Պատերազմը` կրթության գործիք

                (երկարաժամկետ նախագիծ)

Իրավիճակի նկարագրություն

Մարդկությունը, նրա բաղկացուցիչ հայ ժողովուրդը և յուրաքանչյուր մարդ գտնվում է պերմանենտ (անընդհատական) պատերազմի (այս հասկացության համապարփակ բովանդակության հաշվառմամբ) մարտադաշտում: Հարկ է սովորողներին տալ համապատասխան գիտելիքներ և օգնել ձևավորելու համարժեք հմտություններ վերոհիշյալ իրողության ցանկացած ուղղությունով արդյունավետ գործելու համար:

Նպատակ

Նպաստել 21-րդ դարի մարտահրավերներին դիմակայելու և հաղթահարելու պատրաստ հայկական պետության քաղաքացու ձևավորմանը:

Խնդիրներ

 1. «Պատերազմ» հասկացության բովանդակության լիարժեք յուրացման ապահովում;
 2. Նախագծի մասնակիցների վերլուծական և համագործակցային կարողությունների զարգացում մինչև հմտությունների մակարդակ;
 3. Արժեհամակարգորեն և հոգեբանորեմն ներդաշնակ տարատարիք խմբերի ձևավորում որպես լրացուցիչ սոցիալական հենարան:

Բովանդակություն

Կշարադրվի նախագծի գաղափարն ընդունողների աշխատանքային խմբի կողմից:

Շահառուներ

Սովորողներ, ծնողներ, դասավանդողներ, երկարատև աշխատանքի պատրաստ այլ անձինք և հասարակական կառույցներ:

22.11.2020                ©                    Արմինե Աբրահամյան

                                                         Աշոտ Տիգրանյան

Հանրապետական պատանեկան ճամբար (նախագիծ)

Նպատակները` 1. Դպրոցականների արժեհամակարգում պետության` որպես ազգի ինքնակազմակերպման բարձրագույն ձևի արժևորում; 2. Նպաստել սովորողների քաղաքացիական կրթությանը; 3. Ձևավորել Երևանում և մարզերում ապրող պատանիների համագործակցության կայուն հարթակ:

Խնդիրները` 1. Սովորողների քննական, վերլուծական մտածողության զարգացում; 2. Սովորողների հաղորդակցական հմտությունների ամրակայում; 3. Երևանում և մարզերում ապրող պատանիների նույնական և առանձնահատուկ հիմնախնդիրների ու նրանց լուծման տարբերակների իմացության ապահովում, նաև` հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ հմտությունների ձևավորում:

Թիրախային խումբ` 8-11- րդ դասարանների սովորողներ:

Ճամբարականներ` մեկական խումբ` մեկ ուսուցիչ և 5 աշակերտ, յուրաքանչյուր մարզից:

Անցկացման վայրեր` Երևան, «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Արատեսի դպրական կենտրոն:

Անցկացման ժամկետը` 21-30.08.2020

Բովանդակությունը` Ա. հանդիպում-քննարկումներ մասնագետների հետ`

 1. Իրավագետներ. թեմաներ` «ՀՀ քաղաքացու իրավունքներն ու պարտականությունները», «Պատանիներին առնչվող իրավական դաշտը», «Միջազգային իրավունք»;
 2. Հասարակական կազմակերպությունների ակտիվիստներ. թեմաներ` «Ակտիվ քաղաքացին մարդու իրավունքների պաշտպան», «Քաղաքացիական հասարակության արժեհամակարգը», «Հասարակական կազմակերպությունները պետության հզորացման գործոն»;
 3. Մշակութաբաններ. թեմաներ` «Մշակույթ. անհատ և հասարակություն», «Հայկական էպոսը գործունեության ուղեցույց»;
 4. Հոգեբաններ. թեմաներ` «Հոգեբանական գիտելիքների գործնական նշանակությունը», «ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների էթնոհոգեբանական առանձնահատկությունները»;
 5. Քաղաքագետներ. թեմաներ` «ՀՀ քաղաքական դաշտը», «ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրները»:

Բ. Համագործակցային և վերլուծական կարողությունները զարգացնող թիմային խաղեր:

Գ. Ճամբարականների կլոր սեղաններ փորձի փոխանակման և տարբեր գործնական նախագծեր ձևակերպելու նպատակով:

Դ. Ազգային երգի ու պարի ուսուցում:

Ե. Մասնակցություն շրջակա միջավայրի բարեկարգմանը:

Զ. Այցելություններ մշակութային օջախներ:

Է. Հայրենագիտական ճամփորդություն Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերում:

Ը. Մարզական պարապմունքներ և մրցումներ:

Ֆինանսական ծախսերը` 2,5 միլիոն դրամ:

Պատանեկան խորհրդարան (նախագիծ)

Նպատակներ`

 1. Պատանեկության հիմնախնդիրների և դրանց լուծման առաջարկությունների հանրայնացում;
 2. ՀՀ ապագա քաղաքական էլիտայի ժողովրդավարական արժեհամակարգ կրողների ձևավորում:

 

Խնդիրներ`

 1. Պատանիների քաղաքագիտական գիտելիքների և հմտությունների զարգացում;
 2. Պատանեկան ընդհանուր օրակարգի ձևավորում;
 3. Պատանեկան խորհրդարանի ձևավորման սկզբունքների որոշարկում աջակցող հասարակական կառույցների և ՀՀ Աժ մասնակյցությամբ;
 4. Պատանիների խորհրդարանական գործունեության տեղական արգելքների բացառում:

 

Ձևավորման քայլեր`

 1. Պատանիների նախաձեռնող խմբի ինստիտուցիունալիզացում;
 2. Հանրապետության բոլոր մարզերի բնակավայրերում պատանեկան խորհրդարանի գործունեության հիմնական ուղղությունների քննարկումներ և պատգամավորների տեղական ընտրություններ;
 3. Յուրաքանչյուր խոշորացված համայնքից և յուրաքանչյուր քաղաքից (բացի մարզկենտրոնները) մեկական պատգամավորի ընտրություն;
 4. Մարզկենտրոնների և մայրաքաղաքի ներկայացուցիչների ընտրություններ
 5. Պատանեկան խորհրդարանի գործունեության սոցիալ-իրավական կարգավորում:

 

12.03.2019                   ©                  Աշոտ Տիգրանյան

Ինքնակրթություն (անժամկետ նախագիծ)

Նպատակներ`

 1. «Սովորել» հմտական համակարգի անընդհատ կատարելագործում;
 2. Իրականության բոլոր ոլորտների գիտելիքների ամենօրյա յուրացում;
 3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացում;
 4. Անձնական օրինակի օգտագործում որպես սովորողի կրթական գործունեության գործոն:

 

Խնդիրներ`

 1. Ինքնակրթության աղբյուրների, այդ թվում` գիտական և գեղարվեստական գրականության ու տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ շփումների, շարունակական բազմակողմանիացում;
 2. Օտար լեզուների ինքնուսուցում և ամենօրյա կիրառում;
 3. Ինքնակրթության հստակ պլանավորում;
 4. Ընտրված նյութերի պահպանում էլեկտրոնային ամենամսյա օրագրերում:

 

Բովանդակություն`

 1. Տպագիր և համացանցային տեքստերի ընթերցում;
 2. Ռադիո — հեռուստատեսային ընտրված հաղորդումների ու ֆիլմերի ունկնդրում և անկնդրում;
 3. Համացանցային ձայնա- և տեսանյութերի դիտում;
 4. Անձնական շփման որակական ընդլայնում:

 

Շահառուներ` ինքնակրթվողը և նրա կենսագործունեության ոլորտում գտնվողները:

 

Ակնկալվող էական արդյունքը` շահառուների համագործակցության մակարդակի ու արդյունավետության բարձրացումը:

 

24.01,2019                 ©                         Աշոտ Տիգրանյան

 

Կրթական ինքնավարություն

Նպատակը`Նոր սոցիալական կարգավիճակին համապատասխան կրթական հմտությունների ձևավորում և մարդկային որակների ամրակայում:

Խնդիրները` 1. Տարատարիք սովորողների համագործակցության նոր ուղղությունների ստեղծում;

 1. Հռետորական արվեստի տարրերի ուսուցում;
 2. Սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման ոլորտների բացահայտում:

Բովանդակությունը` 1. Սովորողների կողմից դասավանդողի պարտականությունների մի մասի (ուսումնական փաթեթի` այդ թվում` առաջադրանքների, ստեղծում, թեմայի բացատրություն, դասավանդվող սովորողների հարցերի պատասխանում, գնահատման գործընթացի կազմակերպում) կատարում;

 1. Դասավանդող և դասավանդվող սովորողների ինքնագնահատում;
 2. Աշխատանքային գործընթացի և նրա արդյունքների եռակողմ վերլուծություն:

Սպասվող արդյունքները` Նախագծում ընդգրկված սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացում (դրսևորումները` տարբեր ձևաչափերի հանդիպումներում և բազմոլորտ հրապարակումներում):

19.12.2018                  ©                    Աշոտ Տիգրանյան

2021-2022 ուստարում «Պատմություն» առարկայի այլընտրանքային, հեղինակային ծրագրի համահեղինակ աշակերտների բլոգների համապատասխան բաժինները`

9-րդ դասարան

Հայկական Հեղափոխություն (Երկարաժամկետ նախագիծ)

Իրավիճակի նկարագրություն

Մեր Հեղափոխությունը շարունակվում է և բազում են մարտահրավերները, ուստի դեռահասներն ու պատանիները պետք է կարողանան սթափ վերլուծել իրավիճակը, ինչպես նաև իրատեսորեն հաշվարկեն իրենց այն քայլերը, որոնք կոչված են նպաստելու Հեղափոխության հաղթական շարունակությանը:

 

Նպատակը

Սկսել պատանի քաղաքագետների ցանցի ստեղծումը:

 

Խնդիրներ

 1. Կապերի հաստատում Հեղափոխության պատանի և երիտասարդ մասնակիցների ու կողմնակիցների միջև;
 2. Սովորողների վերլուծական կարողությունների զարգացում;
 3. Սովորողների քաղաքացիական դիրքորոշման բովանդակության հարստացում:

 

Քայլերի հերթականությունը

 1. Համապատասխան գրականության (Նիկոլ Փաշինյան. «Չար տնակի հեքիաթը», Թավշյա հաղթանակ. Ինձ բացակա չդնեք (ժողովածու), Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն», Նիկոլ Փաշինյան. «Երկրի հակառակ կողմը») ուսումնասիրում:
 2. Քննարկում նշված գրականության հեղինակների հետ:
 3. Պատանի քաղաքագետների ցանցի ստեղծման առաջին քայլը:

 

Նախաձեռնողներ

Կրթահամալիրի 6-9 դասարանների մի խումբ սովորողներ

Շահառուներ

Քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող դեռահասներ, պատանիներ և երիտասարդներ:

 

 

 

Հետազոտական արշավային ճամբար

Նկարագրություն`

1170 թվականին թուրք-սելջուկները գրավել են Բաղաբերդ ամրոցը (վկայում է պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը) և թալանել են Տաթևի վանքից այնտեղ տեղափոխված հարստությունները, այդ թվում` մոտ 10.000 ձեռագրեր: Չնայած մասնագետների կարծիքները այդ ձեռագրերի նշանակության, կարևորության և հետագա ճակատագրի մասին նշանակալիորեն տարբերվում են, սակայն որոշ փաստեր վկայում են, որ այդ ձեռագրերի գոնե մի մասը մնացել է Բաղաբերդին մերձակա տարածքում:

Նպատակը` գտնել ձեռագրեր կամ նրանց հետքերը:

Խնդիրներ`

 1. Ուսումնասիրել սկզբնաղբյուրը և համապատասխան գրականությունը
 2. Տեղորոշել Բաղաբերդ ամրոցը
 3. Կազմել երթուղու քարտեզը (Կապանի երկրագիտական թանգարանի, այսուհետ` ԿԵԹ, տնօրենի և աշխատակազմի աջակցությամբ)
 4. Իրականացնել դաշտային աշխատանք

Աշխատանքի ընթացքը՝

 1. Արշավախմբով տեղակայվել նախապես որոշված վայրում
 2. Անցնել որոշված երթուղիով, մանրակրկիտ ուսումնասիրել տեղանքը և կազմել համապատասխան հաշվետվություն
 3. Գտածոներ հայտնաբերվելու պարագայում ԿԵԹ-ի աշխատակիցների հետ կատարել գտածոյի նախնական ուսումնասիրություն:
 4. Գտածոների բացակայության պարագայում հեղինակել հոդված կամ հոդվածաշար երթուղու տարածքին և ձեռագրերին առնչվող  ավանդությունների մասին, հետագա խմբերի և հետազոտողների ուսումնասիրությունները հեշտացնելու նպատակով:

Դաշտային աշխատանքների մասնակիցներ (ճամբարականներ)` նախագծին մասնակցած սովորողներ, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ուսանողներ և ԿԵԹ աշխատակիցներ, թվով` 8-10 մարդ:

Ճամբարի դաշտային փուլի մեկ հերթափոխի տևողությունը` մեկ շաբաթ:

Նախահաշիվ` 1 հոգու սնունդը 7000 դրամ, տրանսպորտային ծախսերը` 10.000 դրամ:

   Օրվա ռեժիմ՝

 1. Վերկաց — 7:00
 2. Անձնական հիգիենա — 7:00-7:20
 3. Մարմնամարզություն — 7:20-7:50
 4. Նախաճաշ — 8:00-8:15
 5. Դաշտային աշխատանք — 8:30-14:30
 6. Ճաշ — 15:00-15:30
 7. Հանգիստ — 15:30-16:30
 8. Դաշտային աշխատանք — 16:30-19:00
 9. Հանգիստ — 19:00-20:00
 10. Ընթրիք — 20:00-20:15
 11. Օրվա ամփոփում — 20:20-….
 12. Քուն — 23:00-ից

 

27.06.2017 լրամշակում       ©       Աշոտ Տիգրանյան

«Միասնական Տիեզերք» նախագիծ

Նպատակը` ըստ սովորողների նախընտրության խորասուզվել աստղերի, մոլորակների և այլ երկնային մարմինների ու նրանց համակարգերի աշխարհները, միկրոտիեզերքի` մարդու, կյանքի բոլոր կողմերը բոլոր ժամանակներում, բառերի տիեզերքի` գրքերի, աշխարհը և երեք Տիեզերքների փոխազդեցության ոլորտները:

Խնդիրներ` 1. Սովորողների հետաքրքրությունների զարգացում; 2. Սովորողների հետազոտական ունակությունների սաղմնավորում; 3. Հեռավար համագործակցության ունակությունների ձևավորում:

Նախագծային թեմաներ` 1. Գիտությանը հայտնի ողջ Տիեզերքը; 2. Ծիր Կաթինի համաստեղությունը; 3. Արևի համակարգը; 4. Երկիր մոլորակը և երկրանման տիեզերական մարմինները; 5. Երկիրն աշխարհագրության և երկրաբանության տեսանկյունից; 6. Երկիրը ֆիզիկայի տեսանկյունից; 7. Երկրի բուսական և կենդանական աշխարհը; 8. Երկիրը և մարդը; 9. Մարդը որպես կենսաբանական էակ; 10. Մարդն անցյալի տարբեր ժամանակաշրջաններում; 11. Ժամանակակից մարդը; 12. Ապագայի մարդը; 13. Գրի և գրքի պատմությունից; 14. Գրքի ստեղծման տեխնոլոգիան; 15. Իմ սիրած գիրքը/գրքերը:

Ակնկալվող արդյունքներ` Սովորողների առցանց գործունեության տեքստային հետևանքներ` նկարագրական և վերլուծական հոդվածներ, հետազոտական փոքրածավալ տեքստեր, տեսանյութեր:

 

28.05.2016                      ©                     Աշոտ Տիգրանյան

«Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ

Նպատակ՝
1. Պատմության այլընտրանքային էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկի ստեղծում։
Խնդիրներ՝
1. Սովորողների տեխնոլոգիական, հետազոտական, ճարտասանական և համագործակցային հմտությունների զարգացում;
2. Օտար լեզուների գործնական կիրառում։

Մանկավարժական մոտեցումներ`
1. Գիտականություն;
2. Ամենօրյա հետազոտական աշխատանք;
3. Օտար լեզուն` աշխատանքային գործիք;
4. Սովորողի սոցիալականացում;
5. Ինտերակտիվությունը որպես մեթոդաբանություն և կրթական իրականության մթնոլորտ:

Միջավայր`
1. Ֆիզիկական միջավայր /դասասենյակ, լաբորատորիա,բակ, զբոսայգի, թանգարան, արխիվ, աշխարհագրական և պատմական օբյեկտներ, կրթական և գիտական հաստատություններ; նեթբուք, նոթբուք, պլանշետ և այլ գաջետներ/
2. Վիրտուալ միջավայր /կայքեր, բլոգեր, սոցցանցեր և էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ միջոցներ/:

Նախագծային գործունեության կազմակերպումը`
1. Քննարկում;
2. Դասախոսություն;
3. Ք ննարկում այլ մասնագետի մասնակցությամբ;
4. Ինտերակտիվ դաս;
5. Քննարկման նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;
6. Համատեղ դաս-քննարկում այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;
7. Արտակրթահամալիրային մասնագետի դաս;

8.Գիտահանրամատչելի ֆիլմերի թարգմանություն;
9. Պատմական վերակառուցման գործունեություն;
10. Դաս-շնորհանդես;
11. Արշավային դաս;

12.Գիտահանրամատչելի հեղինակային և թարգմանական հոդվածների հրապարակում:

Բովանդակություն

Անցյալը 21-րդ դարի պատուհանից

 1. Հնագույն քաղաքակրթություններ
  1. Լեմուրիա
  1.2. Հիպերբորեա
  1.3. Ատլանտիդա
  1.4. Այլ քաղաքակրթություններ
 2. Մարդու առաջացումը
  1. Առասպելներ մարդու առաջացման մասին
  2.2. Կրոնները մարդու առաջացման մասին
  2.3. Գիտությունը մարդու առաջացման մասին
 3. Պատմությունը և անհատը

3.1. Պատմության մեջ անհատի դերի մասին պատկերացումները տարբեր դարաշրջաններում;

3.2. Պատմության մեջ անհատի դերի մասին պատկերացումները տարբեր էթնոսների մոտ;

3.3. Համաշխարհային մասշտաբի անհատականություններ;

3.4. Էթնիկական մասշտաբի անհատականություններ;

3.5. Հանճարեղության առեղծվածները;

3.6. Ինդիգո երեխաներ:

 1. Մարդկանց ընդհանրություն
  1. Մարդկանց առաջին բնակավայրերը
  4.2. Տոհմը եւ ցեղը որպես մարդկային կայուն խմբեր
  4.3. Մոռացված գիտելիքներ
 2. Հայերի ծագումնաբանությունը
  1. Մարդու առաջին քայլերը հայկական լեռնաշխարհում
  5.2. Հայկական քաղաքակրթության առաջացումը
 3. Կրոններ
  1. Կրոնի առաջացումը եւ առաջին ձևերը
  6.2. Ազգային կրոններ
  6.3. Համաշխարհային կրոններ
 4. Պետություն

7.1. Պետության առաջացում
7.2. Պետության փոփոխությունը պատմության ընթացքում
7.3. Պետությունների հարաբերությունները
7.4. Մեր հասակակիցը տարբեր պետություններում

 1. Հայտնագործություններ
  1. Գիտություն
  8.2. Տեխնոլոգիաներ
  8.3. Կենցաղ
 2. Հայերը եւ աշխարհը
  1.Հայերի ներդրումը համաշխարհային տնտեսության մեջ
  9.2. Հայերի ներդրումը համաշխարհային քաղաքականության մեջ
  9.3. Հայերի ներդրումը համաշխարհային ռազմական գործի մեջ
  9.4. Հայեր ներդրումը համաշխարհային մշակույթի մեջ
  9.5. Այլ էթնոսների հետ հայերի հարաբերության սկզբունքները
  9.6. Հայերի թշնամիներն ու դաշնակիցները. պատճառներ եւ հետեւանքներ
  9.7. Հայերը եւ համաշխարհային քաղաքակրթությունը 21-րդ դարում