11-րդ դասարան. քաղաքագիտություն

Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ

 1. Քաղաքական ուսմունքների էվոլյուցիան հին ժամանակներից մինչև մեր օրերը;
 2. Քաղաքագիտության առաջացումը և բովանդակային փոփոխությունների հարացույցը;
 3. Քաղաքագիտության մեթոդների կիրառումը հայկական իրականությունում;
 4. Քաղաքական իշխանության ծավալի ու բովանդակության փոփոխությունները վերջին հարյուրամյակում;
 5. Պետություն. նախնադարյան սաղմերից մինչև համայնավարական երազանք;
 6. Ժամանակակից պետության չափորոշիչները և հայկական էպոսի դասերը;
 7. Գաղափարախոսությունները ծնունդից մահ տանող ճանապարհին;
 8. Կուսակցություններն արդի աշխարհում և Հայաստանում;
 9. Պետություն – հասարակություն – անհատ եռանկյունու աններդաշնակ ներդաշնակությունը;
 10. ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 1990-2020 թթ.-ին:

Պարզաբանում. 1. Հետազոտական աշխատանքը կարող է կատարվել ինչպես անհատապես, այնպես էլ փոքր խմբերով (2-4 հոգանոց); 2. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել հետազոտական աշխատանքի այլ թեմա դասընթացի բովանդակության սահմաններում; 3. Հետազոտական աշխատանքների հրապարակային նախնական պաշտպանությունը տեղի կունենա նոյեմբերի երկրորդ կեսին: 

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

11-րդ դասարան. պատմություն

Սեպտեմբեր

 1. Համեմատիր հեղափոխության դրսևորումները մարդկության պատմության տարբեր շրջափուլերում – 9 գնահատանիշ;
 2. Հիմնավորիր բուրժուական հեղափոխությունների անխուսափելիությունը – 7 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Արդյունաբերական հասարակություն» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևոր հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Նկարագրիր անգլիական հեղափոխության ընթացքը – 6 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքը Էջմիածնի և Անգեղակոթի ժողովների նշանակության ու դասերի մասին – 9 գնահատանիշ;
 6. Բնութագրիր Հակոբ Ջուղայեցուն կամ Իսրայել Օրուն – 6 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան 

Հոկտեմբեր

 1. Համեմատիր հայոց ազատագրական պայքարի` XVIII դարում դրսևորված փուլերը – 9 գնահատանիշ;
 2. Հիմնավորիր հայոց ազատագրական պայքարի վերելքի անխուսափելիությունը XVIII դարում – 7 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Ազատագրական պայքար» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևորագույն հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Նկարագրիր հայոց ազատագրական պայքարի զինված փուլի ընթացքը XVIII դարի առաջին կեսին – 6 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքը Դավիթ Բեկի ստեղծած իշխանապետության նշանակության ու դասերի մասին – 9 գնահատանիշ;
 6. Բնութագրիր Դավիթ Բեկին կամ Ստեփանոս Շահումյանին – 6 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները կարող են տրվել գրավոր կամ ձայնագրությամբ:

08.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան  

Նոյեմբեր

 1. Կազմիր ԱՄՆ-ի առաջացման պատճառների վարկանիշային աղյուսակ համապատասխան հիմնավորումներով– 9 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետն ԱՄՆ-ի ձևավորման անմիջական և դարախոր հետևանքների մասին– 9 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Անհատ» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևոր հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Նկարագրիր ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքը – 7 գնահատանիշ;
 5. Գնահատիր ֆրանսիական մեծ հեղափոխության համաշխարհային նշանակությունը – 8 գնահատանիշ
 6. Շարադրիր քո կարծիքը պատմության մեջ անհատի դերի մասին Նապոլեոն Բոնապարտի օրինակով– 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

31.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Դեկտեմբեր

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Միջազգային հարաբերությունները 19-րդ դարում» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը մեր իրականությունում` կայսրությունների կազմում երկարատև գոյատևման դրսևորումների մասին – 9 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Կայսրություն» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևոր հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր հայ ժողովրդի տարբեր խավերի վիճակը Օսմանյան և Ռուսական կայսրություններում 19-րդ դարի տարիներին – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

30.11.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Փետրվար

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական հարց. էություն, անցյալ, ներկա, ապագա» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը հայոց ազատագրական պայքարի փուլերի մասին – 8 գնահատանիշ;
 3. Համեմատիր 19-րդ դարում ձևավորված հայկական կուսակցությունների ծրագրերը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

26.01.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Մարտ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայոց Ցեղասպանություն. մեղավորներ և զոհեր» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Վերլուծիր հայոց ազատագրական պայքարի հայդուկային փուլը – 8 գնահատանիշ;
 3. Շարադրիր քո տեսակետը 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայոց ազատագրական պայքարի հիմնական իրադարձությունների ու առանցքային գործիչների մասին – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

25.02.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Ապրիլ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Առաջին աշխարհամարտ» կամ «Առաջի՞ն աշխարհամարտ» թեմաներից որևէ մեկով – 10 գնահատանիշ;
 2. Վերլուծիր առաջին աշխարհամարտի ռազմաքաղաքական բովանդակությունը – 9 գնահատանիշ;
 3. Կազմիր առաջին աշխարհամարտի իրադարձությունների և գործիչների վարկանիշային աղյուսակները, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

01.04.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Մայիս

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Նոր ժամանակների համաշխարհային մշակույթի մի քանի նորույթների մասին» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Վերլուծիր նոր ժամանակների մշակույթի բովանդակության հիմնական ուղղությունները – 9 գնահատանիշ;
 3. Կազմիր նոր ժամանակների հայկական մշակույթի երևույթների և գործիչների վարկանիշային աղյուսակները, հիմնավորելով առաջին եռյակի ընտրությունը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշները տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

26.04.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

  

10-րդ դասարան

                        Հետազոտական աշխատանքների թեմաներ

 1. Պետության մասին գիտական պատկերացումների էվոլյուցիան առաջին պետությունների ձևավորումից մինչև մեր օրերը;
 2. Հայկական պետությունը «Սասնա ծռեր» էպոսում;
 3. Հայկական հնագույն պետությունները և նրանց պետականաստեղծ դասերը;
 4. Արմենիա-Շուպրիայի առեղծվածը;
 5. Հայկական ստրկատիրական պետությունները. օրինաչափություններ, առանձնահատկություններ, դասեր;
 6. Անհատի պետականաստեղծ դերը;
 7. Հայկական ավատատիրական պետությունները միջնադարյան քաղաքակրթությունների համատեքստում;
 8. Պետության վերստեղծման գործիքները մարդկության պատմության տարբեր շրջափուլերում;
 9. Հանրապետություններն աշխարհում և հայկական իրականությունում;
 10. Հայոց պետության ներկան և ապագան:

Պարզաբանում. 1. Հետազոտական աշխատանքը կարող է կատարվել ինչպես անհատապես, այնպես էլ փոքր խմբերով (2-4 հոգանոց); 2. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել հետազոտական աշխատանքի այլ թեմա դասընթացի բովանդակության սահմաններում; 3. Հետազոտական աշխատանքների հրապարակային նախնական պաշտպանությունը տեղի կունենա նոյեմբերի երկրորդ կեսին:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

9-րդ դասարան

 Սեպտեմբեր

 1. Համեմատիր հայ ժողովրդի արևելյան և արևմտյան հատվածների ազատագրական պայքարը 20-րդ դարասկզբին – 7 գնահատանիշ;
 2. Նկարագրիր աշխարհում տիրող քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը 20-րդ դարասկզբին – 8 գնահատանիշ;
 3. Բնութագրիր 20-րդ դարասկզբի որևէ պետական, ռազմական կամ մշակութային գործչի գործունեությունը – 8 գնահատանիշ;
 4. Կազմիր առաջին աշխարհամարտի պատճառների վարկանիշային աղյուսակ – 6 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքն առաջին աշխարհամարտի մեղավորների մասին – 7 գնահատանիշ;
 6. Սահմանիր առաջին աշխարհամարտի կարևորագույն հասկացությունները – 7 գնահատանիշ;
 7. Տարբերակիր առաջին աշխարհամարտի երևույթները, իրադարձությունները և փաստերը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Հոկտեմբեր

 1. Համեմատիր 1918-1920 թվականների և 2020 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբերի ռազմա-քաղաքական իրավիճակները – 9 գնահատանիշ;
 2. Նկարագրիր հայոց առաջին հանրապետությունում տիրող քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը – 8 գնահատանիշ;
 3. Բնութագրիր հայոց առաջին հանրապետության որևէ պետական, ռազմական կամ մշակութային գործչի գործունեությունը – 8 գնահատանիշ;
 4. Կազմիր Հայոց ցեղասպանության պատճառների վարկանիշային աղյուսակ – 7 գնահատանիշ;
 5. Շարադրիր քո կարծիքը Հայոց ցեղասպանության մեղավորների մասին – 7 գնահատանիշ;
 6. Սահմանիր հայոց առաջին հանրապետության իրականությունն արտացոլող կարևորագույն հասկացությունները  – 8 գնահատանիշ;
 7. Տարբերակիր առաջին աշխարհամարտի տարիների հայկական ինքնապաշտպանությանն առնչվող երևույթները, իրադարձությունները և փաստերը – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները կարող են տրվել գրավոր կամ ձայնագրությամբ:

08.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Նոյեմբեր

 1. Թվարկիր հայկական առաջին հանրապետության դասերը (պատասխանը հարկ է հիմնավորել)– 9 գնահատանիշ;
 2. Բնութագրիր հայկական առաջին հանրապետության որևէ ռազմական, քաղաքական կամ մշակութային գործչի– 8 գնահատանիշ;
 3. Վերլուծիր Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրականությունը– 9 գնահատանիշ;
 4. Շարադրիր քո կարծիքն ամբողջատիրության մասին – 7 գնահատանիշ;
 5. Սահմանիր Խորհրդային Հայաստանի իրականությունն արտացոլող առանցքային հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 6. Վերլուծիր ամբողջատիրական գաղափարախոսությունները– 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

31.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Դեկտեմբեր

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայ ժողովրդի պայքարն ամբողջատիրության դեմ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Վերլուծիր «Պատերազմ» երևույթը – 9 գնահատանիշ;
 3. Շարադրիր երկրորդ աշխարհամարտի հերոսի և հակահերոսի համեմատական բնութագիրը – 9 գնահատանիշ;
 4. Սահմանիր երկրորդ աշխարհամարտի իրականությունն արտացոլող առանցքային հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 5. Համեմատիր գյուղացու կամ քաղաքացու սոցիալական վիճակը հայոց առաջին հանրապետությունում և Խորհրդային Հայաստանում – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

30.11.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Փետրվար

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Պատերազմի վարման կատարելագործումը 20-րդ դարում և 21-րդ դարի առաջին քսանամյակում» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Թվարկիր և վերլուծիր «Սառը պատերազմի» հետևանքները, որոնք դրսևորվեցին ԽՍՀՄ-ում և ԱՄՆ-ում – 9 գնահատանիշ; 
 3. Ապացուցիր կամ հերքիր այն տեսակետը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո «Սառը պատերազմը» անխուսափելի էր – 8 գնահատանիշ;
 4. Սահմանիր «Սառը պատերազմ» հասկացությունը և հիմնավորիր այն – 7 գնահատանիշ;
 5. Համեմատիր Խորհրդային Հայաստանի բնակչության կյանքը երկրորդ աշխարհամարտի և «Սառը պատերազմի» տարիներին – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

28.01.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

                                                              Շուշան Փաշինյան   

  Մարտ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական հեղափոխություններ. երևույթ և բնութագիր» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Թվարկիր 20-րդ դարավարտի հայոց ազգային-ազատագրական պայքարի առանձնահատկությունները և նախնական արդյունքները: Թվարկմանդ բովանդակությունը հիմնավորիր – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Ազգային-ազատագրական պայքար» հասկացությունը և հիմնավորիր այն – 7 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր հայոց երրորդ հանրապետության պատմության շրջափուլերը – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

25.02.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

    Ապրիլ

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայոց պետության ներկան ու ապագան. մարտահրավերներ և հնարավորություններ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը Homo sapiens-ի քաղաքակրթության ներկայի և ապագայի մասին – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Մարդկային քաղաքակրթություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություն – 8 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր մարդկության պատմության երեք դարերը (մեկը մեր դարն է, իսկ մյուսների ընտրությունը Ձերն է) – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի համատեքստում:

01.04.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

 

    Մայիս

 1. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական Սփյուռք. վերլուծական ուրվագիծ» թեմայով – 10 գնահատանիշ;
 2. Շարադրիր քո տեսակետը վերջին հարյուրամյակի հայկական մշակույթի մասին – 9 գնահատանիշ; 
 3. Սահմանիր «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություն – 8 գնահատանիշ;
 4. Համեմատիր Հայկական Սփյուռքի երեք դարերը (մեկը մեր դարն է, իսկ մյուսների ընտրությունը Ձերն է) – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14): 4. Սովորողն իրավունք ունի առաջարկել նոր առաջադրանք ուսումնասիրվող թեմայի համատեքստում:

27.04.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան

8-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

 1. Կազմիր հայոց միջնադարի ժամանակագրությունը – 7 գնահատանիշ;
 2. Համեմատիր հայոց միջնադարի պետությունները – 9 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր մարդկության պատմության միջնադարի կարևորագույն հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Բնութագրիր հայոց որևէ արքայի կամ մշակութային գործչի – 6 գնահատանիշ;
 5. Նկարագրիր միջնադարյան որևէ ճակատամարտ կամ բնակավայր – 5 գնահատանիշ;
 6. Թվարկիր մարդկության ձեռքբերումները միջնադարում – 7 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Հոկտեմբեր

 1. Կազմիր Դավիթ Բեկի և Մխիթար Սպարապետի ղեկավարած ազատագրական պայքարի ժամանակագրությունը – 7 գնահատանիշ;
 2. Համեմատիր հայոց ազատագրական պայքարի XVII և XVIII դարի մեկական գործչի – 8 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր մարդկության պատմության բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանի կարևորագույն հասկացությունները – 9 գնահատանիշ;
 4. Բացատրիր եվրոպական հեղափոխությունների դերը մարդկության պատմության մեջ– 9 գնահատանիշ;
 5. Մանրամասն նկարագրիր անգլիական կամ ֆրանսիական հեղափոխության ընթացքը – 8 գնահատանիշ;
 6. Թվարկիր սոցիալական հեղափոխությունների նախադրյալները  – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները կարող են տրվել գրավոր կամ ձայնագրությամբ:

08.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

  Նոյեմբեր

 1. Թվարկիր նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունները և նրանց էական առանձնահատկությունները – 7 գնահատանիշ;
 2. Համեմատիր նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունները – 8 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Անհատ» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևոր հասկացությունները – 9 գնահատանիշ;
 4. Վերլուծիր անհատի դերը պատմության մեջ 17-19-րդ դարերի նշանավոր գործիչներից որևէ մեկի օրինակով – 9 գնահատանիշ;
 5. Նկարագրիր հայոց ազատագրական պայքարը 18-րդ դարում Սյունիքի իշխանապետության անկումից հետո – 7 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

31.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

  Դեկտեմբեր

 1. Պատմիր 17-19-րդ դարերի ընթացքում աշխարհում կամ Հայաստանում ստեղծված մի մշակութային արժեքի մասին  – 7 գնահատանիշ;
 2. Համեմատիր աշխարհի և Հայկական լեռնաշխարհի գյուղացիների կամ քաղաքացիների վիճակը 19-րդ դարի առաջին կեսին – 9 գնահատանիշ;
 3. Սահմանիր «Մշակույթ» հասկացության հետ փոխկապակցված կարևոր հասկացությունները – 8 գնահատանիշ;
 4. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Մեր աշխարհագրական հարևանները 19-րդ դարի առաջին կեսին և այդ իրականության այսօր դրսևորվող հետևանքները» — 10 գնահատանիշ
 5. Նկարագրիր 17-19-րդ դարերի ընթացքում հայկական դպրոցում կատարված փոփոխությունները – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

30.11.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Փետրվար

 1. Պատմիր արդյունաբերական հասարակության շրջափուլերի բովանդակային փոփոխությունների մասին – 8 գնահատանիշ;
 2. Սահմանիր «Ազգային հիմնախնդիր» հասկացությունը և նրա հետ փոխկապակցված երեք կարևորագույն հասկացություն (հասկացությունների ընտրությունը հարկ է հիմնավորել) – 9 գնահատանիշ;
 3. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Ազգային հիմնախնդրի լուծման միջազգային փորձը. ձեռքբերումներ և ձախողումներ» — 10 գնահատանիշ
 4. Նկարագրիր ազգային հիմնախնդրի լուծման իրականացված տարբերակները – 7 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

25.01.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

  Մարտ

 1. Թվարկիր Հայկական հարցի միջազգայնացման դրական և բացասական հետևանքները: Թվարկմանդ բովանդակությունը հիմնավորիր – 8 գնահատանիշ;
 2. Սահմանիր «Հայկական հարց» հասկացությունը և նրա հետ փոխկապակցված երեք կարևորագույն հասկացություն (հասկացությունների ընտրությունը հարկ է հիմնավորել) – 9 գնահատանիշ;
 3. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայկական հարց. ձեռքբերումներ և ձախողումներ» — 10 գնահատանիշ
 4. Բնութագրիր Հայկական հարցի լուծմամբ զբաղված որևէ գործչի – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

25.02.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

  Ապրիլ

 1. Շարադրիր քո տեսակետը Հայկական հարցի ներկա փուլի և ապագայի սցենարների մասին – 8 գնահատանիշ;
 2. Սահմանիր «Պատմական դաս» հասկացությունը և նրա հետ փոխկապակցված երեք կարևորագույն հասկացություն (հասկացությունների ընտրությունը հարկ է հիմնավորել) – 8 գնահատանիշ;
 3. Կազմիր 19-րդ դարի երկրորդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի հայոց ազատագրական պայքարի իրադարձությունների ու գործիչների վարկանիշային աղյուսակների: Առաջին եռյակի ընտրությունը հարկ է հիմնավորել — 9 գնահատանիշ
 4. Բնութագրիր ֆիդայական շարժման որևէ ռազմաքաղաքական գործչի – 8 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր:

01.04.2021                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Մայիս

 1. Շարադրիր քո տեսակետը 20-րդ դարասկզբի մշակույթի մասին – 8 գնահատանիշ;
 2. Սահմանիր «Գաղափարախոսություն» հասկացությունը և նրա հետ փոխկապակցված երեք կարևորագույն հասկացություն (հասկացությունների ընտրությունը հարկ է հիմնավորել) – 8 գնահատանիշ;
 3. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Կուսակցություններն հայկական իրականությունում» թեմայով — 10 գնահատանիշ
 4. Վերլուծիր հայկական գաղթավայրերի պատմական դերը նոր ժամանակներում – 9 գնահատանիշ:

Պարզաբանում. 1. Նշված գնահատանիշերը տրվում են լիարժեք պատասխանի դեպքում: 2. Առաջադրանքների պատասխանները պետք է տրվեն և´ գրավոր, և´ բանավոր: 3. Հետազոտական աշխատանք կատարելիս պետք է օգտվել նվազագույնը հինգ աղբյուրից և մեկ օտար լեզվից, իսկ գրած տեքստի ծավալը` 5-10 էջ (Arial Unicode 14):

5-րդ դասարան

Սեպտեմբեր

 1. Կատարիր ինքնաբնութագրում;
 2. Շարադրիր գեղարվեստական կամ փաստագրական պատում «Իմ ընտանիքը» թեմայով;
 3. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Իմ գերդաստանը» թեմայով;
 4. Հրապարակիր  Ձեր տոհմածառը:

01.09.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Հոկտեմբեր

 1. Բացատրիր, թե ինչ է Հայրենիքը;
 2. Մանրամասն նկարագրիր ծնողներիդ, պապիկ-տատիկներիդ ծննդավայրերը, նաև` բնութագրիր նրանց բնակիչներին;
 3. Կազմիր և մեկնաբանիր Ձեր մարզի քարտեզը;
 4. Թվարկիր Հայկական լեռնաշխարհի հնարավորինս շատ աշխարհագրական օբյեկտներ;

08.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան  

 Նոյեմբեր

 1. Համառոտ շարադրիր հայոց լեզվի առաջացման և փոփոխությունների պատմությունը;
 2. Գրիր էսսե «Ես և մայրենին» թեմայով;
 3. Ապացուցիր, որ պետությունը կարևորագույն արժեք է;
 4. Պատմիր հայկական պետությունների ամենակարևոր իրադարձությունների կամ առանձնահատկությունների մասին;
 5. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ» թեմայով:

30.10.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Դեկտեմբեր

 1.  Շարադրիր քո տեսակետը ազգի և պետության հարաբերությունների մասին;
 2. Գրիր էսսե «Ես և իմ ազգը» թեմայով;
 3. Պատմիր հայ ժողովրդի առաջացման հնարավորինս շատ վարկածներ;
 4. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայ հանճարները, ես և իմ ազգը» թեմայով:

30.11.2020                           ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Փետրվար

 1.  Շարադրիր քո տեսակետը պետությունում ազգային փոքրամասնությունների դերի մասին;
 2. Հեղինակիր ռեպորտաժ «Ես ազգային փոքրամասնության բնակավայրում» թեմայով;
 3. Մանրամասն պատմիր ՀՀ-ում ապրող ազգային փոքրամասնություններից որևէ մեկի մասին;
 4. Կատարիր հետազոտական աշխատանք «Հայ ժողովրդի և ազգային փոքրամասնությունների մշակութային փոխհարստացումը» թեմայով:

22.01.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Մարտ

 1.  Շարադրիր քո տեսակետը «Սասնա ծռեր» էպոսի հիմնական գաղափարների մասին;
 2. Գրիր էսսե «Հայկական էպոսի իմ սիրելի հերոսը» թեմայով;
 3. «Պատմական վերակառուցում» նախագծի շրջանակում մենակ կամ խմբով իրականացրու էպոսի` Ձեր ընտրած դրվագի վերակառուցում:

25.02.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Ապրիլ

 1.  Համեմատիր մեր էպոսը հարևան ժողովուրդների էպոսների հետ;
 2. Կազմակերպիր հայոց ազգային խաղերի ուսուցում;
 3. «Պատմական վերակառուցում» նախագծի շրջանակում մենակ կամ խմբով իրականացրու այլ ժողովրդի որևէ էպիկակական պատումի` Ձեր ընտրած դրվագի վերակառուցում:

29.03.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան   

 Մայիս

 1.  Շարադրիր հայոց արժեհամակարգի փուլերի բովանդակությունները;
 2. Կազմակերպիր բանավեճ «Արժեհամակարգը որպես ԵՍ-ի դրսևորման հիմնաքար» թեմայով;
 3. Պատմիր քո արժեհամակարգի և նրան սպառնացող վտանգների դեմ պայքարի փորձիդ մասին:

27.04.2021                          ©               Աշոտ Տիգրանյան   

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2 (8-րդ դասարան)

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել նիդերլանդական հեղափոխության պատճառները;
 2. Բնութագրել նիդերլանդական հեղափոխության որևէ գործչի;
 3. Համառոտ շարադրել /10-15 նախադասությամբ/ լեգենդը Թիլ Ուլենշպիգելի մասին;
 4. Ապացուցել, որ նիդերլանդական հեղափոխության հաղթանակն անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%AB%D5%A4%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%B0%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6, http://www.history-names.ru/n/niderlandskaya_revoluciya.shtml, https://www.youtube.com/watch?v=caVVO8Qa4IQ, Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 141-142

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2 (7-րդ դասարան)

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել Արիստոտելի գրվածքները;
 2. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Նկարագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուվարած որևէ ճակատամարտ;
 4. Ապացուցել, որ Արիստոտելը լավ ուսուցիչ էր:

Աղբյուրներ` http://blognews.am/arm/news/28690/aristotel-mets-usucchi-dasery.html, https://www.youtube.com/watch?v=oGWnuNAKGuk, http://www.litopedia.org/index.php?title=%D4%B1%D5%AC%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D6%80_%D5%84%D5%A5%D5%AE%D5%B6_%D5%B8%D6%82_%D5%B4%D5%B8%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%A8_(%D4%B6%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%B5%D6%80_%D4%BD%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D6%83%D5%B5%D5%A1%D5%B6), http://www.hayary.org/wph/?p=2596

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01- 07.09
1. Սահմանել «Մարդ» հասկացությունը և հիմնավորել սահմանումը;
2. Շարադրել մարդու առաջացման վարկածները;
3. Նկարագրել նախնադարյան որսորդի, ձկնորսի կամ հավաքչի կյանքը;
4. Սահմանել «Տոհմ» և «Ցեղ» հասկացությունները;
5. Նկարագրել առաջին գործիքները և բացատրել նրանց գործառույթները;
6. Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի քարիդարյան հուշարձանները:
Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6- րդ դասարան, էջ 18-24

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 11-13, 15-17

http://newarta.blogspot.com/2012/05/blog-post_7585.html

http://www.anm.am/index.php?option=com_content&view=article&id=132:2011-02-16-08-08-05&catid=77:2011-02-23-16-43-27&Itemid=111

https://www.youtube.com/watch?v=yn0GwvwLkEc

https://www.youtube.com/watch?v=PzAqGce8CF8

https://www.youtube.com/watch?v=O77JBILU7qY
ԵՐՐՈՐԴ – ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 08 – 14.09
1. Սահմանել «Դպրոց» և «Քննություն» հասկացությունները;
2. Թվարկել նախնադարում երեխաներին ուսուցանվող գիտելիքները;
3. Նկարագրել նախնադարյան քննության որևէ օրինակ;
4. Համեմատել նախնադարի և ժամանակակից դպրոցները:
Աղբյուրներ` https://www.youtube.com/watch?v=IsGaIS11sFU

http://www.prehistoryforkids.archeologia.ru/03/03.htm

Первобытное общество
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ
Կատարման ժամկետը` 15 – 21.09
1. Սահմանել ,,Գիտություն,, և ,,Արվեստ,, հասկացությունները;
2.Թվարկել նախնադարյան մարդկանց այն գիտելիքներն ու կարողությունները,որոնք կարող են համարվել գիտության և արվեստի հիմք;
3. Ապացուցել, որ Հայկական լեռնաշխարհի բնիկները տիրապետում էին գիտության և արվեստի որոշակի գաղտնիքների:
Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 70

http://artakhovhannisyan.blogspot.com/2013/09/blog-post_7168.html

http://hpj.asj-oa.am/4664/1/2000-3(191).pdf

https://www.youtube.com/watch?v=df-Tr_A4LpQ
ՅՈԹԵՐՈՐԴ– ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 28.09
1. Սահմանել «Հասարակություն» և «Ոսկեդար»հասկացությունները;
2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ նախնադարը մարդկության հիշողության ոսկեդարն է;
3. Թվարկել ոսկեդարի ավարտի պատճառները:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 21-22, 27-28

http://all-politologija.ru/knigi/osnovy-sociologii-i-politologii-kozyrev/opredelenie-ponyatiya-obshestvo-osnovnie-priznaki-obshestva
https://www.youtube.com/watch?v=bhRZ05hWVkg

Золотой век

https://www.youtube.com/watch?v=JASZMOHAWt4

ԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30 – 05.10

 1. Սահմանել ,,Արիական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել արիականության սկզբունքները;
 3. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարհն է:
 4. Թվարկել արիական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 5. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության պարտությունն անշրջելի չէ:

Աղբյուրներ` http://www.hayary.org/wph/?p=155

Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 31-35

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B8

https://www.youtube.com/watch?v=IHW0pnb_ZxE

ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 06 – 12.10

 1. Պատմել Արատտայի մասին;
 2. Ապացուցել, որ Արատտան արիական պետություն է;
 3. Պատմել մ.թ.ա. 27-9 դդ.- ի հայկական պետությունների մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 36-38

http://armsoul.com/index.php?topic=614.0;wap2

https://www.youtube.com/watch?v=AkF0HSnNzss

https://www.youtube.com/watch?v=p9qh_IW_nnU

ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 13 – 18.10

 1. Սահմանել ,,Սեմական քաղաքակրթություն,, հասկացությունը;
 2. Թվարկել սեմական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 4. Ապացուցել, որ սեմական քաղաքակրթության պարտությունն անխուսափելի է:

Աղբյուրներ` https://www.youtube.com/watch?v=Q1ddnoqGbwU

http://www.hayary.org/wph/?p=1535

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը`  26-30.10 

Ստուգողական աշխատանք` առաջինից տասնչորսերորդ դասերի թեմաներով:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 02-06.11

 1. Կազմել Հին Եգիպտոսի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 3. Սահմանել Հին Եգիպտոսին առնչվող հինգ հասկացություն;
 4. Համեմատել ցանկացած երկու փարավոնի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 32-36

http://videoway.am/277730068

https://www.youtube.com/watch?v=3HmVmIQ2CKw

  ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-13.11

 1. Կազմել Շումերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել Շումերին առնչվող յոթ հասկացություն;
 3. Թվարկել շումերական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Շարադրել շումերական էպոսի բովանդակությունը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 37-38

https://www.youtube.com/watch?v=unJz-fOGOPU

https://www.youtube.com/watch?v=BstGrY0yQq4

  ՔՍԱՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16-20.11

 1. Կազմել չինական քաղաքակրթության հնագույն և հին փուլերի ժամանակագրությունը;
 2. Սահմանել չինական քաղաքակրթությանն առնչվող հինգ հասկացություն;
 3. Թվարկել չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները;
 4. Բնութագրել Ցին Շի Հուանդիին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 53-55

https://www.youtube.com/watch?v=vlCtmc91SyE

http://168.am/2013/11/10/297560.html

  ՔՍԱՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23-27.11

 1. Ներկայացնել Հայկ Նահապետի մասին պատմությունների տարբերակները;
 2. Բնութագրել Հայկ Նահապետին;
 3. Կազմել Հայկյանների ժամանակագրությունը;
 4. Նկարագրել Հայկի և Բելի ճակատամարտը: Գծել Ճակատամարտի սխեման;
 5. Թվարկել Հայկ Նահապետի դասերը /պատասխանը հիմնավորել/:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6 – րդ դասարան, էջ 33,36 էջերում

http://hay-geni-haxtanak.blogspot.am/2013/01/blog-post_9300.html

https://www.youtube.com/watch?v=iNRsaviwSeY

https://www.youtube.com/watch?v=ZcjEEQlu_Uk

https://www.youtube.com/watch?v=-bezwIWF2xs

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 30.11- 04.12

 1. Թվարկել գրի տեսակները և այն ստեղծող ժողովուրդներին (պատասխանը հիմնավորել);
 2. Ապացուցել, որ գիրը քաղաքակրթության անկյունաքարն է;
 3. Կատարել գործնական աշխատանք «Ով ավելի շատ գրատեսակ կօգտագործի» մրցակցային թեմայով:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 60 – 64

Մի քանի նկատառում գրի մասին (Գրի զարգացումը, Լոուկոտկա)

http://www.what-this.ru/civilization/beginning-of-civilization/history-of-writing.php

https://www.youtube.com/watch?v=ISRrGXxqoZ0

ՔՍԱՆՅՈԹԵՐՈՐԴ  — ՔՍԱՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 07- 11.12

 1. Թվարկել Ծովի ժողովուրդների արշավանքները և դրանց հետևանքները;
 2. Սահմանել «Հոմերոսյան Հունաստան» հասկացությունը;
 3. Նկարագրել կրետե – միկենյան մշակույթը:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 88 –

91

http://melikyanripsime.blogspot.am/2014/11/blog-post_3.html

http://www.e-reading.club/chapter.php/1003115/67/Vud_Maykl_-_Zoloto_Troi.html

https://www.youtube.com/watch?v=GFAmpfSsqjs

ՔՍԱՆԻՆՆԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14- 18.12

 1. Սահմանել Արարատյան թագավորության պատմությանն առնչվող յոթ կարևոր հասկացությունները;
 2. Կազմել Արարատյան թագավորության ռազմա – քաղաքական և մշակութային ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Արարատյան թագավորության որևէ քաղաք կամ տաճար:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 45 – 64

https://www.youtube.com/watch?v=nNaYTIFB-QI

https://www.youtube.com/watch?v=gXXKOovInzE

https://www.youtube.com/watch?v=0Qa_1vSjmYI

https://www.youtube.com/watch?v=um0A-WhSV5c

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ  — ԵՐԵՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21- 25.12

 1. Համեմատել Աթենքի ու Սպարտայի պետական կարգը, զինված ուժերը և երեխաների կրթությունը;
 2. Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
 3. Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 97 – 106

http://www.slideshare.net/erik0229/ss-16669432

http://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5850

https://www.youtube.com/watch?v=Q6Fwc01YoLk

https://www.youtube.com/watch?v=tEgIhMpQ0-0

https://www.youtube.com/watch?v=gs—Je2rUvs

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 01 – 05.02.2016

 1. Սահմանել «Հելլենականություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հելլենականության դրսևորումները Հայաստանում;
 3. Ապացուցել, որ հայկական հելլենականությունն ունեցել է և´ դրական, և´ բացասական հետևանքներ:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 87-89, 163-165, 168-169, 175-177

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 129-136

http://www.armeniaculture.am/am/Encyclopedia_hellenistakan_mshakuyty

http://www.findarmenia.com/arm/history/18/121/123

http://civilka.ru/ellinism/ellinism.html

https://www.youtube.com/watch?v=LqA2_pVyPRI

 

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 08 – 12.02

 1. Սահմանել «Աշխարհակալություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել առավելագույն թվով աշխարհակալություններ;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհակալությունը պատմականորեն անխուսափելի երևույթ է:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 53-56, 94-104,106

https://www.youtube.com/watch?v=9miMXaeua3o

https://www.youtube.com/watch?v=-0Pa9Mj9CB0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://www.youtube.com/watch?v=8kyo1iTouMc

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 15 – 19.02

 1. Սահմանել «Հռոմ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել ներհռոմեական պայքարի տեսակները և պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ Սպարտակի ապստամբությունը և նրա պարտությունն անխուսափելի էին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 140-146, 161

http://grigoryan-aida.blogspot.am/2014/07/7.html

https://www.youtube.com/watch?v=LfMVlddAzDg

https://www.youtube.com/watch?v=KwWgnd8Bd6g

https://www.youtube.com/watch?v=thOS-lpOmpw

https://www.youtube.com/watch?v=rEHkazT0r4c

 

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 22 – 26.02

 1. Սահմանել «Քաղաքակրթությունների պայքար» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հռոմ – Կարթագեն, Հռոմ – Հայաստան դիմակայությունների պատճառները;
 3. Ապացուցել, որ Հռոմի հաղթանակը Կարթագենի և Հայաստանի նկատմամբ անխուսափելի էր:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 108-115

Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 152-154

Հայ-Հռոմեկան պատերազմը

http://armhistory.do.am/publ/hayastany-39_hin_shrjanowm/hay_hr-39-omeakan_paterazmy-39_q_a_69_66t-39-t-39/artashati_paymanagiry’/19-1-0-67

https://www.youtube.com/watch?v=RkqR8OTLmBM

https://www.youtube.com/watch?v=8dpq2d2NV7k

https://www.youtube.com/watch?v=0tHYDKPaRXA

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.02-04.03

 1. Սահմանել «Կայսրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հռոմեական կայսրության պատմական փուլերը;
 3. Պատմել որևէ կայսրի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 169-173

Հռոմեական կայսրության համառոտ պատմություն

Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները. Հռոմ

Հին Հռոմ. կայսրության ծաղկումը և անկումը

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 09-12.03

 1. Սահմանել «Հռոմեական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հռոմեական մշակույթի ձեռբերումները;
 3. Պատմել հռոմեական մշակույթի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 174-181

Հին Հռոմ: Հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանը: Պատմություն և մշակույթ

Հին աշխարհի կորուսյալ գանձերը. հին Հռոմ

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 14-18.03

 1. Սահմանել «Հայկական մշակույթ» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել հայկական մշակույթի ձեռբերումները հեթանոսական շրջանի վերջին փուլում;
 3. Պատմել հայկական մշակույթի հեթանոսական շրջանի վերջին փուլի որևէ գործչի մասին (Ձեր ընտրությամբ):

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 167-177

Նեմրութ-Արև-Արքայի մեծ սրբավայրը

Հայ հեթանոսական աստվածները «վերադառնում» են

Հեթանոսություն կամ հայ արիական դավանանք

Հայաստանը հին շրջանում

 

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 21-25.03

 1. Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ հինգ հասկացություններ;
 2. Թվարկել Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հայտարարելու գլխավոր և երկրորդական պատճառները;
 3. Պատմել Տրդատ երրորդի մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 6-րդ դասարան, էջ 136-138

Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 11-13

Ձայն Արարատի-33 Քրիստոնեության իրական արմատները

Քրիստոնեության առաջացումը

Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն

Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 29.03-02.04

 1. Կազմել տիեզերական ժողովների ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Հավատո հանգանակի հիմնական կանոնները;
 3. Պատմել Պետրոս առաքյալի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 10-14

Հավատո հանգանակ

Նիկեայի Հավատո հանգանակը

Պողոս և Պետրոս առաքյալներ

Պետրոս առաքյալ

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 04.04-08.04

 1. Կազմել Բյուզանդիայի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Բյուզանդիայի հզորացման և թուլացման պատճառները;
 3. Պատմել Հուստինիանոս առաջինի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 15-23

Հուստինիանոս Ա կայսեր վերափոխումները

Բյուզանդական կայսրության պատմությունը

 

 

ՀԻՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՀԻՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 11.04-15.04

 1. Կազմել Գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրության առաջացման պատճառները;
 3. Պատմել Օտտոն Ա-ի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 29-32

Սրբազան հռոմեական կայսրություն

Սրբազան հռոմեական կայսրության պատմությունը

Օտտոն Ա Մեծ

 

ՀԻՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 18.04-22.04

 1. Կազմել վաղ միջնադարի նշանավոր մարդկանց վարկանիշային աղյուսակ;
 2. Թվարկել վաղ միջնադարում անհատի դերի ուժեղացման պատճառները;
 3. Պատմել վաղ միջնադարի որևէ նշանավոր անհատի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 24-28, 33-36

Կարլոս Մեծ

Նոր բացահայտումներ վիկինգների մասին

Կարլոս Մեծ

 

ՎԱԹՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 25.04-29.04

 1. Կազմել Արաբական խալիֆայության ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել իսլամի առաջացման պատճառները և հետևանքները;
 3. Պատմել Մուհամեդի մասին:

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 102-107

Արաբական Խալիֆայություն

Մուհամմադ. կյանքը և գործունեությունը

Մուհամմադ. վերջին մարգարեն

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 02.05-06.05

 1. Կազմել արաբների դեմ հայերի մղած պայքարի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել արաբների դեմ մղած պայքարի անհաջողությունների և վերջնական հաղթանակի պատճառները;
 3. Պատմել Թեոդորոս Ռշտունու մասին:

Աղբյուրներ` Հայոց պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 49-65

Հայ գենի հաղթանակ. Թեոդորոս Ռշտունի

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

ՎԱԹՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

 Կատարման ժամկետը` 10.05-13.05

 1. Կազմել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների ժամանակագրությունը;
 2. Համեմատել ացտեկներին, մայաներին և ինկերին;
 3. Պատմել աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների հերոսներից որևէ մեկի մասին (հերոսի ընտրությունը հիմնավորել):

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124 -130

Աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններ

20 փաստեր մայաների մասին, որոնք կարող են անհավանական թվալ

Հնդկացիներ. հին քաղաքակրթությունների փորձը

 

ՎԱԹՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ — ՎԱԹՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 16.05-20.05

 1. Կազմել Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի ժամանակագրությունը;
 2. Թվարկել Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի պատճառներն ու արդյունքները;
 3. Պատմել Վերածննդի հսկաներից կամ Ռեֆորմացիայի հերոսներիղ որևէ մեկի մասին (հսկայի կամ հերոսի ընտրությունը հիմնավորել):

 

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 131 -140

Վերածննդի դարաշրջանը

Ռեֆորմացիա և հակառեֆորմացիա

 

ՎԱԹՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ — ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` 23.05-27.05

Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների անհատականացված ստուգում: