Պատմություն (10-րդ դասարան, այլընտրանքային ծրագիր, լրամշակված տարբերակ)

 1. Իրավիճակի նկարագրություն

Արժևորելով պետությունը որպես ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձև և նրա հարատև առաջընթացի անփոխարինելի գործիք,  վերջին պարտության գլխավոր պատճառներից մեկը համարելով պետության նկատմամբ հասարակության տարբեր շերտերի անհամարժեք վերաբերմունքը, կարևորելով պատանիների արժեհամակարգի վերնամասում «Պետություն» արժեքի ամրակայումը, հաշվի առնելով հանրակրթական առարկաների ծրագրերում կատարվող փոփոխությունների հարացույցը, հարկ ենք համարում ներկայացնել սույն այլընտրանքային, փորձարարական ծրագիրը, որի իրականացմանը ներառվելու են նաև այլ մասնագետներ, իսկ ուսումնական ձեռնարկը գրվելու է բոլոր շահառուների, առաջին հերթին` սովորողների, մասնակցությամբ:

Շարունակել կարդալ

Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ

                  (մանկավարժական աֆորիզմներ)

 1. Գիտելիքն իրականության որևէ բաղկացուցչի համարժեք արտացոլումն է անհատի բանականությունում և կարողության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 2. Կարողությունն անհատի մտային, հոգևոր, բարոյական և ֆիզիկական գործողություն կատարելու պատրաստականությունն է և հմտության ձևավորման համապիտանի միջոցը;
 3. Հմտությունը կարողության բարձրագույն աստիճանն է, ցանկացած իրավիճակում այն իրացնելու անհատի համապարփակ հնարավորությունը և կրթության նպատակին հասնելու համապիտանի միջոցը;
 4. Կրթության նպատակն անհատի հնարավորինս բարձր ազգային և սոցիալական արդյունավետությունն է հանուն ապագայամետ պետության;
 5. Գնահատումն անհատի կենսագործունեությունն ուղղորդելու գործառույթ է իրականացնում և ունի վերաբերմունքային, խոսքային ու թվային դրսևորումներ;
 6. Սովորողի գնահատումը դեպի կրթության նպատակի իրականացումն ուղղորդող գործողությունների համակարգ է և գիտելիքների ձեռքբերմանն ու կարողությունների ամրակայմանը, այսինքն` հմտությունների ձևավորմանը, նպաստող միջոց;
 7. Սովորողների ուսումնական հնարավորությունները եռաստիճան են` միջինից ցածր, միջին, միջինից բարձր, հետևաբար իրատեսակն է գիտելիքների և հմտությունների դրսևորման եռաստիճան գնահատում, որի թվային համարժեքներն են` 1. 4-5, 2. 6-7, 3. 8-9;
 8. Գիտելիքի յուրացման եռաստիճան դրսևորումներն են` վերարտադրություն, նոր գիտելիքի ստեղծում, գիտելիքների համակարգի ստեղծում;
 9. Հմտության եռաստիճան դրսևորումներն են` հիշելու հմտություն, տարբերակելու հմտություն, հիմնավորելու հմտություն;
 10. Մայրենիի եռաստիճանը` բառապաշարի հարստացում, շարադրության կամ գրական բնույթի այլ տեքստի հեղինակում, բառաստեղծում;
 11. Գրականության եռաստիճանը` գրական տեքստի բովանդակության ներկայացում, նաև` անգիր պոեզիա, ուսումնասիրվող ստեղծագործությունը հեղինակի ստեղծագործությունների համատեքստում (վերլուծություն), բացահայտել ուսումնասիրվող հեղինակի տեղը հայ և համաշխարհային գրականության համատեքստում;
 12. Օտար լեզուների եռաստիճանը` նվազագույն բառապաշարի և քերականական կառուցվածքի իմացություն, տեքստի կազմում, հաղորդակցություն լեզվակրի հետ;
 13. Մաթեմատիկայի եռաստիճանը` վարժության լուծում, պարզ խնդրի լուծում, բարդ խնդրի լուծում;
 14. Բնագիտական եռաստիճանը` փորձի վերարտադրություն, տրված նախապայմաններով փորձի իրականացում, տրված արդյունքով փորձի արդյունավետ կատարում;
 15. Հասարակագիտական եռաստիճանը` առանցքային հասկացությունների, երևույթների, կարևորագույն իրադարձությունների, մեծ անհատների համառոտ կենսագրության իմացություն; իրադարձությունների և պատմական անհատների գործունեւոթյան վերլուծություն; հասկացությունների սահմանումների հեղինակում, երևույթների, իրադարձությունների, սոցիալական խմբերի և անհատների գործունեության մասին սեփական տեսակետների հիմնավորում:

Ծանոթություններ. 1. Եռաստիճան համակարգի առաջին աստիճանը պարտադիր է բոլոր սովորողների համար; 2. «Նոր գիտելիք» կամ «Գիտելիքների համակարգի ստեղծումը» պետք է հասկանալ ոչ թե որպես հայտնագործություն, այլ նորություն կոնկրետ տարիքի  սովորողների համար; 3. Բացառիկը հայտնագործության գնահատականն է, օժտված սովորողների համար հնարավոր չորրորդ աստիճանը:

26.04.2021                ©               Աշոտ Տիգրանյան

Ազատվելով հիվանդության ճիրաններից

                (ապրիլյան հաշվետվություն)

 1. «Ինքնակրթություն» նախագծի անհոգնել իրականացում;
 2. Հերթական ուսումնական ճամփորդությունը «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի շրջանակներում. Ֆիոլետովո, մոլոկանների համայնք;
 3. «Իրականություն» ակումբի համահիմնադիրների կազմի, հանդիպումների պարբերականության և քննարկման առաջին թեմայի` «Համակարգ», ճշգրտում;
 4. Նախագծային գործունեության հանրայնացում` Առցանց հավաք «Գագարին» նախագծի դպրոցների հասարակագետ մանկավարժների խմբի հետ, «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի շրջանակում արտագնա պարապմունք Դվինում, Պատմության վերակառուցում. Վանի թագավորություն, Հանդիպում Աշոտ Տիգրանյանի հետ, Մարդկությունը` հեղափոխությունների շրջապտույտում, Նիցշե և միֆեր Ղարաբաղի մասին, Պատմության վերակառուցում. Վանի թագավորություն — 2, Գուրգեն Յանիկյան. մտորումներ;
 5. Մանկավարժական հոդվածի` «Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ», հեղինակում;
 6. 2021-2022 ուստարվա նախապատրաստություն` 6-րդ դասարանի «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային ծրագրի քննարկման մեկնարկ բոլոր դպրոց-պարտեզների ղեկավարների և միջին դպրոցի ղեկավարի հետ; 9-11-րդ դասարանների «Պատմություն» առարկայի նոր ծրագրերի ստեղծման գործում համապատասխան դասարաններ փոխադրվող սովորողների աշխատանքային խմբերի ներառում;
 7. «Պատմության վերակառուցում» նախագծի ներկայացում հյուսիսային և հարավային դպրոց-պարտեզներում, աշխատանքային նոր խմբերի ձևավորում;
 8. «Պատմության դասագրքերի էջերից այն կողմ» հաղորդաշարի նոր հաղորդման ձայնագրում:

26.04.2021               ©                  Աշոտ Տիգրանյան

Ինքնակրթություն

                          2021-ի ապրիլ

Վիճել մեծությունների հետ կարելի է և պետք է, եթե դու քո գիտելիքների, փորձի, մտորումների և ընդհանրացումների հիման վրա կարող ես այլ բան առաջարկել:

  Եթե մարդը ծնվել է բացառիկ նախասահմանմամբ, չի պատկանում ինքն իրեն: Նա պատկանում է այդ նախասահմանմանը:

                           Հոդվածներ

Քաղաքական

Շարունակել կարդալ

Մարտյան հաշվետվություն

 1. Պարտադիր հանրակրթությանը անբացակա ներկայություն առաջադրանքների նոր փաթեթով և դասարանների առանձնահատկությունների շեշտադրմամբ;
 2. «Իրականություն» ակումբի մեկնարկ (նպատակների և բովանդակության մասին հայտարարությունը համահիմնադիրները մշակում են և կհրապարակեն մինչև գարնան առաջին ամսվա ավարտը);
 3. Ակտիվ մասնակցություն հասարակագիտական ստուգատեսին (այս ոլորտում իրականացրածի մասնակի դրսևորումները` Հանդիպում պրոֆեսոր Ներսիսյանի հետ, Հանդիպում քաղաքագետ Բենիամին Մաթևոսյանի հետ, Հանդիպում Ալեքսան Հակոբյանի հետ, Ապրիլի 15. Վերադարձ Ուրարտու, Ուրարտուի ու հայերի ծագման վերականգնումը, Քաղաքական մտորումներ. մաս 1, Հայրենագիտության արտագնա պարապմունքը Աշնակ գյուղում, Թալինում և Դաշտադեմում);
 4. Ուշադրության բևեռացում «Գնահատում» հիմնախնդրի վրա;
 5. Մարտի 22-28 ի անհատական պլանի բազմաբովանդակ իրականացում:
 6. Ինքնակրթության բովանդակության հետևողական հարստացում և շահառուների որակական աճ:

24.03.2021                    ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Անհատական աշխատանքային պլան

                        (22-28.03.2021)

 1. Գնահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգի նախագծի ձևակերպում «Գնահատման համակարգ» հոդվածում շարադրված սկզբունքների համաձայն;
 2. «Ես և իմ Հայրենիքը» դասընթացի «Ես և իմ Հայրենիքի էթնիկական գույները» թեմայի շրջանակներում այցելություններ ազգային փոքրամասնությունների բնակավայրեր;
 3. «Ինքնակրթություն» նախագծի շահառուների ցանցի ընդլայնում;
 4. Մասնակցություն կրթահամալիրի օրացույցով նախատեսված պարտադիր բաղադրիչների իրականացմանը:

16.03.2021                        ©             Աշոտ Տիգրանյան

Ինքնակրթություն

                          2021-ի մարտ

Եթե դուք ցանկանում եք, որ Ձեր կյանքը լինի երջանիկ, պետք է գամված լինեք նպատակին, այլ ոչ թե իրերին:

  Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի երկմտել իր կոչման շուրջ և ժամանակ առ ժամանակ շեղվել նրանից: Միակ բանը, որ չի կարելի անել, կոչումը մոռանալն է:

                           Հոդվածներ

Քաղաքական

Շարունակել կարդալ

Փետրվարյան հաշվետվություն

 1. Կազմեցի գնահատման վերաբերյալ իմ գրավոր տեսակետների համահավաքը և հեղինակեցի դրա ներածականը;
 2. Շարունակում եմ կատարելագործել առաջադրանքների համակարգը և համապատասխան պարզաբանումները. «Ես և իմ Հայրենիքը» (Արևմտյան դպրոց-պարտեզ, 5-1  դասարան), «Պատմություն» (Միջին դպրոց,8-2 դասարան), «Պատմություն» (Ավագ դպրոց, 9-1 դասարան), «Պատմություն» (11-րդ դասարան);
 3. Կարևորում եմ իմ կրթական գործունեության որոշ ուղղությունները լուսաբանող հրապարակումները կրթահամալիրի կայքում`  Հանդիպում «Հայաստանի երիտասարդ եզդիների ասոցիացիայի» նախագահ Սաիդ Ավդալյանի հետ, Կիսափակ հանդիպում, Ո՞րն է մեր առաքելությունը, 5-րդ դասարանցիները մասնագետների հետ հանդիպումների մասին, Տարբերվողը` Աշոտ Տիգրանյան, «Ես և իմ հայրենիքը» դասընթացի շրջանակում ևս մեկ հետաքրքիր հանդիպում, Ժողովրդավարություն 
 4. Ավարտեցինք քաղաքագիտական նոր ակումբի համահիմնադիրների խմբի ձևավորումը;
 5. Սկսեցի «Սյունիք» նախագծի առաջին փուլի նախապատրաստական շրջանը;
 6. Շարունակեցի հարստացնել իմ բազմաշահառու Ինքնակրթության բովանդակությունը և կառուցվածքը:

25.02.2021                     ©           Աշոտ Տիգրանյան

Գնահատման համակարգ

                         (տարբերակներ)

Գնահատման երեք կիրառված տարբերակներից` թվանշանային, խոսքային և վերաբերմունքային, ես գերադասում եմ վերջինը, հատկապես նրա գլխավոր բաղկացուցիչը` նախագծային գործունեությունը: Բայց գնահատման նկատմամբ ձևավորված սոցիալ-մշակութային իրողությունը թելադրում է անցումային քայլաշարի անհրաժեշտությունը:

    Ներկայացնում եմ այս հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված իմ հոդվածների և առարկայական հեղինակային ծրագրերի մի մասը: Ծրագրերը ներկայացվում են ամբողջությամբ, քանզի գնահատման բաժինը էութենապես կընկալվի միայն հեղինակային մոտեցման համակարգի համատեքստում:

Շարունակել կարդալ

Ինքնակրթություն

                          2021-ի փետրվար

Որոշ գործերի մեծությունը ոչ այնքան նրանց չափերում է, ինչքան իր ժամանակին արվելու մեջ:

  Հաջողությունը դեռ վերջակետ չէ, անհաջողությունը դեռ վերջը չէ; միակ բանը, որ նշանակություն ունի պայքարը շարունակելու խիզախությունն է:

                           Հոդվածներ

Քաղաքական

Շարունակել կարդալ