Ավատատիրություն. աշխարհ և Հայաստան (7-2 դասարանի առարկայական ծրագիր)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

 Ներառական սովորողներ Տիգրան Բրուտյանը և Գագիկ Ոսկանյանը (լսողական խնդիրներ ունեն) վեցերորդ դասարանում ապահովել են առարկայական ծրագրի յուրացումը (Տիգրանը 5 գնահատանիշով, Գագիկը՝ 7): Նոր ուսումնական տարում ևս նրանք կկարողանան միջին մակարդակով յուրացնել առարկայական ծրագիրը:

Մնացած սովորողները բաժանվում են երկու խմբի:

Հետազոտական-ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերած սովորողները կազմում են առաջին խումբը, չնայած էականորեն տարբերվում են արդյունքի հասնելու նրանց ուղիները: Այդ խմբում են Առուստամյան Արշակը (աշխատամոլություն), Բրուտյան Հրաչյան (բնածին շնորհ), Հովակիմյան Վիգենը (միջինից բարձր ուսումնական ներուժ և աշխատասիրություն), Մանուչարյան Վահանը (միջինից բարձր ուսումնական ներուժ և աշխատասիրություն), Սաֆարյան Գայանեն (աշխատասիրություն): Երկրորդ խմբում են այն սովորողները՝ Ալոյան Դավիթ, Արշակյան Հայկ, Բաբայան Վռամ, Բոյաջյան Սիմոն, Գրիգորյան Գրիգոր Գրիգորյան Նարեկ, Թաթոյան Վաչե Կարապետյան Էլեն, Համբարձումյան Գայանե, Հովհաննիսյան Գևորգ, Հովսեփյան Անահիտ, Ղալամքարյան Լևոն, Ղալամքարյան Հրաչ, Մովսիսյան Ռուբեն, Նահապետյան Էրիկա, Պապիկյան Մուշեղ, Պողոսյան Ջանո, ովքեր բավարարվել են դրական գնահատանիշի միջինից ցածր շեմով:

 

Նպատակներ`

 1. Անցյալին անդրադառնալը դարձնել ներկան բացատրելու միջոց;
 2. Առաջին խմբի նախագծային կամ հետազոտական գործունեությունը դարձնել ամենօրյա;
 3. Հասնել երկրորդ խմբի սովորողների մի մասի ներառմանն առաջին խմբի գործունեության ոլորտ:

Խնդիրներ`

 1. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության դրդապատճառների բազմազանեցում;
 2. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացում;
 3. Երկրորդ խմբի սովորողների ուսումնական կարողությունների՝ տեքստի վերարտադրություն, նկարագրություն, համեմատություն, սահմանում, թվարկում, փաստարկում, ձևավորում;
 4. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի ներդաշնակ զարգացման համար պայմանների ապահովում;
 5. Բովանդակության և մոտեցման այլընտրանքի մշտական ապահովում;
 6. Գնահատման արդարացիություն` «սովորողի առաջընթացի գնահատում» մեթոդի հիման վրա;
 7. Ինքնակրթության կարևորում;
 8. Փոխուսուցման կարողությունների ձևավորում;
 9. Խմբային ստեղծագործական աշխատանք իրականացնելու կարողությունների զարգացում:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Ավատատիրության ձևավորումը և հաստատումն աշխարհում և Հայաստանում – 4 ժամ
 2. Ավատատիրությունը և քրիստոնեական եկեղեցին աշխարհում և Հայաստանում– 4 ժամ
 3. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական շրջանը. ավատատիրությունը և պայքարըն անկախության պահպանման համար – 4 ժամ
 4. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմներ. համեմատական բնութագիր և արդյունքներ– 4 ժամ
 5. Եվրոպայի վաղ միջնադարը. Բյուզանդական կայսրությունը և նրա հարևանները – 4 ժամ
 6. Հայաստանը կայսրությունների դեմ պայքարում – 4 ժամ
 7. Հայկական մշակույթի Ոսկեդարը և դրա հետևանքները – 4 ժամ
 8. Բագրատունյաց Հայաստանի գոյամարտը. ավատատիրությունն ընդդեմ պետության – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Եվրոպայի զարգացած միջնադարը. քաղաքակրթությունների բախում և քրիստենեկան եկեղեցու պառակտում – 4 ժամ
 11. Քոչվորները և հայկական քաղաքակրթությունը. հազարամյա անկման առաջին փուլը – 4 ժամ
 12. Կիլիկյան Հայաստան. հայկական խաչմերուկի հերթական վերելքն ու անկումը – 4 ժամ
 13. Հայկական մշակույթը X-XIV դարերում. նետահարված թռիչք – 4 ժամ
 14. Եվրոպական միջնադարի մայրամուտը. կայսրությունից դեպի կայսրություն – 4 ժամ
 15. Արևելքի երկրները միջնադարում. Ավատատիրական օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 16. Նոր Եվրոպան և հնացող Հայաստանը. եվրոպական դրամատիրության սաղմնավորումը և հայկական քաղաքակրթության շարունակվող անկման երկրորդ փուլը– 4 ժամ
 17. Ամփոփիչ քննարկումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 

Գնահատում (10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), բանավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), բանավոր (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Պատմության վերակառուցում – 6-8 բալ

Ամսվա վերջում բոլոր բալերի գումարը բաժանվում է 4-ի: Արդյունքը նշանակվում է որպես ամսական գնահատական: Եթե արդյունքը գերազանցում է 10 գնահատանիշը, սովորողն իրավունք ունի հավելյալ բալերն օգտագործել այլ ամսվա գնահատանիշը փոխելու նպատակով կամ առաջարկել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ (մեկ ամսվա ընթացքում 13-ից ավելի բալ հավաքելու դեպքում):

 

Ավատատիրություն. առանցքային հասկացություններ, օրինաչափություններ, առանձնահատկություններ, իրադարձություններ, անհատներ (առարկայական ծրագիր 7-1 դասարանի համար)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

 

Դասարանի սովորողները կոգնիտիվ և կրեատիվ որակների հաշվառմամբ, ինչպես նաև 2017-2018 ուստարում իրականացրած ուսումնական գործունեության արդյունքում բաժանվում են երեք խմբի: Առաջին խումբ՝ Արզումանյան Ալինա, Գոմցյան Կարինե, Հարությունյան Հարություն, Ջանիկյան Արթենի, Փաշինյան Շուշան, Խադիշյան Կարեն, Օհանջանյան Մոնիկա: Երկրորդ խումբ՝ Այվազյան Տիգրան, Ավետիսյան Սևակ, Բաղդասարյան Նորա, Զաքարյան Արտյոմ, Թադևոսյան Սամվել, Մկրտչյան Մառա, Մուրադյան Գոռ, Սահակյան Սաթենիկ: Երրորդ խումբ՝ Ասլանյան Անի, Մնացականյան Էրիկ, Պամպեքեան Թիլա, Ստեփանյան Գարեգին, Տեր-Պետրոսյան Վահան:

Ներառական սովորող Տեր-Թորոսյան Գևորգը ուղեկցող մասնագետի, ավագ եղբոր և իմ օգնությամբ մշտապես գտնվել է կրթական գործընթացի հունում ու հասել է լավ արդյունքի: Նոր ուսումնական տարում էլ այդ աշխատանքը կշարունակվի:

Անցումը մի խմբիբ մյուսը, հատկապես՝ երկրորդից առաջին, իմ մանկավարժական գործունեության նպատակներից մեկն է:

Ծրագրային նպատակները, խնդիրները ձևակերպված են սովորողների երեք խմբերի իրողության հաշվառմամբ: Բնականաբար, առաջադրանքների համակարգը ևս իր հիմքում ունենալու է այդ փաստը, բայց ոչ որպես քարացած իրականություն:

 

Նպատակներ՝

 

