կորցնելով Սևանա լիճը, մենք Հայաստանն ենք կորցնելու, Բոհեմական, գողտրիկ, հյուրընկալ «Արվեստանոցը», Նիկօյի բերած գինին Քրիստոսի սիրով էր, և ոտքի հանեց մահվան մահճում գտնվողիս, Ամառային մտորումներ «Կայարանի» կառամատույցում
 2. Սահակաշվիլին մեղադրեց Ռուսաստանին
 3. Միջազգային ճամբարի նախապատրաստական փուլի հաշվետվություն
 4. Ուկրաինայի ամենաազդեցիկ մարդիկ
 5. 70 միլիոն տարեկան հանքաշերտում գտել են պղնձե «փամփուշտներ»
 6. Անտարկտիդայում` բո՞ւրգ
 7. Իրավիճակը ռուսական ուղղափառ եկեղեցում
 8. Ինչո՞ւ ազատվեցին վարչապետի երկու գլխավոր խորհրդականները
 9. Սյունյաց երկիր, թիվ 16, 2019, «Սպարապետի օրը»` Խնձորեսկում, Բանակ են գնում հաստատակամ տղաները մեր, Մ-2Տաշտունի խաչմերուկ – Այգեձոր հատվածը` ճանապարհաշինական աշխատանքների մեծ հրապարակ, Տասնամյակներ հետո դռները բացեց Մեղրու սուրբ Հովհաննես եկեղեցին (Անապաստանաց վանքը), Արծրուն Ալեքսանյան. «Քաջարանի հետ անմոռանալի հուշեր են կապված», «Արևիկ» բացատի հեքիաթը, Լեռնաձորյան աշխարհը, Հանդիպում գրադարանում, Լեռնաձոր, Իմ հայրենի գյուղը, Ընկերական շարժ, Հանդիպում Պարույր Սևակի հետ, Նրա ստեղծարար ներկայությունն առավել պահանջված է դառնում Սյունիքի կրթական համակարգում, Մանկավարժությանը և գիտությանը ծառայելը նրա առաքելությունն է, Գիտնական գործընկերների շնորհավորական ուղերձը Լեռնիկ Պետրոսյանին` ծննդյան հոբելյանի առթիվ
 10. Չինացիները սիրում են Ստալինին
 11. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 12. Հրապարակվեցին առարկայական ծրագրերը և երկարաժամկետ նախագծերը

 

16.08

 1. Հորիզոն (Շանթ, 15.08, 22.00)
 2. Мир криминала, № 24, 2018, Теракт в Париже: заказ Кремля? (стр. 2-3), Из налётчиков – в генералы (стр. 4-5, также – Генерал удачи Панчо Вилья), Армии живодёров (стр. 6-7), Угнать за 60 секунд! (стр. 8-9), Главная тайна Рудольфа Гесса (стр. 10-11, стр. Тайна последнего заключённого Шпандау), Исчезнувшие в огне (стр. 14-15), Истребители стиляг (стр. 16-17, также — «Стилягы» — история субкультуры), Кланы киллеров (стр. 18-20, также – От «Коза Ностры» до ассасинов – знаменитые кланы убийц), Ниндзя: убийцы-невидимки (стр. 21), Охота на Бонапарта (стр. 22-23, также — «Охота» на первого консула), С клинком и верёвкой (стр. 24-25, также – Чиччиата, сассолате и прочие кровавые развлечения итальянских булли), «Русские гастроли» леди Кингстон (стр. 26-27), Гибель красного самурая (стр. 28-29, также – Александр Фадеев: что толкнуло на самоубийство автора романа «Молодая гвардия»), Юрий Никулин, Портрет незнакомки (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Любовь, сокрушившая «Битлз» (стр. 34-35, также – Она разрушила The Beatles), Похищение «Самсона» (стр. 36)
 3. Շաբաթվա 12 գլխավոր լուսանկարները
 4. Ռուսաստա՞ն, թե՞ ԱՄՆ. գերձայնային զենքի առաջատարը
 5. Խուսափեք օգտագործել այս 9 արտահայտությունները
 6. Թրամփը, Իսրայելը և այլատյացությունը
 7. Հետաքրքիր փաստեր Խաղաղ օվկիանոսի մասին
 8. Երկրագնդի մագնիսական դաշտը դանդաղեցրել է բևեռափոխությունը
 9. Հնագետները Ռուսաստանում հայտնաբերել են «ձվագլուխների» դամբարան
 10. Հեղափոխությունը Հայաստանում անխուսափելի է. Միքայել Մինասյան
 11. Հետաքրքիր փաստեր Մաքսիմ Գորկու մասին
 12. Հրաժարվեք խորհրդային այս սովորություններից
 13. Թրամփը փորձում է գնել Գրենլանդիան
 14. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 15. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 16. Գերագույն Ռադայի նախկին պատգամավորն Ուկրաինայի ապագայի մասին
 17. Գիտնականները հայտնաբերել են հնագույն Երկրի կորած կտոր
 18. Բազմախնդրայնության հաղթահարման ոլորտում սեռային գերազանցություն չկա

 

17.08

 1. Հրապարակվեց միջազգային ճամբարի նախապատրաստական փուլի հաշվետությունը
 2. Ռուս – վրացական հարաբերությունների հերթական սրման տնտեսական հետևանքները
 3. Հայաստան. մեգաձերբակալությունների սպասումով
 4. «Ջեդայի սուր» գալակտիկան
 5. ԽՍՀՄ որ ազգերը չէին կարող դառնալ տիեզերագնաց
 6. Խտրականության դրսևորումներ Սիլիկոնային հովտում
 7. Ամերիկյան աղքատության վիճակագրական պատկերը
 8. Սնկային անձրև
 9. Тайны СССР, № 2, 2018, Страсти большой власти, Асаны советской йоги (стр. 4-5), Нефтяное эльдорадо в Сибири, Французская ловушка (стр. 8-9), Завещание «Мистера нет» (стр. 10-11), День за днём (стр. 12-13), Одиночество вдвоём (стр. 14-16, также – Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина), Посол мира с косичками (стр. 17), Под прицелом – директор ЦРУ (стр. 18-19), «Бурбонская лилия» для вдовы, «Кони пьяные, хлопцы запряжённые … » (стр. 22-23), Охота на Сталина (стр. 24-26, также — Покушение на Сталина под грифом «секретно »: архивы раскрыли тайну), Сердце в подарок (стр. 27), Мяч на стороне смерти (стр. 28-29, также – Детали трагедии в Лужниках), Супермены комсомольского призыва (стр. 30-31), Артист с тысячей лиц (стр. 32-35, также – Аркадий Райкин: человек с тысячью лиц, Аркадий Райкин. Человек с тысячью лиц…), Словарь советских людей (стр. 35), Сломанные кольца Олимпиады (стр. 36-37), «Мелодия» большой страны (стр. 38-39), Невыносимый Бывалый (стр. 40-41), Обед для защитника Родины (стр. 42-43), Смехопанорама (стр. 45), Хрущёвский эксперимент (стр. 46-47, также — Хрущёвские эксперименты над страной и народом), Шапка высокого назначения (стр. 48)
 10. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 11. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

18.08

 1. Հետաքրքիր փաստեր սահմանների մասին
 2. Հայերը Մոլդովայում
 3. Մոլդովայի նախագահ Դոդոնի պաշտոնական այցը Հայաստան
 4. Թեմա.
 5. История. Невероятные факты, № 8, 2019, Обмануть меня не трудно, Тайное увлечение Рейгана, Люди-псы (стр. 8-9, также —Святой Христофор), Ведьмы третьего рейха, Неизвестная жизнь Христа (стр. 12-13, также — «Роза-Бал» в Шринагаре, Кашмир. Место, где похоронен Иисус?, Могила Иисуса в Индии — фальшивка!), Освобождённые революцией, Я вызываю вас!
 6. Ռուսաստանյան դասագրքերը Մեծ Հայրենականի մասին
 7. Թիվ 270 հրամանը
 8. Չինաստանի բնակչության իրական թիվը
 9. Գլոբալ ֆինանսական ինստիտուտները կորցնում են իրենց նշանակալիությունը
 10. Ուկրաինան կորցնում է պետության հատկանիշները
 11. Վլասովականների սոցիալ-պատմական արմատները
 12. Կրկին ընթերցանության օգուտների մասին
 13. Օբամա. նախագահից մինչև միկրոբլոգեր
 14. Ռուս բլոգերների եկամուտները
 15. Շիգիրյան կուռքը 11600 տարեկան է
 16. Արտասահմանյան լրատվամիջոցները 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մասին
 17. Չե Գևարա. այլընտրանքային կերպար
 18. 5 փաստ ճորտատիրական իրավունքի կիրառման մասին
 19. Խազարական առեղծվածը
 20. Ռուս – վենեսուելական հարաբերությունները
 21. «Գրինպիս»-ի անօդաչուն ֆրանսիական միջուկային օբյեկտի երկնքում
 22. Կրկին տապակած սննդամթերքի վնասների մասին
 23. Նոր պատրանքաստեղծ զենք
 24. ՀՀ վարչապետը դեմ է ՀՀ նախագահի լիազորությունների ավելացմանը
 25. Կառավարությունը չի պաշտպանում աշխատողներին գործատուների կամայականություններից
 26. 11 ցինիկ ճշմարտություն
 27. Իրատես, թիվ 51, 2019, Ֆրոյդագետներն անսպառ նկութ կարող են ունենալ, Երբ մավրը ավարտի գործը, Հոսանքազրկումը դիվերսիա՞ էր, Ցինիզմի ու խելագարության համար դատ չի հասնում, Ասում են… «Այսօր մի անձ է ղեկավարում երկիրը, որը գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանությունն իր ձեռքում է պահում» Վենետիկի հանձնաժողովի մոտեցումը լուրջ հարված էր վարչապետի հեղինակությանը, Ի՞նչ գործ ունի Արթուր Վանեցյանը Իջևանում, «Հայէկոնոմբանկի» Ալավերդու մասնաճյուղը ցանկանում է ընդլայնել տարածքը մշակութային օջախի հաշվին, «Ծնոտներին խփելու» իշխանությունների դասն Իջևանում լավ էին յուրացրել, Չգիտեն` սովա՞ծ մնան, թե՞ ծառ հատեն, «Քաղաքական դաշտում սերնդափուխությունը պետք է փոքր-ինչ դանդաղ ընթանար` 50-50 տարբերակով», Որոշումն ընդունում են, հետո մտածում, Հայաստանը ոչնչի պատրաստ չէ, թեև աշխարհն անհանգիստ է, Ո՞րն է մեր ճանապարհը, Իշխանություններն ինչո՞ւ հենց հիմա հիշեցին, որ ծառ հատելը մեղք է, Կարոտել էի … հորս, «Լավ գուսանի վրա շունը չի հաչի», Առողջարան – քաղաքի մշակութային լռությունը, «Մենք պետականակիր ազգ ենք առայժմ խօսքով, քան թէ` գործով», Թե ինչպես ես անզգուշաբար կործանեցի ԽՍՀՄ-ը, Արտագաղթը դատարկում է Սիզավետ համայնքը, «Աշխարհում չկա մի մարդ, նույնիսկ այլադավան, որ կարդա «Նարեկ» ու չզմայլվի», «Սո´ւրբ եղեք, ինչպես ձեր Երկնավոր Հայրն է Սուրբ», Մեր Ռոմը, բոլորիս Ռոմը, ամենուր ու համատարած բանաստեղծ, Անդրանիկ Քոչարի անվան թանգարանը, Ձայնագրվում են դասականների ստեղծագործությունները, «Պետք է կարողանանք ոլորտում առկա մեծ ու փոքր խնդիրները կարգավորելուն զուգահեռ գեներացնել նոր գաղափարներ»

 

19.08

 1. Երևան – Մոսկվա – Քիշնև — Վադուլ լույ Վոդե

 

20-21.08

 1. Ճամբարային կյանք

 

22.08

 1. Վադուլ լույ Վոդե – Օրհեիուլ Վեչի – Քիշնև — Վադուլ լույ Վոդե

 

23.08

 1. Ճամբարային հրաժեշտի օր

 

24.08

 1. Վադուլ լույ Վոդե – Քիշնև — Մոսկվա
 2. Վերադարձ դէպի Այրարատեան լեռնաշխարհ. վերապատուելի Ճէյմզ Գառնուզեան եւ առաջին հայկական համագումարը (3-6 սեպտ. 1979, Փարիզ).- Եր.:Տիգրան Մեծ, 2019. – 228 էջ:

 

25.08

 1. Մոսկվա – Երևան
 2. Գյումրիում պարտադիր այցի վայրերի հնգյակը
 3. Կոմս Կալիոստրո. լեգենդար արկածախնդիրը, հոգեբանը և էզոթերիկը
 4. Վուդստոկի փառատոնի 50-ամյակը
 5. Մեր մեծերը. Արտաշես Գևորգյան
 6. Запретная история, № 18, 2019, Путин – 20 лет при власти (стр. 3-9, также – Путин и миф о чудотворце, Эксперты рассказали, как изменился Путин за 20 лет у власти), Искусство с молотка. Как продавали сокровища Эрмитажа (стр. 10-13, также – Что большевики продали на Запад), Русские в армии восходящего солнца (стр. 14-16), Ронины – войны с «большой дороги» (стр. 17-21), Почему фашисты создали Ватикан (стр. 22-26, также – Как фашисты создали Ватикан, Дуче над городом: как Муссолини подарил папству Ватикан), Джордж Тупоу – великий король Тонга (стр. 27-31)
 7. Զելենսկին Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին
 8. ՌԴ Պետական դումայում մեկնաբանեցին իրավիճակը Վրաստանում
 9. Կուսակցության ոսկին: ԽՄԿԿ միլիարդների գատնիքը
 10. Հետաքրքիր փաստեր Հնդկական օվկիանոսի մասին
 11. Ովքեր ընդհատեցին Մերգելյանի թռիչքը

 

26.08

 1. Ակտիվ մասնակցություն կարգերի բովանդակային քննարկումներին
 2. «Գյումրին պետք է ներառվի ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի ցուցակում». Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան
 3. Известия, № 158, 2019, Союзный уговор, Комар на улице вязов, Возврату подлежат, Поставил в угол, Саммит с усами, Над проливом тучи ходят, Линия преткновения, Планшеты не грузятся, Снижать нельзя оставить, Воля в доме, История нас оправдала, Столетняя волна, От Рюрика до Гамлета, «Мне нравятся «силиконовые» женщины», Арт — подготовка
 4. Իլոն Մասկը Մարսի երկրացման մասին
 5. Ադրբեջանի «սև ցուցակը» կհասցնեմ 1000-ի. ԵԽ պատգամավորն Արցախ է այցելել մեծ խմբով
 6. Մարդաբուն անգլիական լեգենդից
 7. Коммерсантъ, № 151, 2019, Всё будет нарубись, Обмен бренными, Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск, Рост промпроизводства видят только в Росстате, Работодателям прописывают лечение, Профессору проще, чем учителю, Ставка с видом на снижение, Есть предложение скинуться на аресты, Учёные учат реальности, Сирийская армия пересматривает границы, Кредиторы «Вия» добрались до Китая, «Меропа» плюс, Концы в вуду
 8. Տնտեսագետ Արա Գալոյանը չի կիսում պետական այրերի լավատեսությունը
 9. Փ/Ֆ «1917-ի Հոկտեմբերյան հեղափոխության գաղտնիքները. ճշմարտություն և հորինվածք»

 

27.08

 1. Լուրեր (Հ1, 26.08, 21.00)
 2. Իրավիճակը Բելառուսում
 3. Զելենսկին ռուսերեն դիմեց Դոնբասին
 4. Թրամփը ԶԼՄ-ների և իր քաղաքական ապագայի մասին
 5. Արյան ամենավտանգավոր խումբը
 6. Անհետացող պլաստիկ
 7. Հետաքրքիր փաստեր Կուպրինի մասին
 8. 10 տարի առանց Սերգեյ Միխալկովի
 9. Հորիզոն (Շանթ, 26.08, 22.00)
 10. Եվս մեկ Ստոունհենջ
 11. Իսրայելը գրոհում է Իրանի դաշնակիցների վրա
 12. Ռուս – թուրքական համաձայնություն Իդլիբի հարցում
 13. Մոսկվա. զորքեր ընդդիմության հանրահավաքի դեմ
 14. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 15. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)

 

28.08

 1. Աշխատանքային քննարկում Իլոնայի և Միքայելի հետ: Ներկա էր Արեգը
 2. Սյունյաց երկիր, թիվ 17, 2019, Կառավարությունը 2019 թ. հաստատել է մարզերում իրականացվելիք 23.2 մլրդ դրամի սուբվենցիոն ծրագիր, Սյունիքի մարզում իրականացվում են ականազերծման աշխատանքներ, Սյունիքում հրդեհներ էին…Ամուր ընտանիք, ծաղկուն Կապան, Այրվել է մոտ 60 հա բուսածածկույթ, Ո՞վ է սննդով և փողով աջակցում Ամուլ սարի շահագործման դեմ գործընթացին, Բացարձակորեն դեմ եմ. Արամ Ա կաթողիկոսը Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին, Վերելակը ևս խնամք է պահանջում, Ով չի եղել Երիցու վանքում, չի եղել Կապանում, Հովհաննես Թումանյանի զանգեզուրցի ընկերը, Սիրուն Սարգսյանը` «Մեղրի համայնքի պատվավոր քաղաքացի», «Տաշիր պիցցայի» մուտքը մարզկենտրոն, Առաջին անհատականը, «Ուսանողական ամառ Կապան — 2019» ամենամյա փառատոնը
 3. Կալիֆոռնիայում մտադիր են ավագ դպրոցի ուսումնական ծրագրից բացառել հայերի ավանդի և Հայոց ցեղասպանության մասին նշումները
 4. Հրանտ Բագրատյանը ՀՀ տնտեսական վիճակի մասին
 5. Կոլայի թերակղզու բուրգերը
 6. Օրգանիզմում կալցիումի պակասի նախանշաններ
 7. Լավատեսներն ավելի երկար են ապրում, քան հոռետեսները
 8. Հրապարակվեցին «Վադուլ լուի Վոդեի դասերը (հայկական իրականություն վերադառնալիս)» հոդվածը, «Ո՞վ է ամենադաժանը» առակախնդիրը և Մոլդովայում գրված բանաստեղծություններս
 9. Հետաքրքիր փաստեր Ալժիրի մասին
 10. Ռուս – վրացական փոխադարձ պահանջներ
 11. ԱՄՆ-ի գրենլանդական երազանքը
 12. Երկնաքարային վտանգ
 13. Ղրիմի պատերազմի ռուսական նորույթները
 14. Մայակովսկու բանաստեղծությունը նվիրված Եսենինին

 

29.08

 1. Ֆուտբոլը որպես բիզնես
 2. Тайны XX века, № 11, 2019, Давайте больше отдыхать! (стр. 3), Геодезисты и тайны Вселенной (стр. 4-5), Подарим вам свободу, Трофим Лысенко: гений или шарлатан?, Трагедия великанов (стр. 10-11), Клады Стеньки Разина (стр. 12-13), Волшебство ледяного мира (стр. 14-15), Хрономиражи на острове Крит, Вилла папирусов в Геркулануме, В бурлаки на Волгу, Первый трактор (стр. 17), Гипноз в советском банке, Миллионы Нобеля, Разрушительные атаки, В память об Одиноком Джордже (стр. 18-19), Космический долгострой (стр. 20-21), Зов бездны (стр. 22-23), Книга: слово печатное (стр. 26-27), Хозяева сельвы (стр. 28-29), Звёзды и их встречи с НЛО, Лицензия на убийство (стр. 32-33), Добрый призрак гостиницы «Чайка» (стр. 36-37), Ехидна – инопланетный гость (стр. 38-39)
 3. Լուրեր (Հ1, 28.08, 21.00)
 4. Հորիզոն (Շանթ, 28.08, 22.00)
 5. Կլիմայական փոփոխությունները և ալիքների վարքագիծը
 6. Անունը և մարդու կյանքի տևողությունը
 7. Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտի կստեղծվի
 8. Կարճ քնի մուտացիա
 9. «Նոր ժամանակագրության» մայրամուտը
 10. Դավիթ Շահնազարյանի երազանքը
 11. Հայաստանի թաքնված գեղեցկությունը. Աշտ Երկաթի ամրոցի գաղտնիքները
 12. Լուրեր (Հ1, 21.00)

30.08

 1. Գրական թերթ, թիվ 21, 2019, Շաքե Երիցյան. «Արդի երիտասարդական գրականություն. հեռանկարներ: Երիտասարդ գրողների 17-րդ համաժողով. Ծաղկաձոր — 2019», Ալիս Հովհաննիսյան. «Զորայր Խալափյան. հայրապատում», Լևոն Բլբուլյան — 70, Նորայր Ղազարյան. «Շարքը` մեկ ամբողջական միստերիա», Կարեն Մանուչարյան. «Բյուրեղապակե մարդը» հեքիաթների ժողովածուն…, Շնորհավորում ենք Լևոն Ջավախյանին և Նորայր Սարգսյանին
 2. Հարավային Օսիայի ԱԳ նախարարը հայտարարել է Վրաստանի զինված ներխուժման մասին
 3. Անսովոր մոլորակ 100 լուսային տարի հեռու
 4. Հորիզոն (Շանթ, 29.08, 22.00)
 5. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 141, 2019, Ամենաբարդ իրավիճակում էլ հայրենիքի պաշտպանն այլևս մենակ չէ, Սովորական խոսքերի տակ` ոչ սովորական գործեր, Մինչև 18 տարեկանները կբուժվեն անվճար, Վտանգավոր, «մահացու» ջուր, Կարապի լճի կղզին բացվել է քաղաքացիների համար, Հայաստանը ռուսների ամենապահանջված ավիաերթուղին է եղել, Հրաժեշտի հանդիպումներ, Քննարկել են երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցեր, «Մուդիզը» բարձրացրել է Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը, ՀՀ ԶՈԻ ՀՕՊ զորքերի ստորաբաժանումը ժամանել է «Աշուլուկ» զորավարժարան, Ծրագիրն իրականություն է դառնում, Վայելք` կապույտ երկնքից, Ժողովրդավարություն և ազատություն, Հայաստանի գիտելիքահենք տնտեսության տանող ուժը պետք է լինի ռազմաարդյունաբերական համալիրը, Սերտացնում են համագործակցությունը, Արսեն Թորոսյանն այցելել է «Նորք Մարաշ» բժշկական կենտրոն, «Պատվենք պատվի արժանիներին…», Հանդիպումը` ցուցահանդեսում, Երևանում հոկտեմբերին կկայանա ATN Հայաստան-սփյուռք գործարար խորհրդաժողովը, Կայացել է «ՀՀ զարգացման օրակարգը» խորագրով քննարկում, Ստեփանակերտ, Երևան, Գյումրի, Յուրահատուկ ու հետաքրքրական ցուցահանդես, Հնադարյան կամուրջը` Շալուա գետի վրա, «Քանի շնչում եմ, պետք է զբաղվեմ ժուռնալիստիկայով», Անատոլիայում առաջին սինթետիկ ներկը ուրարտացիներն են օգտագործել, Հորդորակ «Ը» և «Ն» հոդերի գործածության մասին, Երվանդ Մանարյան – 95, Աղբահանությունը վերջնական վտանգի տա՞կ է
 6. Լուրեր (Հ1, 21.00)
 7. Հորիզոն (Շանթ, 22.00)
 8. «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավորը ցած է դնում մանդատը
 9. Հայկական բանակի առաջխաղացումը. Բաքվում զորավարժություն են սկսում
 10. Սերժ Սարգսյանը մտահոգել է Ռուսաստանին
 11. Իրավապահները պետք է պատրաստվեն. սպասվում է լուրջ դիմակայություն
 12. Լիբիան քաղաքացիական պատերազմի շեմին
 13. Հարուստ Հիտլերը

 

31.08

 1. Նորություններ գալակտիկական քարտեզում
 2. ԽՍՀՄ տնտեսական վնասը երկրորդ աշխարհամարտում և դրա փոխհատուցումը
 3. «Ռուսական Տեսլա»-ի խոհրդավոր մահը
 4. Չկա համասեռամոլության գեն
 5. Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրը
 6. 100 օր. կայսրի վերադարձը
 7. Գրական թերթ, թիվ 22, 2019, Սուսաննա Հովհաննիսյան. «Կանխազգացումը Հովհաննես Թումանյանի կյանքում», Արամ Ա կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը Հրանդ Մարգարեանին, Գրական կապեր, Մանուկների հոգեբանությանը մերձ, Շաքե Երիցյան. «Բակունց — 120», Վարդան Մելքոնյան. «Խաղաղության երթ Թբիլիսիում», Կարինե Աշուղյան, Նանե. «Բարդոն» (պատմվածք), Զավեն Բեկյան. «Բանաստեղծություններ», Բակուր. «Լուսեղեն» (բանաստեղծություն), Պետրոս Դեմիրճյան. «Խորքային «պատասխաններ» արդիական խնդիրներին», Աշոտ Ալեքսանյան. «Միլան Կունդերա – Վեպի արվեստը – 1986 — էսսե», Կարինե Մարտիրոսյան. «Երբ մենք չկայինք, իսկ աշխարհը կար…», Անի Հովնան. «Բանաստեղծություն` բանաստեղծության մասին»
 8. «Վերադարձ» հիմնադրամի նախագահ Արագած Ախոյանի անդրադարձը Աղթամարում իրականացված ադրբեջանական ակցիային
 9. Անատոլ Ֆրանս. «Թայիս» (վեպ)