Քաղաքագիտություն

(դասընթացի ծրագիր 11-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Արդի աշխարհում և հայաստանյան իրականությունում թափ հավաքող քաղաքական ու քաղաքականամերձ գործընթացները պարտադրում են պատանիներին զինել համապատասխան գիտելիքներով և հմտություններով դիմագրավելու անհատին, ազգին ու պետությանը նետված մարտահրավերներին, կատարելու իրենց քաղաքացիական առաքելությունը: Քաղաքագիտության բովանդակության յուրացումը և գործնական կիրառումը կօգնի սովորողներին կայունացնել ու հարստացնել իրենց արժեհամակարգը:

  • Նպատակներ

Ա. Նպաստել հայ ազգի և հայոց պետության պատմական առաքելությունը գիտակցող, այն կենսագործելու նպատակամղված անհատի ձևավորմանը;

Բ. Անցյալից ներկայով ապագա տանող պատմական շղթայի դասերի յուրացում:

  • Խնդիրներ

Ա. Ամենօրյա քաղաքական տեղեկույթում կողմնորոշվելու հմտության ձևավորում յուրաքանչյուր սովորողի մոտ;

Բ. Սովորողների համագործակցային հմտությունների ձևավորում;

Գ. Ուսումնական գործընթացում օտար լեզուների պարբերական օգտագործում;

Դ. Քաղաքագիտական և ճարտասանական հնարքների իմացություն ու կիրառում տարբեր սոցիալական և էթնիկական հանրույթներում;

Ե. Կրթական ինքնավարության սկզբունքների և մեթոդների համընդհանուր կիրառում ներդասարանային ու արտադասարանային հարաբերություններում:

  • Դասավանդման հիմնական մեթոդները

Ա. Դերային խաղ;

Բ. Դասախոսություն, այդ թվում` արտակրթահամալիրային մասնագետի;

Գ. Բանավեճ, այդ թվում` արտակրթահամալիրային հարթակներում;

Դ. Ճարտասանական որոգայթների ամենդասյա կիրառում;

Ե. Հետազոտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն;

Զ. Ինքնագնահատում:

  • Ուսումնական գործի կազմակերպման ձևերը

Ա. Ֆիզիկական միջավայրում

Ա 1. Կրթահամալիրի տարածքում բացօթյա (սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին);

Ա 2. Արտակրթահամալիրային տարածքում բացօթյա;

Ա 3. Կրթահամալիրի շենքային տարածքում` դասասենյակ, գրադարան, դահլիճ, վերնատուն;

Ա 4. Արտակրթահամալիրային շենքային տարածքում` այլ կրթական հաստատություն, գիտահետազոտական ինստիտուտ, թանգարան, պատկերասրահ, թատրոն, կինոթատրոն:

Բ. Վիրտուալ միջավայրում

Բ 1. Անհատական և խմբային հեռավար ուսուցում;

Բ 2. Առցանց դասախոսություն;

Բ 3. Առցանց քննարկում:

  • Գնահատում

Ամսական թվանշանային 10 բալանոց գնահատման բերվող կրեդիտային համակարգի կիրառում:

 Առաջընթաց դերային խաղում – 6 կրեդիտ;

 Հարցադրումներ դասախոսության ժամանակ – 1-3 կրեդիտ;

 Բանավիճային ակտիվություն – 2-4 կրեդիտ;

 Ճարտասանական որոգայթների հաղթահարում – 3-5 կրեդիտ;

 Հետազոտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն – 6-9 կրեդիտ;

  Ինքնագնահատման հիմնավորում – 2-5 կրեդիտ:

 2 կրեդիտը հավասար է թվանշանային 10 բալանոց գնահատման 1 բալի:

Սովորողն իրավունք ունի փոխել ամսական թվանշանը մինչև ուսումնական տարվա ավարտը:   

  • Բովանդակություն

Ա. Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան (1 ժամ);

Բ. Քաղաքագիտության մեթոդները (2 ժամ);

Գ. Քաղաքագիտության կատեգորիաները և գործառույթները (2 ժամ);

Դ. Քաղաքական ուսմունքների պատմությունից (3 ժամ);

Ե. Հիմնական քաղաքագիտական դպրոցները (2 ժամ);

Զ. Քաղաքական իշխանություն (2 ժամ);

Է. Հասարակության քաղաքական համակարգը (2 ժամ);

Ը. Պետության առաջացումը, նրա էությունը, կառուցվածքը և գործառույթները (2 ժամ);

Թ. Քաղաքական կառավարման և պետական կառուցվածքի ձևերը (1 ժամ);

Ժ. Ժամանակակից պետության զարգացման միտումները (2 ժամ);

ԺԱ. Քաղաքական վարչակարգերը և նրանց կայունության ու զարգացման հնարավորությունների պատուհանը (2 ժամ);

ԺԲ. Քաղաքացիական հասարակություն և իրավական պետություն (2 ժամ);

ԺԳ. Արդիականութան հիմնական գաղափարախոսությունները և նրանց ապագան (2 ժամ);

ԺԴ. Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր (2 ժամ);

ԺԵ. Հասարակության քաղաքական մշակույթը և նրա այլասերման վտանգները (2 ժամ);

ԺԶ. Անհատը և քաղաքականությունը. քաղաքական լիդերություն և քաղաքական գորշություն (3 ժամ);

ԺԷ. Համաշխարհային քաղաքականությունը և միջազգային հարաբերությունները (2 ժամ):

Պարզաբանում. Բոլոր թեմաների ուսումնասիրության ժամանակ առաջնային պլանում հայոց պատմության բովանդակությունն է և մեր հանրապետության արդի իրողությունները:

22.08.2020                ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s