 1. Ամրակայել սովորողների հետաքրքրությունն իրականության (անցյալի և ներկայի) նկատմամբ;
 2. Առաջին խմբի սովորղները կարողանան միարժեք սահմանել հասկացությունները և օրինաչափություները, տարբերակել և վերլուծել առանձնահատկությունների տեսակները, մեկնաբանել իրադարձությունները, գնահատել անհատների դերի պատմության մեջ (ընդհանրապես և կոնկրետ պատմական դեմքի);
 3. Երկրորդ խմբի սովորողները կարողանան հասկանալ հասկացությունները և օրինաչափությունները, շարադրել իրադարձությունների ընթացքն ու անհատների դերը դրանում;
 4. Երրորդ խմբի սովորողները կարողանան համառոտ ներկայացնել (գրավոր և բանավոր) ուսւոմնասիրվող թեման:

 

Խնդիրներ`

 1. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական կարողությունների զարգացում;
 2. Առաջին խմբի սովորողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում;
 3. Երկրորդ խմբի սովորողների ուսումնական կարողությունների զարգացում;
 4. Երրորդ խմբի սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի սղմերի հասունացում;
 5. Բովանդակության և մոտեցման այլընտրանքի մշտական ապահովում;
 6. Գնահատման արդարացիություն` «սովորողի առաջընթացի գնահատում» մեթոդի հիման վրա;
 7. Սովորողների իմացական գործունեության համակարգում ինքնակրթության գործոնի ներառում;
 8. Փոխուսուցման կարողությունների ձևավորում:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 

 1. Ավատատիրություն և քրիստոնեություն. գաղափարախոսական հակադրություն և սոցիալական դաշինք – 4 ժամ
 2. Քրիստոնյա Արշակունիների կառավարումը. հանճարներ, տականքներ և ձախողման գործոններ – 4 ժամ
 3. Վարդանանք և Վահանանք. իրականություն ու պատմական դասեր – 4 ժամ
 4. Բյուզանդական կայսրությունը և իր հարևանները. կայսրությունների կյանքի օրինաչափություններն ու բյուզանդական առանձնահատկությունները – 4 ժամ
 5. Հայաստանը VI-IX դարերում. հայերը և հարևանները; անկախության վերականգնման գործոնները – 4 ժամ
 6. Հայկական մշակույթը Ոսկեդարից դեպի Վերածնունդ – 4 ժամ
 7. Բագրատունյաց Հայաստան. ավատատիրական օրինաչափությունների հայկական առանձնահատկությունները և նորից անհատի դերի մասին – 4 ժամ
 8. Եվրոպական զարգացած միջնադարը. խաչակիրներ, հերետիկոսներ, քրիստոնեական եկեղեցու պառակտումը և գիտության կապանքները – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Քոչվորները և Հայաստանը. քաղաքակրթական փոխազդեցություն – 4 ժամ
 11. Կիլիկյան Հայստանի ֆենոմենը – 4 ժամ
 12. Հայկական ձախողված Վերածնունդը և X-XIV դարերի մշակութային իրականությունը – 4 ժամ
 13. Միջնադարի եվրոպական մայրամուտը – 4 ժամ
 14. Միջնադարյան Արևելք. Հնդկաստան, Չինաստան, Կորեա, Ճապոնիա, Վիետնամ – 4 ժամ
 15. Հայաստանը ուշ միջնադարում. հազարամյակներին համարժեք համապարփակ անկում (պատճառներ և դասեր) – 4 ժամ
 16. Նոր Եվրոպա. Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա և կապիտալի նախնական կուտակում – 4 ժամ
 17. Ամփոփիչ քննարկումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 

Գնահատում (ամսական, 10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), բանավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), բանավոր (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Ստեղծագործական աշխատանք – 4-6 բալ

Եթե սովորողը գերազանցում է 10 բալի սահմանը, ապա նա իրավունք ունի իր դասընկերոջը փոխանցել 1-2 բալ (փոխուսուցման պայմանով), հավելելել 1-2 բալ այլ ամսվա գնահատման նիշի վրա, ստանալ գիտահանրամատչելի ամսագիր (1 բալը՝ 1 համար), առաջարկել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ (1 բալը՝ 1 օր):

