2017 – 2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Սահմանել «Ավատատիրություն» հասկացությունը և նրանից ածանցյալ 10 հասկացություն;
 2. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ ավատատիրությունը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման անհրաժեշտ փուլ է;
 3. Վերլուծել ավատատիրության ժամանակաշրջանի կամ ավատատիրության ժամանակաշրջանի մասին պատմող որևէ գրական ստեղծագործություն;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Ավատատիրության պարբերացումը և պատմության աղբյուրները», «Ավատատիրության դրսևորման առանձնահատկությունները», «Եվրոպայի վաղ միջնադարը», «Ասիայի վաղ միջանադարը», «Աֆրիկայի վաղ միջնադարը», «Քրիստոնեությունն ավատատիրության նեցուկ», «Իսլամն ավատատիրության նեցուկ»:

 

Աղբյուրներ`

Ֆեոդալիզմ

Ավատատիրական հասարակության դասեր

Միջնադար

«Միջին դարեր» հասկացության բովանդակությունը

Ավատատիրություն

Ավատատիրություն. հասկացություններ և կատեգորիաներ

Ավատատիրական տնտեսության հիմնական գծերը

Ասիան անտիկ աշխարհի և միջնադարի սահմանագծին

Արևելքի երկրների ավատատիրության առանձնահատուկ գծերը

Ավատատիրական հարաբերությունների առաջացումը Ասիայի և Աֆրիկայի երկրներում

Քրիստոնեական եկեղեցին վաղ միջնադարում

Ավատատիրության պարբերացումը և պատմության աղբյուրները (տեսադասախոսություն)

Միջնադարյան քաղաքակրթության ակունքները (տեսադասախոսություն)

Ժողովուրդների մեծ գաղթը (տեսադասախոսություն)

Ավատատիրության ձևավորումը (տեսադասախոսություն)

Եկեղեցու դերը վաղ միջնադարում (տեսադասախոսություն)

Վ/Ֆ «Միջնադարյան երեխաներ»

Գ/Ֆ «Կարլոս Մեծ» (I սերիա, II սերիա, III սերիա)

Գ/Ֆ «Զավթիչ Աթիլլան»

 

 ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

          Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատեք երեք Արշակունի արքաների (Ձեր ընտրությամբ) ներքին և արտաքին քաղաքականությունը;
 2. Վերլուծեք Արշակունյաց Հայաստանի կործանման պատճառները;
 3. Համեմատեք Վարդանանց և Վահանանց պատերազմները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արշակ II», «Հանճարեղ թագավոր Պապը», «Անհատի դերը պատմության մեջ Արշակունի արքաների օրինակով», «Վարդան Մամիկոնյան», «Վահան Մամիկոնյանը և Հայաստանն անկախության շեմին», «Արշակունի արքաների կերպարները գեղարվեստական գրականության մեջ», «Եկեղեցու դերը հայոց պատմության V դարում»:

 

Աղբյուրները`

Արշակունիներ

Արշակունիների թագավորություն

Արշակունյաց արքայատոհմ

Թագավորական իշխանությունը Արշակունյաց Հայաստանում

Արշակ Բ

Պերճ Զեյթունցյան. «Արշակ Երկրորդ» (պատմավեպ)

Արշակ 2-րդ և Պապ

Արշակ II (օպերա)

Վարդան Մամիկոնյան

Ավարայրի ճակատամարտ կամ պարզապես բախում հայ-պարսկական ուժերի միջև

Վահան Մամիկոնյան

Ձայն Արարատի – 29 Արշակունիներ

Վ/Ֆ «Պատմության կեղծարարները 2. Արշակունիներ»

Ու/Ֆ «Արշակ II և Պապ թագավոր. վերընթերցելով պատմության դասագիրքը»

Ու/Ֆ «Ձիրավի ճակատամարտ»

Անծանոթ Հայաստան. Ավարայր

Ավարայրի ճակատամարտ. մանրամասներ (տեսադասախոսություն)

Ու/Ֆ «Ակոռիի ճակատամարտ»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

   Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Սահմանեք VI – IX դարերի հայոց պատմության 3 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 2. Համեմատեք Հայաստանի վիճակը VI և IX դարերում;
 3. Վերլուծեք Հուստինիանոս I կայսեր քաղաքականությունը Հայաստանում;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայերի զինված պայքարը VI – IX դարերում», «Անհատի դերը պատմության մեջ. Թեոդորոս Ռշտունի», «Հայաստանի տնտեսությունը VI – IX դարերում», «Անկախության վերականգնման ճանապարհին», «Հայկական քաղաքները VI – IX դարերում», «Հայ գրականությունը VI – IX դարերի իրադարձությունների մասին», «Բաբեկի ապստամբությունը», «Պավլիկյաններ»:

 

Աղբյուրներ`

Ձայն Արարատի – 36 Հայաստանը արաբական արշավանքների ընթացքում

Մարզպանական Հայաստանը և Սասանյան Իրանը VI դարի 70-ական թվականներին

Արևմտյան Հայաստանը VI դարում

Արևելյան Հայաստանը VI դարում

Պավլիկյաններ. քարկոծված դեմոկրատիա և ազատություն

Քաղաքացիական պատերազմ

Օրենքները պետք է հասկանալի լինեն յուրաքանչյուրին

Հուստինիանոս I

Թադևոս Հակոբյան. «Պատմական Հայաստանի քաղաքները»

Ծերենց. «Երկունք Թ դարու», «Թեոդորոս Ռշտունի» (պատմավեպեր)

Սովորենք պատմությունից` Թեոդորոս Ռշտունի

Հայկ Վարդանյան. «Կիբոսա, 7-րդ դար» (պիես)

Վասպուրականում գանձվող խարաջի և գլխահարկի մասին VII – IX դարերում

Թեոդորոս Ռշտունի

Արաբական խալիֆայության տիրապետությունը Հայաստանում

Վ/Ֆ «Իսլամ, արաբներ, խալիֆաթ»

Բաբեկ

Բաբեկի ապստամբությունը

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Սահմանեք V-IX դարերի հայկական մշակույթի 7 հիմնական հասկացությունները;
 2. Համեմատեք Արաբական խալիֆայությունը և Բյուզանդական կայսրությունը;
 3. Վերլուծեք Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեությունը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայկական լեռնաշխարհում կիրառված գրային համակարգերը», «Ոսկեդարյան գրականություն. ընդհանուր բնութագիր», «Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գաղտնիքները», «Անանիա Շիրակացի. հալածական հանճարը», «Եռամեծար Դավիթ Անհաղթը», «Եզնիկ Կողբացի», «V-IX դարերի հայկական ճարտարապետությունը», «Խաչքար», «Մուհամմեդ մարգարե», «Ղուրան. հիմնական դրույթներ», «Արաբակաբ խալիֆայությունը որպես կայսրության նոր տեսակ»:

 

Աղբյուրները`

Մեսրոպ Մաշտոցը և եկեղեցին

Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» մի սկզբնաղբյուրի մասին

Ղազար Փարպեցին Մովսես Խորենացու մասին

Եզնիկ Կողբացի

Դավիթ Անհաղթի ուսմունքը սահմանման և բաժանման մասին

Խաչքար

Վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետություն

Ու/Ֆ «Մեսրոպ Մաշտոց» (մաս 1, մաս 2)

Մեր մեծերը. Սահակ Ա Պարթև

Մեր մեծերը. Անանիա Շիրակացի

Վ/Ֆ «Մատենադարան. Ձեռագրերի գաղտնիքները /Տիեզերքին սիրահարված/»

Մեր մեծերը. Դավիթ Անհաղթ

Սբ. Դավիթ Անհաղթ Փիլիսոփա (մաս 1, մաս 2)

Իսլամի հիմնական դրույթները

Իսլամ

Երջանկությունն իսլամի տեսանկյունից

Վ/Ֆ «Իսլամի պատմությունը»

Գ/Ֆ «Մուհամեդ մարգարեն»

 

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ –ՔԱՌԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կտարման ժամկետը` փետրվար

 1. Սահմանեք Բագրատունյաց Հայաստանի պատմության կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 2. Համեմատեք Բագրատունյաց Հայաստանը նախորդ հայկական պետությունների հետ;
 3. Վերլուծեք հայ-քոչվորական փոխազդեցության դրական և բացասական կողմերը;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսությունը», «Բագրատունի արքաների համեմատական բնութագիրը», «Բագրատունյաց Հայաստանի առանձնահատկությունները» «Բագրատունիներ», «Քոչվորական կայսրությունների առանձնահատկությունները», «Միջնադարյան Ճապոնիա», «Միջնադարյան Կորեա»:

 

Աղբյուրները`

Բագրատունիներ

Բագրատունիներ

Բագրատունիներ: Թագադիր և Թագակիր: Քսանհինգ դար Հայաստանի հետ և Հայաստանի սրտում

Ձայն Արարատի-38 Հայոց Բագրատունիների թագավորություն

Տեսադասախոսություն «Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում»

Հայորդիներ. Աշոտ I Բագրատունի

Մեր մեծերը. Աշոտ Երկաթ

Քոչվորական կայսրություններ

Կորեայի միջնադարյան պատմությունը

Ճապոնիան միջնադարում

Վ/Ֆ «Մոնղոլական կայսրություն»

ՈՒ/Ֆ «Միջնադարյան Ճապոնիա»

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Սահմանեք Կիլիկյան Հայաստանի պատմության կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք;
 2. Համեմատեք Կիլիկիայի հայկական պետությունը Բագրատունյաց Հայաստանի հետ;
 3. Վերլուծեք Կիլիկյան Հայաստանի և խաչակիրների հարաբերությունները;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Կիլիկյան Հայաստանի ռազմաքաղաքական պատմության էջերից», «Կիլիկյան Հայաստանի տնտեսությունը», «Կիլիկյան Հայաստանի մշակույթը», «Կիլիկյան Հայաստանի նշանավոր անհատները», «Խաչակիրներ. պատմական երևույթի վերլուծություն», «Խաչակրաց արշավանքների ռազմական բաղկացուցիչը», «Խաչակրաց արշավանքների մշակութային հետևանքները», «Խաչակրաց արշավանքների արտացոլումն արվեստում»

 

Աղբյուրները`

Կիլիկիայի հայկական պետություն

Կիլիկյան Հայաստանը թագավորության ժամանակաշրջանում

Կիլիկիայի հայկական թագավորություն

Կիլիկիայի հայկական թագավորության առաջնորդների ցանկ

Հայոց հնագույն Կիլիկիան

Կիլիկիայի մանրանկարչության դպրոց

Փ/Ֆ «Կիլիկյան Հայաստան»

«Ձայն Արարատի» — 39 Հայոց Կիլիկյան Թագավորություն

Փ/Հ «Կիլիկիայի հայոց թագավորության անհայտ էջերից»

Սովորենք պատմությունից` Մլեհ Ռուբինյան

Լևոն Բ Մեծագործ

Սմբատ Գունդստաբլ. մեծ զորավարն ու մեծ մտածողը

Խաչակրաց արշավանքներ

Խաչակրաց արշավանքներ

Կարևորագույն խաչակրաց արշավանքների մասնակիցները, նպատակները և արդյունքները

Գ/Ֆ «Խաչակիրներ» (2001 թվական)

Գ/Ֆ «Խաչակիրներ» (1960 թվական)

Ֆիլմեր խաչակրաց արշավանքների մասին

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Վերլուծեք անհատի դերը միջնադարում;
 2. Համեմատեք միջնադարի մայրամուտի պետությունները;
 3. Թվարկեք X-XIV դարերի հայկական մշակույթի 7 կարևորագույն ստեղծագործությունները (ընտրությունը հիմնավորեք);
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Դասային միապետություն», «Հարյուրամյա պատերազմ», «Յան Հուս և հուսյան պատերազմներ», «Բյուզանդական կայսրության անկումը. պատճառներ և հետևանքներ», «Օսմանյան կայսրության նշանավոր տիրակալները», «Քրիստոնեության ընդունումը Ռուսիայում», «Հայկական վերածնունդ», «Երեք հանճարեղ Գրիգորները», «Հովհաննես Իմաստասեր», «Մխիթար Գոշ և Վարդան Այգեկցի», «Հայկական պատմագրությունը X-XIV դարերում», «Մխիթար Գոշի և Սմբատ Գունդստաբլի դատաստանագրքերը», «Ներսես Շնորհալի», «X-XIV դարերի հայկական ճարտարապետությունը», «Մխիթար Հերացի», «Միջնադարյան Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները», «Թորոս Ռոսլին և Սարգիս Պիծակ», «Ֆրիկ. Ժողովրդի բանաստեղծը»

 

Աղբյուրները`

Դասային միապետության բնույթը և զարգացումը

Յան Հուս

Քրիստոնեության ընդունումը Ռուսիայում

Ու/Հ «Հարյուրամյա պատերազմը»

Փ/Ֆ «Յան Հուս»

Փ/Ֆ «Օսմանյան կայսրություն»

Փ/Ֆ «Կայսրության կործանումը. բյուզանդական դաս»

Գ/Ֆ «Պատերազմ հավատի համար»

Գրիգոր Նարեկացին և «Հայկական Վերածնության» հարցը

Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Նարեկացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Մեր մեծերը. Գրիգոր Մագիստրոս

Մարդու և բնության փոխհարաբերության հարցը Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստութեան» քերթվածում

Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր

Մեր մեծերը. Մխիթար Գոշ

Մխիթար Գոշի դատաստանագիրք

Վարդան Այգեկցի

Մխիթար Հերացի

Մեր մեծերը. Ներսես Շնորհալի

Մեր մեծերը. Թորոս Ռոսլին

Մեր մեծերը. Սարգիս Պիծակ

Մեր մեծերը. Ֆրիկ

Մեր մեծերը. Ասողիկ Ստեփանոս Տարոնեցի

Մեր մեծերը. Կիրակոս Գանձակեցի

Փ/Ֆ «Համալսարաններ»

Փ/Ֆ «Գլաձոր»

Զարգացած միջնադարի հայկական ճարտարապետություն

 

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Ապացուցեք, որ մարդկության պատմության միջնադարն ավարտվել է;
 2. Համեմատեք Հին աշխարհի և միջնադարի ձեռքբերումները;
 3. Թվարկեք XV-XVII դարի առաջին կեսի հայկական մշակույթի 5 կարևորագույն ստեղծագործությունները (ընտրությունը հիմնավորեք);
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները՝ «Վերածննդի հանճարները», «Ռեֆորմացիայի հերոսները և հակահերոսները», «Մարդկության պատմության առաջին բուրժուական հեղափոխությունը», «Նիդերլանդական հեղափոխության պատկերումը գրականության և արվեստի ստեղծագործություններում», «Երեսնամյա պատերազմ», «Առաջին գիտական հեղափոխություն. ժամանակաշրջան, գործիչներ, արդյունքներ», «Շահ Աբասի իրականացրած բռնագաղթի ռազմա-քաղաքական պատճառները և սոցիալ-ժողովրդագրական հետևանքները», «Գրիգոր Տաթևացի», «Ամիրդովլաթ Ամասիացի», «Մկրտիչ Նաղաշ», «Բոգդան Սալթանով», «Թովմա Մեծոփեցի», «Հակոբ Մեղապարտ»

 

Աղբյուրները`

Դանթե Ալիգիերի. «Աստվածային կատակերգություն»

Լեոնարդո դա Վինչի՝ հանճար, որ երբեք չի բացահայտվի

Փ/Ֆ «Լեոնարդո դա Վինչի: Մարդ-հանելուկ»

Էրազմ Ռոտերդամցի. «Գովք հիմարության»

Թոմաս Մոր. «Ուտոպիա»

Մարտին Լյութեր. կյանքն ու թողած ժառանգությունը

Փ/Ֆ «Իգնատիոս Լոյոլա»

Նիդերլանդական հեղափոխություն. Հյուսիսն ընդդեմ Հարավի

Շարլ դը Կոստեր. «Լեգենդ Ուլենշպիգելի մասին»

Վեստֆալյան հաշտություն. շրջադարձային կետ Եվրոպայի պատմության մեջ

XVI-XVII դարերի գիտական հեղափոխությունը

Նշանավոր անատոմներ. Անդրեաս Վեզալիուս

Փ/Ֆ «Նիկողայոս Կոպեռնիկոս»

Փ/Ֆ «Ջորդանո Բրունո»

Փ/Ֆ «Գալիլեո Գալիլեյ. բոլոր ժամանակների հանճարը»

Ֆրեսիս Բեկոն. «Նոր Ատլանտիդա»

Շահ Աբբաս: 16-17-րդ դար

Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան տերության առաջացումն ու հզորացումը. Հայաստանը 15-17-րդ դարերում

Հայոց մեծ գաղթի գլխավոր մեղավորը

Մեր մեծերը. Գրիգոր Տաթևացի

Մեր մեծերը. Ամիրդովլաթ Ամասիացի

Մկրտիչ Նաղաշ

Բոգդան Սալթանով

Թովմա Մեծոփեցի

Մեր մեծերը. Հակոբ Մեղապարտ

Ռաֆայել Իշխանյան. Հակոբ Մեղապարտ

2016 – 2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ծանոթություն. Սովորողներին խորհուրդ է տրվում տնային առաջադրանքները կատարելիս օգտվել «Դասարանական առաջադրանքներ» բաժնում նշված համապատասխան աղբյուրներից:

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
  2. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
  3. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը;
  4. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
  5. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ», «Քարահունջ», «Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը»թեմաներից որևէ մեկով;
  6. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ «Տոհմից վտարվածը» վերնագրով:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Գրել պատմվածք «Արիացու օրագրի պատառիկներ» վերնագրով;
 2. Ապացուցել, որ արիական քաղաքակրթության բնօրրանը Հայկական լեռնաշխարհն է;
 3. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Արատտա» թեմայով;
 5. Թվարկել արիա – սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 6. Համեմատել արիական և սեմական քաղաքակրթությունները;
 7. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության անկման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Նկարագրել հայ – եգիպտական հարաբերությունները հին աշխարհում;
 3. Ապացուցել, որ շումերական քաղաքակրթությունն արիականի բաղկացուցիչն է;
 4. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հին Եգիպտոսի չբացահայտված գաղտնիքները», «Շումերա-հայկական առնչություններ», «Հայ-չինական հարաբերությունները միչև մեր թվարկության սկիզբը», «Հայկյան Հայաստան», «Գրի առաջացումը և տարածումը»;
 5. Գրել պատմվածք ,,Ես Հայկ Նահապետի զինվորն եմ,, վերնագրով:

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն էր;
 2. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հայկական գիրը», «Մեր թանգարաններն Արարատյան թագավորության մասին», «Հին Հունաստանի երեխաները», «Սոլոնի կայնքը և գործը», «Ծովի ժողովուրդներ. ովքե՞ր են նրանք», «Ճշմարտությունը և չափազանցությունը հոմերոսյան պոեմներում»;
 3. Կրետե – միկենյան քաղաքակրթության օրինակով ցույց տալ զարգացած քաղաքակրթությունների խոցելիությունը և պատմական փոփոխությունների ոչ ուղղագիծ բնույթը;
 4. Համեմատել «300 սպարտացիներ» ֆիլմերը:

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արիստոտելի գիտական ժառանգությունը», «Հելլենական Հայաստան.աշխարհի հետ միասնականացո՞ւմ, թե՞ հրաժարում արմատներից», «Աշխարհակալությունների տեսակները», «Հայկական աշխարհակալության առանձնահատկությունները»;
 2. Ապացուցել, որ աշխարհակալությունների ձևավորումը և կործանումը պատմական օրինաչափություններ են;
 3. Վերլուծել Սասուն Վարդանյանի «Արամ Աշխարհակալ» պատմավեպը:

ԵՐԵՍՈՒՆԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՔԱՌԱՍՈՒՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հաննիբալը, Հռոմը և Կարթագենը. տարօրինակ եռանկյունի՞, թե՞ չհատվող ուղիղներ», «Հայաստան և Հռոմ. շահերի բախում և համադրում», «Առաջին կայսրերի Հռոմը», «Իմաստասեր կայսրը», «Շեքսպիրյան հայացք Հին Հռոմի պատմական իրականությանը», «Հռոմի դեմ մղված հայկական պարտիզանական պատերազմը»;
 2. Տալ Պունիկյան պատերազմների համեմատական բնութագիրը;
 3. Վերլուծել հայ-հռոմեական պատերազմների ընթացքը;
 4. Արտավազդ Բ-ի, Հուլիոս Կեսարի և Բրուտոսի օրինակներով ապացուցել, որ անհատն էական դեր է խաղում մարդկության պատմության մեջ:

ՔԱՌԱՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արշակ Բ և Պապ արքաների կերպարները հայ հեղինակների պատմավեպերում», «Հայկական ոսկեդարի առանձնահատկությունները», «Անանիա Շիրակացի. հալածված հանճարը», «Հայոց Աստվածների կյանքը և մահը», «Արշակավանի պարադոքսը», «Նախամաշտոցյան գիր», «Խաչքար. հայկական մշակույթի գագաթներից մեկը»;
 2. Տալ հայկական ավատատիրության բնութագիրը;
 3. Վերլուծել Արշակունիների արտաքին քաղաքականությունը;
 4. Ապացուցել, որ խաչքարը հայոց մշակույթի բնական բաղկացուցիչ է և համաշխարհային մշակույթի բացառիկ երևույթ:

ՀԻՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` Մայիս

 1. Հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Վարդանանց պատերազմի կիսաբաց էջերը», «Նվարսակի պայմանագիր. հաղթանա՞կ, թե՞ պարտություն», «Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը VI դարում», «Թեոդորոս Ռշտունի. զորավար և դիվանագետ», «Արաբական խալիֆայության դեմ պայքարի հերոսները», «Անկախության վերականգնման նախօրյակին»;
 2. Վերլուծել պավլիկյանների գաղափարախոսությունը և նրանց պայքարի արտացոլումը գեղարվեստական գրականության մեջ;
 3. Ապացուցել կամ հերքել այն տեսակետը, որ արաբական խալիֆայության հարձակումը հնարավոր չէր ետ մղել:

2015 – 2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

1. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածների փաստարկված և վիճելի կողմերը;
2. Բեմադրել նախնադարյան հասակակցի մեկ օրը;
3. Բացատրել հնագիտական հնագույն շերտերում մետաղից պատրաստված գործիքների առկայությունը;
4. Ապացուցել, որ նախնադարի դպրոցը և նրա ուսուցիչները չափազանց կարևոր դեր էին խաղում տոհմի կյանքում;
5. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Ժայռապատկերներ», «Քարահունջ», «Առասպելական ոսկեդարի իրական հիմքերը»թեմաներից որևէ մեկով;
6. Գրել պատմվածք կամ հեքիաթ ,,Տոհմից վտարվածը,, վերնագրով:

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Գրել պատմվածք ,, Արիացու օրագրի պատառիկներ,, վերնագրով;
 2. Համեմատել Արատտան և հայոց ժամանակակից պետությունը;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Արատտա,, թեմայով;
 4. Թվարկել արիա – սեմական հակամարտության դասերը /պատասխանը հիմնավորել/;
 5. Բեմադրել սեմական քաղաքակրթության որևէ ենթաքաղաքակրթության մեկ օրը:

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ–ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Թվարկել եգիպտական քաղաքակրթության անկման պատճառները /պատասխանը հիմնավորել/;
 2. Նկարագրել հայ – եգիպտական հարաբերությունները հին աշխարհում;
 3. Ապացուցել, որ շումերական քաղաքակրթությունն արիականի բաղկացուցիչն է;
 4. Բեմադրել մի հատված շումերական էպոսից;
 5. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայ – չինական հարաբերությունները հնագույն ժամանակներից մինչև 5-րդ դար,, թեմայով;
 6. Կատարել հետազոտական աշխատանք ,,Հայկյան Հայաստան,, թեմայով;
 7. Գրել պատմվածք ,,Ես Հայկ Նահապետի զինվորն եմ,, վերնագրով:

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Ապացուցել, որ Արարատյան թագավորությունը հայկական պետություն էր;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայկական գիրը» թեմայով;
 3. Կրետե – միկենյան քաղաքակրթության օրինակով ցույց տալ զարգացած քաղաքակրթությունների խոցելիությունը և պատմական փոփոխությունների ոչ ուղղագիծ բնույթը;
 4. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Մեր թանգարաններն Արարատյան թագավորության մասին» թեմայով;
 5. Համեմատել «300 սպարտացիներ» ֆիլմերը:

Առցանց ուսուցում

Յոթերորդ դասարան

 1. Կազմել քառամակարդակ` հեշտ, միջին, դժվար, դժվարագույն, առաջադրանքներ (քանակը չի սահմանափակվում) «Հին Հունաստանի մշակույթը» թեմայից և տեղադրել բլոգում;
 2. Մյուս յոթերորդ դասարանցիների բլոգներից ընտրել մեկական առաջադրանք յուրաքանչյուր մակարդակից, կատարել և կատարած աշխատանքն ուղարկել ուսուցչին մինչև հունվարի 24-ը, ժամը 18:00;
 3. Աղբյուրներ`

https://www.dasaran.am/apps/wiki/view/id/5867, https://www.youtube.com/watch?v=QxFSJTN-CKw,

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kultura-drevney-grecii.html, https://www.youtube.com/watch?v=yftSVCfHS_A, https://www.youtube.com/watch?v=v5OwR1ao6g4, այլ աղբյուրներ սովորողի ընտրությամբ:

 

Ծանոթություն. սույն առաջադրանքի կատարումը էական (նվազագույնը` 50%) նշանակություն ունի 2016 թվականի հունվարը գնահատելիս:

Առցանց ուսուցում. պարտադիր առաջադրանք – 2

Կատարման ժամկետը` 25-27.01.2016

 1. Թվարկել Արիստոտելի գրվածքները;
 2. Բնութագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
 3. Նկարագրել Ալեքսանդր Մակեդոնացուվարած որևէ ճակատամարտ;
 4. Ապացուցել, որ Արիստոտելը լավ ուսուցիչ էր:

Աղբյուրներ`

http://blognews.am/arm/news/28690/aristotel-mets-usucchi-dasery.html, https://www.youtube.com/watch?v=oGWnuNAKGuk,

Ալեքսանդր Մեծն ու մոծակը (Զորայր Խալափյան),

http://www.hayary.org/wph/?p=2596

 

ԵՐԵՍՈՒՆՅՈԹԵՐՈՐԴ-ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` փետրվար

 1. Մանրամասն նկարագրել պունիկյան և հայ – հռոմեական պատերազմները;
 2. Շարադրել Հաննիբալի և Սպարտակի գործնեության համեմատական վերրլուծությունը;
 3. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Գեղարվեստական ֆիլմերը որպես անցյալի ուսումնասիրման աղբյուր» թեմայով;
 4. Մանրամասն բնութագրել Տիգրան Մեծին:

 

ՔԱՌԱՍՈՒՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մարտ

 1. Համեմատել Հին աշխարհի հինգ նշանավոր գործիչների;
 2. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Քրիստոնեությունը և Հայաստանը առաջինից չորրորդ դարերում» թեմայով;
 3. Ապացուցել, որ հայկական մշակույթը հեթանոսության վերջին փուլում չէր զիջում հռոմեական մշակույթին:

ՀԻՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Անհատի դերը վաղ միջնադարում» թեմայով;
 2. Սահմանել վաղ միջնադարի 10 հիմնական հասկացությունները;
 3. Ապացուցել, որ վաղ միջնադարում իսլամական քաղաքակրթությունը հասել էր բարձր մակարդակի:

 

ՎԱԹՍՈՒՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ-ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` մայիս

 1. Կատարել հետազոտական աշխատանք «Հայ-արաբական հարաբերությունները միջնադարում» թեմայով;
 2. Սահմանել Վերածննդի հետ առնչվող 10 կարևոր հասկացություններ;
 3. Ապացուցել, որ աշխարհագրական մեծ հայտնագործություններն անխուսափելի էին: