Պատմություն

(դասընթացի ծրագիր 11-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Պատմական իրականության ահագնացող խեղաթյուրումները, պատմության դասերի` խմբային շահերից բխող մեկնաբանություններ տեղեկատվական մատչելիությունը, ուսումնական գործի կազմակերպման ձևերի անկանխատեսելի փոփոխականությունը պարտադրում են դասագործընթացի նպատակային և բովանդակային շեշտադրումների արդիականացում, որի փորձն էլ արվել է ներքոշարադրյալ տեքստում:  

Շարունակել կարդալ

Քաղաքագիտություն

(դասընթացի ծրագիր 11-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Արդի աշխարհում և հայաստանյան իրականությունում թափ հավաքող քաղաքական ու քաղաքականամերձ գործընթացները պարտադրում են պատանիներին զինել համապատասխան գիտելիքներով և հմտություններով դիմագրավելու անհատին, ազգին ու պետությանը նետված մարտահրավերներին, կատարելու իրենց քաղաքացիական առաքելությունը: Քաղաքագիտության բովանդակության յուրացումը և գործնական կիրառումը կօգնի սովորողներին կայունացնել ու հարստացնել իրենց արժեհամակարգը:

Շարունակել կարդալ

Պատմություն (առարկայական ծրագիր 9-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Ակնհայտ է, որ 2020-2021 ուսումնական տարում կրթական գործընթացի կազմակերպումն իրականացվելու է ֆիզիկական (գերադասելի է բացօթյա) և վիրտուալ իրականություններում: Դժվար է կանխատեսել, թե ես ու սովորողները ժամանակային ինչ համամասնությամբ կգտնվենք վերոհիշյալ իրականություններում: Ելնելով այդ իրողությունից առաջնային պլան է գալիս անհատականացված ուսուցումը և խմբային առաջադրանքները կորցնում են արդիականությունը (իհարկե խոսքը չի վերաբերում նախագծային գործունեությանը և հետազոտական աշխատանքներին):

Շարունակել կարդալ

Պատմություն (առարկայական ծրագիր 8-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Հաշվի առնելով ավարտված ուսումնական տարվա առցանց փուլում սովորողների ուսումնական ակտիվության նվազումը և 2020-2021 ուստարում առկա (ֆիզիկական միջավայրում) և առցանց կրթության զուգակցման անխուսափելիությունը, նրանց ժամանակային համամասնության անկանխատեսելիությունն ու այդ իրողություններից բխող մեթոդական շեշտադրումները` անհատ սովորողի հետ համագործակցային երկխոսություն, ընտանեկան դպրոցների մակարդակների հաշվառում, առաջադրանքների ձևակերպման խմբային տարբերակը կորցնում է իր արդիականությունը, չբացառելով նախագծային խմբային աշխատանքը:

Շարունակել կարդալ

Պատմություն (առարկայական ծրագրի նախագիծ 10-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Արժևորելով պետությունը որպես ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձև և նրա հարատև առաջընթացի անփոխարինելի գործիք, կարևորելով պատանիների արժեհամակարգի վերնամասում «Պետություն» արժեքի ամրակայումը, հաշվի առնելով հանրակրթական առարկաների ծրագրերում կատարվող փոփոխությունների հարացույցը, հարկ եմ համարում ներկայացնել սույն այլընտրանքային, փորձարարական ծրագիրը, որի իրականացմանը ներառվելու են նաև այլ մասնագետներ, իսկ ուսումնական ձեռնարկը գրվելու է բոլոր շահառուների, առաջին հերթին` սովորողների, մասնակցությամբ:

Շարունակել կարդալ