 

Հետազոտական և ստեղծագործական աշխատանքների թեմաներ՝

«Ավատատիրություն. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ», «Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում. իրականություն և առասպելներ», «Քրիստոսի պատգամները և միջնադարյան քրիստոնեական եկեղեցին», «Արշակ II և Պապ արքաները համաշխարհային պատմության համատեքստում», «Վարդանանց և Վահանանց պատերազմների համեմատական բնութագիրը», «Բյուզանդական կայսրություն», «Հայերը և Կայսրությունները VI-IX դարերում», «Հայոց գիրը»,            «Մեսրոպ Մաշտոց», «Մաշտոցի աշակերտները», «Բագրատունիներ. տաղանդներ և թերամիտներ», «Խաչակրաց արշավանքներ», «Հերետիկոսներ»,                «Միջնադարի նշանավոր անհատները», «Թյուրքական տարրի արմատաձգումը Հայկական լեռաշխարհում», «Հայ-մոնղոլական հարաբերությունները միջնադարում», «Հայկական պետականությունը Կիլիկիայում», «Հայկական Վերածնունդ», «Հարյուրամյա պատերազմ», «Միջնադարյան Արևելք», «Եվրոպական Վերածնունդ», «Աշխարհագրական հայտնագործություններ. եվրոպական գաղութատիրության սկզբնավորումը», «Ռեֆորմացիա»

Սովորողներն իրավունք ունեն ձևակերպել համապատասխան ենթաթեմաները և աշխատել այդ սահմաններում:

Առարկայական ծրագիր 9-2 դասարանի համար «Անցյալի ու ներկայի դասերը ներկայի և ապագայի համար» (Հայաստանը և աշխարհը 1914-2019 թվականներին)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

 

Հիմք ընդունելով ստորև շարադրված նպատակները և դրանց իրականացման ճանապարհին անհրաժեշտ լուծելիք խնդիրները, ինչպես նաև իրատեսորեն գնահատելով կրթական հաստատության և իմ անհատական դերը քաղաքացու ձևավորման գործում, հաշվի առնելով դասարանի սովորողների 2018 թվականի մայիսին արձանագրած արդյունքները՝ կարողությունների և հմտությունների դրսևորման տեսանկյունից, սովորողների երկու՝ ընդգծված տարբերվող խմբերի գոյությունը փաստ է:

Սովորողների առաջին խումբը՝ Արզումանյան Տիգրան, Բարխուդարյան Գոռ, Բարսեղյան Արամ, Երիցյան Էդուարդ, Տեր-Թորոսյան Դավիթ, ունի կայունացող արժեքային համակարգ և բանավոր խոսքի առաջին աստիճանի հմտություն (առաջին աստիճանը հանրակրթական մակարդակի հմտություն է), իսկ երկրորդ խմբի սովորողների՝ Աբգարյան Էլեն, Ադամյան Վանիկ, Առաքելյան Գոռ, Գևորգյան Աստղիկ, Գույումճյան Էտուար, Իսախանյան Աննա, Կարապետյան Ազատ, Համբարձումյան Արթուր, Հովսեփյան Մարկ, Պամպեքեան Հարոլդ, Մադաթյան Թագուհի, Խաչատրյան Նարինե, բանավոր խոսքի ուսումնական կարողությունը կամ ձևավորված չէ, կամ չի հասել հմտության մակարդակի (Աբգարյան Էլեն, Ադամյան Վանիկ, Իսախանյան Աննա, Կարապետյան Ազատ):

Երկրորդ խմբի սովորողների արժեքային համակարգը հեղհեղուկ է կամ գտնվում է լատենտային վիճակում:    Ներառական սովորող Զաքարյան Լյուդվիգն ունի ուղեկցող մասնագետ, ով նրա հետ աշխատում է անհատական ծրագրով:

 

Դասավանդման նպատակները՝

 1. ՀՀ քաղաքացու ձևավորման առաջին փուլի ավարտ` կայուն արժեքային համակարգով, իրատես, սկզբունքային անհատի կայացում;
 2. Ավարտական քննության հաջող (յուրաքանչյուր սովորողի կարողությունների և հմտությունների համարժեք դրսևորում) հանձնում:

 

Դասավանդման խնդիրները՝

 

 1. Սովորողների կամքի և նպատակասլացության ամրակայում;
 2. Մտային առանցքային կարողությունների` սահմանելու, համեմատելու, նկարագրելու, վերլուծելու, հետազոտելու, ապացուցելու, զարգացում (երկրորդ խմբի սովորողների մոտ) և հմտությունների գործնական կիրառում (առաջին խմբի սովորողների մոտ);
 3. Սովորողի բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն:

 

Մանկավարժական մոտեցումները՝

 

 1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
 2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
 3. Նախագծային ուսուցում;
 4. Բանավեճի և սադրանքի մեթոդների ամենդասյա կիրառում;
 5. Թվային միջոցները լոկ աշխատանքային գործիք;
 6. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողների կարողությունների զարգացման ու հմտությունների ամրակայման խթան;
 7. Քննության գերարժևորման կամ թերարժևորման բացառում:

Ուսումնական միջավայրը՝


 1. Ֆիզիկական միջավայր (դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ);
  2. Վիրտուալ միջավայր (կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ միջոցներ):

 

Ուսուցման կազմակերպումը՝

 

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք
 3. Դաս-քննարկում;
 4. Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;
 5. Ինտերակտիվ դաս;
 6. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 7. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 8. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 9. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս:

 

Առարկայի բովանդակությունը՝

 

 1. Առաջին աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հայերի մասնակցությունը, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 2. Ցեղասպանություն և ինքնապաշտպանության. պատճառներ, ընթացք, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 3. Հայոց առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը. մեկնաբանությունների բախում, դասեր և պատմական զուգահեռներ – 4 ժամ
 4. Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը. ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրներ, դասեր – 4 ժամ
 5. Ամբողջատիրություն. ակունքները, հիմնարար գաղափարները, դրսևորման առանձնահատկությունները, հարատև վտանգը, այդ երևույթի դեմ պայքարի ուղղությունները – 4 ժամ
 6. Հայ ժողովրդի պայքարն ամբողջատիրության դեմ – 4 ժամ
 7. Երկրորդ աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հայերի մասնակցությունը, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 8. Երրորդ աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի և նոր հանրապետության պատմության հիմնական շրջափուլերը և դրվագները. դասեր և տեսլական – 4 ժամ
 11. Մարդկային արդի քաղաքակրթությունը. ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ – 4 ժամ
 12. Հայկական հեղափոխության ֆենոմենը – 4 ժամ
 13. Հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի համատեքստում – 4 ժամ
 14. Հայկական սփյուռք. ծավալման ընթացքը, հիմնախնդիրները, հեռանկարները և դասերը – 4 ժամ
 15. Նախաքննական կրկնության ամփոփում – 8 ժամ

 

Նախաքննական կրկնությունը կազմակերպվում է նոր թեմաների ուսումնասիրմանը զուգահեռ, սկսած հոկտեմբեր ամսից:

 

 Գնահատում՝

 

 • Դասարանական առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-4 միավոր
 • Դասարանական առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 • Տնային առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-3 միավոր
 • Տնային առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 • Թարգմանական աշխատանք – 1-2 միավոր (1 էջը Arial Unicode14 ձևաչափով)
 • Հետազոտական աշխատանք – 4-8 միավոր (կարևորվում են բովանդակությունը, առաջին հերթին` սեփական կարծիքի դրսևորումները, օգտագործված աղբյուրների քանակը և որակը, օգտագործված օտար լեզուների քանակը և կիրառման մակարդակը)
 • Նախագծային աշխատանք – 4-8 միավոր
 • Նախաքննական առաջադրանքների կատարում – 1-5 միավոր
 • Ամսվա վերջում հավաքած միավորների քանակը բաժանվում Է 4-ի վրա և ստացված արդյունքը նշանակվում է որպես տվյալ ամսվա գնահատական:

«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (8-3 դասարան)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

Ավարտված ուսումնական տարվա արդյունքներով առկա է հետևյալ առարկայական իրականությունը՝ դասարանի սովորողները, բացի՝ Աբրոյան Էրիկից (ներառական սովորող), բաժանվում են երկու խմբի: Առաջինը՝ Գրիգորյան Վահե, Խաչատրյան Արշիլ, Հարությունյան Դավիթ, Միկաիլ Մարկ, Մկրտչյան Հայկ, Վարդումյան Նանե, Ղարիբյան Դավիթ, Մկրտչյան Էլեն, Նուրջանյան Մանե, Շահնազարյան Դավիթ, Մալյանց Արմեն, գտնվում է հմտությունների ձևավորման ճանապարհին, իսկ երկրորդը՝ Ավագյան Աստղիկ, Երիմյան Լիլիկ, Թադևոսյան Ռուբեն, Հովհաննիսյան Վահե, Մանուկյան Ռոբերտ, Նալպանտեան Վիթալի, Սահակյան Լևոն, Պողոսյան Դավիթ, Հաջյան Արմեն, կարողությունների ամրակայման: Բնականաբար, երկրորդ խմբում սովորողների քանակի կրճատումը նոր ուսումնական տարվա իմ նպատակներից մեկն է: Էրիկի ծնողի հետ համագործակցության մակարդակի շնորհիվ սովորողը կաշխատի իր անհատական առաջադրանքային փաթեթով:

Դասավանդման նպատակներ՝           

 1. Պատմական երևույթների և իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 2. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 3. Հասկացությունների սահմանում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 4. Պատմական օրինաչափությունների, նրանց դրսևորման առանձնահատկությունների իմացություն:

Դասավանդման խնդիրներ՝

 1. Հարց ձևակերպելու, հարցին կոնկրետ պատասխանելու, տեսակետ հայտնելու և պաշտպանելու, իրականության բաղկացուցիչների փոխազդեցության ընթացքը հետազոտելու կարողությունների զարգացում ու հմտությունների ձևավորում;
 2. Գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման գործընթացի անընդհատության ապահովմանը միտված կամքի կայունացում;
 3. Մտային գործունեության ոլորտում սովորողի համագործակցային կարողությունների և հմտությունների ամրակայում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն;
 5. Անցյալի գիտական և գեղարվեստական վերակառուցման իրականացում;
 6. Սովորողի նախաձեռնողականության խթանում;
 7. Սովորողների օժտվածության բացահայտում, զարգացում և հանրայնացում:

 

Մանկավարժական մոտեցումներ`
1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
3. Նախագծային ուսուցում;
4. Թվային միջոցներն աշխատանքային գործիք;
5. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողի կարողությունների զարգացման և հմտությունների ձևավորման ամենօրյա խթան;

 1. Սադրանքի մեթոդի ակտիվ կիրառում:

Ուսումնական միջավայր`
1. Ֆիզիկական միջավայր (դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ);
2. Վիրտուալ միջավայր (կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ տարածքներ):

Ուսուցման կազմակերպումը`

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք
 3. Դաս-քննարկում;
 4. Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;
 5. Ինտերակտիվ դաս;
 6. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 7. Սովորողը որպես լիարժեք դասավանդող;
 8. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 9. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 10. Համատեղ դաս այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;
 11. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս;
 12. Պատմական վերակառուցման դաս;
 13. Դաս-շնորհանդես;
 14. Արշավային դաս:

Կապն այլ դասընթացների հետ
Մշակույթի (լայն իմաստով) պատմությունը դասավանդվելու է մյուս առարկաների ու դասընթացների մասնագետների հետ համատեղ:

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Անցյալի իրականության առանցքային երևույթներից հեղափոխության և ազատագրական պայքարի նախադրյալները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները – 4 ժամ
 2. Եվրոպական հեղափոխություններ. համեմատական բնութագիր – 4 ժամ
 3. Հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումները XVIII դարում — 4 ժամ
 4. Անհատի դերը պատմության մեջ XVII-XIX դարերի քաղաքական և ազգային գործիչների օրինակով – 4 ժամ
 5. Ավանդական հասարակություն. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 6. XIX դարի առաջին կես. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 7. XVII դարից մինչև XIX դարի կեսերի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 8. Հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի երկրորդ կեսին – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի մեկնարկը – 4 ժամ
 11. Հայկական հարցը. անցյալ, ներկա, ապագա – 4 ժամ
 12. Ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը – 4 ժամ
 13. Հայոց ազատագրական պայքարը XIX դարի կեսին և XX դարի սկզբին. իրականություն և դասեր – 4 ժամ
 14. Գաղափարախոսություններ և կուսակցություններ. աշխարհ և Հայաստան – 4 ժամ
 15. XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 16. Հայկական գաղթավայրերը նոր շրջանում – 4 ժամ
 17. Տարեվերջյան ամփոփումներ և ամառային նախագծերի ձևակերպումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 ՈՒսումնահետազոտական աշխատանքների թեմաներ՝

 1. Հայոց ազատագրական պայքարը XVII դարի II կեսից մինչև XX դարի սկիզբը (համառոտ ակնարկ);
 2. Հայկական պետության վերականգնումը XVIII դարում;
 3. Հայկական իրականության լուսավորիչներ;
 4. Ֆիդայական պայքար. նպատակներ, արդյունքներ և դասեր;
 5. XIX դարում և XX դարի սկզբին հայերի հարաբերությունները հարևան էթնոսների հետ;
 6. Հեղափոխություն. տեսություն և գործնական իրականացում;
 7. Եվրոպական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 8. Ասիական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 9. Կուսակցությունները գաղափարակիցների կազմակերպման բարձրագույն աստիճան. նախադրյալներ, գաղափարախոսություններ, իրականություն;
 10. Հայկական կուսակցություններ. առանձնահատկություններ և գործունեության դասեր;
 11. Դրամատիրական համակարգի ձևավորումը և զարգացումը;
 12. Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում;
 13. Միջպետական հարաբերությունները նոր ժամանակներում;
 14. Անհատի դերը պատմության մեջ;
 15. Դեպի աշխարհամարտ տանող ճանապարհը:

 

Ենթաթեմայի ձևակերպումը և այդ ուղղությամբ հետազոտական աշխատանք իրականացնելը սովորողի իրավունքն է:

 

 

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով ամիսը մեկ անգամ, հետևյալ բանաձևով` ԴՄ + Տ + ՀԱ + Թ = ամսական գնահատական, որտեղ ԴՄ-ն ամսվա դասարանական աշխատանքների (գնահատվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ դասի ավարտին 6 բալանոց համակարգով) միջին գնահատականն է; Տ-ն` տնային առաջադրանքների գնահատականը (դրվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 3 բալանոց համակարգով); ՀԱ-ն` հետազոտական աշխատանքների գնահատումը (5 բալանոց համակարգով); Թ-ն` թարգմանությունների գնահատումը (եվրոպական լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 1 բալ, այլ լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 3 բալ): Եթե ամսվա վերջին սովորողի հավաքած բալերը գերազանցում են 10-ը, ապա նա իրավունք ունի համադասարանցուն փոխանցել 1-2 բալ (նրա հետ անհատական խորհրդատվություն անցկացնելու պայմանով), 1-3 բալ գումարել իր այլ ամիսների բալերի քանակին, 2-4 բալի դիմաց պարգևատրվել անցյալի և ներկայի իրականությունն արտացոլող ամսագրերի նվազագույնը 5 օրինակով, 5-7 բալն օգտագործել իր առաջարկած բովանդակությամբ և երթուղով, գիշերակացով ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելու համար: