Առարկայական ծրագիր 9-3 դասարանի համար «Անցյալի ու ներկայի դասերը ներկայի և ապագայի համար» (Հայաստանը և աշխարհը 1914-2020 թվականներին)

Իրավիճակի նկարագրություն` 

Հիմք ընդունելով ստորև շարադրված նպատակները և դրանց իրականացման ճանապարհին անհրաժեշտաբար լուծելիք խնդիրները, ինչպես նաև իրատեսորեն գնահատելով կրթական հաստատության և իմ անհատական դերը քաղաքացու ձևավորման գործում, հաշվի առնելով դասարանի սովորողների 2018-2019 ուստարվա ավարտին արձանագրած արդյունքները` կարողությունների և հմտությունների դրսևորման տեսանկյունից, սովորողների երկու` էականորեն տարբերվող խմբերի գոյությունը փաստ է:

Սովորողների առաջին խումբը` Սահակյան Իլոնա, Մալյանց Արմեն, Մկրտչյան Հայկ, Միկաիլ Մարկ, Մկրտչյան Էլեն,Ավագյան Աստղիկ, Վարդումյան Նանե,Խաչատրյան Արշիլ, Գրիգորյան Վահե,Հայրիյան Սերգեյ, ունի կայունացող արժեքային համակարգ և բանավոր ու գրավոր խոսքի առաջին աստիճանի հմտություն (առաջին աստիճանը հանրակրթական մակարդակի հմտություն է), իսկ երկրորդ խմբի սովորողների` Երիմյան Լիլիկ, Հաջյան Արմեն, Ղարիբյան Դավիթ, Նալպանտեան Վիթալի, Նուրջանյան Մանե, Չավիկօգլու Արգիշտի, Բաղդիկյան Անահիտ,Գալստյան Սերգեյ, Գոգինյան Միլենա, արժեքային համակարգը հեղհեղուկ է կամ գտնվում է լատենտային վիճակում, իսկ բանավոր ու գրավոր խոսքի ուսումնական կարողությունը կամ ձևավորված չէ, կամ չի հասել հմտության մակարդակի:

 

Դասավանդման նպատակները`

 1. ՀՀ քաղաքացու ձևավորման առաջին փուլի ավարտ` կայուն արժեքային համակարգով, իրատես, սկզբունքային անհատի կայացում;
 2. Ավարտական քննության հաջող (յուրաքանչյուր սովորողի կարողությունների և հմտությունների համարժեք դրսևորում) հանձնում:

 

Դասավանդման խնդիրները`

 

 1. Սովորողների կամքի և նպատակասլացության ամրակայում;
 2. Մտային առանցքային կարողությունների` սահմանելու, համեմատելու, նկարագրելու, վերլուծելու, հետազոտելու, ապացուցելու, զարգացում (երկրորդ խմբի սովորողների մոտ) և հմտությունների գործնական կիրառում (առաջին խմբի սովորողների մոտ);
 3. Սովորողի բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն:

 

Մանկավարժական մոտեցումները`

 

 1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
 2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
 3. Նախագծային ուսուցում;
 4. Բանավեճի և սադրանքի մեթոդների ամենդասյա կիրառում;
 5. Թվային միջոցները լոկ աշխատանքային գործիք;
 6. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողների կարողությունների զարգացման ու հմտությունների ամրակայման խթան;
 7. Քննության գերարժևորման կամ թերարժևորման բացառում:

Ուսումնական միջավայրը`

 1. Ֆիզիկական միջավայր (դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ);
 2. Վիրտուալ միջավայր (կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ միջոցներ):

 

Ուսուցման կազմակերպումը`

 

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք;
 3. Համատեղ դաս իրականության այլ ոլորտի մասնագետի հետ;
 4. Ինտերակտիվ դաս;
 5. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 6. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 7. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 8. Սովորողը`դասավանդող;
 9. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 

 1. Առաջին աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հայերի մասնակցությունը, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 2. Ցեղասպանություն և ինքնապաշտպանության. պատճառներ, ընթացք, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 3. Հայոց առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը. մեկնաբանությունների բախում, դասեր և պատմական զուգահեռներ – 4 ժամ
 4. Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը. ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրներ, դասեր – 4 ժամ
 5. Ամբողջատիրություն. ակունքները, հիմնարար գաղափարները, դրսևորման առանձնահատկությունները, հարատև վտանգը, այդ երևույթի դեմ պայքարի ուղղությունները – 4 ժամ
 6. Հայ ժողովրդի պայքարն ամբողջատիրության դեմ – 4 ժամ
 7. Երկրորդ աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հայերի մասնակցությունը, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 8. Երրորդ աշխարհամարտ. պատճառներ, ընթացք, հետևանքներ, արդյունքներ, դասեր – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի և նոր հանրապետության պատմության հիմնական շրջափուլերը և դրվագները. դասեր և տեսլական – 4 ժամ
 11. Մարդկային արդի քաղաքակրթությունը. ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ – 4 ժամ
 12. Հայկական հեղափոխության ֆենոմենը – 4 ժամ
 13. Հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի համատեքստում – 4 ժամ
 14. Հայկական սփյուռք. ծավալման ընթացքը, հիմնախնդիրները, հեռանկարները և դասերը – 4 ժամ
 15. Նախաքննական կրկնության ամփոփում – 8 ժամ

 

Նախաքննական կրկնությունը կազմակերպվում է նոր թեմաների ուսումնասիրմանը զուգահեռ, սկսած նոյեմբերի առաջին շաբաթից:

 

 Գնահատում`

 

 • Դասարանական առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-4 միավոր
 • Դասարանական առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 • Տնային առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-3 միավոր
 • Տնային առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 • Թարգմանական աշխատանք – 1-2 միավոր (1 էջը Arial Unicode14 ձևաչափով)
 • Հետազոտական աշխատանք – 4-8 միավոր (կարևորվում են բովանդակությունը, առաջին հերթին` սեփական կարծիքի դրսևորումները, օգտագործված աղբյուրների քանակը և որակը, օգտագործված օտար լեզուների քանակը և կիրառման մակարդակը)
 • Նախագծային աշխատանք – 4-8 միավոր
 • Նախաքննական առաջադրանքների կատարում – 1-5 միավոր
 • Ամսվա վերջում հավաքած միավորների քանակը բաժանվում Է 4-ի վրա և ստացված արդյունքը նշանակվում է որպես տվյալ ամսվա գնահատական:

«Պատմություն» առարկայի ծրագիր (10-րդ դասարան)

Նպատակ`

Սովորողի արժեհամակարգում կայուն բարձր տեղ ապահովել երկու կառույցի` պետություն, ազգ, անհատականության մի տիպի` քաղաքացի, և անցյալի դասերի յուրացման հմտությանը:

Խնդիրներ`

 1. Սովորողների բանավիճային կարողությունների զարգացում;
 2. Հետազոտական հմտությունների ձևավորում սովորողների մտային համակարգում;
 3. Սովորողների կողմից օտար լեզուների հետևողական կիրառման ամրակայում;
 4. Տրամաբանության օրենքների գործնական իմացության դրսևորում սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքում;
 5. Նախագծային գործունեության իրականացում տարատարիք խմբերում;
 6. Սովորողների մոտ փոխուսուցման պատրաստակամության և պատրաստականության ամրագրում:

Ժամաքանակ` 68 ժամ

Օգտագործվող հիմնական մեթոդները` նախագծային աշխատանք, բանավեճ, փոխուսուցում, պատմության վերակառուցում:

Գնահատում` 10 բալանոց համակարգով: Նախագծային աշխատանք – 20-30%, մասնակցություն բանավեճերին – 10-20%, փոխուսուցում – 15-20%, պատմական հիմնախնդիրների, նրանց լուծումների, պատմական այլընտրանքի, օրինաչափությունների, հասկացությունների սահմանումների, ժամանակագրությունների բանավոր և գրավոր ներկայացում – 15-30%:

Բովանդակություն`

 1. Պատմության փուլաբաժանման քաղաքակրթական մոտեցումը – 1 ժամ
 2. Նախապատմական քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 3. Հայկական քաղաքակրթության ձևավորման պատմաաշխարհագրական պայմանները – 1 ժամ
 4. Նախնադարյան հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում – 1 ժամ
 5. Հայոց ծագումնաբանությունը – 2 ժամ
 6. Հին Արևելք – 9 ժամ
  • Արատտա, Կուտիական աշխարհակալություն, Հայասա – 2 ժամ
  • Հին Եգիպտոս, Շումեր, Աքքադ – 1 ժամ
  • Արևելյան Միջերկրականի երկրները – 1 ժամ
  • Հին Չինաստան և Հին Հնդկաստան – 1 ժամ
  • Խեթական պետությունը, Բաբելոնիան և Ասորեստանը – 1 ժամ
  • Էլամ և Աքեմենյան Իրան – 1 ժամ
  • Արարատյան թագավորություն – 1 ժամ
  • Երվանդական Հայաստան – 1 ժամ
 7. Հին Արևմուտք – 8 ժամ
  • Հունական քաղաքակրթությունը մինչհելլենիստական շրջանում – 2 ժամ
  • Հին Հռոմ` թագավորությունից հանրապետությունով դեպի պրինցիպատ – 2 ժամ
  • Հռոմեական կայսրություն – 1 ժամ
  • Հելլենիստական աշխարհ – 1 ժամ
  • Արտաշեսյան Հայաստան – 2 ժամ
 8. Չինաստանը և Հնդկաստանը հին աշխարհի ավարտին – 1 ժամ
 9. Հին քաղաքակրթությունների սոցիալական և մշակութային պատմությունը – 2 ժամ
 10. Հայկական մշակույթ. Արարատյան թագավորությունից մինչև հելլենիստական վերելք – 4 ժամ
  • Հայկական մշակույթը Ք.Ա. 9-3-րդ դարեր – 2 ժամ
  • Հայկական մշակույթը հելլենիզմի դարաշրջանում – 1 ժամ
  • Հայոց ազգային արժեհամակարգը և Հին Հայաստանի քաղաքակրթական նվաճումները – 1 ժամ
 11. Ամփոփում – 2 ժամ
 12. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության մինչքրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 13. Ձմեռային ճամբար
 14. Հայաստանը և քրիստոնեությունը – 1 ժամ
 15. Ավատատիրության հաստատումը Հայաստանում – 1 ժամ
 16. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական փուլը – 2 ժամ
 17. Եվրոպայի անցումը միջնադարյան քաղաքակրթության – 2 ժամ
 18. Հայկական պետականության նախարարական շրջանը – 3 ժամ
  • Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները – 1 ժամ
  • Հայաստանը 6-7-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Նախարարական համակարգն արաբական գերիշխանության շրջանում – 1 ժամ
 19. Հայաստանի Բագրատունյաց թագավորությունը – 2 ժամ
 20. Եվրոպան խաչակրաց արշավանքներից մինչև վաղ վերածնունդ – 3 ժամ
 21. Արևելքի և Ամերիկայի հասարակությունները – 6 ժամ
  • Հինդու քաղաքակրթությունը – 1 ժամ
  • Չինական միջնադար – 1 ժամ
  • Ճապոնիան միջանադարում – 1 ժամ
  • Իսլամական քաղաքակրթություն – 1 ժամ
  • Քոչվորական քաղաքակրթություններ – 1 ժամ
  • Մինչկոլումբոսյան Ամերիկայի քաղաքակրթությունները – 1 ժամ
 22. Հայաստանը 11-րդ դարի կեսերից մինչև 14-րդ դար – 2 ժամ
 23. Կիլիկյան Հայաստան – 2 ժամ
 24. Եվրոպական քաղաքակրթությունը նոր ժամանակների շեմին – 2 ժամ
 25. Հայոց քաղաքակրթությունը ուշ միջնադարում – 2 ժամ
 26. Միջնադարի հայկական մշակույթը – 6 ժամ
  • Մաշտոցյան գրեր – 1 ժամ
  • Հայ մշակույթի ոսկեդարը – 1 ժամ
  • Մշակութային ձեռքբերումները 6-8-րդ դարերում – 1 ժամ
  • Հայկական մշակույթը 10-14-րդ դարերում – 2 ժամ
  • Հայ մշակույթը «կորած» դարերում – 1 ժամ
 27. Ամփոփում – 2 ժամ
 28. Ամառային ճամբար

 

17-րդ դարասկզբից մինչև առաջին աշխարհամարտ. պատմական իրականության օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները (առարկայական ծրագիր 8-1 դասարանի համար)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

Ավարտված ուսումնական տարվա արդյունքներով առկա է հետևյալ առարկայական իրականությունը՝ դասարանի սովորողները, բացի՝ Տեր-Թորոսյան Գևորգից (ներառական սովորող), բաժանվում են երկու խմբի: Առաջինը՝ Գոմցյան Կարինե, Ջանիկյան Արթենի, Հարությունյան Հարություն, Խադիշյան Կարեն, Մկրտչյան Մառա, Սահակյան Սաթենիկ, Օհանջանյան Մոնիկա, Ազարյան Նարե, Այվազյան Տիգրան, Արզումանյան Ալինա, Բաղդասարյան Նորա, Պամպեքեան Թիլա, Ապիտոնյան Ալիս, Աշեղ Սամուէլ, գտնվում է ուսումնական հմտությունների ձևավորման ճանապարհին, իսկ երկրորդը՝ Ասլանյան Անի, Ավետիսյան Սևակ, Զաքարյան Արտյոմ, Մնացականյան Էրիկ, Մուրադյան Գոռ, Ստեփանյան Գարեգին, Վարդանյան Միքայել, Իսպիյան Դավիթ, Իսպիրյան Շահեն, ուսումնական կարողությունների ամրակայման: Բնականաբար, երկրորդ խմբում սովորողների քանակի կրճատումը նոր ուսումնական տարվա իմ նպատակներից մեկն է:

Դասավանդման նպատակներ՝           

 1. Պատմական երևույթների և իրադարձությունների պատճառահետևանքային կապերի բացահայտում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 2. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 3. Հասկացությունների սահմանում (սովորողների առաջին խմբի համար հասնել հմտության մակարդակի, իսկ ՝երկրորդ խմբի համար՝ կարողության մակարդակի);
 4. Պատմական օրինաչափությունների, նրանց դրսևորման առանձնահատկությունների իմացություն:

Դասավանդման խնդիրներ՝

 1. Հարց ձևակերպելու, հարցին կոնկրետ պատասխանելու, տեսակետ հայտնելու և պաշտպանելու, իրականության բաղկացուցիչների փոխազդեցության ընթացքը հետազոտելու կարողությունների զարգացում ու հմտությունների ձևավորում;
 2. Գիտելիքների յուրացման, կարողությունների և հմտությունների ձևավորման ու զարգացման գործընթացի անընդհատության ապահովմանը միտված կամքի կայունացում;
 3. Մտային գործունեության ոլորտում սովորողի համագործակցային կարողությունների և հմտությունների ամրակայում;
 4. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն;
 5. Անցյալի գիտական և գեղարվեստական վերակառուցման իրականացում;
 6. Սովորողի նախաձեռնողականության խթանում;
 7. Սովորողների օժտվածության բացահայտում, զարգացում և հանրայնացում:

 

Մանկավարժական մոտեցումներ`
1. Ուսումնական բովանդակության միակողմանիության բացառում;
2. Սովորողի անհատականությունը կրթական գործընթացի գործոն;
3. Նախագծային ուսուցում;
4. Թվային միջոցներն աշխատանքային գործիք;
5. Հումորը և ոչ ստանդարտ առաջադրանքները սովորողի կարողությունների զարգացման և հմտությունների ձևավորման ամենօրյա խթան;

 1. Սադրանքի մեթոդի ակտիվ կիրառում:

Ուսումնական միջավայր`
1. Ֆիզիկական միջավայր (դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ);
2. Վիրտուալ միջավայր (կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ տարածքներ):

Ուսուցման կազմակերպումը`

 1. Ուսումնական նյութի մեկնաբանություն;
 2. Բանավոր և գրավոր դասարանական աշխատանք
 3. Դաս-քննարկում;
 4. Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;
 5. Ինտերակտիվ դաս;
 6. Տարատարիք սովորողների համատեղ դաս;
 7. Սովորողը որպես լիարժեք դասավանդող;
 8. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 9. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
 10. Համատեղ դաս այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;
 11. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս;
 12. Պատմական վերակառուցման դաս;
 13. Դաս-շնորհանդես;
 14. Արշավային դաս:

Կապն այլ դասընթացների հետ
Մշակույթի (լայն իմաստով) պատմությունը դասավանդվելու է մյուս առարկաների ու դասընթացների մասնագետների հետ համատեղ:

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Անցյալի իրականության առանցքային երևույթներից հեղափոխության և ազատագրական պայքարի նախադրյալները և դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները – 4 ժամ
 2. Եվրոպական հեղափոխություններ. համեմատական բնութագիր – 4 ժամ
 3. Հայոց ազատագրական պայքարի դրսևորումները XVIII դարում — 4 ժամ
 4. Անհատի դերը պատմության մեջ XVII-XIX դարերի քաղաքական և ազգային գործիչների օրինակով – 4 ժամ
 5. Ավանդական հասարակություն. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 6. XIX դարի առաջին կես. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 7. XVII դարից մինչև XIX դարի կեսերի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 8. Հայերի սոցիալ-տնտեսական վիճակը XIX դարի երկրորդ կեսին – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի մեկնարկը – 4 ժամ
 11. Հայկական հարցը. անցյալ, ներկա, ապագա – 4 ժամ
 12. Ազգային հիմնախնդրի լուծման համաշխարհային փորձը – 4 ժամ
 13. Հայոց ազատագրական պայքարը XIX դարի կեսին և XX դարի սկզբին. իրականություն և դասեր – 4 ժամ
 14. Գաղափարախոսություններ և կուսակցություններ. աշխարհ և Հայաստան – 4 ժամ
 15. XIX դարի երկրորդ կեսի և XX դարի սկզբի մշակութային (նեղ իմաստով) իրականությունը. Հայաստան և աշխարհ – 4 ժամ
 16. Հայկական գաղթավայրերը նոր շրջանում – 4 ժամ
 17. Տարեվերջյան ամփոփումներ և ամառային նախագծերի ձևակերպումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 ՈՒսումնահետազոտական աշխատանքների թեմաներ՝

 1. Հայոց ազատագրական պայքարը XVII դարի II կեսից մինչև XX դարի սկիզբը (համառոտ ակնարկ);
 2. Հայկական պետության վերականգնումը XVIII դարում;
 3. Հայկական իրականության լուսավորիչներ;
 4. Ֆիդայական պայքար. նպատակներ, արդյունքներ և դասեր;
 5. XIX դարում և XX դարի սկզբին հայերի հարաբերությունները հարևան էթնոսների հետ;
 6. Հեղափոխություն. տեսություն և գործնական իրականացում;
 7. Եվրոպական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 8. Ասիական հեղափոխությունների համեմատական բնութագիրը;
 9. Կուսակցությունները գաղափարակիցների կազմակերպման բարձրագույն աստիճան. նախադրյալներ, գաղափարախոսություններ, իրականություն;
 10. Հայկական կուսակցություններ. առանձնահատկություններ և գործունեության դասեր;
 11. Դրամատիրական համակարգի ձևավորումը և զարգացումը;
 12. Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում;
 13. Միջպետական հարաբերությունները նոր ժամանակներում;
 14. Անհատի դերը պատմության մեջ;
 15. Դեպի աշխարհամարտ տանող ճանապարհը:

 

Ենթաթեմայի ձևակերպումը և այդ ուղղությամբ հետազոտական աշխատանք իրականացնելը սովորողի իրավունքն է:

 

 

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով ամիսը մեկ անգամ, հետևյալ բանաձևով` ԴՄ + Տ + ՀԱ + ՆԳ + Թ = ամսական գնահատական, որտեղ ԴՄ-ն ամսվա դասարանական աշխատանքների (գնահատվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ դասի ավարտին 6 բալանոց համակարգով) միջին գնահատականն է; Տ-ն` տնային առաջադրանքների գնահատականը (դրվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 5 բալանոց համակարգով); ՀԱ-ն` հետազոտական աշխատանքների գնահատումը (8 բալանոց համակարգով); ՆԳ-ն` նախագծային գործունեության գնահատումը (10 բալանոց համակարգով), Թ-ն` թարգմանությունների գնահատումը (եվրոպական լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 1 բալ, այլ լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 3 բալ): Եթե ամսվա վերջին սովորողի հավաքած բալերը գերազանցում են 10-ը, ապա նա իրավունք ունի համադասարանցուն փոխանցել 1-2 բալ (նրա հետ անհատական խորհրդատվություն անցկացնելու պայմանով), 1-3 բալ գումարել իր այլ ամիսների բալերի քանակին, 2-4 բալի դիմաց պարգևատրվել անցյալի և ներկայի իրականությունն արտացոլող ամսագրերի նվազագույնը 5 օրինակով, 5-7 բալն օգտագործել իր առաջարկած բովանդակությամբ և երթուղով, գիշերակացով ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելու համար:

 

Ավատատիրություն. աշխարհ և Հայաստան (7-2 դասարանի առարկայական ծրագիր)

Իրավիճակի նկարագրություն՝

Ավարտված ուսումնական տարվա արդյունքների և նոր ուսումնական տարում հաղթահարելի խնդիրների հաշվառմամբ սովորողները  բաժանվում են երկու խմբի:

Առաջին խումբ` Բաբայան Աբել, Բաբաջանյան Ռուզաննա, Կարապետյան Իռեն, Հակոբյան Հրանտ, Հովհաննիսյան Արսեն, Հովհաննիսյան Սեդա, Ղազարյան Հայկ, Մարջանյան Տիգրան, Սահրադյան Եվա, Սարգսյան Էդուարդ, Սիմոնյան Անժելինա, Վարդանյան Հասմիկ, Աղգաշյան Եվա:

Երկրորդ խումբ` Աղազարյան Դավիթ, Բաբաջանյան Արեն, Գրիգորյան Նարեկ, Մադաթյան Կարապետ, Միրզոյան Հակոբ, Սերոբյան Նարե, Սուքոյան Աշոտ, Աղվանյան Հասմիկ:

Ներառական սովորող Հակոբյան Վարսիկի ուսումնական գործընթացը կկազմակերպվի համապատասխան մասնագետի հետ մշակված անհատական պլանով:

 

Նպատակներ`

 1. Անցյալին անդրադառնալը դարձնել ներկան բացատրելու միջոց;
 2. Առաջին խմբի նախագծային կամ հետազոտական գործունեությունը դարձնել ամենօրյա;
 3. Հասնել երկրորդ խմբի սովորողների մի մասի ներառմանն առաջին խմբի գործունեության ոլորտ:

Խնդիրներ`

 1. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական գործունեության դրդապատճառների բազմազանեցում;
 2. Առաջին խմբի սովորողների հետազոտական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացում;
 3. Երկրորդ խմբի սովորողների ուսումնական կարողությունների՝ տեքստի վերարտադրություն, նկարագրություն, համեմատություն, սահմանում, թվարկում, փաստարկում, ձևավորում;
 4. Սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի ներդաշնակ զարգացման համար պայմանների ապահովում;
 5. Բովանդակության և մոտեցման այլընտրանքի մշտական ապահովում;
 6. Գնահատման արդարացիություն` «սովորողի առաջընթացի գնահատում» մեթոդի հիման վրա;
 7. Ինքնակրթության կարևորում;
 8. Փոխուսուցման կարողությունների ձևավորում;
 9. Խմբային ստեղծագործական աշխատանք իրականացնելու կարողությունների զարգացում:

 

Առարկայի բովանդակությունը`

 1. Ավատատիրության ձևավորումն ու հաստատումն աշխարհում և Հայաստանում – 4 ժամ
 2. Քրիստոնեական եկեղեցին աշխարհում և Հայաստանում– 4 ժամ
 3. Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորության քրիստոնեական շրջանը. պայքար անկախության պահպանման համար – 4 ժամ
 4. Վարդանանց և Վահանանց պատերազմներ. համեմատական բնութագիր և արդյունքներ– 4 ժամ
 5. Եվրոպայի վաղ միջնադարը. Բյուզանդական կայսրությունը և նրա հարևանները – 4 ժամ
 6. Հայաստանը կայսրությունների դեմ պայքարում – 4 ժամ
 7. Հայկական մշակույթի Ոսկեդարը և դրա անմիջական ու հեռահար հետևանքները – 4 ժամ
 8. Բագրատունյաց Հայաստանի գոյամարտը. ավատատիրությունն ընդդեմ պետության – 4 ժամ
 9. Ձմեռային ճամբար
 10. Եվրոպայի զարգացած միջնադարը. քաղաքակրթությունների բախում և քրիստոնեական եկեղեցու պառակտում – 4 ժամ
 11. Քոչվորները և հայկական քաղաքակրթությունը. հազարամյա անկման առաջին փուլը – 4 ժամ
 12. Կիլիկյան Հայաստան. հայկական խաչմերուկի հերթական վերելքն ու անկումը – 4 ժամ
 13. Հայկական մշակույթը X-XIV դարերում. նետահարված թռիչք – 4 ժամ
 14. Եվրոպական միջնադարի մայրամուտը. կայսրությունից դեպի կայսրություն – 4 ժամ
 15. Արևելքի երկրները միջնադարում. ավատատիրական օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ – 4 ժամ
 16. Նոր Եվրոպան և հնացող Հայաստանը. եվրոպական դրամատիրության սաղմնավորումը և հայկական քաղաքակրթության շարունակվող անկման երկրորդ փուլը– 4 ժամ
 17. Ամփոփիչ քննարկումներ – 4 ժամ
 18. Ամառային ճամբար

 

Գնահատում`

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), բանավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), բանավոր (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Պատմության վերակառուցում – 6-8 բալ

Ամսվա վերջում բոլոր բալերի գումարը բաժանվում է 4-ի: Արդյունքը նշանակվում է որպես ամսական գնահատական: Եթե արդյունքը գերազանցում է 10 գնահատանիշը, սովորողն իրավունք ունի հավելյալ բալերն օգտագործել այլ ամսվա գնահատանիշը փոխելու նպատակով կամ առաջարկել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ (մեկ ամսվա ընթացքում 13-ից ավելի բալ հավաքելու դեպքում):