2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

           Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Պատմեք ժողովուրդների մեծ գաղթի մասին;
 2. Համեմատեք Հռոմեական կայսրության և Ալեքսանդրի Մակեդոնացու կայսրության կործանման պատճառները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Հայոց Աշխարհաժողովն անցյալի մնացուկ էր;
 4. Թվարկեք միջնադարյան հասարակության դասերը, աստիճանակարգությունը և պետական կառավարման մարմինները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 6-9

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-9

Վ/Ֆ «Ժողովուրդների մեծ գաղթը»

Վ/Ֆ «Հին Հռոմ. կայսրության ծաղկումը և անկումը»

 

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Պատմեք Պուատիեի ճակատամարտի մասին;
 2. Համեմատեք Հուստինիանոս և Կարլոս Մեծ կայսրերին;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Կարոլինգների օրոք տեղի ունեցավ վերածնունդ;
 4. Թվարկեք Բյուզանդական կայսրության ուժեղ և թույլ կողմերը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-18, 24-28

Պուատիեի ճակատամարտը

Հուստինիանոս Մեծ

Վ/Ֆ «Առասպելներ և ճշմարտություն Կարլոս Մեծի մասին»

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

              Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Պատմեք Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն դառնալու ընթացքի մասին;
 2. Համեմատեք «Հավատո հանգանակը» և Քրիստոսի լեռան քարոզը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ քրիստոնեական եկեղեցին ավատատիրական կարգերի նեցուկ էր;
 4. Թվարկեք քրիստոնեական եկեղեցու աստիճանակարգությունը Արևմուտքում և Արևելքում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-12

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-14

Հավատո հանգանակ

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Պատմեք Արշակավանի մասին;
 2. Վերլուծեք Աշտիշատի ժողովի որոշումները և կանոնները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ պարսկա-հռոմեական հաշտությունը (363 թվականի) «ամոթալի» է;
 4. Թվարկեք Արշակունյաց Հայաստանի հզորացման և անկման պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 13-21

Արշակավան

Աշտիշատի եկեղեցական ժողովներ

 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Պատմեք Ձիրավի ճակատամարտի մասին;
 2. Վերլուծեք Պապ թագավորի գործունեությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևորագույն դեր է խաղում պատմության մեջ;
 4. Թվարկեք հայոց Արշակունի արքաներին, նշելով նրանց կառավարման տարեթվերը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 21-28

Ձիրավի ճակատամարտը

Մեր մեծերը. Պապ թագավոր

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Պատմեք Վարդանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին;
 2. Վերլուծեք Վասակ Սյունու գործունեությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վարդանանց պատերազմը կրոնական պատերազմ է;
 4. Թվարկեք Վարդանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-37

Ձայն Արարատի – 64 Վարդանանց պատերազմ

Պատմաբանները Վասակ Սյունու դատաստանի առաջ

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Պատմեք Վահանանց զինված պայքարի ընթացքի մասին;
 2. Վերլուծեք Նվարսակի պայմանագրի բովանդակությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Վահանանց պատերազմը անկախության վերականգնման համար մղվող պատերազմ էր;
 4. Թվարկեք Վահանանց պատերազմի պատճառները և հետևանքները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 38-41

Վահանանց պատերազմի մարտավարությունը

Վահանանց պատերազմը

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Պատմեք VI դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք Հուստինիանոս Ա-ի քաղաքականությունը Հայաստանի և հայերի նկատմամբ;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ VI դարում Արևելյան Հայաստանի վիճակն ավելի ծանր էր, քան Արևմտյան Հայաստանի;
 4. Թվարկեք օտար տիրապետողների քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 42-46

Հուստինիանոս Ա

Հայ ժողովրդի ազատագրական ճակատամարտերը և ռազմական գործողությունները VI դարում և VII դարի սկզբներին

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Պատմեք VII դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք 652 թվականի հայ-արաբական պայմանագիրը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ (VII դարի հայ ռազմա-քաղաքական գործիչների օրինակով);
 4. Թվարկեք արաբների ռազմական հաջողությունների պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 47-51

Վարազ-Տիրոց Բ Բագրատունի

Թեոդորոս Ռշտունու գործունեությունը

 

 ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.11

 1. Պատմեք VIII դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Վերլուծեք արաբների հականախարարական քաղաքականությունը;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ պավլիկյան շարժումը սոցիալական շարժում է;
 4. Թվարկեք Հերթի աշխարհագրի պատճառները և հետևանքները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 52-58

Պավլիկյաններ

Պավլիկյան շարժում

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Պատմեք IX դարում Հայաստանում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձությունների մասին;
 2. Սահմանեք հայոց պատմության VI – IX դարերի իրականությունը բնութագրող 7 հասկացություններ;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հակաարաբական պայքարն արտացոլվել է «Սասնա ծռեր» էպոսում;
 4. Թվարկեք Հայաստանի ինքնավարության վերականգնման պատճառները: Պատասխանը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 58-62

Արմինիայի ապստամբություն (850-855)

Ձայն Արարատի-3 Սասնա ծռերի թաքնագիտությունը

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Պատմեք Մեսրոպ Մաշտոցի և նրա աշակերտների կյանքի քիչ հայտնի դրվագների մասին;
 2. Սահմանեք V-IX դարերի հայկական մշակույթին վերաբերող 5 կարևորագույն հասկացությունները;
 3. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը հանճար է;
 4. Համեմատեք V-IX դարերի հայ պատմիչների թողած ժառանգության բովանդակությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 63-69

Պարույր Սևակ. «Եվ այր մի` Մաշտոց անուն» (պոեմ)

Մովսես Խորենացի. «Ողբ»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Պատմեք V-IX դարերի հայկական արվեստի մասին;
 2. Սահմանեք V-IX դարերի հայկական իրականության կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Անանիա Շիրակացու և Հովհան Գ Օձնեցու կյանքն ու գործը;
 4. Վերլուծեք «Խաչքար» երևույթը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 69-74

Անանիա Շիրակացի

Մեր մեծերը. Հովհաննես Օձնեցի

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.12

 1. Պատմեք իսլամի առաջացման մասին;
 2. Սահմանեք իսլամի կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Արաբական խալիֆայությունը և Բյուզանդական կայսրությունը;
 4. Թվարկեք արաբական մշակույթի ձեռքբերումները և դրանց պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 101-105

Իսլամ. պատմությունը և բնույթը

Վ/Ֆ «Գիտությունը և իսլամը» (մաս I, մաս II)

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01-02.02.2018

 1. Պատմեք Հայաստանի անկախության վերականգնման ու ամրապնդման ընթացքի մասին;
 2. Սահմանեք IX-X դարերի հայոց պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հիմնավորեք հասկացությունների ընտրությունը;
 3. Համեմատեք Աշոտ I և Աշոտ II արքաներին ու նրանց ռազմաքաղաքական քայլերը;
 4. Թվարկեք Բագրատունյաց Հայաստանի ստեղծման պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-87

Բագրատունիներ

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության և պետական կառավարման համակարգի մասին;
 2. Բնութագրեք Գագիկ I շահնշահին;
 3. Համեմատեք Հովհաննես Դրասխանակերտցի և Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսներին;
 4. Վերլուծեք Անիի թագավորության կործանման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 88-101

Գագիկ Ա. Բագրատունյաց ամենազորեղ տիրակալը

Պետրոս Գետադարձ

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետ` 12-16.02

 1. Պատմեք քոչվորների դեմ հայ ժողովրդի մղած պայքարի մասին;
 2. Թվարկեք հայկական պետության վերականգնման փորձերի ձախողման պատճառները;
 3. Համեմատեք Բագրատունյաց Հայաստանը և Զաքարյանների իշխանապետությունը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական կիսաանկախ իշխանությունները ժողովրդի գոյատևման խնդիր էին լուծում:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-113

Ձայն Արարատի – 47. Զաքարյանների իշխանապետություն: Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

Մեր մեծերը. Զաքարյաններ

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Պատմեք քոչվորական կայսրությունների մասին;
 2. Թվարկեք քոչվորական կայսրությունների ստեղծման պատճառները;
 3. Համեմատեք Մոնղոլական և Օսմանյան կայսրությունները;
 4. Վերլուծեք անհատի դերը քոչվորական կայսրությունների պատմության մեջ:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 106-108

Փ/Ֆ «Մոնղոլական կայսրություն»

Փ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Պատմեք միջնադարյան Հնդկաստանի, Չինաստանի և Ճապոնիայի մասին;
 2. Թվարկեք միջնադարյան Հնդկաստամի, Չինաստանի և Ճապոնիայի մշակութային ձեռքբերումները;
 3. Համեմատեք միջնադարյան Հնդկաստանը, Չինաստանը և Ճապոնիան;
 4. Գրեք պատմվածք կամ հեքիաթ միջնադարյան Ճապոնիայի Ձեր հասակակցի մասին:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 109-119

Դաստիարակությունը և ուսուցումը Ճապոնիայում

Չինաստանի մշակույթը և արվեստը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Պատմեք XI-XIII դարերի հայկական Կիլիկիայի մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման պատճառները;
 3. Գրեք պատմվածք կամ ֆենտեզի XIII դարում Կիլիկիայի հայկական թագավորությունում ապրող Ձեր հասակակցի մեկ օրվա մասին;
 4. Վերլուծեք Լևոն Մեծագործի գործունեությունը:

 

Աղբյուրներ՝ Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 114-122

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Լևոն Բ Մեծագործ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք XIII-XIV դարերի հայկական Կիլիկիայի մասին;
 2. Թվարկեք Կիլիկիայում հայկական պետության կործանման պատճառները;
 3. Վերլուծեք հայ-մոնղոլական հարաբերությունները;
 4. Կազմեք Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124-132

Հեթում Ա

Ունիթորություն

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք խաչակրաց արշավանքների մասին
 2. Համեմատեք Սալահ ադ Դինին և խաչակրաց արշավանքների առաջնորդներին;
 3. Կազմեք խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Վերլուծեք «Երեխաների խաչակրաց արշավանք» երևույթը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 51-60

Մանուկների խաչակրաց արշավանքը

Փ/Ֆ «Ռիչարդ և Սալադին»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք միջնադարի մայրամուտի դարաշրջանում հասարակության կերպարանափոխման և ազգային պետությունների առաջացման մասին;
 2. Համեմատեք Ժակերիան և Ուոտ Թայլերի ապստամբությունը;
 3. Սահմանեք ազգային պետությունների առաջացման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 4. Թվարկեք ազգային պետությունների առաջացման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 72-81

«Ժակերիա» ապստամբությունը

Ուոտ Թայլերի ապստամբությունը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք Հարյուրամյա պատերազմի, Բյուզանդիայի անկման և ռուսական կենտրոնացված պետության ստեղծման մասին;
 2. Թվարկեք Օսմանյան կայսրության ստեղծման պատճառները;
 3. Բնութագրեք Իվան IV-ին;
 4. Սահմանեք միջնադարի վայրէջքի ժամանակաշրջանի 10 հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան. Էջ 82-98

Փ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

90 հետաքրքիր փաստ Իվան Ահեղի մասին

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի ամենանշանավոր գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Բնութագրեք Գրիգոր Մագիստրոսին;
 4. Համեմատեք V և X-XIV դարերի պատմիչներին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-143

Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունի

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ –ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների մասին;
 2. Թվարկեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործություների պատճառները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորեք);
 3. Համեմատեք Քրիստափոր Կոլումբոսին, Ֆերնան Կորտեսին և Պաչակուտի Յուպանկիին իրենց գործունեության ընթացքի ու արդյունքների տեսանկյունից;
 4. Սահմանեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124-130

Գ/Ֆ «Քրիստափոր Կոլումբոս: Հայտնագործությունների պատմություն»

Փ/Ֆ «Կոնկիստադորներ: Էռնանդո Կորտես»

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի մասին;
 2. Թվարկեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի նախադրյալներն ու հետևանքները;
 3. Համեմատեք հայկական և եվրոպական Վերածնունդները;
 4. Սահմանեք Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի հետ առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 131-140

Ուսումնական ֆիլմ «Վերածննդի դարաշրջանը»

Ուսումնական ֆիլմ «Ընդհանուր պատկերացում բողոքական Ռեֆորմացիայի մասին: Հակառեֆորմացիա»

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք Նիդերլանդական և Առաջին գիտական հեղափոխությունների մասին;
 2. Թվարկեք Երեսնամյա պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 3. Համեմատեք գիտության մակարդակը հին աշխարհում և միջնադարում;
 4. Սահմանեք Առաջին գիտական հեղափոխությանն առնչվող կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 141—149

XVI դարի նիդերլանդական հեղափոխությունը

Ի՞նչ է «գիտական հեղափոխությունը»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական իրադարձությունների մասին;
 2. Թվարկեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի աշխուժացման պատճառները;
 3. Համեմատեք Ամասիայի ևԿասրե-Շիրինի հաշտության պայմանագրերը;
 4. Սահմանեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայոց պատմության հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ՝Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

 Հայաստանի երրորդ բաժանում

Հայաստանի չորրորդ բաժանում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.05

 1. Պատմեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք XV-XVII դարի առաջին կեսի մշակութային նշանավոր գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Համեմատեք Գլաձորի և Տաթևի համալսարանները;
 4. Սահմանեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայկական մշակույթին առնչվող հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

Գլաձորի համալսարան. հայ միջնադարյան մտքի կենտրոն

Տաթևի համալսարանը, Հովհան Որոտնեցին և Գրիգոր Տաթևացին

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01- 09.09
1. Սահմանել «Մարդ» հասկացությունը և հիմնավորել սահմանումը;
2. Շարադրել մարդու առաջացման վարկածները;
3. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
4. Սահմանել «Տոհմ» և «Ցեղ» հասկացությունները;
5. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
6. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարիդարյան հուշարձանները:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6- րդ դասարան, էջ 18-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-13, 15-17

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Հայաստանի պատմություն. համառոտ տեղեկագիր

Հայկական լեռնաշխարհը քաղաքակրթության բնօրրան

Նախնադարյան հասարակություն

Քարի դարի դասերը
ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 13 – 16.09
1. Սահմանել «Դպրոց» և «Քննություն» հասկացությունները;
2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
Աղբյուրներ` Նախնադարյան մարդկանց մոլորակը

Բանավոր պատմությունը նախնադարյան ժամանակներում

Նախնադարյան հասարակություն
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 19 – 24.09
1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
2.Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները,որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք;
3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 70

Արվեստների առաջացումը նախնադարյան հասարակություններում

Նախնադարյան արվեստի աշխարհագրական բնութագիրը

Նախնադարյան մշակույթի համառոտ ակնարկ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26 – 30.09
1. Սահմանել «Հասարակություն» և «Ոսկեդար»հասկացությունները;
2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-22, 27-28

«Հասարակություն» հասկացությունը: Հասարակության հիմնական հատկանիշները
Հասարակություն և մարդ

Ոսկե դար

Երկրի պատմության ոսկե դարը

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Սահմանել «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Թվարկել արիական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ:

Աղբյուրներ`  Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-35

Հայաստանն արարչագործության և քաղաքակրթության բնօրրան

Հայ ազգի արիական ծագումը

Արիացիներ (Արիներ)

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Պատմել Արատտայի մասին;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է;
 3. Պատմել մ.թ.ա. 27-9 դդ.- ի հայկական պետությունների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 36-38

Հայերը — Արատտա

Արատտա` հայոց հնագույն պետականություն

Կուտիական աշխարհակալություն

Հայասա` հայոց հնագույն պետություն

Հիքսոսների արշավանքը

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Պատմել սեմական ենթաքաղաքակրթությունների մասին;
 2. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:

Աղբյուրներ`

Սեմական քաղաքակրթություն

Հին սեմական քաղաքակրթություններ

Բաբելոնի գաղտնիքը

Արիա-սեմական հակամարտություն

Արիական առաքելությամբ միավորենք առաքելության շուրջ

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Կազմել Հին Եգիպտոսի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Սահմանել Հին Եգիպտոսին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Համեմատել ցանկացած երկու փարավոնի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 –րդ դասարան, էջ 21-24

Մուլտֆիլմ. «Հին Եգիպտոս»

Հին Եգիպտոս. պատմության և հնագիտության արգելված թեմա

Սերիալ. «Թութանհամոն»

Խռովարար փարավոնը

Ձի լծած մարտակառքերով դեպի Եգիպտոս

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Կազմել Շումերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել Շումերին առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Թվարկել շումերական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Շարադրել շումերական էպոսի բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6–րդ դասարան, էջ 25

 Հայ Արարիչ

 Շումերական քաղաքակրթություն. նոր գաղտնիքներ

«Գիլգամեշ» դյուցազնավեպը

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Կազմել չինական քաղաքակրթության հնագույն և հին փուլերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել չինական քաղաքակրթությանն առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Թվարկել չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Բնութագրել Ցին Շի Հուանդիին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6–րդ դասարան, էջ 38-40

Չինական քաղաքակրթություն

Հին չինական առակներ

Ցզին Կէ

Չինական Մեծ Պարիսպ. բոլոր գաղտնիքները բացահայտված են

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Ներկայացնել Հայկ Նահապետի մասին պատմությունների տարբերակները;
 2. Բնութագրել Հայկ Նահապետին;
 3. Կազմել Հայկյանների ժամանակագրությունը;
 4. Նկարագրել Հայկի և Բելի ճակատամարտը: Գծել Ճակատամարտի սխեման;
 5. Թվարկել Հայկ Նահապետի դասերը /պատասխանը հիմնավորել/:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6–րդ դասարան, էջ 33, 35-36

Ասք Հայկ Նահապետի մասին

Հայկ և Բել

 Հայկական լեռնաշխարհը 12000 տարի առաջ

Հայոց արքայատոհմերի և արքաների ցանկ

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել գրի տեսակները և այն ստեղծող ժողովուրդներին (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է;
 3. Կատարել գործնական աշխատանք «Ով ավելի շատ գրատեսակ կօգտագործի» մրցակցային թեմայով:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 48-49

Մի քանի նկատառում գրի մասին

Գրի պատմություն

 Հին մարդկանց գաղտնագրված ուղերձը

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների արշավանքները և դրանց հետևանքները;
 2. Պատմել «Իլիական» և «Ոդիսական» պոեմների բովանդակությունը;
 3. Նկարագրել կրետե – միկենյան մշակույթը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 61 – 66

Հին Հունաստանի մշակույթը

«Ծովի ժողովուրդներ». ովքե՞ր են նրանք

Հոմերոսյան ժամանակաշրջան

Գ/Ֆ «Տրոյա»

Գ/Ֆ «Ոդիսևս»

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Սահմանել Արարատյան թագավորության պատմությանն առնչվող յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Արարատյան թագավորության ռազմա – քաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Արարատյան թագավորության որևէ քաղաք կամ տաճար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45 – 64

Ուրարտու

Վանի թագավորություն

Վանի թագավորությունը (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ)

Վանի հայկական թագավորություն

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Համեմատել Աթենքի ու Սպարտայի պետական կարգը, զինված ուժերը և երեխաների կրթությունը;
 2. Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 72 – 77

Հին Սպարտա

Սպարտայի վերելքն ու անկումը

Սպարտացիներ

Աթենք և Սպարտա.Կայսրությունների պատերազմ

Հին Հունաստան. երեխաների դաստիարակությունը

Ինչպես էին ապրում երեխաները Հին Հունաստանում

Երեխաների կյանքը Հին Հունաստանում

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Համեմատել դասական դարաշրջանի հունական մշակույթի բաղկացուցիչների զարգացման մակարդակը;
 2. Պատմել դասական դարաշրջանի Հունաստանի կրթության և գիտության մասին;
 3. Թվարկել օլիմպիական խաղերի առաջացման և արգելման պատճառները;
 4. Պատմել Սոֆոկլեսի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 84-88

Դասական դարաշրջանի մշակույթը

Ինչ էին սովորեցնում երեխաներին հին Հունաստանում (դասական դարաշրջան)

Սոֆոկլես (ստեղծագործությունները և իր մասին)

Սոֆոկլես (կենսագրություն)

Սոֆոկլես (հարցազրույց իր մասին)

Դասական դարաշրջանի հունական գիտությունը

Դաժան սպորտ: Հին Հունաստանի օլիմպիական խաղերը: Հին աշխարհի առեղծվածները

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել Արիստոտելին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 2. Պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու գործունեության մասին;
 3. Թվարկել Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության ստեղծման և կործանման պատճառները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 92-96

Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին

Ալեքսանդր Մակեդոնացին և Հայաստանը

Արիստոտելի մտքերից

Արիստոտելի 20 խորաթափանց ասույթները

Ալեքսանդր Մակեդոնացու կենսագրությունը

Փ/Ֆ «Ալեքսանդր Մակեդոնացի»

Արիստոտելի ոսկյա ասույթները

Փ/Ֆ «Արիստոտել»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Համեմատել Տիգրան Մեծի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհակալությունները;
 2. Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման ընթացքի մասին;
 3. Թվարկել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության առավելությունները և վտանգները հայ ժողովրդի համար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 88-101

Տիգրան Մեծ արքա

Տիգրան II-ի գահակալությունը: Հայաստանը աշխարհակալ տերություն

Վ/Ֆ «Տիգրան Մեծ»

Տիգրան Մեծ` հաջողակ թագավոր

Տիգրան Մեծի առասպելաբանական կերպարը

Ձայն Արարատի-26, Տիգրան Մեծ

Տեսաֆիլմ «Տիգրան Մեծ: Ճշմարտությունից և լեգենդից անդին…»

«Կայսրություն» հասկացությունը

Կայսրության սահմանումը և նրա կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Տիգրան II Մեծ

Փ/Ֆ «Տիգրանակերտի ճակատամարտը»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Պատմել պատրիկների և պլեբեյների պայքարի մասին;
 2. Համեմատել Հռոմի կառավարումը արքայական և հանրապետական ժամանակաշրջաններում;
 3. Պատմել Սպարտակի ապստամբության մասին;
 4. Ապացուցել, որ Հռոմում հանրապետական կարգի ճգնաժամն անհաղթահարելի էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 105-114, 120-124

Հին Հռոմ

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը Հին Հռոմում

Սպարտակի ապստամբությունը

Հին Հռոմ

Պատրիկներ և պլեբեյներ

Փ/Ֆ «1000 բառ Հին Հռոմի պատմության մասին»

Փ/Ֆ «Հին Հռոմը և նրա խորհրդավոր քաղաքները»

Փ/Ֆ «Սպարտակ. լեգենդի դիմակի տակ»

Գ/Ֆ «Սպարտակ»

Սերիալ «Սպարտակ. արյուն և ավազ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել Պունիկյան պատերազմների պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել Հաննիբալի մասին;
 3. Ապացուցել. որ Պունիկյան պատերազմները քաղաքակրթությունների պատերազմներ էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 115-117

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ Բարկա

Հաննիբալ

Պատմության 10 ամենաերկարատև պատերազմները

Զամայի ճակատամարտ

Կարթագեն

Պունիկյան պատերազմներ

Պունիկյան պատերազմներ

Հաննիբալ Բարկա

Փ/Ֆ «Հաննիբալը` Հռոմի թշնամին»

Գ.Ֆ «Հաննիբալ` լեգենդար զորավար»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել հայ-հռոմեական պատերազմների ընթացքի մասին;
 2. Թվարկել հայկական պետության թուլանալու պատճառները;
 3. Համեմատել Տիգրան II և Արտավազդ II արքաներին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 102-112

Լուկուլլոսի արշավանքը Հայաստան: Պոմպեոսի արշավանքը Հայաստան

Հայաստանը Հռոմի և Պարթևստանի աքցանի մեջ Արտավազդ II-ի օրոք

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Էրատո (կինոսցենար)

Հայոց հարց – Էրատո թագուհի

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Պատմել Օկտավիանոսի գործունեության մասին;
 2. Թվարկել Հռոմեական կայսրության հզորացման և թուլացման պատճառներն ու հետևանքները;
 3. Համեմատել հռոմեական կայսրերից երեքին (պատասխանողի ընտրությամբ)
 4. Ապացուցել, որ ցանկացած «ոսկեդար» ժամանակավոր է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 127-134

Հռոմեական կայսրություն

Հռոմեական կայսրության անկման 5 պատճառները

Որտեղից հայտնվեց Հռոմեական կայսրությունը

Օկտավիանոս Օգոստոս

Օկտավիանոս Օգոստոս. ամենահետաքրքիր փաստերը կայսեր մասին

Գ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. Օգոստոս»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Հռոմ»

Վ/Ֆ «Հռոմեական կայսրություն. կայսր Օկտավիանոս Օգոստոս»

Վ/Ֆ «Մարկոս Ավրելիոս: Կայսրի վերջին հաղթանակը»

Գ/Ֆ «Կայսր Ներոն»

Վ/Ֆ «Խելացնոր հռոմեական կայսրերը»

Գ/Ֆ «Կոնստանտին Մեծ»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Թվարկել հռոմեական մշակույթի ձեռքբերումները;
 2. Համեմատել հին հունական և հին հռոմեական կրթական համակարգերը;
 3. Պատմել հռոմեական գրականության և գիտության մասին;
 4. Ապացուցել, Հին Հռոմի ճարտարապետությունը գերազանցում էր Հին Հունաստանի ճարտարապետությանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 139-143

Հին հռոմեական մշակույթ

Հանրապետական շրջանի Հռոմի մշակույթը

Հին Հռոմի ճարտարապետություն

Կոլիզեյ. հետաքրքիր փաստեր

Հին Հռոմի մշակույթը

Հին Հռոմի մշակույթը («Իմաստուն Իմաստասեր» կայք)

Հին Հռոմի մշակույթը և նրա հիմնական արժեքները

Ու/Ֆ «Հին Հռոմի ճարտարապետությունը»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել հայկական պետությունների դիցարանները;
 2. Պատմել նախաքրիստոնեական Հայաստանի գիտության և արվեստի մասին;
 3. Ապացուցել, որ գոյություն է ունեցել նախամաշտոցյան հայալեզու գիր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 154-168

Հեթանոս աստվածներ

Հայ Աստվածների փնտրտուքը` բնածին ու արհեստածին հավատալիքների սահմանագծին

Ձայն Արարատի-12 Հայոց հնագույն դիցարաններ, հին հավատք

Հայ ժողովրդի նախաքրիստոնեական շրջանի ճարտարապետության ու ազգային մշակույթի բացառման հակագիտական և ապատեղեկատվական բնույթի մասին

Նախաքրիստոնեական հայկական գրեր

Մեր պատմության դասերը. Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր մշակույթը

Ձայն Արարատի-22 Հայոց գրերի հետքերով

Անբացատրելին. Այբուբեն

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել Հայաստանում ավատատիրության ձևավորման մասին;
 2. Համեմատել Արշակունիների և Արտաշեսյանների կառավարման համակարգերը;
 3. Թվարկել քրիստոնեության որպես պետական կրոն ընդունման դրական և բացասական հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 6-12

Ավատատիրություն

Ավատատիրության հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական (ֆեոդալական) կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Պետական կարգը Արշակունիների թագավորության օրոք

Քրիստոնեության մուտքը Հայաստան

«Հայոց պատմություն» ֆիլմաշար, ֆիլմ 7-րդ «Քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում»

Անտիպ պատմություն. Քրիստոնեության ընդունում

Ֆեոդալիզմ

Ի՞նչ է ֆեոդալիզմը (ուսումնական հաղորդում)

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել Արշակունյաց Հայաստանի հզորացման մասին;
 2. Համեմատել Տիրան, Արշակ II, Պապ և Վռամշապուհ արքաների գործունեությունը;
 3. Նկարագրել Ձիրավի ճակատամարտը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 13-28

Արշակունիների պայքարը պետական անկախության պահպանման համար

Տիրան Բ

Հայոց պատմությունը` նորովի

Արշակ Բ

Արշակ 2-րդ և Պապ

Արշակ Բ

Արծրուն Պեպանյան. «Թագավոր պապ կամ մայրամուտից առաջ» (պատմավեպ)

Ձայն Արարատի 32 Պապ թագավոր

Վռամշապուհ

Վռամշապուհ

Ձիրավի ճակատամարտը

Ձիրավի ճակատամարտ (տեսախաղ)

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության մասին;
 2. Թվարկել հայոց ոսկեդարի գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 3. Վերլուծել ոսկեդարյան ստեղծագործություններից որևէ մեկը;
 4. Նկարագրել հայոց ոսկեդարի արվեստի որևէ ստեղծագործություն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 63-74

Մեսրոպ Մաշտոց

Մեսրոպ Մաշտոց

Մեր պատմության դասերը. Մեսրոպ Մաշտոց

Հայոց մշակույթի ոսկեդարը

Հայ գրականության ոսկեդար

Հայ եկեղեցաշինության զարգացումն ու առանձնահատկությունները

Հայոց հարց. Անանիա Շիրակացի

Մատենադարան. Ձեռագրերի գաղտնիքները / Տիեզերքին սիրահարված/

Խաչքար. մեր պատմության քարե վկաներ

Խաչքար

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Համեմատել Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները;
 2. Վերլուծել Նվարսակի պայմանագիրը;
 3. Պատմել Ավարայրի և Ակոռիի ճակատամարտերի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-41

Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը. Հայոց Մեծ ապստամբությունը

Վահանանց պատերազմը

Կարևորագույն պայմանագրերը Հայաստանում սկզբից մինչև XIV դարը

Միջպետական պայմանագրերը հայոց պատմության մեջ

Անծանոթ Հայաստան. Ավարայր

Մեր պատմության դասերը. Ավարայրի դասերը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Համեմատել Բյուզանդիայի և Արաբական խալիֆայության քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ;
 2. Բնութագրել Թեոդորոս Ռշտունուն;
 3. Պատմել դեպի Հայաստան արաբական արշավանքների մասին;
 4. Թվարկել VI-IX դարերի հայկական ազատագրական պայքարի պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 42-62

Հայաստանը վաղ միջնադարում

Արևմտյան Հայաստանը Զ դարում

Մարզպանական Հայաստանը և Սասանյան Իրանը VI դարի 70-ական թվականներին

Ռազմական Պրագմատիզմը` Ընդդեմ Կայսերական Նախապաշարմունքների

Արաբական առաջին արշավանքները Հայաստան

Արաբական արշավանքները Հայաստան

Թեոդորոս Ռշտունու գործունեությունը

Թեոդորոս Ռշտունի

Թեոդորոս Ռշտունի

«…Եթե Թեոդորոս Ռշտունու նման քաղաքական մտածողներ շատ լինեին հայ կառավարող շրջանների մեջ». Լեո

Ձայն Արարատի-36 Հայաստանը արաբական արշավանքների ընթացքում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Թվարկել վաղ միջնադարի կարևոր իրադարձությունները (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Հռոմեական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Պատմել քրիստոնեական եկեղեցու առաջին երեք տիեզերական ժողովների մասին;
 4. Համեմատել Հռոմեական և Բյուզանդական կայսրությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 5-23

Միջնադար

Պորտալ: Բյուզանդական կայսրություն

Միջնադարի պատմության հիմնական իրադարձությունների տարեթվերը

Վաղ միջնադարի հիմնական իրադարձությունները

Միջնադար: Ժամանակագրություն

Վաղ միջնադար

Տեսադաս «Միջին դարերի պատմություն»

Փ/Ֆ «Աշխարհի մեծ կայսրությունները: Հռոմեական կայսրություն»

Փ/Ֆ «Աշխարհի մեծ կայսրությունները: Բյուզանդական կայսրություն»

Փ/Ֆ «Յոթ Տիեզերական Ժողովները»

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01- 07.09
1. Սահմանել «Մարդ» հասկացությունը և հիմնավորել սահմանումը;
2. Շարադրել մարդու առաջացման վարկածները;
3. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
4. Սահմանել «Տոհմ» և «Ցեղ» հասկացությունները;
5. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
6. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարիդարյան հուշարձանները:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6- րդ դասարան, էջ 18-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-13, 15-17

http://newarta.blogspot.com/2012/05/blog-post_7585.html

http://www.anm.am/index.php?option=com_content&view=article&id=132:2011-02-16-08-08-05&catid=77:2011-02-23-16-43-27&Itemid=111

https://www.youtube.com/watch?v=yn0GwvwLkEc

https://www.youtube.com/watch?v=PzAqGce8CF8

https://www.youtube.com/watch?v=O77JBILU7qY
ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08 – 14.09
1. Սահմանել «Դպրոց» և «Քննություն» հասկացությունները;
2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
Աղբյուրներ` https://www.youtube.com/watch?v=IsGaIS11sFU

http://www.prehistoryforkids.archeologia.ru/03/03.htm

Первобытное общество
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15 – 21.09
1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
2.Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները,որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք;
3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 70

http://artakhovhannisyan.blogspot.com/2013/09/blog-post_7168.html

http://hpj.asj-oa.am/4664/1/2000-3(191).pdf

https://www.youtube.com/watch?v=df-Tr_A4LpQ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 28.09
1. Սահմանել «Հասարակություն» և «Ոսկեդար»հասկացությունները;
2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-22, 27-28

http://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/opredelenie-ponyatiya-obshestvo-osnovnie-priznaki-obshestva
https://www.youtube.com/watch?v=bhRZ05hWVkg

Золотой век

https://www.youtube.com/watch?v=JASZMOHAWt4

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Սահմանել ,,Արիական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարհն է:
 4. Թվարկել արիական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 5. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ:

Աղբյուրներ` http://www.hayary.org/wph/?p=155

Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-35

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8

https://www.youtube.com/watch?v=IHW0pnb_ZxE

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Պատմել Արատտայի մասին;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է;
 3. Պատմել մ.թ.ա. 27-9 դդ.- ի հայկական պետությունների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 36-38

http://armsoul.com/index.php?topic=614.0;wap2

https://www.youtube.com/watch?v=AkF0HSnNzss

https://www.youtube.com/watch?v=p9qh_IW_nnU

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 1. Սահմանել ,,Սեմական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 4. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` https://www.youtube.com/watch?v=Q1ddnoqGbwU

http://www.hayary.org/wph/?p=1535

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Կազմել Հին Եգիպտոսի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Սահմանել Հին Եգիպտոսին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Համեմատել ցանկացած երկու փարավոնի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 32-36

http://videoway.am/277730068

https://www.youtube.com/watch?v=3HmVmIQ2CKw

  ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Կազմել Շումերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել Շումերին առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Թվարկել շումերական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Շարադրել շումերական էպոսի բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 37-38

https://www.youtube.com/watch?v=unJz-fOGOPU

https://www.youtube.com/watch?v=BstGrY0yQq4

  ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Կազմել չինական քաղաքակրթության հնագույն և հին փուլերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել չինական քաղաքակրթությանն առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Թվարկել չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Բնութագրել Ցին Շի Հուանդիին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 53-55

https://www.youtube.com/watch?v=vlCtmc91SyE

http://168.am/2013/11/10/297560.html

  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Ներկայացնել Հայկ Նահապետի մասին պատմությունների տարբերակները;
 2. Բնութագրել Հայկ Նահապետին;
 3. Կազմել Հայկյանների ժամանակագրությունը;
 4. Նկարագրել Հայկի և Բելի ճակատամարտը: Գծել Ճակատամարտի սխեման;
 5. Թվարկել Հայկ Նահապետի դասերը /պատասխանը հիմնավորել/:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 33,36 էջերում

http://hay-geni-haxtanak.blogspot.am/2013/01/blog-post_9300.html

https://www.youtube.com/watch?v=iNRsaviwSeY

https://www.youtube.com/watch?v=ZcjEEQlu_Uk

https://www.youtube.com/watch?v=-bezwIWF2xs

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել գրի տեսակները և այն ստեղծող ժողովուրդներին (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է;
 3. Կատարել գործնական աշխատանք «Ով ավելի շատ գրատեսակ կօգտագործի» մրցակցային թեմայով:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60 – 64

Մի քանի նկատառում գրի մասին (Գրի զարգացումը, Լոուկոտկա)

http://www.what-this.ru/civilization/beginning-of-civilization/history-of-writing.php

https://www.youtube.com/watch?v=ISRrGXxqoZ0

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների արշավանքները և դրանց հետևանքները;
 2. Սահմանել «Հոմերոսյան Հունաստան» հասկացությունը;
 3. Նկարագրել կրետե – միկենյան մշակույթը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 88 –

91

http://melikyanripsime.blogspot.am/2014/11/blog-post_3.html

http://www.e-reading.club/chapter.php/1003115/67/Vud_Maykl_-_Zoloto_Troi.html

https://www.youtube.com/watch?v=GFAmpfSsqjs

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Սահմանել Արարատյան թագավորության պատմությանն առնչվող յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Արարատյան թագավորության ռազմա – քաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Արարատյան թագավորության որևէ քաղաք կամ տաճար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45 – 64

https://www.youtube.com/watch?v=nNaYTIFB-QI

https://www.youtube.com/watch?v=gXXKOovInzE

https://www.youtube.com/watch?v=0Qa_1vSjmYI

https://www.youtube.com/watch?v=um0A-WhSV5c

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Համեմատել Աթենքի ու Սպարտայի պետական կարգը, զինված ուժերը և երեխաների կրթությունը;
 2. Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 97 – 106

http://www.slideshare.net/erik0229/ss-16669432

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5850

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Fwc01YoLk

https://www.youtube.com/watch?v=tEgIhMpQ0-0

https://www.youtube.com/watch?v=gs—Je2rUvs

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հելլենականության դրսևորումները Հայաստանում;
 3. Ապացուցել, որ հայկական հելլենականությունն ունեցել է և´ դրական, և´ բացասական հետևանքներ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 87-89, 163-165, 168-169, 175-177

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 129-136

http://www.armeniaculture.am/am/Encyclopedia_hellenistakan_mshakuyty

http://www.findarmenia.com/arm/history/18/121/123

http://civilka.ru/ellinism/ellinism.html

https://www.youtube.com/watch?v=LqA2_pVyPRI

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Աշխարհակալություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել առավելագույն թվով աշխարհակալություններ;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհակալությունը պատմականորեն անխուսափելի երևույթ է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 53-56, 94-104,106

https://www.youtube.com/watch?v=9miMXaeua3o

https://www.youtube.com/watch?v=-0Pa9Mj9CB0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=8kyo1iTouMc

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Հռոմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ներհռոմեական պայքարի տեսակները և պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ Սպարտակի ապստամբությունը և նրա պարտությունն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 140-146, 161

http://grigoryan-aida.blogspot.am/2014/07/7.html

https://www.youtube.com/watch?v=LfMVlddAzDg

https://www.youtube.com/watch?v=KwWgnd8Bd6g

https://www.youtube.com/watch?v=thOS-lpOmpw

https://www.youtube.com/watch?v=rEHkazT0r4c

 

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Քաղաքակրթությունների պայքար» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հռոմ – Կարթագեն, Հռոմ – Հայաստան դիմակայությունների պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմի հաղթանակը Կարթագենի և Հայաստանի նկատմամբ անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 108-115

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 152-154

Հայ-Հռոմեկան պատերազմը

http://armhistory.do.am/publ/hayastany-39_hin_shrjanowm/hay_hr-39-omeakan_paterazmy-39_q_a_69_66t-39-t-39/artashati_paymanagiry’/19-1-0-67

https://www.youtube.com/watch?v=RkqR8OTLmBM

https://www.youtube.com/watch?v=8dpq2d2NV7k

https://www.youtube.com/watch?v=0tHYDKPaRXA

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Կայսրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հռոմեական կայսրության պատմական փուլերը;
 3. Պատմել որևէ կայսրի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 169-173

Հռոմեական կայսրության համառոտ պատմություն

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները. Հռոմ

Հին Հռոմ. կայսրության ծաղկումը և անկումը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Հռոմեական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հռոմեական մշակույթի ձեռբերումները;
 3. Պատմել հռոմեական մշակույթի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 174-181

Հին Հռոմ: Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանը: Պատմություն և մշակույթ

Հին աշխարհի կորուսյալ գանձերը. հին Հռոմ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական մշակույթի ձեռբերումները հեթանոսական շրջանի վերջին փուլում;
 3. Պատմել հայկական մշակույթի հեթանոսական շրջանի վերջին փուլի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 167-177

Նեմրութ-Արև-Արքայի մեծ սրբավայրը

Հայ հեթանոսական աստվածները «վերադառնում» են

Հեթանոսություն կամ հայ արիական դավանանք

Հայաստանը հին շրջանում

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.03

 1. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարելու գլխավոր և երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Տրդատ երրորդի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 136-138

Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 11-13

Ձայն Արարատի-33 Քրիստոնեության իրական արմատները

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Կազմել տիեզերական ժողովների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հավատո հանգանակի հիմնական կանոնները;
 3. Պատմել Պետրոս առաքյալի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-14

Հավատո հանգանակ

Նիկեայի Հավատո հանգանակը

Պողոս և Պետրոս առաքյալներ

Պետրոս առաքյալ

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-08.04

 1. Կազմել Բյուզանդիայի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Բյուզանդիայի հզորացման և թուլացման պատճառները;
 3. Պատմել Հուստինիանոս առաջինի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

Հուստինիանոս Ա կայսեր վերափոխումները

Բյուզանդական կայսրության պատմությունը

 

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11.04-15.04

 1. Կազմել Գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրության առաջացման պատճառները;
 3. Պատմել Օտտոն Ա-ի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-32

Սրբազան հռոմեական կայսրություն

Սրբազան հռոմեական կայսրության պատմությունը

Օտտոն Ա Մեծ

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 18.04-22.04

 1. Կազմել վաղ միջնադարի նշանավոր մարդկանց վարկանիշային աղյուսակ;
 2. Թվարկել վաղ միջնադարում անհատի դերի ուժեղացման պատճառները;
 3. Պատմել վաղ միջնադարի որևէ նշանավոր անհատի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 24-28, 33-36

Կարլոս Մեծ

Նոր բացահայտումներ վիկինգների մասին

Կարլոս Մեծ

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 25.04-29.04

 1. Կազմել Արաբական խալիֆայության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել իսլամի առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Մուհամեդի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-107

Արաբական Խալիֆայություն

Մուհամմադ. կյանքը և գործունեությունը

Մուհամմադ. վերջին մարգարեն

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 02.05-06.05

 1. Կազմել արաբների դեմ հայերի մղած պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել արաբների դեմ մղած պայքարի անհաջողությունների և վերջնական հաղթանակի պատճառները;
 3. Պատմել Թեոդորոս Ռշտունու մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 49-65

Հայ գենի հաղթանակ. Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 10.05-13.05

 1. Կազմել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակագրությունը;
 2. Համեմատել ացտեկներին, մայաներին և ինկերին;
 3. Պատմել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների հերոսներից որևէ մեկի մասին (հերոսի ընտրությունը հիմնավորել):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124 -130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

20 փաստեր մայաների մասին, որոնք կարող են անհավանական թվալ

Հնդկացիներ. հին քաղաքակրթությունների փորձը

 

ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.05-20.05

 1. Կազմել Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի պատճառներն ու արդյունքները;
 3. Պատմել Վերածննդի հսկաներից կամ Ռեֆորմացիայի հերոսներիղ որևէ մեկի մասին (հսկայի կամ հերոսի ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 131 -140

Վերածննդի դարաշրջանը

Ռեֆորմացիա և հակառեֆորմացիա

 

ՎԱԹՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23.05-27.05

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անհատականացված ստուգում: