2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

04-08.09.2017

Նախագծային շաբաթ

 1. նախագծերի քննարկում
 2. Նախագծերի աշխատանքային խմբերի համալրում

 

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարման ժամկետը` 11-15.09

 1. Նկարագրել Հայաստանի անկախության վերականգնման ընթացքը Բագրատունիների ղեկավարությամբ;
 2. Պատմել անկախության պահպանման և ամրապնդման համար Սմբատ I-ի և Աշոտ Երկաթի մղած պայքարի մասին;
 3. Համեմատել Աշոտ Ողորմած և Գագիկ I արքաներին ու նրանց գործունեությունը;
 4. Բացատրել Բագրատունյաց Հայաստանի անկայունության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 78-91

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

Աշոտ Գ Ողորմած

 

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-20, 22-23.09

 1. Նկարագրել Անիի թագավորության կործանման ընթացքը;
 2. Պատմել Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության մասին;
 3. Համեմատել Արշակունյաց և Բագրատունյաց թագավորությունների պետական կարգը;
 4. Բացատրել Գագիկ Բ-ի պարտության պատճառները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 92-101

Գագիկ Բ

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-29.09

 1. Նկարագրել Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման և ամրապնդման ընթացքը;
 2. Պատմել թյուրք-սելջուկների դեմ մղված պայքարի մասին,
 3. Համեմատել Մեծ Հայքում և Կիլիկիայում մղված ազատագրական պայքարները;
 4. Բացատրել Զաքարյանների իշխանապետության առաձնահատկությունները:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-109, 114-123

Թուրքի բնութագիրը

Ձայն Արարատի – 42 Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները Հայաստան

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

       Կատարման ժամկետը` 02-06.10

 1. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի նվաճումները (պատասխանը հիմնավորեք);
 2. Բացատրեք հայկական միջնադարյան պատմագրության զարգացման ընթացքը;
 3. Պատմեք միջնադարյան Հայաստանի կրթական համակարգի մասին;
 4. Նկարագրեք X-XIV դարերի հայկական արվեստը:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 133-143

Զարգացած միջնադարի հայկական ճարտարապետություն

 

   ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ 

Կատարման ժամկետը` 09-13.10

 1. Պատմեք XV դարի Հայաստանի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ուշ միջնադարի հայկական իշխանությունները պետականության բեկորներ էին;
 3. Բացատրեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի առանձնահատկությունները ուշ միջնադարում;
 4. Նկարագրեք հայերի շահաբասյան բռնագաղթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-157

Հայաստանը ուշ միջնադարում

Հայոց մեծ գաղթի գլխավոր մեղավորը…

 

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

  Կատարման ժամկետը` 16-20.10

 1. Պատմեք ուշ միջնադարի հայկական մշակույթի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անհատը կարևորագույն դեր է խաղում մշակույթի առաջընթացի գործում;
 3. Բացատրեք հայոց ուշ միջնադարի գիտության առանձնահատկությունները
 4. Վերլուծեք հայկական ուշ միջնադարի որևէ մշակութային գործչի գործունեությունը:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 158-163

Մեր մեծերը. Առաքել Դավրիժեցի

Մեր մեծերը. Հակոբ Մեղապարտ

 

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.10

 1. Սահմանեք «Արդյունաբերական հասարակություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հեղափոխությունն առաջընթացի ուղի է;
 3. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկու շրջափուլերը;
 4. Թվարկեք հասարակության առաջընթացի չափանիշները (պատասխանը հիմնավորեք):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 3-4

Արդյունաբերական հասարակություն

Նոր ժամանակը պատմության մեջ

 

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության 3 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք):
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տնտեսության մեջ կատարված արմատական տեղաշարժերի մասին:
 3. Համեմատեք Հայաստանի և եվրոպական երկրների տնտեսությունները արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում:
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Անգլիան արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին դարձել էր աշխարհի ամենազարգացած երկիրը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 6-10

Արդյունաբերական հեղափոխություն

Անգլիան իր արդյունաբերական գերիշխանության տարիներին

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.11

 1. Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի հիմնական հասկացությունները;
 2. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում հասարակական կյանքում կատարված փոփոխությունների մասին;
 3. Համեմատեք միջնադարյան և նոր ժամանակների քաղաքները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձրացավ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 11-15

Նոր ժամանակների քաղաքները Եվրոպայում

Աշխատանքի էությունը և դերը հասարակության մեջ

 

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

            Կատարաման ժամկետը` 20-24.11

 1. Սահմանեք լուսավորության դարաշրջանի կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք լուսավորական շարժման գաղափարախոսության մասին;
 3. Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ լուսավորական շարժումը համամարդկային երևույթ չէ:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 16-19

Լուսավորության դարաշրջանի հիմնական գաղափարները

Լուսավորության դարաշրջան

 

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.11-01.12

 1. Սահմանեք հեղափոխությունների դարաշրջանի 3 կարևորագույն հասկացությունները;
 2. Պատմեք Նիդեռլանդական հեղափոխության պատճառների, ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Նիդեռլանդական հեղափոխության ժամանակաշրջանի պետական և քաղաքական գործիչներին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ Նիդեռլանդական հեղափոխությունը բուրժուական հեղափոխություն է:

Աղբյուրներ`

Հեղափոխություն

«Հեղափոխություն» հասկացության 15 սահմանումներ

Ուսումնական ֆիլմ. «Նիդեռլանդական հեղափոխություն»

 

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04-08.12

 1. Թվարկեք անգլիական հեղափոխության պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք Չարլզ I-ին և Օլիվեր Կրոմվելին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 20-22

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Անգլիական հեղափոխություն

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11-15.12

 1. Թվարկեք ամերիկյան հեղափոխությունների պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմեք ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մասին;
 3. Համեմատեք Ջորջ Վաշինգտոնին և Աբրահամ Լինքոլնին;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ ամերիկյան երկրորդ հեղափոխությունն առաջին հեղափոխության անմիջական շարունակությունն է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 23-25, 96-97

ԱՄՆ-ի Սահմանադրությունը

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի պատմությունը»

 

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 18-22.12

 1. Թվարկեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության պատճառները, փուլերը և հետևանքները;
 2. Պատմեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության ընթացքի մասին;
 3. Համեմատեք ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչներին;
 4. Վերլուծեք «Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիրը»:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 26-31

«Մարդու և քաղաքացու իրավունքների հռչակագիր»-ը

Գ/Ֆ «Դանտոն»

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.01.02.02.2018

 1. Կազմեք XVIII դարի առաջին կեսի հայկական ազատագրական շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XVIII դարի առաջին կեսին Սյունիքում և Արցախում մղված ազատագրական զինված պայքարի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Դավիթ Բեկին և Մխիթար Սպարապետին ու նրանց ռազմաքաղաքական քայլերը;
 4. Վերլուծեք ռուսական քաղաքականությունը Անդրկովկասում XVIII դարի առաջին կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 12-20

Հայորդիներ. Դավիթ Բեկ

Եսայի Հասան-Ջալալյան

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05-09.02

 1. Կազմեք հայոց պատմության XIX դարի I կեսի հիմնական իրադարձությունների ժամանակագրությունը:
 2. Պատմեք արևելյան Հայաստանի` Ռուսաստանին միացման ընթացքի և հետևանքների մասին;
 3. Համեմատեք Հայաստանի արևելյան և արևմտյան հատվածների բնակչության վիճակը XIX դարի I կեսին;
 4. Վերլուծեք Ռուսական կայսրության հայկական քաղաքականությունը XIX դարի I կեսին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

1836 թվականի եկեղեցական կանոնադրությունը («Պոլոժենիե»)

Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի I կեսին

 

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-16.02

 1. Կազմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք նապոլեոնյան դարաշրջանի հիմնական իրադարձությունների մասին;
 3. Համեմատեք Նապոլեոն Բոնապարտին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 4. Վերլուծեք Նապոլեոն Բոնապարտի ձախողման պատճառները:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 32-37

Այսպես խոսեց… Նապոլեոնը

Նապոլեոն Բոնապարտ

 

 

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.02

 1. Կազմեք XIX դարի Եվրոպայի ժամանակագրությունը;
 2. Պատմեք XIX դարի Եվրոպայի վայրիվերումների մասին;
 3. Համեմատեք նապոլեոնյան և հետնապոլեոնյան դարաշրջանները;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ բարենորոգումները զարգացման նախընտրելի ուղի են:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 38-47

Հեղափոխություն երևույթը պատմության հղացքում

Փ/Ֆ «XIX դար. ազգային պետականություն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26.02-02.03

 1. Սահմանեք «Ավանդական հասարակություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություններ;
 2. Կազմեք Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Օսմանյան Թուրքիայի և շահական Իրանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Օսմանյան Թուրքիան և շահական Իրանը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 48-53

Նադիր շահ

Օսմանյան կայսրության ժամանակագրությունը

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ –ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը՝ 05-07.03

 1. Թվարկեք ավանդական հասարակության դրական և բացասական կողմերը;
 2. Կազմեք Հնդկաստանի և Չինաստանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը;
 3. Պատմեք նոր ժամանակներում ավանդական հասարակության վիճակի մասին Հնդկաստանի և Չինաստանի օրինակով;
 4. Համեմատեք նոր ժամանակների Հնդկաստանը և Չինաստանը:

 

Աղբյուրներ՝ Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 54-59

Չինաստանը և հայերը

Անկախության առաջին պատերազմը Հնդկաստանում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12-17.03

 1. Պատմեք XIX դարի II կեսին Ռուսական և Օսմանյան կայսրություններում ապրող հայերի վիճակի մասին;
 2. Համեմատեք Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների ազգային քաղաքականությունները;
 3. Թվարկեք XIX դարի II կեսին հայերի կյանքում տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունները և դրանց հետևանքները;
 4. Սահմանեք XIX դարի II կեսի հայկական իրականության երեք կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-64

Արևմտյան Հայաստանի նահանգները

Արևելյան Հայաստանը Ռուսական կայսրության կազմում

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-23.03

 1. Պատմեք հայ ազգային-հասարակական շարժումների մասին;
 2. Համեմատեք հասարակական-քաղաքական հոսանքների գաղափարները;
 3. Վերլուծեք արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրեք Ձեր կարծիքը հասարակական-քաղաքական հոսանքների և Զեյթունի 1862 թ.-ի իրադարձությունների մասին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 65-72

Մեր մեծերը. Ծերենց

Րաֆֆի

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04

 1. Պատմեք 1877-78թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի և հայկական հարցի միջազգայնացման մասին;
 2. Սահմանեք «Հայկական հարց» և նրանից ածանցյալ 5 հասկացություն;
 3. Շարադրեք հայկական հարցի լուծման Ձեր տեսակետը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայկական հարցի միջազգայնացումն անխուսափելի էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-79

Հայկական հարցի պատմությունը և ներկա փուլում նրա վերակենդանացման հնարավորությունները

Հայկական հարցը մեկ լուծում ունի (տեսանյութ)

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.04

 1. Պատմեք XIX դարի 70-90-ական թվականների հայ ժողովրդի մղած ազգային-ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Համեմատեք հայկական կուսակցությունների և ֆիդայական շարժման առաջացման պատճառները;
 3. Տվեք Ձեր ընտրած կուսակցական գործչի և հայդուկի համեմատական բնութագրերը;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ հայ ազգային կուսակցություններն արհեստածին էին:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-96

Քաղաքական կուակցություններ

Հայ ազգային կուսակցությունները

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.04

 1. Պատմեք XX դարասկզբի հայկական ազատագրական շարժման մասին;
 2. Համեմատեք XIX դարավերջի և XX դարասկզբի` հայերին առնչվող միջազգային փաստաթղթերը;
 3. Թվարկեք 1905-1906թթ.-ի հայ-թաթարական կոտորածների դասերը: Պատասխանը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XX դարասկզբին ֆիդայական շարժումն իրեն սպառել էր:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 97-111

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Հայ-թաթարական կոտորածը 1905-1906 թվականներին

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.04

 1. Պատմեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի սոցիալ-տնտեսական և գաղափարա-քաղաքական փոփոխությունների մասին;
 2. Համեմատեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլում տարածված գաղափարախոսությունները;
 3. Թվարկեք արդյունաբերական հասարակության երկրորդ շրջափուլի հիմնական իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 4. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ XXI դարում ժողովրդավարությունն իրեն սպառել է:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 81-104

Ժողովրդավարական գաղափարները Նոր ժամանակներում. «ժողովրդավարության» երկակիությունը

Հռոմեական ակումբի հոբելյանական զեկույցը

 

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-05.05

 1. Պատմեք Եվրոպայում ազգային պետությունների առաջացման և բազմազգ տերություններում ազգային հիմնախնդրի մասին;
 2. Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ կայսրությունների փլուզումն անխուսափելի է;
 3. Համեմատեք ազգային պետությունների ձևավորման գործընթացները Գերմանիայում, Իտալիայում և Բալկաններում;
 4. Սահմանեք Եվրոպայում ազգային զարթոնքին առնչվող 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 105-121

Գերմանիայի միավորումը (1848-1871թթ.)

Ռիսորջիմենտո

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.05

 1. Պատմեք արևելյան հասարակությունների արդիականացման փորձերի մասին;
 2. Վերլուծեք Ճապոնիայի արդիականացման առաձնահատկությունները;
 3. Համեմատեք Թուրքիայի և Իրանի արդիականացման գործընթացները;
 4. Շարադրեք Մուցուխիտոյի և Սուն Յաթ Սենի համեմատական բնութագրերը:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 122—133

Մեյձի հեղափոխությունը

Սուն Յաթ Սեն. չին ազգի Հայրը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների համաշխարհային մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակների կրթական ձեռքբերումները;
 3. Վերլուծեք Նոր ժամանակների գիտության առանձնահատկությունները ;
 4. Սահմանեք Նոր ժամանակների մշակույթի 10 հիմնական հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք:

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 67-75, 155-163

Նոր ժամանակների մշակույթը

Գիտության զարգացումը Նոր ժամանակներում

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.05

 1. Պատմեք Նոր ժամանակների հայկական մշակույթի մասին;
 2. Թվարկեք Նոր ժամանակներում հայկական մշակույթի առանցքային գործիչներին: Գործիչների ընտրությունը հիմնավորեք;
 3. Բնութագրեք Խաչատուր Աբովյանին;
 4. Վերլուծեք Նոր ժամանակների հայ գրականության որևէ երկ:

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 43-50, 153-168

Նոր շրջանի հայկական դպրոց

Բացահայտում. Խաչատուր Աբովյան

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

Ավատատիրական համակարգն արևմտյան Եվրոպայում

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

Աշոտ Ա Բագրատունի

Հովհաննես – Սմբատ թուլակամ, անփառունակ գահակալը

Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` Վերածնունդ

Հայկական վերածնունդ

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

Բագրատունյաց Հայաստան

Աշոտ Բ Երկաթ. երկաթյա կամքով հայրենիքի նվիրյալը

Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները

Սելջուկ թուրքերի արշավանքները Հայաստան

Մոնղոլական նվաճումները և Հայաստանը

Մոնղոլների տիրապետությունը Հայաստանում

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի հայկական պետության առաջացումը

Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Կիլիկյան Հայաստանը և խաչակրաց արշավանքները

Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից

Մլեհ Ռուբինյան

Սովորենք պատմությունից` Մլեհ Ռուբինյան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

Խաչակիրներ, խաչակրաց արշավանքներ. տեղեկատվական նյութ

Ինչպես խաչակիրները գրավեցին Երուսաղեմը

Հայերը և խաչակիրները

Գ/Ֆ «Երկնային թագավորություն»

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

  Քարոզ` մեղքերի մասին (Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի)

 Սիմեոն Լեհացի

Առաքել Դավրիժեցի

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

Հարյուրամյա պատերազմի առանձնահատկությունները

Հարյուրամյա պատերազմ

Ժաննա դ’Արկի հակասական պատմությունը

Սև արքայազնը սպիտակ ձիու վրա

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Բյուզանդական կայսրության պատմություն (քարտեզ)

Կոնստանդնուպոլսի և Բյուզանդական կայսրության անկումը

Բյուզանդիայի անկումը

Կայսրության կործանումը: Բյուզանդական դաս

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

Ռուսաստանի պատմությունը երեխաների համար

Իվան Ահեղ. դիմանկար առանց մշակման

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել տարբեր ճանապարհորդությունների ընթացքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունների դարաշրջանը

Հերոսներ և հակահերոսներ. Քրիստափոր Կոլումբոսը, Ամերիգո Վեսպուչչին և Ամերիկայի հայտնագործումը

Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները. նախադրյալներ և հետևանքներ

Ֆերնան Մագելան. ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը

Վասկո դա Գամայի առեղծվածային առաքելությունը

Գ/Ֆ «Կոնկիստադորներ»

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

Վերածնունդ կամ Ռենեսանս. ընդհանուր բնութագիր

Վերածննդի դարաշրջանը

Վերածննդի դարաշրջանի մշակույթը

Սերիալ «Դա Վինչիի հրեշները»

Վ/Ֆ «Միքելանջելոյի գաղտնիքները»

Լույս և ստվեր: Կարավաջոյի առեղծվածը

Գրիգոր Մագիստրոս

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել Ռեֆորմացիայի պատճառները և հետևանքները;
 2. Բնութագրել Ռեֆորմացիայի և Հակառեֆորմացիայի մեկական գործչի;
 3. Կազմել Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Ռեֆորմացիան հայկական արմատներ ունի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ136-140

Պավլիկյաններ. քարկոծված դեմոկրատիա և ազատություն

Թոնդրակեցիներ

Վահագն Դավթյան. «Թոնդրակեցիներ» (հատվածներ պոեմից)

Ռեֆորմացիա

Հակառեֆորմացիա

Վ/Ֆ «Փնտրեք և կգտնեք». սուրբ Իգնատիոս Լոյոլա

Ճիզվիտներ

Ռեֆորմացիայի ժառանգները

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Համեմատել տեխնիկայի ներդրման տեմպերը տնտեսության տարբեր ճյուղերում;
 2. Թվարկել արդյունաբերական զարգացման արդյունքները;
 3. Պատմել Նիդերլանդական հեղափոխության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

Նիդերլանդական հեղափոխություն

Գ/Ֆ «Հողմաղաց և խաչ»

Արդյունաբերական հեղաշրջում

Տեխնիկայի զարգացումը XVII-XVIII դարերում

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել անգլիական հեղափոխության ժամանակաշրջանի գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է;
 3. Պատմել անգլիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Պատմության 10 ամենադաժան բռնապետերը

Մարդկության պատմության 10 ամենաարյունռուշտ բռնապետերը

Անգլիական հեղափոխություն

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխության պատճառները և սկիզբը»

Փ/Ֆ «Անգլիական հեղափոխություն: Կրոմվել»

Գ/Ֆ «Կրոմվել»

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Համեմատել ամերիկյան հեղափոխության գործիչներին;
 2. Ապացուցել, որ հյուսիսամերիկյան նահանգների անկախության պատերազմը նաև հեղափոխություն էր;
 3. Պատմել ամերիկյան հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31-35

ԱՄՆ-ի Սահմանադրության մշակումն ու ընդունումը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

ԱՄՆ-ը 18-րդ դարում

Թոմաս Ջեֆերսոն. կենսագրություն

ԱՄՆ անկախության հռչակագիրը

ԱՄՆ Սահմանադրությունը

Փ/Ֆ «ԱՄՆ. կայսրության ծննդի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Ջեֆերսոն»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Ջորջ Վաշինգտոն»

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Համեմատել ուսումնասիրված հեղափոխությունների պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն իսկապես մեծ էր;
 3. Պատմել 18-րդ դարի Ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 36-43

Ֆրանսիական հեղափոխություն

Կանայք 18-րդ դարի ֆրանսիական մեծ հեղափոխության ընթացքում

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունն ու ժամանակակից հայերը

Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության արձագանքները «Ազդարարում»

Ա. Լևանդովսկի. «Ռոբեսպիեր» (փաստագրական վեպ)

Փ/Ֆ «Բարքերի պատմություն: Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն»

Գ/Ֆ «Ֆրանսիական հեղափոխություն. սարսափի տարիներ»

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Պատմել Իսրայել Օրու գործունեության կամ Արցախում XVIII դարի առաջին կեսին մղված ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Կազմել XVIII դարի առաջին կեսի հայ ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ Իսրայել Օրու ծրագրերը դատապարտված էին ձախողման:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-16

Արցախի ազատագրական պայքար (1724-1731)

Ազատագրական պայքարը 18-րդ դարու 20-30-ական թուականներուն

Հասան Ջալալյաններ

Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական շարժումը

Փ/Ֆ «Իսրայել Օրի»

Հայորդիներ. Իսրայել Օրի

Փ/Ֆ «Եսայի Հասան-Ջալալյան»

Ձայն Արարատի – 65 Հայաստանը 16-18-րդ դարերում

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել Դավիթ Բեկի և Մխիթար սպարապետի ղեկավարած ազատագրական պայքարի մասին;
 2. Պատմել Հովսեփ Էմինի գործունեության մասին;
 3. Ապացուցել, որ մադրասահայ խմբակի գործունեությունն արդյունավետ էր;
 4. Ապացուցել, որ 18-րդ հայ ազատագրական շարժման ծրագրերն իրատեսական էին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-28

Դավիթ Բեկ

Գ/Ֆ «Հուսո աստղ»

Գ/Ֆ «Դավիթ Բեկ»

Սովորենք պատմությունից` Դավիթ Բեկ

Վերընթերցելով պատմության դասագիրքը. Դավիթ Բեկի իշխանությունը որպես պետության կայացման մոդել

Մխիթար Սպարապետ

Րաֆֆի. «Խամսայի մելիքությունները»

Հայորդիներ. Հովսեփ Էմին

Հայոց հարց. Շահամիր Շահամիրյան

Շահամիր Շահամիրյան. «Որոգայթ փառաց»

Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը

Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղության

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Համեմատել Նապոլեոն Բոնապարտին Ֆրանսիական Մեծ հեղափոխության գործիչների հետ;
 2. Պատմել նապոլեոնյան պատերազմների մասին;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական կայսրությունը ժամանակավրեպ էր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-50

Նապոլեոն Բոնապարտ

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ (հետաքրքրաշարժ փաստեր)

Մեծն և անհաղթ Նապոլեոն Բոնապարտի 25 հանճարեղ ցիտատները

Փ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ: Արշավանքներ և նվաճումներ

Վ/Ֆ «Նապոլեոն Բոնապարտ»

Վ/Ֆ «Ֆրանսիական կայսրության պատմություն: Նապոլեոն»

Գ/Ֆ «Նապոլեոն» (1-4 սերիա)

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Համեմատել XIX դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները;
 2. Բնութագրել XIX դարի որևէ հեղափոխական կամ հակահեղափոխական գործչի;
 3. Պատմել Փարիզի Կոմունայի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմւթյուն, 8-րդ դասարան, էջ 51-54, 58-59, 119-120

Ֆրանսիական հեղափոխություն (1830, 1848-49 թվականներ)

Փարիզի Կոմունա (1871 թվական)

19-րդ դարի ֆրանսիական հեղափոխությունները

Ֆրանսիան 19-րդ դարում

1830 թվականի հուլիսյան հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Փ/Ֆ «1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում»

Փ/Ֆ «1871 թվականի Փարիզի Կոմունան»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Համեմատել Գերմանիայի և Իտալիայի միավորման գործընթացները;
 2. Պատմել բալկանյան ժողովուրդների անկախության գործընթացի մասին;
 3. Բնութագրել Օտտո ֆոն Բիսմարկին և Ջուզեպպե Գարիբալդուն:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 124-133

Գերմանիայի վերամիավորում

Այսպես խոսեց Բիսմարկը

Իտալիայի վերամիավորում

Գարիբալդի Ջուզեպպե

Օտտո ֆոն Բիսմարկ.մարդկային դեմքով երկաթյա կանցլերը

Գարիբալդի, Ջուզեպպե

Վ/Ֆ (2 մասանոց). «Բիսմարկ.կանցլեր և դև»

Փ/Ֆ «Ջուզեպպե Գարիբալդի»

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-14.04.2017

 1. Պատմել ԱՄՆ քաղաքացիական պատերազմի մասին;
 2. Բնութագրել Աբրահամ Լինքոլնին;
 3. Թվարկել ստրկության վերացման հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-118

Ամերիկայի քաղաքացիական պատերազմ

Աբրահամ Լինքոլն

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված իր տղայի ուսուցչին

Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում

Ամերիկյան լեգենդ: 7 գլխավոր առասպելներ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Աբրահամ Լինքոլնի ասույթներից

Վ/Ֆ «Քաղաքացիական պատերազմն ԱՄՆ-ում»

Փ/Ֆ «Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն»

Վ/Ֆ «Աբրահամ Լինքոլն.առասպելներ և իրականություն»

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17-21.04.2017

 1. Պատմել նոր ժամանակների կրթության և գիտության մասին;
 2. Վերլուծել նոր ժամանակների որևէ գրական ստեղծագործություն;
 3. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի ձեռքբերումները;
 4. Պատմել նոր ժամանակների գրականության և արվեստի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 82-93, 162-167

Նոր ժամանակաշրջանը Եվրոպայում

17-րդ դարի գեղարվեստական ուղղությունները Եվրոպայում

Ռուս գրականություն

Ֆրանսիական գրականությունը XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին

Լուսավորության դարաշրջանը

Դպրոցը և մանկավարժությունն Արևմտյան Եվրոպայում XVII-XIX դարերում

Գիտության պատմությունը

XIX դարի տեխնիկան, գիտությունը, փիլիսոփայությունը, գրականությունը և արվեստը

Նոր ժամանակի արվեստը

Օպերան XVII դարում

Նոր ժամանակի մշակույթը

17-րդ դարի գրականության առանձնահատկությունները

18-րդ  դարի գրականությունը (ուսումնական տեսաֆիլմ)

Ու/Ֆ (2 մասանոց). «Գիտության և տեխնիկայի զարգացման պատմությունը»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 25-28.04.2017

 1. Պատմել XIX դարի առաջին կեսի ռուս-պարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմների և նրանց հետևանքների մասին;
 2. Համեմատել հայ ժողովրդի երեք հատվածների վիճակը 19-րդ դարի առաջին կեսին;
 3. Բնութագրել Ներսես Աշտարակեցուն:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 29-42

Ռուս-պարսկական պատերազմներ

1826-28 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Շուշու պաշտպանությունը

Թուրքմենչայի պայմանագիրը` օրիգինալ տեքստ

Ռուս-թուրքական 13 պատերազմները և նրանց վիճակագրրությունը

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1806-1812)

Ռուս-թուրքական պատերազմ (1828-1829)

Ադրիանապոլսի պայմանագիրը

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Ե Աշտարակեցի

Ներսես Աշտարակեցի` պաշտպան հայրենյաց

Ներսես Ե Աշտարակեցի կաթողիկոս և Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունի. կենսագրական զուգահեռներ

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.05.2017

 1. Համեմատել հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին;
 2. Պատմել հայկական միջավայրում ձևավորված հասարակական-քաղաքական հոսանքների մասին;
 3. Վերլուծել արևմտահայերի ազգային սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Թվարկել Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբության պատճառները և հետևանքները:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 55-72

Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին

Հայ հասարակական հոսանքները XIX դարի 50-70-ական թվականներին

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը (ապստամբության 100-ամյակի առթիվ)

Զեյթունի 1862 թվականի ապստամբությունը

Տեսաֆիլմ «Ալեքսանդր Մանթաշյանց»

Գ/Ֆ «Գիշերվա մեջ առկայծող կրակը (Միքայել Նալբանդյան)»

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10-12.05.2017

 1. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 2. Պատմել 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի մասին;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ հայ ազատագրական կազմակերպությունները և խմբակները կուսակցությունների ստեղծման հիմքում էին;
 4. Համեմատել հայկական ազգային կուսակցությունները;

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 73-87

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարց

Հայկական հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ

Հայկական հարցի միջազգայնացումը 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո

Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

Հայ ազգային կուսակցությունները

Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը

Արմենական կուսակցություն

Փ/Ֆ «Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցությունը 128 տարեկան է»

Փ/Ֆ «ՀՅԴ պատմությունը»

Փ/Ֆ «Հայկական հարցը և հայ ազգային կուսակցությունները»

 

 

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-20.05.2017

 1. Պատմել հայդուկային շարժման մասին;
 2. Համեմատել նշանավոր հայդուկապետերին;
 3. Թվարկել համիդյան կոտորածների պատճառները և հետևանքները;
 4. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ Առաքելոց վանքի կռիվը էական իրադարձություն է հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ;
 5. Վերլուծել XX դարասկզբի հայկական հակացարական պայքարը;
 6. Պատմել հայ-թաթարական ընդհարումների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 88-105

Հայ ֆիդայական շարժում

Հայ հայդուկային շարժում

Ֆիդայական շարժումները 1880-1907 թթ.

Ֆիդայական շարժում (թեստ)

Հայկական կոտորածներ (1894-96)

Հայերի բռնի իսլամացումը 1894-96 թթ. կոտորածների տարիներին

Անդրանիկ. «Առաքելոց վանքին կռիւը»

Առաքելոց վանքի կռիվը

Եկեղեցական գույքի բռնագրավման օրենք (1903)

Հայ-թաթարական ընդհարումներ

Ազգամիջյան հակամարտությունը որպես էթնիկ ինքնության ձևավորման գործոն (1905-1906թթ. ընդհարումների օրինակով)

Ձայն Արարատի-51 Հայ ֆիդայական-ազատագրական 1860-1910 թթ.

Վ/Ֆ «Գևորգ Չաուշ»

Վ/Ֆ «Հրայր Դժոխք»

Վ/Ֆ «Զորավար Անդրանիկ. Առաքելոց վանքի կռիվը»

Այս օրը 06.02 «Հայ-թաթարական ընդհարումներ»

 

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-26.05.2017

Անհատական և խմբային բանավոր ու գրավոր ամփոփում

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-07.09

 1. Սահմանել ,,Ավատատիրություն,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել միջնադարի ժամանակագրական պարբերացումը:
 3. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսության ճյուղերից որևէ մեկը:

 Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 3-4, 102-104

Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 45-46

Ավատատիրական կարգերի հաստատումը Հայաստանում

http://interneturok.ru/ru/school/istoriya/6-klass/feodalnaya-sistema-zapadnoy-evropy/feodalnoe-obschestvo

ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-14.09

 1. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հաջողությունները և անհաջողությունները;
 2. Համեմատել Բագրատունի արքայատոհմի երկու արքաների /Ձեր ընտրությամբ/ ներքին քաղաքականությունը:
 3. Թվարկել Բագրատունյաց Հայաստանի նշանավոր մշակութային գործիչներին;
 4. Ներկայացնել Բագրատունյաց Հայաստանի որևէ մշակութային գործչի կյանքն ու գործը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 146-158

http://hay-geni-haxtanak.blogspot.com/2013/10/blog-post_15.html

http://www.ankakh.com/article/889/hvovhannyes—smbat—g-thulakam—anparrunak-gahakale

https://www.youtube.com/watch?v=GdXyMLQrf4I

 

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-21.09

 1. Սահմանել ,,Հայկական վերածնունդ,, հասկացությունը;
 2. Բացատրել հայկական վերածննդի պատճառները:

Աղբյուրներ` http://encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1427

Армянское Возрождение

https://www.youtube.com/watch?v=VVpELeBNExM

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-28.09

 1. Թվարկել ավատատիրական Արևելքի առանձնահատկությունները;
 2. Ներկայացնել և համեմատել ավատատիրության ժամանակագրությունը Արևելքում և Արևմուտքում:

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

http://yunc.org/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Թվարկել Բագրատունիների պետության ստեղծման և կործանման նվազագույնը երեքական պատճառ;
 2. Բագրատունիների օրինակով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր է խաղում պատմության մեջ;
 3. Համեմատել 5-րդ և 10-րդ դարերի հայկական մշակույթը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 84 — 89, 98, 100 –102

http://armyansky.narod.ru/index/0-75

https://www.youtube.com/watch?v=S4Jql4rNDFg

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Թվարկել քոչվորական արշավանքները Հայաստան 11-13-րդ դարերում;
 2. Ապացուցել, որ հնարավոր էր ետ մղել քոչվորական ասպատակությունները;
 3. Համեմատել սելջուկյան և մոնղոլական տիրապետությունները Հայաստանում:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 107 – 110, 116 –119

http://www.findarmenia.com/arm/history/20/263/265

https://www.youtube.com/watch?v=rIQatVfw3Yc

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1407

https://www.youtube.com/watch?v=p28NaveORuI

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 1. Թվարկել Կիլիկիայում հայկական պետության առաջացման գործոնները;
 2. Համեմատել Բագրատունյաց Հայաստանի և Կիլիկիայի հայկական պետության տնտեսությունները;
 3. Սահմանել Կիլիկիայի հայկական պետության պատմությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 4. Նկարագրել Կիլիկիայի հայկական պետության մշակույթի մակարդակը;
 5. Կազմել Կիլիկիայի հայկական պետության ժամանակագրությունը;
 6. Թվարկել Կիլիկիայի հայկական պետության արտաքին քաղաքականության ձեռքբերումները և ձախողումները;
 7. Բնութագրել Մլեհին և նրա քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 121 – 145

https://www.youtube.com/watch?v=_Bh7uuvJkRs

http://patm.arma-vir.com/nyut.php?id=3

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Թվարկել խաչակրաց արշավանքների իրական և քարոզչական պատճառները;
 2. Բնութագրել խաչակիր ասպետներին;
 3. Կազմել խաչակրաց արշավանքների ժամանակագրությունը;
 4. Համեմատել խաչակրաց արշավանքներից ցանկացած երեքը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 51-56

http://forum.armedu.am/showthread.php/999-Խաչակիրներ-խաչակրաց-արշավանքներ.-տեղեկատվական-նյութ

http://www.aif.ru/society/history/kak_krestonoscy_vzyali_ierusalim

https://www.youtube.com/watch?v=NWRUKgpy6hQ

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Սահմանել ,,Միջնադարը ծաղկման ժամանակաշրջանում,, թեմային առնչվող 11 հասկացություն;
 2. Համեմատել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի երեքական պետական և մշակութային գործիչների;
 3. Թվարկել միջնադարի ծաղկման ժամանակաշրջանի գլխավոր ձեռքբերումները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 45-50, 57-70

https://www.youtube.com/watch?v=EkIRIlADuxQ

Ֆրանցիսկ Ասսիզեցի

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Սահմանել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ութ հիմնական հասկացությունները;
 2. Բնութագրել 14-17-րդ դարերի մշակութային գործիչներից երեքին;
 3. Կազմել 14-17-րդ դարերի հայոց պատմության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 162-182

https://www.youtube.com/watch?v=1BVNL5euG-I

https://www.youtube.com/watch?v=z5QggewObks

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Թվարկել Հարյուրամյա պատերազմի պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Հարյուրամյա պատերազմն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել Հարյուրամյա պատերազմին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Բնութագրել Հարյուրամյա պատերազմի ժասմանակաշրջանի որևէ գործչի:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 83-89

http://siranush.jimdo.com/2015/01/16/

https://www.youtube.com/watch?v=NHiScC8GU40

https://www.youtube.com/watch?v=GuMN2TYbE3A

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել Արևելահռոմեական կայսրության կործանման պատճառները;
 2. Ապացուցել, որ Բյուզանդական կայսրության կործանումն անխուսափելի էր;
 3. Սահմանել 15-րդ դարի եվրոպական պատմության կարևորագույն հասկացությունները;
 4. Կազմել Եվրոպայի 14-15-րդ դարերի պատմության ժամանակագրությունը, ընդգծելով 5 կարևորագույն իրադարձությունները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 88-92

Հայերը բյուզանդական գահին

http://topwar.ru/14835-padenie-konstantinopolya-i-vizantiyskoy-imperii.html

https://www.youtube.com/watch?v=y7fDrKIJN9o

https://www.youtube.com/watch?v=d_dTcFFJHtI

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Կազմել ռուսական պետության ժամանակագրությունը մինչև 17-րդ դար;
 2. Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի;
 3. Ռուսական պատմության օրինակներով ապացուցել, որ անհատը կարևոր դեր ունի մարդկության երթի ճանապարհին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ 93-99

Ռուսաստանի պատմություն

http://lit.lib.ru/m/mihajlowa_j_a/text_0010.shtml https://www.youtube.com/watch?v=chMNJUsvCXw

 

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Թվարկել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները;
 2. Բնութագրել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի որևէ գործչի;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին;
 4. Համեմատել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների և խաչակրաց արշավանքների քաղաքակրթական հետևանքները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ124-130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

https://www.youtube.com/watch?v=Qua5KuSCnkE

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Թվարկել եվրոպական վերածննդի պատճառները;
 2. Բնութագրել Վերածննդի տարբեր ոլորտների մեկական գործչի;
 3. Կազմել եվրոպական վերածննդի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ Լեոնարդո դա Վինչին եվրոպական վերածննդի խորհրդանիշն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7- րդ դասարան, էջ131-135

http://arvestipatmutyun.blogspot.am/2014/07/blog-post_3664.html

http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/EPOHA_VOZROZHDENIYA.html

https://www.youtube.com/watch?v=reeXHkLwwYA

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Անգլիական հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել անգլիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ անգլիական հեղափոխությունն անավարտ հեղափոխություն է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 25-30

Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն

http://www.encyclopedia.am/pages.php?bId=2&hId=1261

http://vsemirnaya-istoriya.ru/index.php?catid=51&id=418:angliyskaya-revolutsiya&Itemid=24&option=com_content&view=article

https://www.youtube.com/watch?v=CO3dcQKtWvc

https://www.youtube.com/watch?v=3mcLKOftn3E

https://www.youtube.com/watch?v=CYulg1ACP8s

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Ամերիկյան հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ամերիկյան հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ի «Անկախության հռչակագիրը» և Սահմանադրությունն ունեն էական հակասություններ:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 31 — 35

http://qvarkus.com/ind_dec.html

http://www.tert.am/am/news/2014/07/05/us-presidents/1133572

Թոմաս Ջեֆերսոն

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm

http://usa-info.com.ua/symbol/declaration.html

https://www.youtube.com/watch?v=edvLiSqWUaw

https://www.youtube.com/watch?v=pa-ytofvVXg

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Ֆրանսիական հեղափոխություն» հասկացությունը և   նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ֆրանսիական հեղափոխության պատճառները և փուլերը;
 3. Ապացուցել, որ ֆրանսիական հեղափոխությունն ավարտվել է 1799 թվականին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ

36 — 42

http://levonmiqo2.blogspot.am/2015/06/liberte-egalite-fraternite-   18.html

http://www.arteria.am/hy/1360996710

https://www.youtube.com/watch?v=ktT2IYonVvI

https://www.youtube.com/watch?v=6XeMA_BKppQ

https://www.youtube.com/watch?v=UPgk9gs3X1k

https://www.youtube.com/watch?v=GJ-Zw0y30A0

https://www.youtube.com/watch?v=KXBdI6B4oS4

Великая французская революция и культура

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Հայկական ազատագրական շարժում» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական ազատագրական շարժման նոր փուլի նվիրյալներին և համառոտ բնութագրել նրանց;
 3. Ապացուցել, որ օտարին ազատագրության հիմնական գործոն համարելը վնասաբեր մոտեցում է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 7-17

https://www.youtube.com/watch?v=e-ZXlAPXTKo

https://www.youtube.com/watch?v=n9cqGh5AWLg

http://www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Angexakoti_joxov@

http://armenianhouse.org/hakobyan-t/yerevan/ch-2.html

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Սյունիք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Դավիթ Բեկի ղեկավարած ապստամբության և նրա ձախողման պատճառները;
 3. Պատմել Դավիթ Բեկի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 17-20

Դավիթ Բեկ

Թռիչք դեպի Սյունիք

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Նապոլեոն Բոնապարտի վերելքի և անկման գլխավոր ու երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Թալեյրանի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 44-49

10 փաստ Նապոլեոն Բոնապարտի մասին

Նապոլեոն Բոնապարտ

Նապոլեոն Բոնապարտ` խելացի մտքեր

Նապոլեոն Բոնապարտ. նշանավոր մարդկանց կյանքը

Թալեյրան` դիվանագիտության հանճար

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Հեղափոխություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ֆրանսիական հեղափոխությունների շարքի պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Լամարտինի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 57- 58

1848 թվականի հեղափոխությունը Ֆրանսիայում

Ժողովուրդների գարունը 1848-1849 թվականներին

Փարիզյան կոմունա

Ալֆոնս դե Լամարտին

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-26.03

 1. Սահմանել «Պետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ազգային պետությունների առաջացման գլխավոր և երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Գարիբալդիի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 121-126, 129-130

Օտտո Բիսմարկ. երկաթյա կանցլեր

Իտալիայի ազգային հեղափոխության ղեկավարներ

Ջուզեպպե Գարիբալդի    

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Կազմել ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ԱՄՆ-ի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Աբրահամ Լինքոլնի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 113-115

Այսպես խոսեց…Աբրահամ Լինքոլնը

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` ուղղված որդու ուսուցչին

Պատմության գաղտնիքները. Աբրահամ Լինքոլն

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-08.04

 1. Կազմել նոր ժամանակների մշակութային գործիչների վարկանիշային աղյուսակը;
 2. Թվարկել նոր ժամանակների մշակույթի առանձնահատկություները;
 3. Պատմել նոր ժամանակների որևէ մշակութային գործչի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 78-89, 161-166

Նոր ժամանակների փիլիսոփայությունը

19-րդ դարի լավագույն գրքերը

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11.04-15.04

 1. Կազմել 19-րդ դարի առաջին կեսի հայոց պատմության ժամանակագրության վարկանիշային աղյուսակը
 2. Թվարկել ռուսական տիրապետության առանձնահատկությունները;
 3. Պատմել Ներսես Աշտարակեցու մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 30-43

19-րդ դարի Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանների սոցիալ-տնտեսական վիճակը

Հայորդիներ. Ներսես Աշտարակեցի

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 18.04-22.04

 1. Կազմել 1862 թվականի Զեյթունի ապստամբության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել հայկական հարցի միջազգայնացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Խրիմյան Հայրիկի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 69-79

Առաջին այրեր. Խրիմյան Հայրիկ

Հովհաննես Թումանյան. «Հայկական հարցն ու իր լուծումը»

Հայ ազգային-ազատագրական շարժման նոր փուլը

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 25.04-29.04

 1. Կազմել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայոց պատմության ժամանակագրության վարկանիշային աղյուսակը;
 2. Թվարկել հայկական կուսակցություների առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել 19-րդ դարի հայ որևէ կուսակցական գործչի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 80-89

Հայ ազգային կուսակցությունների ստեղծումը

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 02.05-06.05

 1. Կազմել ռուսական և օսմանյան կայսրությունների 19-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև կործանումը ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ռուսական առաջին հեղափոխության պարտության և երիտթուրքերի հաղթանակի պատճառները;
 3. Պատմել սաբատեականների մասին

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 137-139

Առաջին ռուսական հեղափոխություն. ձախողում, թե՞ նախաբան

Երիտթուրքերի պարագլուխների ակունքները

 

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 10.05-13.05

 1. Կազմել Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ մյուս տարածքներում 1878-1914 թվականներին ծավալված իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել ազատագրական պայքարի նպատակները;
 3. Պատմել ազատագրական պայքարի հերոսներից որևէ մեկի մասին (ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 94-105, 110-114

Հրայր Դժոխք

Հայորդիներ. Աղբյուր Սերոբ

 

ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.05-20.05

 1. Կազմել Արևելյան Հայաստանում և Ռուսական կայսրության հայաբնակ մյուս տարածքներում 1878-1914 թվականներին ծավալված իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել հայ — թաթարական ընդհարումների պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել ազատագրական պայքարի հերոսներից որևէ մեկի մասին (ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 106-109

Առաջին այրեր. Նիկոլ Դուման

Խրիմյան Հայրիկ

 

ՎԱԹՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23.05-27.05

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անհատականացված ստուգում: