2019 – 2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. 10-րդ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ  ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 09-13.09.2019

 1. Կազմեք պատմության աղբյուրների վարկանիշային աղյուսակը, հիմնավորելով աղբյուրների հերթագայությունը;
 2. Պատմեք նախապատմական քաղաքակրթություններից որևէ մեկի մասին;
 3. Սահմանեք «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը ու նրանից ածանցյալ և/կամ նրան առնչվող 10 կարևորագույն հասկացություն:

 

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 6-12

    ԵՐՐՈՐԴ  ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 16-20.09

 1. Պատմեք հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանների մասին;
 2. Սահմանեք նախնադարյան Հայաստանի պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Համեմատեք «նեոլիթյան հեղափոխության» դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում և Երկրի այլ տարածաշրջաններում;
 4. Վերլուծեք կրոնական պատկերացումների փոփխությունների ընթացքը և դրանց փոխազդեցությունը արվեստի ու գիտության նախնական տարրերի հետ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 8-24

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 23-27.09

 1. Պատմեք հայոց ծագումնաբանության վերաբերյալ հայտնի ավանդազրույցները;
 2. Համեմատեք հայոց ծագումնաբանության մասին գրավոր աղբյուրները;
 3. Հերքեք հայոց ծագման մասին որևէ հակահայկական և/ կամ հակագիտական տեսակետ:

 

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 25-34

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.09-04.10

 1. Ապացուցել կամ հերքել այն վարկածը, որ կուտիական աշխարհակալությունը հայկական քաղաքակրթության դրսևորում է;
 2. Պատմել հայկական վաղ պետական կազմավորումներից որևէ մեկի մասին;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ» թեմայով:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 35-48

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.10

 1. Համեմատել Արևելյան Միջերկրականի, հին եգիպտական քաղաքակրթությունները, ինչպես նաև հնդկական և չինական քաղաքակրթությունների սկզբնավորման փուլը;
 2. Պատմել Իսրայել պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Էխնաթոնի բարեփոխումն ուներ արտաեգիպտական արմատներ և դատապարտված էր ձախողման:

Աղբյուր`Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 13-29

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.10.2016

 1. Համեմատել Միջագետքի պետություններն իրենց զարգացման տարբեր փուլերում;
 2. Պատմել Խեթական պետության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Աքեմենյան տերությունն աշխարհակալություն էր:

Աղբյուր`Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 29-46

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.10.2016

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության և Ասորեստանի տնտեսությունը, պետական կարգը և բանակը;
 2. Պատմել Արարատյան թագավորության ռազմա-քաղաքական պատմությունը;
 3. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն է:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 49-66

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 04-08.11

 1. Թվարկել հունական քաղաքակրթության փուլերը;
 2. Պատմել հոմերոսյան դարաշրջանի մասին;
 3. Ապացուցել, որ հույն –պարսկական պատերազմներն էական դեր են խաղացել հույն էթնոսի ձևավորման գործում:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 47-60, 65-68

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  ՏԱՍՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 11-15.11

 1. Թվարկել Հռոմի մղած պատերազմները;
 2. Պատմել եռապետությունների գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ բացարձակ իշխանությունն անխուսափելի է դարձնում այլասերվածությունը:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 75-92

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18—22.11

 1. Համեմատել Հռոմեական կայսրության տարբեր փուլերը;
 2. Պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների մասին;
 3. Ապացուցել, որ հելլենականությունը համաշխարհայնացման տարբերակ է:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 118-123

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  ՔՍԱՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

    Կատարման ժամկետը` 25-29.11

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի բոլոր արքաներին իրենց կառավարման տարեթվերով;
 2. Պատմել Տիգրան Բ-ի արտաքին քաղաքականության մասին;
 3. Ապացուցել, որ Արտաշես Բարեպաշտն է Արտաշեսյան մեծագույն արքան:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն (հումանիտար հոսք), 10-րդ դասարան, էջ 82-98

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.12

 1. Թվարկել Հնդկաստանի և Չինաստանի ձեռբերումները հին աշխարհի մայրամուտին;
 2. Շարադրել Աշոկայի և Ցին Շի Հուանդիի համեմատական բնութագրերը;
 3. Պատմել Հան հարստության գործունեության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 143-145, 152-155

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.12

 1. Թվարկել հին աշխարհի հասարակությունը կազմող խմբերը;
 2. Համեմատել գրի և գրականության տեսակները;
 3. Պատմել հին աշխարհի գիտության մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 99-101, 106-114

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.12

 1. Թվարկել մ.թ.ա. IX – մ.թ.ա. III դարերի մշակույթի զարգացման պայմանները;
 2. Համեմատել Արարատյան և Հայկազուն Երվանդունիների թագավորությունների նյութական մշակույթը;
 3. Պատմել Վանի թագավորության կրոնի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 129-141

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.02.2020

 1. Համեմատել հայերի արժեքային համակարգերը նախաքրիստոնեական Հայաստանում և այսօր;
 2. Թվարկել հայոց հին հավատքի առանձնահատկությունները;
 3. Պատմել հելլենիստական դարաշրջանի հայկական մշակույթի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 141-163

ԵՐԵՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.02

 1. Թվարկել առաջին Արշակունի արքաների ռազմավական հաջողությունները և ձախողումները;
 2. Համեմատել Հռանդեայի և Մծբինի պայմանագրերը;
 3. Պատմել Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության նախաքրիստոնեկան փուլի մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 114-128

ԵՐԵՍՈԻՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.02

 1. Թվարկել Մեծ Հայքում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման պատճառները;
 2. Համեմատել ազգային և քրիստոնեական արժեհամակարգերը;
 3. Պատմել Հայաստանում ավատատիրության հաստատման մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 168-180

ԵՐԵՍՈԻՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 24-28.02

 1. Համեմատել Արշակունի 3 արքաների Ձեր ընտրությամբ;
 2. Պատմել IV-V դարերում Արշակունյաց Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 3. Թվարկել V դարում անկախության կորստի պատճառները:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (հումանիտար հոսք), էջ 181-197

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.03.2020

 1. Նկարագրել ժողովուրդների մեծ գաղթի ընթացքը;
 2. Համեմատել անտիկ աշխարհի և միջնադարի մարդկանց աշխարհընկալումները;
 3. Պատմել եվրոպական վաղ միջնադարի հիմնական իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Համաշխարհային պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 68-84

ԵՐԵՍՈԻՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.03

 1. Նկարագրել V դարում հայերի մղած ճակատամարտերը;
 2. Համեմատել Վարդանանց և Վահանանց պաերազմները;
 3. Պատմել Վասակ Սյունու գործունեության մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 138-146

ՔԱՌԱՍՈԻՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈԻՆԵՐԿՈԻԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.03

 1. Թվարկել բյուզանդական քաղաքականության հետևանքները Հայաստանի և հայերի համար;
 2. Համեմատել հակաարաբական ապստամբությունները;
 3. Պատմել VII դարում հայ – արաբական հարաբերությունների բնույթի և կարևորագույն իրադարձությունների մասին:

Աղբյուր` Հայոց պատմություն, 10-րդ դասարան (ընդհանուր հոսք), էջ 146-159

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s