Պատմություն

(դասընթացի ծրագիր 11-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Պատմական իրականության ահագնացող խեղաթյուրումները, պատմության դասերի` խմբային շահերից բխող մեկնաբանություններ տեղեկատվական մատչելիությունը, ուսումնական գործի կազմակերպման ձևերի անկանխատեսելի փոփոխականությունը պարտադրում են դասագործընթացի նպատակային և բովանդակային շեշտադրումների արդիականացում, որի փորձն էլ արվել է ներքոշարադրյալ տեքստում:  

  • Նպատակներ

Ա.Նպատակաուղղել սովորողներին պատմության դասերի յուրացմանը;

Բ. Անհատականացված աշխատանքով ամրակայել սովորողի` պատմական օրինաչափությունների դրսևորման  առանձնահատկությունների կոգնիտիվ ընկալման հմտությունը:

  • Խնդիրներ

Ա. Անկախ սովորողի մասնագիտական կողմնորոշումից պահպանել նրա հետաքրքրասիրությունը մեր անցյալի իրողությունների ու նրանց դասերի նկատմամբ;

Բ. Սովորողների համագործակցային հմտությունների ձևավորում;

Գ. Ուսումնական գործընթացում օտար լեզուների պարբերական օգտագործում;

Դ. Տարբեր տեսակետներ անկողմնակալ վերլուծելու և գնահատելու կարողության զարգացում;

Ե. Կրթական ինքնավարության սկզբունքների և մեթոդների համընդհանուր կիրառում ներդասարանային ու արտադասարանային հարաբերություններում:

  • Դասավանդման հիմնական մեթոդները

Ա. Բանավեճ, այդ թվում` արտակրթահամալիրային հարթակներում;

Բ. Դասախոսություն, այդ թվում` արտակրթահամալիրային մասնագետի;

Գ.Համատեղ դաս այլ մասնագետի հետ;

Դ.Համատեղ դաս այլ կրթական հաստատության սովորողների հետ;

Ե. Հետազոտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն;

Զ. Հոգեբանական էֆեկտների չնախազգուշացված և պարբերական կիրառում:

  • Ուսումնական գործի կազմակերպման ձևերը

Ա. Ֆիզիկական միջավայրում

Ա 1. Կրթահամալիրի տարածքում բացօթյա (սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին);

Ա 2. Արտակրթահամալիրային տարածքում բացօթյա;

Ա 3. Կրթահամալիրի շենքային տարածքում` դասասենյակ, գրադարան, դահլիճ, վերնատուն;

Ա 4. Արտակրթահամալիրային շենքային տարածքում` այլ կրթական հաստատություն, գիտահետազոտական ինստիտուտ, թանգարան, պատկերասրահ, թատրոն, կինոթատրոն:

Բ. Վիրտուալ միջավայրում

Բ 1. Անհատական և խմբային հեռավար ուսուցում;

Բ 2. Առցանց դասախոսություն;

Բ 3. Առցանց քննարկում:

  • Գնահատում

Սովորողի ուսումնական գործունեության գնահատումն իրականացվելու է «Գնահատման տարբերակ» հեղինակային հոդվածում շարադրված մոտեցմամբ:   

  • Բովանդակություն

Ա. Բուրժուական հեղափոխությունների մեկնարկն արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլի սկզբին (3 ժամ);

Բ. Էջմիածնի և Անգեղակոթի ժողովները, նրանց անմիջական հետևանքներն ու դասերը (2 ժամ);

Գ. Հայոց ազատագրական պայքարի զինված փուլը XVIII դարի I կեսին (4 ժամ);

Դ. Հայոց ազատագրական պայքարի գաղափարախոսական փուլը XVIII դարի II կեսին (2 ժամ);

Ե. ԱՄՆ-ի առաջացման պատճառները և անմիջական ու դարախոր հետևանքները (2 ժամ);

Զ. Ֆրանսիական հեղափոխությունը և նրա համաշխարհային նշանակությունը (2 ժամ);

Է. Անհատի դերը պատմության մեջ. Նապոլեոն Բոնապարտ (2 ժամ);

Ը. Ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների գործոնը հայոց պատմության մ. թ. XIX դարում (4 ժամ);

Թ. Միջազգային հարաբերությունները XIX դարում (4 ժամ);

Ժ. Հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների սոցիալ-տնտեսական դրությունը XIX դարում (3 ժամ);

ԺԱ. Հայկական հարց. Էություն և միջազգայնացում (2 ժամ);

ԺԲ. Հայոց ազատագրական պայքարի գաղափարախոսական և կազմակերպչական նոր փուլը. կազմակերպություններից մինչև կուսակցություններ (4 ժամ);

ԺԳ. Հայոց ազատագրական պայքարի հայդուկային փուլը (2 ժամ);

ԺԴ. Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլը (2 ժամ);

ԺԵ. Հայոց ազատագրական պայքարի զանգվածային փուլը XX դարի առաջին տարիներին (4 ժամ);

ԺԶ. Հայկական քաղաքական ուժերի ճակատագրական սխալները XX դարի սկզբին (2 ժամ);

ԺԷ. Առաջին աշխարհամարտի համաշխարհային պատմությունը (4 ժամ);

ԺԸ. Առաջին աշխարհամարտի հայկական պատմությունը (4 ժամ);

ԺԹ. Համաշխարհային մշակույթը նոր ժամանակներում (4 ժամ);

Ի. Հայկական մշակույթը նոր ժամանակներում (4 ժամ);

ԻԱ. Էջեր հայկական գաղթավայրերի պատմությունից (4 ժամ);

ԻԲ. Ամփոփիչ բանավեճ. «Մարդկության պատմության նոր ժամանակների դասերը» թեմայով (4 ժամ):

Պարզաբանում. Համաշխարհային պատմության թեմաների ուսումնասիրման ժամանակ էլ միշտ ներառվելու է հայկական բաղկացուցիչը:

29.08.2020                ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s