2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-09.09

 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154

Համաշխարհային պատերազմ

Առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառները

ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-16.09

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները;

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160

Առաջին համաշխարհային պատերազմը և հայերը

Հայկական լեգէոնի Արարայի գրոհը

Առաջին աշխարհամարտի արևելյան ռազմաճակատը

Առաջին աշխարհամարտի ավարտական փուլերը

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19-24.09

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132

Հայոց ցեղասպանությունը որպես միջազգային հանցագործություն

Հայոց ցեղասպանություն. ակնարկ

Գերմանացի գիտնականը`հայոց ցեղասպանության մասին

Հայոց ցեղասպանությունը National Geographic-ի եթերում

ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 26-30.09

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137

Հայերի ինքնապաշտպանական կռիվները 1915-1916 թթ.

Ինքնապաշտպանության ֆենոմենը հայոց ցեղասպանության տարիներին

Նեմեսիս գործողություն-Ազգային դատավարություն

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03 – 07.10

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160

Առաջին աշխարհամարտ. պատճառներ և հետևանքներ

Մեծ պատերազմ

Համաշխարհային առաջին պատերազմը և հայերը

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 10 – 14.10

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40

Հայաստանի առաջին հանրապետություն

Առաջին հայկական հանրապետությունը. հաղթահանդես և ողբերգություն

Առաջին հանրապետության դասերը

Առաջին այրեր – Արամ Մանուկյան

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 17 – 21.10

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50

Ինչ է նացիոնալ-սոցիալիզմը

Ամբողջատիրություն

Ֆաշիզմ

Քեմալիզմը և նորացման գործընթացները Թուրքիայում 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին

Ճապոնիան երկու աշխարհամարտերի միջև

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 31.10-04.11

 1. Թվարկել Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի պատճառները;
 2. Կազմել 1936-1939 թթ.-ի իրադարձությունների ժամանակագրությունը;
 3. Ապացուցել, որ իսպանական պատերազմը երկրորդ աշխարհամարտի նախերգանքն է:

Աղբյուրներ`

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում և դրա հետևանքները

Քաղաքացիական պատերազմն Իսպանիայում

1939 թ.-ի ֆիլմ Իսպանիայի քաղաքացիական պատերազմի մասին

Ողջ ճշմարտությունն ինտերնացիոնալ բրիգադների մասին

Իսպանիա. կաթոլիկությունն ընդդեմ կոմունիզմի

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07-11.11

 1. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդրի պատճառները;
 2. Նկարագրել Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը;
 3. Բնութագրել Խորհրդային Միության ազգային քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-60 էջեր

Կարսի պայմանագիրը

Գարեգին Նժդեհ. չպղծված ֆիլմ

Խորհրդային պետության ազգային քաղաքականությունը 20-30-ական թվականներին

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.11

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 42-48, 61-72 էջեր

Հայաստանի խորհրդայնացումը և բռնաճնշումները

Խորհրդային Հայաստանը սոցիալիստական շինարարության ժամանակաշրջանում

Բռնադատվածներ. Հայոց պատմության հերոսական և ողբերգական կերպարներ

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.11

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-55

    20-րդ դարի մշակույթը որպես ընդհանուր պատմական տիպ

   ԽՍՀՄ մշակույթը 192-30-ական թվականներին

Կրթություն, գիտություն և տեխնիկա

  Չարլզ Չապլին. «Փոքրիկը»

 Չարլզ Չապլին. «Մեծ բռնապետը»

ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 28.11-02.12

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը;
 4. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 83-94 էջեր

 Գ/Ֆ «Հովազաձորի գերիները»

   Գ/Ֆ «Զանգեզուր»

Եղիշե Չարենց. Մահվան տեսիլ

Գուրգեն Մահարի. «Ծաղկած փշալարեր»

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 05- 09.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Վերլուծել հակամարտող խմբավորումների նպատակները;
 3. Կազմել ռազմա-քաղաքական դաշինքների ռեսուրսների համեմատւթյան աղյուսակը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58 – 63

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Աշխարհամարտերի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները

Երկրորդ աշխարհամարտի կողմերի ռեսուրսները

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 12- 16.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի փուլերը (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Կազմել երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը, ընդգծելով երեք կարևորագույն իրադարձությունները;
 3. Նկարագրել որևէ վճռորոշ ճակատամարտ;
 4. Ձևակերպել այդ ժամանակաշրջանում առանցքային դեր խաղացած երեք անհատների համեմատական բնութագրերը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 64 – 73

Երկրորդ աշխարհամարտի ճակատամարտերը

Հիտլեր: Ստալին: Չերչիլ

Երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքը

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 19- 23.12

 1. Թվարկել հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած մարտական ուղին;
 2. Ապացուցել, որ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում Դրոյի և Հայկ Ասատրյանի ծավալած գործունեությունն արդյունավետ էր;
 3. Գնահատել հայ ժողովրդի դերը երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77 – 82

Հայկական դիվիզիաների կազմակերպումը և մարտական ուղին

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Հայկ Հովակիմյան. Խորհրդային ատոմային ռումբի ակունքներում

Հայկ Ասատրյան

Հայկ Ասատրյան. «Հատընտիր»

Դրո (Դրաստամատ Կանայան)

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.01- 03.02.2017

 1. Թվարկել «սառը պատերազմի» պատճառները և նպատակները;
 2. Ապացուցել, որ երկբևեռ աշխարհն ապահովում էր մարդկությանը նոր «տաք» աշխարհամարտից;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանում Արևմուտքի երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականության մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 79-91

Սառը պատերազմի «երկաթե վարագույրները»

Սովետական «Բիզոնը» և ԱՄՆ ռմբակոծիչային հետամնացության միֆը

Փ/Ս «Սառը պատերազմ» (ֆիլմ 1-8)

ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ԵՐԵՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.02.2017

 1. Համեմատել մշակույթի տարբեր ճյուղերի զարգացման մակարդակը «սառը պատերազմի» դարաշրջանում;
 2. Բացահայտել դասագրքի տեքստում առկա վրիպումները;
 3. Պատմել «սառը պատերազմի» դարաշրջանի գիտության նվաճումների մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 158-165

Սառը պատերազմի պլյուսները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունները

20-րդ դարի գիտական հայտնագործությունների թոփ-25-ը

20-րդ դարի գիտությունը և արվեստը. լոգոսի և առասպելի միջև

20-րդ դարի արվեստը. Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի գեղարվեստական ուղղությունները սահմանումներում և սխեմաներում

20-րդ դարի կինոյի գլուխգործոցները

Փոփոխություններ 20-րդ դարում

ԵՐԵՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.02.2017

 1. Նկարագրել Երրորդ աշխարհի ձևավորման և քայքայման ընթացքը;
 2. Թվարկել Երրորդ աշխարհի պետությունների ընտրած զարգացման մոդելներն ու վերջիններիս դրական և բացասական կողմերը;
 3. Պատմել գաղութային համակարգի փլուզման գործընթացի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-112

Երրորդ աշխարհ

Երրորդ աշխարհի ձևավորում

Երրորդ աշխարհի մասին

Տնտեսական բառարան. Երրորդ աշխարհ

Երկրների տեսակավորումը

Երրորդ աշխարհ

«Երրորդ աշխարհի երկիր» եզրույթը հնացել է

Վ/Ս «ԱՄՆ-ի չպատմված պատմությունը» (հինգերորդ սերիա` 50-ականներ. Էյզենհաուերը, Ռումբը և Երրորդ աշխարհը)

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.02.2017

 1. Նկարագրել ՀԽՍՀ տնտեսության վերականգնումը և զարգացումը 1945-1985 թվականներին;
 2. Պատմել 60-ական թվականներին վերսկսված ազգային զարթոնքի մասին;
 3. Ապացուցել, որ 1949 թվականի հունիսի 14-ի բռնաքսորը հայոց ցեղասպանության նոր փուլ էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 103-112

Հոդվածներ խորհրդային բռնաճնշումների մասին

Ազգային միացյալ կուսակցության ծրագիրը

Հայաստանի ազգային միացյալ կուսակցություն

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 27.02-03.03.2017

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի ձեռքբերումները 1945-1991 թվականներին;
 2. Պատմել 1945-1991 թվականների հայկական գիտության և կրթության զարգացման մասին;
 3. Ապացուցել, որ նշված ժամանակաշրջանի հայկական մշակույթի ամենազարգացած ճյուղը գիտությունն էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-140

Խորհրդային Հայաստանի կրթությունը, գիտությունը, գրականությունը և արվեստը 1945-1991 թվականներին

Ակնարկ Խորհրդային Հայաստանի գիտության զարգացման վերաբերյալ (1945-1965 թթ.)

Փ/Ֆ «Հրաչյա Ներսիսյան»

Հեռուստաթատրոն. «Մովսես ապերը»

Հեռուստաթատրոն. «Իմ տունը քո տունն է»

Գ/Ֆ «Մենք ենք, մեր սարերը»

Գ/Ֆ «Սարոյան եղբայրներ»

Գ/Ֆ «Ասք Ռոստամի մասին»

Հայաստանի արվեստը: 20-րդ դար: Կերպարվեստ և քանդակ Տրետյակովյան պատկերասրահի ֆոնդերից

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06-10.03.2017

 1. Պատմել հետպատերազմյան շրջանում հայկական հարցի վերաբացման մասին;
 2. Թվարկել Մեծ Հայրենադարձության դրական և բացասական հետևանքները;
 3. Համեմատել հետպատերազմյան և արդի սփյուռքը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 94-102, 169-173

Հայկական սփյուռք

Մեծ հայրենադարձությունը. հիմնահարցեր և խնդիրներ 1946-1948

Հայկական սփյուռքի արդի հիմնախնդիրների շուրջ

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13-17.03.2017

 1. Ապացուցել, որ Խորհրդային Միությունը պատմականորեն դատապարտված էր;
 2. Պատմել Խորհրդային Միության կործանման գործընթացի մասին;
 3. Համեմատել ԽՍՀՄ վերջին երեք ղեկավարներին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 97-106

ԽՍՀՄ փլուզման հիմնական պատճառները

Համակարգային փլուզում. պատճառները և հետևանքները

ԽՍՀՄ փլուզումը` որպես դարի առեղծված

Ամենաառեղծվածային գլխավոր քարտուղարը

Միխայիլ Գորբաչով

Գորբաչովի դերը ԽՍՀՄ փլուզման մեջ

Վ/Ֆ «Գորբաչով: ԽՍՀՄ փլուզման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Ով և ինչպես կործանեց ԽՍՀՄ-ը»

Վ/Ս «ԽՍՀՄ: Կործանում»

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 20-24.03.2017

 1. Կազմել արցախյան շարժման ժամանակագրությունը;
 2. Պատմել արցախյան շարժման ռազմական փուլի մասին;
 3. Համեմատել արցախյան շարժման գործիչներին (առնվազն երեքին);
 4. Ապացուցել, որ արցախյան շարժումն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 113-124

Ղարաբաղյան շարժում. Ամեն ինչ սկսվեց փետրվարի 12-ին Հադրութի հանրահավաքից

Արցախյան շարժում. փետրվարի 20

Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը

Ղարաբաղ կոմիտե

1991-1994 թթ. պատերազմը

Վ/Ֆ «Միացում»

Վ/Ֆ «Ղարաբաղ» կոմիտե»

Սպիտակի երկրաշարժը և Ղարաբաղի հարցը. ինչպես է դա եղել

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 03-07.04.2017

 1. Պատմել Երրորդ հանրապետության արտաքին քաղաքանության մասին;
 2. Համեմատել Երրորդ հանրապետության նախագահների գործունեության արդյունքները;
 3. Վերլուծել ՀՀ Սահմանադրության բովանդակությունը;
 4. Շարադրել Արցախի հիմնախնդրի լուծման Ձեր տարբերակը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-168

ՀՀ Սահմանադրություն

Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մի քանի հայեցակարգային հիմքեր

Արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներ

ՀՀ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ուրվագիծ 28.03.2017 Լևոն Տեր-Պետրոսյան

Ռոբերտ Քոչարյան. 2-րդ նախագահի ոչ պաշտոնական վեբ կայք

Երկրի ուժը. Ֆիլմ ՀՀ 2-րդ նախագահ Ռոբորտ Քոչարյանի և իր ընտանիքի մասին

Սերժ Սարգսյան, ՀՀ նախագահ

Մարդկության բոլոր չարիքների արմատը տգիտության մեջ է. Սերժ Սարգսյան

Արցախյան հիմնախնդիր

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր

ՀՀ նախագահի ընտրություններ, 1991-2008 թթ.

Ինչ պետք է իմանալ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի մասին

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ–ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Պետական ավարտական քննության նախապատրաստություն

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Դասարանական առաջադրանքներ

ԱՌԱՋԻՆ– ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`01-07.09

 1. Սահմանել «Աշխարհամարտ»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի գլխավոր, երկրորդական և երրորդական պատճառները;
 3. Թվարկել պատերազմող կողմերի հայտարարված և չհայտարարված նպատակները;
 4. Մանրամասն նկարագրել առաջին աշխարհամարտի առիթը;
 5. Ապացուցել, որ միայն Սերբիան էր մղում արդարացի պատերազմ:
 6. Ապացուցել, որ առաջին աշխարհամարտն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 116-117

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 150-154

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/12156

http://www.slideshare.net/JannaSar/ss-30996084

https://www.youtube.com/watch?v=HJzetUZCwYE

ԵՐՐՈՐԴ– ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08-14.09

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի փուլերը;
 2. Կազմել և ներկայացնել առաջին աշխարհամարտի ժամանակագրությունը;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ կիրառված

ռազմական նորույթները;

 1. Ներկայացնել թվական տվյալներ առաջին աշխարհամարտին հայերի մասնակցության մասին;
 2. Նկարագրել որևէ ճակատամարտ, որտեղ հայերը էական դեր են խաղացել;
 3. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի մասնակից հայ զորահրամանատարներին:

    Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 117-125

Համաշխարհային պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 154-160

http://www.hayzinvor.am/26796.html

http://www.aztagdaily.com/archives/30154

https://www.youtube.com/watch?v=_qmHD0PATlE

https://www.youtube.com/watch?v=IITDZwK6Zvc

ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15-21.09

 1. Սահմանել «Ցեղասպանություն»  հասկացությունը;
 2. Թվարկել հայոց ցեղասպանության պատճառները, մեղավորներին և փուլերը;
 3. Նկարագրել հայոց ցեղասպանության ընթացքը;
 4. Ապացուցել, որ ցեղասպանությունն անխուսափելի չէր:

   Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 126-132    http://genocide.am/article/armenian_genocide_as_an_international_crime.html?armenian

https://www.youtube.com/watch?v=eSvmND9I94k

https://www.youtube.com/watch?v=58yTywTD2FE

https://www.youtube.com/watch?v=aauyNceeWxk

ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22-28.09

 1. Թվարկել ինքնապաշտպանության օջախները և հրամանատարներին;
 2. Նկարագրել որևէ ինքնապաշտպանական կռիվ;
 3. Կազմել և ներկայացնել ինքնապաշտպանության ու Նեմեսիսի ժամանակագրությունը;
 4. Ապացուցել, որ ,,Նեմեսիս,, գործողությունն ահաբեկչական գործունեություն չէ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 8-րդ դասարան, էջ 133-137  http://masters.armeniansgenocide.am/content_images/file/Yndunelutyun/12_.pdf

http://akunq.net/am/?p=38833

https://www.youtube.com/watch?v=FRN2C7hsCUE

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի անմիջական հետևանքներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Թվարկել առաջին աշխարհամարտի երեք գլխավոր հանցագործներին /պատասխանը հիմնավորել/;
 3. Սահմանել առաջին աշխարհամարտին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Նկարագրել ռազմաճակատի և թիկունքի մեկ օրը:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 8 – րդ դասարան, էջ 157 –160

https://www.youtube.com/watch?v=EF1eP68V0tc

https://www.youtube.com/watch?v=HU5H80Kz8Uk

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Թվարկել հայոց առաջին հանրապետության ստեղծման պատճառներն ըստ կարևորության սանդղակի;
 2. Սահմանել առաջին հանրապետությանն առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Ապացուցել, որ առաջին հանրապետության կործանումն անխուսափելի չէր;
 4. Նկարագրել 1918-1920թթ.-ի Երևանի մեկ օրը;
 5. Կազմել առաջին հանրապետության ժամանակագրությունը:

Աղբյուրներ` հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 6 – 40

https://www.youtube.com/watch?v=lG5ebJl0cqI

http://www.asparez.am/news-hy/hanrapetutyanhrchakum_merprkutyunne-hy/

http://www.yerkirmedia.am/wap.php?act=news&lan=hy&id=14400

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 

 1. Սահմանել ,,Բռնապետություն,, և ,,Ամբողջատիրություն,, հասկացությունները;
 2. Թվարկել Եվրոպայում ամբողջատիրական վարչակարգերի առաջացման պատճառները;
 3. Համեմատել ֆաշիզմը և նացիոնալ-սոցիալիզմը;
 4. Ապացուցել, որ ԱՄՆ-ը 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին ամբողջատիրական պետություն էր;
 5. Սահմանել ,,Արևելք,, և ,,Արևմուտք,, հասկացություները 20-րդ դարի միջաշխարհամարտային ժամանակաշրջանի համատեքստում;
 6. Թվարկել Արևելքի տեխնոլոգիական լճացման պատճառները:

Աղբյուրներ` համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 29 – 34, 41 – 50

https://www.youtube.com/watch?v=azakEOQ_K1A

http://www.idmedina.ru/books/materials/turkology/1/turk_izmailov.htm

http://miuki.info/2011/08/yaponiya-mezhdu-pervoj-i-vtoroj-mirovymi-vojnami/

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Սահմանել ,,Սոցիալ-տնտեսական զարգացում,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական նվաճումները 20-30-ական թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-30-ական թվականներին Խորհրդային Հայաստանում իրականացվում էր ազգի և անհատի բարոյազրկման գործընթաց:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 42-48, 61-72 էջեր

https://www.youtube.com/watch?v=xksZvrmtzPk

http://www.istorya.ru/referat/7587/1.php

ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տարածքային հիմնախնդրի պատճառները;
 2. Նկարագրել Սյունիքի ինքնապաշտպանությունը;
 3. Բնութագրել Խորհրդային Միության ազգային քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-60 էջեր

http://www.1in.am/48472.html

http://www.aniarc.am/2015/10/13/treaty-of-kars-armenian-text/

https://www.youtube.com/watch?v=lzvDNKQ4X_Q

https://www.youtube.com/watch?v=5QhP_H6TZMQ

ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Թվարկել համաշխարհային մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Բնութագրել որևէ մշակութային գործչի ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում համաշխարհային մշակույթը ծաղկում է ապրել:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 51-55

http://www.countries.ru/library/twenty/general.htm

https://www.youtube.com/watch?v=lExK2NI1V30

http://ukrmap.su/ru-wh10/1284.html

https://www.youtube.com/watch?v=GfcK7hZpQF0

https://www.youtube.com/watch?v=DwRAvINE4XU

  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Թվարկել հայկական մշակույթի նվաճումները 20-րդ դարի 20-30-ական թվականներին;
 2. Համեմատել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական և համաշխարհային կինոարվեստը;
 3. Սահմանել 20-րդ դարի 20-30-ական թվականների հայկական մշակույթին առնչվող 10 հասկացություն;
 4. Ապացուցել, որ միջաշխարհամարտային ժամանակահատվածում հայ գրականությունը մնացել է որպես համաշխարհային գրականության բաղկացուցիչ մասը;
 5. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթի զարգացումն արգելակված էր բռնապետությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9 – րդ դասարան, էջ 83-94 էջեր

https://www.youtube.com/watch?v=TN8I8ACyc_E

https://www.youtube.com/watch?v=X42vm9V-E94

https://www.youtube.com/watch?v=0s3nXUEYS_A

https://www.youtube.com/watch?v=Riq_-IiClug

Ծաղկած փշալարեր

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի պատճառները;
 2. Վերլուծել հակամարտող խմբավորումների նպատակները;
 3. Կազմել ռազմա-քաղաքական դաշինքների ռեսուրսների համեմատւթյան աղյուսակը:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 58 – 63

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ

Աշխարհամարտերի պատճառները

https://www.youtube.com/watch?v=GbaLtmehGRo

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամարտի փուլերը (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Կազմել երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակագրությունը, ընդգծելով երեք կարևորագույնները;
 3. Նկարագրել որևէ վճռորոշ ճակատամարտ;
 4. Բնութագրել այդ ժամանակաշրջանում առանցքային դեր խաղացած որևէ անհատի:

Աղբյուրները` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 64 – 73

http://historykratko.com/osnovnye-etapy-vtoroy-mirovoy-voyny

https://www.youtube.com/watch?v=zmTGKE8u3DI

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Թվարկել հայկական դիվիզիաները և նրանց անցած մարտական ուղին;
 2. Պատմել 21-րդ դարում բացահայտված հայ հերոսի մասին;
 3. Գնահատել հայ ժողովրդի դերը երկրորդ աշխարհամարտում:

Աղբյուրները` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 77 – 82

http://www.findarmenia.com/arm/history/28/640/641

https://www.youtube.com/watch?v=uHdUXeZo-ck

http://www.aysor.am/am/news/2012/12/24/hayk-hovakimyan/529591

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Թվարկել երկրորդ աշխարհամատի անմիջական և հետաձգված հետևանքները;
 2. Համեմատել առաջին և երկրորդ աշխարհամարտերի արդյունքները;
 3. Ապացուցել, որ պատերազմի այդպիսի ավարտը կանխորոշված էր:

http://armsociology.com/?p=331

https://www.youtube.com/watch?v=C5JBdHIlNks

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1603243

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Սառը պատերազմ»- ի նպատակները և հիմնական իրադարձությունները;
 3. Ապացուցել, որ «Սառը պատերազմ»- ը համաշխարհային պատերազմ է:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 80-84

http://www.diplomat.am/publ/conflicts/informacion_paterazmner/20-1-0-93

https://www.youtube.com/watch?v=vKipSOHxspc

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Սառը պատերազմի մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Սառը պատերազմ»- ի ժամանակաշրջանի կարևոր գիտական հայտնագործությունները և գրականության ու արվեստի նշանավոր ստեղծագործությունները;
 3. Ապացուցել, որ «Սառը պատերազմ»- ը նպաստեց մշակույթի զարգացմանը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 153-162

http://protown.ru/information/hide/3731.html

http://akadem-nauki.ru/nauchno-texnicheskaya-revolyuciya-2-polovina-20-nachalo-21-stoletiya/

http://knowhistory.ru/833-razvitie-kultury-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka.html

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Երրորդ աշխարհ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել «Երրորդ աշխարհ»-ի պետությունների ընդհանրությունները և առանձնահատկությունների գլխավոր պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ «Երրորդ աշխարհ»- ը միջազգային հարաբերությունների երրորդ կողմ չէր:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-110

Երրորդ աշխարհի ձևավորում

http://historial.ru/Events/24-Strany-tretego-mira.html

http://pan-sapunov.livejournal.com/29608.html

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/4285/%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%98%D0%99

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Ազգային զարթոնք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական հաջողությունները և դրանցից ծագող մարտահրավերները 1945-1991թվականներին;
 3. Ապացուցել, որ 20-րդ դարի 60-ական թվականների ազգային զարթոնքն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 107-115

https://www.youtube.com/watch?v=Szh7ctLD_Ds

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263

http://yerkirmedia.am/?lan=hy&act=prog&id=12 (գաղտնի թղթապանակ № 105)

 

 

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայկական մշակույթի ձեռքբերումները և անհաջողությունները;
 3. Պատմել 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայկական մշակույթի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 130-139

 20-րդ դարի հայ մշակույթ

Պարույր Սևակ

Մինասի առեղծվածը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Հայկական սփյուռք» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական սփյուռքի ձեռքբերումները և անհաջողությունները, դրանց պատճառները;
 3. Պատմել հայկական սփյուռքի որևէ գործչի մասին (Ձեր

ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 98-106,

169-173

Հայկական սփյուռք

Հայկական սփյուռք.մարտահրավերներ և հնարավորություներ

ՀՀ ազգային հերոս. Ալեք Մանուկյան

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Համաշխարհայնացում» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել համաշխարհայնացման պատճառները և պատմական փուլերը;
 3. Պատմել հակագլոբալիստական պայքարի ներկա փուլի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, էջ 95-101, 148-150

Համաշխարհայնացում

Ի՞նչ է համաշխարհայնացումը

Հակահամաշխարհայնացում

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 21-25.03

 1. Սահմանել « Հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլի նախադրյալմերը, ռեսուրսները և նվիրյալներին;
 3. Պատմել հայկական ազատագրական պայքարի նոր փուլի առաջին ենթափուլի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 116-125

1988-1994թթ. Արցախի պատմություն. մաս առաջին

Մոնթե Մելքոնյան. «Սա մեր վերջին պայքարը չի»

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Սահմանել «Երրորդ հանրապետություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Երրորդ հանրապետության հիմնախնդիրները և նրանց լուծման ուղիները;
 3. Կազմել Երրորդ հանրապետության ժամանակագրությունը իրադարձությունների վարկանիշային հերթականությամբ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 9-րդ դասարան, էջ 144-161

Հայաստանի անկախության հռչակագիրը

Երրորդ հանրապետության վարչապետերը

Հայ ազատագրական պայքարը, հանուն Հայաստանի անկախության, ընդդեմ ռուս-թուրքական դավադիր դաշինքի

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-27.05

 1. Նախաքննական կրկնություն