Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ

                  (մանկավարժական աֆորիզմներ)

 1. Գիտելիքն իրականության որևէ բաղկացուցչի համարժեք արտացոլումն է անհատի բանականությունում և կարողության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 2. Կարողությունն անհատի մտային, հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական գործողություն կատարելու պատրաստականությունն է և հմտության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 3. Հմտությունը կարողության բարձրագույն աստիճանն է, ցանկացած իրավիճակում այն իրացնելու անհատի համապարփակ հնարավորությունը և կրթության նպատակին հասնելու համապիտանի միջոցը;
 4. Կրթության նպատակն անհատի հնարավորինս բարձր ազգային և սոցիալական արդյունավետությունն է հանուն ապագայամետ պետության;
 5. Գնահատումն անհատի կենսագործունեությունն ուղղորդելու գործառույթ է իրականացնում և ունի վերաբերմունքային, խոսքային ու թվային դրսևորումներ;
 6. Սովորողի գնահատումը դեպի կրթության նպատակի իրականացումն ուղղորդող գործողությունների համակարգ է և գիտելիքների ձեռքբերմանն ու կարողությունների ամրակայմանը, այսինքն` հմտությունների ձևավորմանը, նպաստող միջոց;
 7. Սովորողների ուսումնական հնարավորությունները եռաստիճան են` միջինից ցածր, միջին, միջինից բարձր, հետևաբար իրատեսակն է գիտելիքների և հմտությունների դրսևորման եռաստիճան գնահատում, որի թվային համարժեքներն են` 1. 4-5, 2. 6-7, 3. 8-9;
 8. Գիտելիքի յուրացման եռաստիճան դրսևորումներն են` վերարտադրություն, նոր գիտելիքի ստեղծում, գիտելիքների համակարգի ստեղծում;
 9. Հմտության եռաստիճան դրսևորումներն են` հիշելու հմտություն, տարբերակելու հմտություն, հիմնավորելու հմտություն;
 10. Մայրենիի եռաստիճանը` բառապաշարի հարստացում, շարադրության կամ գրական բնույթի այլ տեքստի հեղինակում, բառաստեղծում;
 11. Գրականության եռաստիճանը` գրական տեքստի բովանդակության ներկայացում, նաև` անգիր պոեզիա, ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը հեղինակի ստեղծագործությունների համատեքստում (վերլուծություն), բացահայտել ուսումնասիրվող հեղինակի տեղը հայ և համաշխարհային գրականության համատեքստում;
 12. Օտար լեզուների եռաստիճանը` նվազագույն բառապաշարի և քերականական կառուցվածքի իմացություն, տեքստի կազմում, հաղորդակցություն լեզվակրի հետ;
 13. Մաթեմատիկայի եռաստիճանը` վարժության լուծում, պարզ խնդրի լուծում, բարդ խնդրի լուծում;
 14. Բնագիտական եռաստիճանը` փորձի վերարտադրություն, տրված նախապայմաններով փորձի իրականացում, տրված արդյունքով փորձի արդյունավետ կատարում;
 15. Հասարակագիտական եռաստիճանը` առանցքային հասկացությունների, երևույթների, կարևորագույն իրադարձությունների, մեծ անհատների համառոտ կենսագրության իմացություն; իրադարձությունների և պատմական անհատների գործունեւոթյան վերլուծություն; հասկացությունների սահմանումների հեղինակում, երևույթների, իրադարձությունների, սոցիալական խմբերի և անհատների գործունեության մասին սեփական տեսակետների հիմնավորում:

Ծանոթություններ. 1. Եռաստիճան համակարգի առաջին աստիճանը պարտադիր է բոլոր սովորողների համար; 2. «Նոր գիտելիք» կամ «Գիտելիքների համակարգի ստեղծումը» պետք է հասկանալ ոչ թե որպես հայտնագործություն, այլ նորություն կոնկրետ տարիքի  սովորողների համար; 3. Բացառիկը հայտնագործության գնահատականն է, օժտված սովորողների համար հնարավոր չորրորդ աստիճանը:

26.04.2021                ©               Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s