9-րդ դասարան

 Սեպտեմբեր

 1. Համեմատիր հայ ժողովրդի արևելյան և արևմտյան հատվածների ազատագրական պայքարը 20-րդ դարասկզբին – 7 գնահատանիշ;
 2. Նկարագրիր աշխարհում տիրող քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը 20-րդ դարասկզբին – 8 գնահատանիշ;
 3. Բնութագրիր 20-րդ դարասկզբի որևէ պետական, ռազմական կամ մշակութային գործչի գործունեությունը – 8 գնահատանիշ;
 4. Կազմիր առաջին աշխարհամարտի պատճառների վարկանիշային աղյուսակ – 6 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքն առաջին աշխարհամարտի մեղավորների մասին – 7 գնահատանիշ;
 6. Սահմանիր առաջին աշխարհամարտի կարևորագույն հասկացությունները – 7 գնահատանիշ;
 7. Տարբերակիր առաջին աշխարհամարտի երևույթները, իրադարձությունները և փաստերը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Հոկտեմբեր

 1. Համեմատիր 1918-1920 թվականների և 2020 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերի ռազմա-քաղաքական իրավիճակները – 9 գնահատանիշ;
 2. Նկարագրիր հայոց առաջին հանրապետությունում տիրող քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը – 8 գնահատանիշ;
 3. Բնութագրիր հայոց առաջին հանրապետության որևէ պետական, ռազմական կամ մշակութային գործչի գործունեությունը – 8 գնահատանիշ;
 4. Կազմիր Հայոց ցեղասպանության պատճառների վարկանիշային աղյուսակ – 7 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքը Հայոց ցեղասպանության մեղավորների մասին – 7 գնահատանիշ;
 6. Սահմանիր հայոց առաջին հանրապետության իրականությունն արտացոլող կարևորագույն հասկացությունները  – 8 գնահատանիշ;
 7. Տարբերակիր առաջին աշխարհամարտի տարիների հայկական ինքնապաշտպանությանն առնչվող երևույթները, իրադարձությունները և փաստերը – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները կարող են տրվել գրավոր կամ ձայնագրությամբ:

08.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Նոյեմբեր

 1. Թվարկիր հայկական առաջին հանրապետության դասերը (պատասխանը հարկ է հիմնավորել)– 9 գնահատանիշ;
 2. Բնութագրիր հայկական առաջին հանրապետության որևէ ռազմական, քաղաքական կամ մշակութային գործչի– 8 գնահատանիշ;
 3. Վերլուծիր Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրականությունը– 9 գնահատանիշ;
 4. Շարադրիր քո կարծիքն ամբողջատիրության մասին – 7 գնահատանիշ;
 5. Սահմանիր Խորհրդային Հայաստանի իրականությունն արտացոլող առանցքային հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 6. Վերլուծիր ամբողջատիրական գաղափարախոսությունները– 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

31.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Դեկտեմբեր

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայ ժողովրդի պայքարն ամբողջատիրության դեմ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Վերլուծիր «Պատերազմ» երևույթը – 9 գնահատանիշ;
 3. Շարադրիր երկրորդ աշխարհամարտի հերոսի և հակահերոսի համեմատական բնութագիրը – 9 գնահատանիշ;
 4. Սահմանիր երկրորդ աշխարհամարտի իրականությունն արտացոլող առանցքային հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 5. Համեմատիր գյուղացու կամ քաղաքացու սոցիալական վիճակը հայոց առաջին հանրապետությունում և Խորհրդային Հայաստանում – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

30.11.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Փետրվար

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Պատերազմի վարման կատարելագործումը 20-րդ դարում և 21-րդ դարի առաջին քսանամյակում» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Թվարկիր և վերլուծիր «Սառը պատերազմի» հետևանքները, որոնք դրսևորվեցին ԽՍՀՄ-ում և ԱՄՆ-ում – 9 գնահատանիշ; 
 3. Ապացուցիր կամ հերքիր այն տեսակետը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո «Սառը պատերազմը» անխուսափելի էր – 8 գնահատանիշ;
 4. Սահմանիր «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և հիմնավորիր այն – 7 գնահատանիշ;
 5. Համեմատիր Խորհրդային Հայաստանի բնակչության կյանքը երկրորդ աշխարհամարտի և «Սառը պատերազմի» տարիներին – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

28.01.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

                                                              Շուշան Փաշինյան   

  Մարտ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական հեղափոխություններ. երևույթ և բնութագիր» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Թվարկիր 20-րդ դարավարտի հայոց ազգային-ազատագրական պայքարի առանձնահատկությունները և նախնական արդյունքները: Թվարկմանդ բովանդակությունը հիմնավորիր – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Ազգային-ազատագրական պայքար» հասկացությունը և հիմնավորիր այն – 7 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր հայոց երրորդ հանրապետության պատմության շրջափուլերը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

25.02.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

    Ապրիլ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայոց պետության ներկան ու ապագան. մարտահրավերներ և հնարավորություններ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը Homo sapiens-ի քաղաքակրթության ներկայի և ապագայի մասին – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Մարդկային քաղաքակրթություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություն – 8 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր մարդկության պատմության երեք դարերը (մեկը մեր դարն է, իսկ մյուսների ընտրությունը Ձերն է) – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

01.04.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

 

    Մայիս

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական Սփյուռք. վերլուծական ուրվագիծ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը վերջին հարյուրամյակի հայկական մշակույթի մասին – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություն – 8 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր Հայկական Սփյուռքի երեք դարերը (մեկը մեր դարն է, իսկ մյուսների ընտրությունը Ձերն է) – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող թեմայի համատեքստում:

27.04.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s