Գնահատում հանուն արդարությա՞ն, թե՞ արդար գնահատում

Գնահատումն անհատի, կոլեկտիվի, էթնոսի, հասարակության, պետության, մարդկության, նաև` իր նկատմամբ անհատի, կոլեկտիվի, էթնոսի, հասարակության, պետության առարկայական և/կամ ենթակայական վերաբերմունքն է, որի հիմքում համապատասխան արժեքային համակարգն է: Գնհատումն արտահայտվում է գործնական քաղաքականության (լայն իմաստով), վերբալ, ոչ վերբալ, թվային դրսևորումներով:

Սովորողի գնահատումը հիմնականում ձևավորվում է անհատ – անհատ համակարգում, բնականաբար կրելով էթնիկական և հասարակական կաղապարների, ընտանեկան ավանդույթների կամ դրանց բացակայության, արդիականության հարացույցի ազդեցությունը:

Սովորողի գնահատումը դառնում է հիմնախնդիր, եթե սկզբունքային հակասություն կա դասավանդողի ու սովորողի և/կամ ծնողի կրթական նպատակներում; եթե անհամատեղելի են դասավանդողի և ծնողի թվանշանային գնահատման չափանիշները; եթե ձախողվել են դասավադող – սովորող հարաբերությունները: Եթե երկրորդ դեպքում հնարավոր է փոխզիջում, ապա երրորդ դեպքում դասավանդողը պետք է զրկվի այդ դասարանում դասավանդելու իրավունքից, իսկ առաջին դեպքում` սովորողը տեղափոխվի այլ դասարան կամ կրթական հաստատություն:

Ինչպես եմ ես փորձում խուսափել գնահատման հիմնախնդրայնացումից: Ընդամենը փորձում, որովհետև դպրոցական գնահատումը նվազագույնը եռակողմ է` սովորող – դասավանդող – ծնող: Բնականաբար կարևոր է, որ գնահատման համակարգը լինի առարկայական (չափելի) և ոչ թե ենթակայական (զգացմունքային): Սակայն այդպիսի համակարգն անիմաստ, նույնիսկ` վտանգավոր, կդառնա, եթե կառուցված չլինի, երկու հիմնասյուների` արդարության և սովորողի առաջընթացի հաշվառման, վրա: Արդարությունը բացառում է միջանձնային հարաբերությունների գործոնի ազդեցությունը թվանշանային գնահատման գործընթացում: Սովորողի առաջընթացի հաշվառումը խրախուսող գնահատման առանցքն է, նրա փոքր քայլերը նկատելու, արձանագրելու և կրթական գործունեությունը խթանելու գրավականը:

Անանուն Իմաստասերը բարբառել է. «Երբ դաշտի ծաղիկները միաժամանակ են բուրում, դժվար է գտնել քո´ ծաղիկը»: Ես ամեն օր մի քայլ եմ անում դեպի իմ ձնծաղիկը և այն արդեն երևում է հորիզոնում:

Իսկ չոր իրողությունների լեզվով հետևյալը: Ներկայացնում եմ VI դասարանի համար կազմած երեք այլընտրանքային ծրագրերի գնահատման բաժիննները` 1. «Պատմություն» դասընթացի գնահատում` պարտադիր դասարանական աշխատանք – 2-6 բալ, կամավոր տնային աշխատանք – 1-3 բալ, նախագծային աշխատանք – 1-3 բալ, հետազոտական աշխատանք – 2-4 բալ; 2. «Երեխաների համաշխարհային պատմությունը Հին աշխարհի պատմության համատեքստում» դասընթացի գնահատում` Սովորողների ուսումնական գործունեության բոլոր ձևերը գնահատվում են շաբաթական պարբերականությամբ` յուրաքանչյուրը 10 բալանոց համակարգով: Վերջնական գնահատականում ուսումնական գործունեության ձևերն ունեն հետևյալ չափաբաժինները` նախագծային աշխատանք — 50%, դասարանական քննարկում — 5%, ուսումնական ճամփորդություն — 10%, փոխուսուցում — 20%, ձեռք բերած գիտելիքների բանավոր և գրավոր տարածում — 15%; 3. «Հայկական լեռնաշխարհ և աշխարհ (նախապատմական ժամանակներից մինչև մ. թ. ա. IV դար)» դասընթացն ուսումնասիրողների գնահատումն հասկանալու համար հարկ է ծանոթանալ ծրագրին: Այս ուսումական տարում 6-2 դասարանի սովորողներն ընտրել են այլընտրանքային ծրագրի առաջին տարբերակը:

2018-2019 ուսումնական տարվա նախաշեմին ես որոշեցի այլընտրանքային ծրագրաստեղծման ոլորտում ևս մի նորույթ կիրառել` գրել առարկայական ծրագիր կոնկրետ դասարանի համար, նաև հաշվառելով տվյալ դասարանի սովորողների կոգնիտիվ և կրեատիվ որակները և նախորդ ուսումնական տարում իրականացրած ուսումնական գործունեության արդյունքները: Արդյունքում այդ դասարանների առարկայական ծրագրերի գնահատման բաժիններն ունեցան հետևյալ բովանդակությունները`

7-1 դասարան`

Գնահատում (ամսական, 10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), բանավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), բանավոր (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Ստեղծագործական աշխատանք – 4-6 բալ

Եթե սովորողը գերազանցում է 10 բալի սահմանը, ապա նա իրավունք ունի իր դասընկերոջը փոխանցել 1-2 բալ (փոխուսուցման պայմանով), հավելել 1-2 բալ այլ ամսվա գնահատման նիշի վրա, ստանալ գիտահանրամատչելի ամսագիր (1 բալը` 1 համար), առաջարկել ոսւումնական ճամփորդության նախագիծ (1 բալը` 1 օր):

7-2 դասարան`

Գնահատում (10 բալանոց համակարգով)

 1. Պարտադիր դասարանական աշխատանք – գրավոր (1-4 բալ), գրավոր (2-8 բալ)
 2. Կամավոր տնային աշխատանք – գրավոր (1-3 բալ), (3-9 բալ)
 3. Նախագծային աշխատանք – 3-7 բալ
 4. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 բալ
 5. Պատմության վերակառուցում – 6-8 բալ

Ամսվա վերջում բոլոր բալերի գումարը բաժանվում է 4-ի վրա: Արդյունքը նշանավում է որպես ամսական գնահատական: Եթե արդյունքը գերազանցում է 10 գնահատանիշը, սովորողն իրավունք ունի հավելյալ բալերն օգտագործել այլ ամսվա գնահատանիշը փոխելու նպատակով կամ առաջարկել ուսումնական ճամփորդության նախագիծ (մեկ ամսվա ընթացքում 13-ից ավել բալ հավաքելու դեպքում):

 

8-3 դասարան`

Գնահատում

Գնահատումն իրականացվում է 10 բալանոց համակարգով ամիսը մեկ անգամ, հետևյալ բանաձևով` ԴՄ+Տ+ՀԱ+Թ=ամսական գնահատական, որտեղ ԴՄ-ն ամսվա դասարանական աշխատանքների (գնահատվում են յուրաքանչյուր շաբաթվա երկրորդ դասի ավարտին 6 բալանոց համակարգով) միջին գնահատականն է; Տ-ն` տնային առաջադրանքների գնահատականը (դրվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին 3 բալանոց համակարգով);  ՀԱ-ն` հետազոտական աշխատանքների գնահատումը (5 բալանոց համակարգով, մեկ ամսում կատարված աշխատանքի հաշվառմամբ); Թ-ն` թարգմանությունների գնահատումը (եվրոպական լեզուներից թարգմանության մեկ էջը 1 բալ, այլ լեզուներից` 3 բալ): Եթե ամսվա վերջին սովորողի հավաքած բալերը գերազանցում են 10-ը, ապա նա իրավունք ունի համադասարանցուն փոխանցել 1-2 բալ (նրա հետ անհատական խորհրդատվություն անցկացնելու պայմանով), 1-3 բալ գումարել իր այլ ամիսների բալերի քանակին, 2-4 բալի դիմաց պարգևատրվել անցյալի և ներկայի իրականությունն արտացոլող ամսագրերի նվազագույնը 5 օրինակով, 5-7 բալն օգտագործել իր առաջարկած բովանդակությամբ և երթուղով, գիշերակացով ուսումնական ճամփորդություն կազմակերպելու համար:

 

9-2 դասարան

Գնահատում

 1. Դասարանական առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-4 միավոր
 2. Դասարանական առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 3. Տնային առաջադրանքների բանավոր կատարում – 1-3 միավոր
 4. Տնային առաջադրանքների գրավոր կատարում – 1-2 միավոր
 5. Թարգմանական աշխատանք – 1-2 միավոր (1 էջը Arial Unicode 14 ձևաչափով)
 6. Հետազոտական աշխատանք – 4-8 միավոր (կարևորվում են բովադակությունը, առաջին հերթին` սեփական կարծիքի դրսևորումները, օգտագործված աղբյուրների քանակը և որակը, օգտագործված լեզուների քանակը և կիրառման մակարդակը)
 7. Նախագծային աշխատանք – 4-8 միավոր
 8. Նախաքննական առաջադրանքների կատարում – 1-5 միավոր

Ամսվա վերջում հավաքված միավորների քանակը բաժանվում է 4-ի վրա և ստացված արդյունքը նշանակվում է որպես տվյալ ամսվա գնահատական:

 

Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ վերոշարադրյալ համակարգերը հնարավորություն են տալիս չափելի գնահատում իրականացնել, ինչի մասին են վկայում նաև սովորողների ինքնագնահատականները, սակայն այս ներդաշնակությունը մի ակնթարթում կփլուզվի, եթե արդարության սկզբունքը լքի դասավանդող – սովորող հարաբերությունների դաշտը:

Սև Իմաստասերն ասել է. «Շահն ու արդարությունն անհամատեղելի են»: իսկ Անանուն Իմաստասերը հակադարձել է. «Ձնծաղիկի շահը բոլորին գարուն ավետելն է»:

 

06.12.2018                ©                                Աշոտ Տիգրանյան

Advertisements

Նոյեմբերյան օրագիր

Նոյեմբերի 1

 1. Որոնողական աշխատանք ՀՀ Ազգային Արխիվում
 2. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Թավշյա հեղափոխություն»
 3. Հոկտեմբերյան օրագիր
 4. Հրապարակվել է նոյեմբերի 5-9-ի դասարանական առաջադրանքների փաթեթը 6-9-րդ դասարանցիների համար
 5. ԱԺ արտահերթ նիստը
 6. Ոստիկանության մեկնաբանությունը պետի լռության մասին
 7. Երվանդ Մանարյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը
 8. Աշոտյան. «Հայ – իրանական սահմանի հնարավոր փակման մասին Փաշինյանի հայտարարությունը վտանգավոր է»
 9. Բացահայտվա՞ծ է բուրգերի կառուցման գաղտնիքը
 10. Սեմյոն Բաղդասարովն առաջարկում է փոխել Հայաստանի Հանրապետության անվանումը
 11. Ստամբուլյան դեժավյու Արցախի հարցով
 12. Բանավեճ ՆԱՏՕ-ի և ԵՄ-ի ապագայի շուրջ
 13. Քոչարյանի ներկայացուցիչը բողոքարկելու է միջնորդության մերժումը
 14. Արսեն Համբարյանն առաջարկում է բաց քվեարկության ներդրում
 15. Կոտարի համախտանիշը. ամենասարսափելի հոգեկան խանգարումը
 16. Հանգուցյալ «աստղերի» հետմահու եկամուտները
 17. Հանճարեղ ֆիզիկոսի հանելուկային անհետացման պատմությունը
 18. Արմեն Սարգսյանի և Լուկաշենկոյի հանդիպումը
 19. 40 փաստ Ռուսաստանի կլիմայի մասին
 20. Ժողովրդական ապստամբությունները ԽՍՀՄ-ում
 21. Մամլյուքներ. ինչպես էին կովկասցիները կառավարում Եգիպտոսը
 22. Արևելագետը հայ – իրանական հարաբերությունների մասին
 23. Հեռանկար. Վազգեն Մանուկյան

 

Նոյեմբերի 2

 1. Որոնողական աշխատանք ՀՀ Ազգային Արխիվում
 2. Ինչպես հաղթել վեճում. 11 գիտականորեն ապացուցված միջոց
 3. Երբ դուք քնած էիք
 4. Պուտինի ուղերձն աշխարհին
 5. Արևելագետ Սեմյոն Բաղդասարովի առաջարկության արձագանքները
 6. ՌԴ ԱԳ նախարարը Արցախյան հիմնահարցի շուրջ բանակցությունների մասին
 7. Փայտե ճաշաման (առակ)
 8. Փոշե փոթորիկը և Ալեքսանդրիայում լուսանկարված բուրգերը
 9. Շաբաթվա 13 գլխավոր լուսանկարները
 10. Запретная история, № 22, 2018, Шальная императрица (стр. 4-7, также – Святая императрица Феодора: жизнь до воцарения на византийский престол, Святая грешница императрица Феодора), Американский «Курск» (стр. 8-10, также – Первая в истории гибель атомной подлодки), Спонсоры революции. Ленину заплатили Ротшильды? (стр. 11, также – Спонсор ленинской Революции), Вьетнамский излом. Самая «грязная» война США (стр. 12-14, также — «Столкновение миров»: 45 лет назад США проиграли войну во Вьетнаме), Предательство: либерал-перебежчик хочет отомстить России (стр. 15), Английская подлость. Иностранцы воруют наши секреты (стр. 16, также – Великие русские инженеры), Анвар Садат: побег из соцлагеря (стр. 18-20, также – Садат Мохаммед Анвар), Алконавт, разложенец и ЛГБТ-активист придумывают театр (стр. 21, также — Эсхил, Софокл, Еврипид), Грабь награбленное! (стр. 22, также – Франсуа Ансело и его 6 месяцев в России), Рынок невест (стр. 23, также — «Вавилонский рынок невест» — Эдвин Лонгстен Лонг), Кубинская революция: факты, Гильотина. История «самой гуманной казни», Почём скелет ветерана? Как «утилизировали» защитников Отечества (стр. 28), Царство кнута (стр. 29), Органы инквизиции (стр. 30, также – Сакетти Франко, новелла № 116), Хижина дяди Вани (стр. 31, также – Н. Е. Врангель. «Воспоминания» (от крепостного права до большевиков)
 11. Վազգեն Մանուկյանն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին
 12. Ճապոնիայի հյուսիսում կղզի է ջրասույզ եղել
 13. Գործարարը խոստովանում է` Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին կաշառք է տվել
 14. Քաղաքագիտական կանխատեսում մոտ ապագայում Արցախի իրավիճակի մասին
 15. Մոսկվայի պաշտպանության հիդրոտեխնիկական միջոցը
 16. Ռուս փորձագետը Խաչատուրովին հետ կանչելու մասին
 17. ՀՀ արտգործնախարարի պաշտոնակատարի դիվանագիտական զգուշությունը
 18. Կեղծիքը քաղաքականության մեջ էլ տանում է կործանման

Նոյեմբերի 3

 1. Յելոուստոնի գեյզերը
 2. Ինչ կփոխվի ռուսաստանցիների կյանքում նոյեմբերի 1-ից
 3. Սերժ Սարգսյանի փեսան ավարտում է իր առաքելությունը Վատիկանում
 4. Ե՞րբ կլուծվի Սերժ Սարգսյանի տան հարցը
 5. Հետաքրքիր փաստեր թեյավճարների մասին
 6. Ռուս – հնդկական անդոլար զենքի առևտուրը
 7. «Ռուսական լրտեսները» պատասխան հարվածն են հասցնում
 8. Խաշթառակի առաջին սուտասան Էդիկ պապը
 9. Սլավոնական հեթանոսություն. ամենացնցող ծեսերը
 10. Тайны СССР, № 4, 2017, Советский гиперболоид, Эликсир бессмертия для вождей, Почему СССР отказался от Луны?, Плата за предательство, Казнь Берии, СССР: день за днём (стр. 12-13), Развод на больничной койке, Сына Андропова убила милиция?, Остров раздора, Кровавые бриллианты, Любимые пираты, Брежнев против Хрущёва, Кукурузная мина, Гибель Ашхабада, Человек из мира животных, Кто подставил Стрельца?, Подземный аэродром Тухачевского, Письма читателей (стр. 36-37), Словарь советских людей (стр. 37), Катушка счастья, Трагедия комика, Обед по-советски (стр. 42-43), Смехопанорама (стр. 45), У меня зазвонил телефон, Русский спутник
 11. Ուկրաինային առաջարկում են դառնալ ԱՄՆ-ը նահանգ
 12. 5 հիվանդություն, որոնց դեպքում պարտադիր է սուրճի օգտագործումը
 13. Запретная история, № 23, 2018, «Стройка века». БАМ строили зэки? (стр. 4-5, также – Дорогу строили из человеческого материала, Даёшь БАМ! История последнего сверхпроекта Советского Союза), Отцы и дети. Мать моего брата – моя жена! (стр. 6-7, также – Антиох и Стратоника. Легенда о любви), Маршал Василевский. Он не предал Сталина! (стр. 8-10, также – Маршалы Победы: Василевский), Катынь. Расстрел. Что это было? (стр. 11-13, также – Расстрел в Катыни. Трагедия польского народа, Катынский расстрел: что это было), Как убивали Чаушеску. Это была первая «цветная революция»? (стр. 14-17, также — «Цветная революция» для Чаушеску, Николае Чаушеску. История тройного предательства), Белинский о Тарасе Шевченко, Очень Северная Корея! (стр. 18-20, также – Всё, что нужно знать о Северной Корее, пока она ещё существует), Цель номер один. Стрельба по руководителям страны, В гареме у мерзкого старика. Правда о «дворянских гнёздах» Российской Империи (стр. 25-26, также – Крепостные гаремы русских помещиков: миф или реальность?), Антигерой нашего времени. Космополит шельмует Россию (стр. 27, также — «Как сладостно Отчизну ненавидеть »), «Империя зла» …И это не о Советском Союзе! (стр. 28-30, также — Сарданапал)

 

Նոյեմբերի 4

 1. Մեսսին կասկածվում է փողերի լվացման մեջ
 2. Բոլտոնը Վրաստանում
 3. Հետաքրքիր փաստեր Ալեքսանդր Դյումայի մասին
 4. Չինացիները ծնկի բերեցին ԱՄՆ բանակը
 5. «Կապո»-ները նացիստական համակենտրոնացման ճամբարներում
 6. Ջայլամների մասին
 7. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 182, 2018, Առաջիկա ընտրությունները պետք է ունենան բարձր լեգիտիմություն, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հարլեմ Դեզիրին, Հայաստանի սննդարդյունաբերությունը ներկայացված է «SIAL Paris»ցուցահանդեսում, Վարչապետի նոր ընտրություն կանցկացվի յոթ օր անց, Արթուր Ղազինյանը ճիշտ է համարում ՍԴ դիմելու ՀՀ նախագահի քայլը, ՄԽ նախագահության ձևաչափի փոփոխության փորձերն անթույլատրելի են, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը ռազմավարական կարևորություն ունի, Արտաքին տնտեսական քաղաքականության խթանման ուղիները, Իրանի հետաքրքրությունը մեծանում է «Մեղրի» ԱՏԳ-ի նկատմամբ, Հավասարաչափ տարածքային զարգացում, Հայաստանում պետք է մեկտեղել բիզնեսն ու գիտությունը, Անհրաժեշտ է ձևավորել օրգանական արտադրանքի միասնական շուկա, Հայկական կազմակերպությունները ՏՏ ոլորտում շատ մեծ ներուժ ունեն, Ամուր ավանդույթների հիմնադիրը, Հարգանքի տուրք Արամ Խաչատրյանին, Ուրվագծելով 21-րդ դարի գեղագիտության հիմքերը, Հին և նոր Երևանների կապը քանդվել է, Նոր կարգավորումներ արևային և հողմային կայանների համար, Բարձրացվում է փոխադարձ վստահության շեմը, Ընդունել է արդարադատության նախարարի պաշտոնակատարը, Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվել, Նախարարությունների թիվը հնարավոր է շոշափելիորեն կրճատվի, Համագործակցության նոր փուլի մեկնարկը տրված է, Հայաստանը տնտեսապես կամրջում է Եվրասիան ու Եվրոպան, ՀՀ նախագահի հանդիպումները Ժնևում, Կարգավիճակն ու անվտանգությունը` առաջնահերթություններ, Ամենայն հայոց կաթողիկոսը` Հռոմում, Սինգապուրի պատվիրակությունը` կառավարությունում, Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը, ԵՊՀ-ում կստանան լրացուցիչ 20 տոկոս զեղչ
 8. Բաքուն հայտարարել է Գյանջայում ահաբեկիչների ոչնչացնելու մասին
 9. Պորոշենկոն թուրք զինվորականներին հրավիրում է Դոնբաս
 10. «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունն առանձին է մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններին
 11. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 183, 2018, Խոշոր ծրագրերի արդյունավետությունը` օրակարգում, Կլուծարվի «Թվային Հայաստան» հիմնադրամը, Աջ ղեկով մեքենաների խնդիրը դեռ առկախ է, Հայ – ամերիկյան ակտիվ երկխոսություն, Ընդհանուր ջանքեր անվտանգության ու կայունության ուղղությամբ, Ամերիկյան քաղաքականության փոփոխություն չկա, Եվս մեկ փորձ, «Այսօրվա Հայաստանը շարժվում է և կշարունակի շարժվել ճիշտ ուղղությամբ», Վրաստանի նախագահի ընտրությունները` կիրակի օրը, Հանդիպում ՊՆ-ում, Արփինե Հովհաննիսյանն ընդունել է ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ պատվիրակությանը, Կար իրավական խնդիր, Համակարգային կաշառակերություն չկա, 1 մլն դոլարի բերքահավաք է եղել, Մի ամբողջ հարստություն` մեկ ցողունով, Մարվել է երկկողմանի բացիկ, ՊԵԿ նախագահն ընդունել է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, Խորհրդակցություն Բակո Սահակյանի մոտ, Պատվաստումներ կիրականացվեն, Վարժանք Բերքաբեր գյուղում, Երևանը` լավագույն տասնյակում, Արցախում աշնանացանի ընթացքը դրական է, Անել, կատարել, իրականացնել…, Նախատեսվում է ևս 32 փոխանակում, «Եվրասիական շաբաթ», Մի գողտրիկ շինության մասին, Իրացման ցանցում հայտնաբերվել է ձիու միս
 12. Նոր ԱԺ-ի «որակը» հարցականի՞ տակ է
 13. Ինչու՞ Հայաստանուն «չեն սպասում» Արթուր Դալալոյանին
 14. Շնորհակալություն Իրանից
 15. Մտորումներ հայկական բիզնեսի մասին
 16. Երրորդ աշխարհամարտի 5 սցենարները
 17. Երրորդ աշխարհամարտի շեմի՞ն
 18. 1957 թվականի չեչենական վերադարձը
 19. Սվերդլո՞վն էր պատվիրել 1918 թվականի մահափորձը Լենինի վրա

 

Նոյեմբերի 5

 1. Անկախության հանրաքվե Նոր Կալեդոնիայում
 2. Հանրային հեռուստաընկերության տնօրենը եթեր է հրավիրում ընդդիմությանը
 3. Հրատարակչության և տաղանդավոր հեղինակի նամակագրությունը
 4. Վերաքննիչ դատարանում բողոքարկումներն ավելացել են
 5. Միջնադարյան բացառիկ ջրատար Ալամուտում
 6. Գրենլանդիայի անհետացած բնակավայրերը
 7. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Անհատի դերը պատմության մեջ»
 8. Հայկական հետախուզությունը ապրիլյան պատերազմից առաջ և հետո
 9. Ինչպես մահվան դատապարտվածը գովազդեց կակաոն
 10. Ո՞վ կդառնա ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար
 11. «Սպրինգֆիլդ» հրացանը երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին
 12. Ու՞մն էր Ալյասկան Ամերիկային վաճառելու գաղափարը
 13. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 184, 2018, Ցանկանում ենք ՀՀ-ում քաջալերել աշխատանքը, Ստեղծվում է նոր հետազոտական հիմնադրամ, Երևանում ընթանում է «Չինաստան — Եվրասիա» գիտաժողովը, Չինացի գործարարները հետաքրքրված են, Ապագան նույնքան հագեցած, որքան անցյալն է, Արցախում կկառուցվի «Սիդնեյ» թաղամաս, Փոխվարչապետի պաշտոնակատարն ընդունել է ԱԶԲ պատվիրակությանը, Համաներման մասին նախագիծն ԱԺ կայքում չպիտի՞ հրապարակվեր, Հիմնարար փոփոխություններ, Խորհրդարանը պետք է լինի քաղաքական մարմին, «Հայաստանը 21-րդ դարում ապրող երկրի օրինակ է», ՀՀ նախագահը շնորհավորել է Ավստրիայի նախագահին, Տեղեկատվական ֆորում Գերմանիայի Կարլսրուե քաղաքում, «Անիմացիայի սրտի զարկերը», Օտարամոլությանը պետք է դիմագրավել, Գրական ընտրանի, Խորհրդատվական հանդիպում, Հայոց եղեռնը` ճշմարիտ դիտանկյունից, Քննարկվել են աջ ղեկով մեքենաների ներմուծման արգելքի խնդրի լուծման տարբերակները, Գիտաժողով` Մայր Աթոռում, ՀՀ դեսպանը հավատարմագրերն է հանձնել Նորվեգիայի թագավորին, Մանվել Գրիգորյանը ցանկանում է տարածք նվիրաբերել պետությանը, Նորարար և օպտիմալ լուծումներ են մշակվում, Կանցկացվի «Yerevan Food Fest 2800» փառատոնը, Հիվանդություն, որ կարելի է նաև ժամանակին կանխարգելել, Աշակերտները կայցելեն իրենց ընտրած թանգարան կամ պատկերասրահ, Պոմպերը դանդաղեցնում են պտույտները, «Սփիւյուռքահայ կեանքեր` ինչպէս որ տեսայ», ՀՀ նախագահը մասնակցել է արքայազն Չարլզի ծննդյան տարեդարձին, ՀՀ ՊՆ-ին կից հասարակական խորհրդի հերթական նիստը, Մշակույթը և արվեստը` Հայաստանի այցեքարտ, Ջոն Բոլթոնը Հայաստանը որակել է տարածաշրջանում ԱՄՆ-ին բարեկամ կարևոր երկիր

 

Նոյեմբերի 6

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանում
 2. Պաշտպանության նախկին փոխնախարար Արտակ Զաքարյանն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին
 3. Մարգարիտա Սիմոնյանը բամբասանքների և հինգ լեզուների մասին
 4. Հետազոտական աշխատանք Հայաստանի Ազգային գրադարանում
 5. Крот, № 10, 2018, 1. В ожидании хорошей погоды проходят лучшие дни. В ожидании лучшей жизни – проходит жизнь; 2. Путь к свету находится в самом человеке. Сколько не указывай, где светло, — увидеть сможет только тот, у кого свет внутри; 3. Когда ты холостяк, всё валяется там, где надо. Женился – и всё аккуратно сложено неизвестно где!; 4. Горожанин – это когда конский навоз для тебя пахнет цирком; 5. Жизнь – великий иллюзионист, но она же и окулист, который поможет избавиться от иллюзий; 6. Верить человеку сложно, но это необходимо, чтобы оставаться человеком; 7. Банкир — это человек, который одолжит вам носовой платок по цене простыни, но потребует вернуть пододеяльник; 8. Чтобы открылись новые перспективы, нужно вовремя оставить старые позиции; 9. Правила, которые соблюдаются неукоснительно, становятся принципами; 10. Будьте аккуратнее, когда решаете дать второй шанс человеку. Обычно всё заканчивается так, как закончилось в первый раз; 11. Вы заметили, что мы обращаем гораздо больше внимания на мудрые мысли, когда их цитируют, а не когда мы встречаем их у самого автора?; 12. Честь – это мнение других о нашем достоинстве и в то же время – наш страх перед этим мнением; 13. Интересно, стали бы мы слушать соловья, если бы понимали о чём он поёт?; 14. То, что у людей принято называть судьбой, является, в сущности, лишь совокупностью сделанных ими глупостей; 15. Природный ум может заменить собой образование, но никакое образование не в силах заменить природный ум; 16. Слишком много людей тратит деньги, которые они не заработали, на вещи, которые им ни к чему, только для того, чтобы впечатлить людей, которых они терпеть не могут; 17. Чтобы выглядеть умно, не обязательно всё время говорить умные вещи. Достаточно не говорить глупостей; 18. Истинный характер человека проявляется в мелочах, когда он престаёт следить за собой; 19. Между гением и безумным есть сходство: они оба живут совершенно в другом мире, чем все остальные люди; 20. Ввиду скоротечности жизни мы не можем позволить себе роскошь тратить время на задачи, которые не ведут к новым результатам; 21. Ограничения существуют для людей, у которых нет воображения. На самом деле нет ничего невозможного; 22. Масштаб личности человека определяется масштабом его проблем, на которые ему наплевать; 23. Иногда, чтобы понять, кто ты, достаточно просто пристально посмотреть на себя в зеркале; 24. Женщина – это единственный представитель фауны, который хочет пахнуть флорой; 25. Иногда нужно немало терпения, чтобы услышать, что хочет сказать тебе другой человек; 26. Сделай дважды что-нибудь добровольно – на третий раз от тебя этого будут ожидать, а на четвёртый – требовать; 27. Как легко, услышав вопрос «Почему одним всё, а другим ничего?», люди принимают сторону других; 28. Глубина знания зависит не от количества известных человеку фактов, а от глубины их понимания; 29. Когда кажется, что в жизни всё рушится, начинайте думать о том, что построите на освободившемся месте; 30. Смелость не всегда кричит. Ингода это тихий голос, который говорит в конце дня: «Я попробую ещё раз завтра»
 6. Ռոբոտ Սոֆյան Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա կնոջ հետ լուսանկար է հրապարակել
 7. Դավիթ Տոնոյանը դեմ է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զիջելուն
 8. Կալիֆորնիայի շարժվող գեյզերը
 9. Եղե՞լ է Մարկո Պոլոն Չինաստանում
 10. Ռուսատյաց վիշապի մուտացիան Վրաստանում
 11. Բլոնդո փամփուշտ. անսովոր ռազմամթերք տեխնիկայի դեմ
 12. Բոլտոնի այցի ռուսական հերթական, հակափաշինյանական մեկնաբանությունը
 13. Կհաղթե՞ր Խորհրդային Միությունը, եթե պարտվեր Ստալինգրադում
 14. Тайны XX века, № 40, 2018, X — файлы, Бегство Земли, Последний вассал Третьего рейха, Рыцарство: стальная кавалерия Средневековья, Страна, спасённая пожаром, Сокровища Змеиного острова, Открытия, которых не было, Чем грозит эпоха роботов?, Хочешь жить долго — отдохни, Давайте копить астероиды!, ФБР закрыло обсерваторию, Контактные линзы загрязняют океан, Гигантский «магнит», Странная судьба вологодского артефакта, Вулканы – жар подземного огня, Как стать мумией, Когда роли меняются, Карл Маркс: евангелие от сатаны, Святыни древней долины, Таррар-обжора, Тайны «садовых кукол», Съесть и не отравиться!, Настоящие убийцы

 

Նոյեմբերի 7

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 185, 2018, Հայաստանի պատմության թանգարանը կմասնակցի Լոնդոնի միջզգային ցուցահանդեսին, Գլխավոր մասնագետների ինստիտուտը հնացա՞ծ է, Մարզային մշակույթի տները կաշխուժանան, Հինգ Էլիբեկյան` մի հարկի տակ, «Ազնավուրի երգերով սերունդներ են դաստիարակվել», Ստամբուլյան գագաթնաժողովի արդյունքները, Մրցակցային արդարադատությունը` անհրաժեշտություն, «Դպրոցական սնունդ» ծրագիրն արդյունավետ է, Ե´վ ինքնաբավ չենք, և´ ներկրման խնդիր ունենք, Սոցիալական պաշտպանությունը միայն նպաստ տրամադրելը չէ, Հեռանկարներ, որոնց մասին կարելի է երազել, Հայաստանը դարձնել նորարարության աշխարհի առաջատարներից, Մինսկում տեղի կունենա Մյունխենի անվտանգության համաժողովը, Արմեն Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձները Չեխիայի և Իռլանդիայի նախագահներին, «Հայաստանն ապագայի դարպասն է», Վրաստանում կկայանա նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, Միջադեպ կառավարության շենքում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահների հանդիպումները Երևանում, Ինքնավստահ ու արժանապատիվ, Փոփոխությունները չընդունվեցին, ՔՊ-ն պատրաստ է խորհրդարանական ընտրություններին, ԲՀԿ նախընտրական ցուցակը կգլխավորի Գագիկ Ծառուկյանը, Արմեն Ռուստամյանը բացառում է ՀՅԴ-ի սաբոտաժը, Հարգանքի տուրք 1999թ. հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին, Բակո Սահակյանն ընդունել է Ֆելիքս Ցոլակյանին, Ամերիկահայ գործարարը հետաքրքրված է, Գյուղապահովագրության ներդրման փորձնական ծրագիր, Մասնակցել է «Ստեղծարար անԱԶԱՏՈԻԹՅՈԻՆ» միջոցառմանը, Ուղենշվել են հետագա հնարավոր քայլերը, Ալմաթիում տեղի ունեցավ 45-րդ նիստը, Նիկոլ Փաշինյանի ցավակցական հեռագիրը Դոնալդ Թրամփին
 2. Հրապարակեցի 6-8-րդ դասարանցիների սեպտեմբերյան և հոկտեմբերյան գնահատականները
 3. Ինչու՞ ՀՀԿ-ն ոչ մի կերպ չի կողմնորոշվում ընտրությունների հարցում
 4. Վարշավայի և Բրյուսելի միջև տարաձայնություններն աճում են
 5. Գենետիկները հաշվեցին հրեական ծագում ունեցող ռուսաստանցիների թիվը
 6. Հասարակության արմատականացումն օրինաչափ է, եթե իշխանությունը հիանում է իրենով
 7. ԱՄՆ Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունները և Ռուսաստանի արձագանքը
 8. ԱՄՆ-ի հակաիրանյան պատժամիջոցները. ի՞նչ է սպասում Հայաստանին
 9. Բնակարանային խնդիրը Հայաստանում կրկին արդիական է
 10. Аргументы и факты, № 44, 2017, Афоризмы недели от известных людей, Как государство может уменьшить разрыв между бедными и богатыми?, Валентина Матвиенко: люди принимают перемены, но не революцию, Почему чиновники хамят народу?, Пермь или Днепропетровск: у кого жизнь веселее?, Что стало с бизнесменами из 90-х?, Слепые поводыри, Чем российские СМИ помешали властям США?, Адское счастье, Какое будущее ожидает Каталонию?, Красноармейские дроны, Кто из женщин мог бы стать президентом России?, Абу-Даби мастера боится, Жаркие страсти на паркете, Экономист Елена Ларина: за деньги отнятые у олигархов, расплатится народ, Введут ли продуктовые карточки для бедных?, Почему не снижаются цены на продукты, Государству наши овощи не нужны?, Что изменилось в образовании и культуре Москвы?, Какое опасное вещество содержится в валокордине и можно ли им лечиться?, Почему мужчины в России умирают раньше, чем в Европе?, Как снизить давление без лекарств?, Отчего начинают слоиться ногти?, Вредно ли юношам качать тяжёлые гантели?, Тайны мозга. Сверхвозможности опасны для их обладателя, Михаил Казиник: чтобы спасти детей от бескультурья, нужен комендантский час, Сенсация осталась за кадром, Откуда в космосе таракан?, Средняя заработная плата в разных странах мира. Инфографика, Как выглядит «лучший внедорожник для худших дорог», сделанный в Германии?, Зачем имя Си Цзиньпина вписали в устав Компартии Китая?, Надо ли менять ртутный градусник на электронный?, Можно ли мыть овощи и фрукты с содой?, Александр Керенский: «Вся революция в России произошла за 72 часа», Правда ли, что «Кавказскую пленницу» придумали в Голливуде?, Двухколёсный рекордсмен, Какие необычные изобретения получили премию Lexus Design Award 2018?, Что нужно сделать для улучшения качества продуктов?, Как отбелить бельё без химии?, Как читать этикетку макарон?, Где Геральд Бежанов снимал знаменитый фильм?, Учёные уверены: видео со снежным человеком – не подделка, Китай на допинг-игле: кому выгоден новый скандал в спорте?, История любви Юрия и Валентины Гагариных , Свергнут ли президента Молдавии?

 

Նոյեմբերի 8

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանում
 2. Военная история, № 7, 2017, В полном «Согласии», «Ирокезы» над джунглями, Двадцать пять веков Суса, Операция «Бросок… гадюкой», Шарль де Голль: настоящий полковник, Чертополох – звучит гордо, Выжигающий врагов, Загадка Доггер-банки, Принцип рычага, Матерь Полтавской победы, 10 знаменитых шлемов, Триполи. Город, которого нет, Луч света с Камчатки, Небесные левиафаны, Дом «голубых беретов», Окопный юмор (стр. 44), Мозговой штурм (стр. 45), Магистр ордена Боевого топора, Сапёр 1-го гренадёрского полка Старой гвардии
 3. Սյունյաց երկիր, թիվ 28, 2018, Որ արդյունավետ լինեն տեսչական ստուգումները, Արա Բաբլոյանն ուղերձ է հղել, Ազգային ժողովի արձակման կապակցությամբ, Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատը նոր սեփականատե՞ր ունի, Հոբելյանական գիտաժողով Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Կապանի մասնաճյուղում, Խոսքի ազատության դեմ թափ առնող պայքարում Քաջարանի կոմբինատի ղեկավարներին օգնության է գալիս Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը (ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին), Արտուշ Ղուկասյան. «Ա~յ քեզ արդարադատություն», Ռուբեն Զաքարյանը ոտնատակ է տվել Վահե Ա. Նզովյալին, Քաջարանի կոմբինատում` լիցենզիայի խախտումներ, Առողջ ապրելակերպ. ահա դեղատոմսը` ասում է Ռոժե Ռոզարիոն, Գորիս համայնքի ավագանու անդամների հայտարարությունը և ավագանու անդամ Լյովա Արզանյանի արձագանքը, Ոգու այրող ուժը
 4. Անտարկտիդա. մեր մոլորակի ամենագաղտնի տարածքը
 5. Քանի՞ տարեկան է Տիաուանակոն
 6. Վրացահայերի քրեա-քաղաքական պայքարը
 7. Աղբավայրերում գտնված արժեքավոր իրեր
 8. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 186, 2018, Կարճահասակությունն այլևս խնդիր չէ, Մեծ ներդրում ՀՀ մարզերի բուժհաստատությունների արդիականացման գործում, «Հրե վարդ» գիրքը դրվեց ընթերցողի սեղանին, Ընդլայնվում են գիտահետազոտական ծրագրերը, «Վեոլիայի» կարգավորականում «զարկերակը» բաբախում է համաչափ ու հանգիստ, Ապօրինի շինարարությունը կկասեցվի, Ճարտարապետության պատմությունը` ինքնաճանաչման գործիք, Պեկ պատվիրակության աշխատանքային այցը Բրյուսել, 176 միլիոն դրամի հարկային պարտավորություն է վերականգնվել պետբյուջե, Երևանի և Մոսկվայի կենդանաբանական այգիների համագործակցությունը կակտիվանա, Ֆրանսիայի Մոնպելիե քաղաքի փաստաբանների միության պատվիրակության այցը, Մասնավոր այց, Քննարկվել են Հայաստան – սփյուռք կապերի ամրապնդման հարցեր, Նիկոլ Փաշինյանը հյուրընկալել է ամերիկահայ բարերար Մայք Սարյանին, Հանդիպում կառավարությունում, ՀԱՊԿ ռազմական կոմիտեի նիստը, Հայաստանն ի դեմս Բելառուսի լավ ու վստահելի գործընկեր ունի, Համագործակցությունը ՀԱՊԿ շրջանակում կշարունակի զարգանալ, Արժեքներ, որոնք միավորում են երկու երկրների ժողովուրդներին, Նշվել է Արցախի ԱԻՊԾ աշխատակցի օրը, Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը` Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում, Դավիթ Տոնոյանը ներկայացրել է համալսարանի նորանշանակ պետին, Ջոն Բոլթոնի տարածաշրջանային այցի թիրախն Ադրբեջանն էր, Ճկունություն և պրագմատիզմ, Ավստրալահայ ևս մեկ ընտանիք Հայաստանում է, Հեղեղման հետևանքով ջրի տակ է անցել Վենետիկի մոտ 75 տոկոսը, Մարդկությունը ոչնչացրել է մոլորակի կենդանիների 60 տոկոսը, Շանթ Սարգսյանը` աշխարհի Մ16 տարեկանների չեմպիոն, Ստեփանակերտը վերահաստատել է, Համաներում, որին սպասում են շատերը
 9. Հրապարակվեց 6-9-րդ դասարանցիների դասարանական առաջադրանքների փաթեթը(12-16.11.2018 ժամկետում կատարելու հանձնարարականով)
 10. Հայաստանը ձախողեց Ալիևի մասնակցությունը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին
 11. Փորձագետը բացատրեց, թե ինչու ամերիկացի զինծառայողները ռուսերեն են սովորում Լատվիայում
 12. Գլխավոր դատախազության պատասխանը Անահիտ Բախշյանի բաց նամակին

 

Նոյեմբերի 9

 1. ՔԿ հաղորդագրությունը Դանիել Իոաննիսյանի հայտարարության վերաբերյալ
 2. Սեքսը գերկարևորող քաղաքակրթություն
 3. Հայավաթ. լեգենդի ակունքները
 4. Կյանքը բարելավելու 10 պարզ միջոց
 5. Իշխելու գայթակղությունը
 6. Ցնցող փաստեր Ֆելիքս Ձերժինսկու մասին
 7. Քաղաքագետ Սերգեյ Մարկեդոնովը ՀՀԿ-ի ապագայի մասին
 8. Հոգեբանական թեստ
 9. Մարդու ծագումնաբանությունը
 10. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 187, 2018, «Հայաստանն իմ աչքերով», Լաս Վեգասում ՀՀ պատվավոր հյուպատոսի այցը, Թատրոնի հիմնանորոգումը` օրակարգում, Համաժողովին մասնակցում է շուրջ 20 պետության 200 ներկայացուցիչ, «Վեոն Արմենիան» տուգանվել է 2 միլիոն դրամով, Հրանտ փիղը վիրահատվել է, Տուրիզմ, անասնապահություն, հյուրանոցային ծրագիր, Երբ ձեռք ես մեկնում գաղափարներ ունեցող մարդուն, Բանկերի նկատմամբ վստահությունը բնակչության շրջանում աճել է, Սևանա լճի մակարդակը ցածր է 1 սանտիմետրով, Խնդիր, որ հուզում է արվեստասերներին, Քննարկման փուլում է նաև կուտակայինի «պարտադիր» բաղադրիչը, Ամուլսարի հետ կապված որոշումները երկիմաստության տեղիք չեն տա, ՀՀԿ-ն նախընտրական ցուցակներն է ճշտում, Համաներումը իրականություն է դառնում, Տնտեսական աճը գերազանցել է սպասումները, Կանխվել է մաքսային իրավախախտման 126 փորձ, Ճապոնիայի նորանշանակ դեսպանը` Մայր Աթոռում, Արևելք – Արևմուտք հարաբերությունների քննարկմանը նվիրված կլոր սեղան, Հյուրընկալվել է ԵԽ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը, Սիմոն Մարտիրոսյանը` լավագույն մարզիկ, Կարևորվել են նաև ընտրական բարեփոխումները, Զավեշտական նամակ` Ադրբեջանի դեսպանատնից, «Մայրերի ափի մեջ պիտի է փնտրել ազգերի ճակատագիրը», Սերժ Սարգսյանը տեղափոխվել է Ձորաղբյուր գյուղ, Զուրաբիշվիլին կշարունակի պայքարը պետության ղեկավարի պաշտոնի համար, Հայաստանի բնակիչները բարձր են գնահատում ԱԱԾ-ի, ոստիկանության և ՀՔԾ-ի աշխատանքը

 

Նոյեմբերի 10

 1. Իրատես, թիվ 51, 2018, «Ռադիկալ, ծայրահեղական, ոչ կառուցողական», Հայաստանի բրյումերի 18-ը, ԵՄ-ին մեր սիրուն աչքերը չեն գրավում, «Երևանի ավագանու արտահերթ ըտրություններւմ ոչ մի ուժ «50+1» ձայն չի հավաքի», «Ալիևի մեսիջներն ուղղված են և´ ներքին լսարանին, և´ արտաքին աշխարհին», Մտքին եկածը լեզվին չեն տալիս, Հների ու նորերի բարերարը, Թրամփը պատրա՞ստ է ընդունելու ԱՄՆ-ի նահանջը Մերձավոր Արևելքից, Տնտեսությանը օգնելու ակնկալիքով, 17 երեխա ունեցող կնոջը թոշակ չի հասնում, Ոստիկանները հաճույքով ակնդրում են եկեղեցուն սպառնացողների գործողություններին, Չի կարելի եկեղեցու դեմ ոտնձգություններին հետևել դիտորդի կարգավիճակում, Նպատակը Լուսավորչի գահին միասեռական կաթողիկոս տեսնելն է, որը կկործանի ոչ միայն եկեղեցին, այլև հայ գենի մարման վերջը կդառնա, Ν 31-ի ազդականչերը, Եթե մեկը Քրիստոսի Հոգին չունի, նա Նրան չի պատկանում, Արդարներին կանչելու չեկա, այլ մեղավորներին` ապաշխարության, «Հայֆիլմը»` հուշարձան, Թանգարանային հեղափոխություն, Էստաֆետը փոխանցվեց Կատարին, Ասում են…
 2. Արվեստը և իրականությունը. զրույց երաժշտագետ, բանահավաք Մարգարիտ Սարգսյանի հետ
 3. Մեր արխիվը
 4. Գյումրու քաղաքապետը վերջակետ դրեց
 5. Չին – ամերիկյան հակամարտության համացանցային արձագանքներ
 6. Սադրանք կենդանաբանական այգու դեմ
 7. Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դիմել են ՄԻԵԴ
 8. Կին նախարարներն ուզում են փոխել հայ թոշակառուների կյանքը
 9. Փորձագետը ռուս – ճապոնական հարաբերությունների մասին
 10. Կենսաբանական բանկ
 11. Տարվա լավագույն քաղաք է ճանաչվել Սևանը, լավագույն գյուղ` Գառնին
 12. Էդուարդ Շարմազանովի հարցազրույցըam-ին
 13. Ինչքա՞ն էր վաստակում Լենինը

 

Նոյեմբերի 11

 1. ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հիմնախնդիրը
 2. Լուրջ ճեղքում արևային էներգետիկայի ոլորտում
 3. Հետաքրքիր փաստեր Լիխտենշտեյնի մասին
 4. Կալիֆորնիայի «Մահվան հովիտը»
 5. Երկրորդ աշխարհամարտի գերմանական գնդացիրները
 6. Հոլանդացի խոհարարը շշմել է Երևանի շուկայում
 7. Ադրբեջանն ուշադիր հետևում էր ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին
 8. Շարմազանովը վերլուծում է ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում տեղի ունեցածը
 9. Վիգեն Սարգսյանը քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին
 10. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 188, 2018, Կապիտալ ներդրումներ համայնքներում, Փոխվարչապետի պաշտոնակատարը մասնակցել է ԵԱՏՀ խորհրդի նիստին, Դադարեցնել փոքր հակամարտությունների միլիտարիզացիան, Խորհրդարանը արձակվեց, տեղի կունենան արտահերթ ընտրություններ, Համաներումը հավանության է արժանացել, Ծախսեր և եկամուտներ, Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է հայ խաղաղապահների հետ, Հանդիպում ԱԳՆ-ում, Շեքսպիրը ուժ և կյանք է տալիս, Հանդիպումներ Մինսկում, Հայտնաբերված սալահատակը պետք է պահպանվի, Արցախի մարդակերպ կոթողների գաղտնիքները, Հաղթահարելով դժվարությունները, Մարտի 1-ի գործի ողնաշարը կոտրելու փո՞րձ է եղել, 250 ՄՎտ-անոց նոր էլկայան կունենանք, Իրանին սպառնու՞մ են Եվրամիության սահմանափակումները, Հանդիպում ԿԳՆ-ում, Գերագույն հոգևոր խորհուրդն անդրադարձել է համասեռամոլության երևույթին, Տնտեսության առողջացման և կառուցվածքային փոփոխությունների փուլում ենք, Տնտեսական ակտիվությունն ինն ամիսներին կազմել է 6,6 տոկոս, Նշվեց Ալ. Սպենդիարյանի ծննդյան օրը, Երեխաների իրազեկվածությունը կբարձրանա, Արվեստի ուժը. վերածննդից մինչև մեր ժամանակները, Հայաստանը համացանցի առումով ազատ երկիր է, «Մարդ, ով բոլորիս ցույց տվեց Ստամբուլը»
 11. Կամ Նիկոլ Փաշինյանին են սխալ տեղեկացնում, կամ էլ նա է թաքցնում
 12. ՀՀԿ-ն պետք է մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին. Շարմազանովը բացատրեց պատճառները
 13. ՀՀԿ-ն կարող է դառնալ իշխանություններին ենթարկվող ընդդիմություն. քաղաքագետը բացատրեց` ինչու
 14. Թրամփը մեղադրեց Օբամային Ղրիմի հարցում
 15. Անգլիացի փորձագետը Ռուսաստանի և Չինաստանի «տնտեսական ազգայնականության» մասին
 16. Ռուսաստանն ավելացնում է իր ոսկու պաշարը
 17. Նեղոսը, Տիգրիսը և Եփրատը անհետանում են
 18. Շաոլինի «մահվան միջանցքը»
 19. Մեղավո՞ր էր Բերիան Ստալինի մահվան մեջ

 

Նոյեմբերի 12

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 189, 2018, Հանրահռչակելով հայկական մշակութային ժառանգությունը, Մարդ, ով տարածում է ազգային մշակույթը, Գնահատելով մեծերի թողած արժեքները, Շաքարավազ ներկրողների թիվն արդեն հասնում է 100-ի, Մրցունակ ու որակյալ գյուղարտադրանք, Դելիում հայկական դպրոցի հիմնումն անհրաժեշտություն է, Շարունակել զորացնել գործակցությունը պետության հետ, Հինգ համաձայնագիր և մեկ տասնյակ որոշումներ, «Առաջնորդվել եմ պատասխանատվությամբ», Պետական բյուջե 2019, Կան ընտրություններին սպասող ներդրողներ, Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունը վերաբերում էր մարտահրավերներին, Աշխատանքային այցով Լիբանանում է ՀՀ ՊՆ պատվիրակությունը, Մեկնարկել են դասընթացներ, Ընդլայնված խորհրդակցություն ԱԻՆ փրկարար ծառայությունում, Կարևոր է ոչ միայն խոսել խաղաղության մասին, այլև գործել հանուն դրա,Արցախի ներգրավումը պահանջում է երկու կողմի համաձայնությունը, Կարևոր է փոխվստահության մթնոլորտի պահպանումը, Համաներումը նաև քաղաքական կամքի դրսևորում է, Ապրում և շենացնում են պապերի հողը, Ուսումնական վարժանք Գյումրիում
 2. Շարմազանովի ուշագրավ արտահոսքը
 3. «Արարատ 73»-ը 45 տարեկան է. Նիկիտա Սիմոնյանը գիտի ` ինչպես կարելի է կրկնել հաջողությունը
 4. ՀՀԿ փորձը քառօրյա պատերազմի օրինակով. եղափոխության բացահայտումը
 5. Փորձագետը մսի ու կարտոֆիլի թանկացման մասին
 6. Նիկոլ Փաշինյանը խորամանկություն է արել. Արմեն Աշոտյան
 7. Աշոտյանի մյուս մտքերը ճեպազրույցում
 8. Վարչապետը սկսեց կոնֆլիկտը. տեղի է ունենում անխուսափելին
 9. Անհույս իրավիճակ, պայքար ընդդիմության տեղի համար
 10. Հայաստանում գիտական արշավախումբը հայտնաբերել է խաղողի 160 սորտ
 11. Հեծանիվի գող ԱԹՍ-ը
 12. Գրական թերթ, թիվ 30, 2018, 21 սեպտեմբերի. Հայաստանի Հանրապետության Անկախության օր, Շաքե Երիցյան. «Գրիշ Դավթյանը` գրական կամուրջ», «Տունդարձ` երկու մրցանակով», Նորայր Ադալյան. «Ծաղկեփունջ միայնակ կնոջը» (պատմվածք), Թովմա քահանա (Վահան) Անդրեասյան. «Բանաստեղծություններ», Հովիկ Վարդումյան. «Գիտնական ազատամարտիկը», Զավեն Բեկյան. «Գրականության միջավայրը», Յակոբ Պալեան. «Պետրոս Դեմիրջեան կատարած է Ինտրա/Տիրան Չրաքեանի գործի, կեանքի եւ ժամանակի ընթերցումը»
 13. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 190, 2018, Համաներման մասին օրենքը ուժի մեջ կմտնի այսօր, ՔՊ-ն կմասնակցի «Իմ քայլը» դաշինքով, «Հանրապետությունը» մասնակցելու է ԱԺ արտահերթ ընտրություններին, Ապօրինի ոռոգման դեպք է բացահայտվել, ԱՄՆ-ն վերսկսեց Իրանի դեմ պատժամիջոցների գործողությունը, Խնդիրները պետք չէ թաքցնել, Եկամուտներ և ծախսեր, Հանդիպումներ Մայր Աթոռում, Կատարվեց հայրապետական մաղթանք, Նախագահին հավատարմագրերն է հանձնել Ղրղըզստանի դեսպանը, Կայացել է ՀՀ – ԵՄ հանձնաժողովի նիստը, Քննարկվել են զինված ուժերում կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցեր, Բացվել է «Ի՞նչ, որտե՞ղ, ե՞րբ» խաղի աշխարհի 16-րդ առաջնությունը, Կինոտոն Հայաստանում և Արցախում, «Արթուն» պահելով հայրենասիրությունը, Կրկին` ջազի մայրաքաղաք, Ինչպես տարբերել հավաստի լուրը ոչ հավաստիից, Հայ երիտասարդ մաթեմատիկոսները Ուզբեկստանից վերադարձել են 3 մեդալով, Ավարտվել են հավաստագրի տրամադրման քննությունները, Վերանայվել է հիփոթեքային վարկային ծրագիրը, Այրվելով` լույս տվեց ուրիշներին, Ծառատունկ` Աղավնո գյուղի Արիավան թաղամասում, Սահմանապահները մեկնեցին, սահմանապահները վերադարձան, Քննարկվել են ներդրումների խրախուսման հնարավորությունները, Ամփոփիչ խորհրդակցություն հարկադիր կատարման ծառայությունում, Համահայկական խաղերի բացումը կկայանա Արցախում, Հայաստանը կառաջադրի Վաղարշակ Հարությունյանի թեկնածությունը, Ստեփանակերտը ողջունում է Նոր Կալեդոնիայում հանրաքվեի անցկացումը
 14. Հեռանկար. Վիգեն Սարգսյան

 

Նոյեմբերի 13

 1. Ընտրություններ առանց ընտրության. ինչու՞ կուսակցությունները ընտրություններ չեն ուզում
 2. Երիտասարդ դիվանագետների երկրորդ գլոբալ ֆորումը
 3. Միջուկային թմրամոլներն ավիակրի վրա
 4. Աշխարհի քաղաքների թոփ-10-ը
 5. Ստորացումն ամենաուժեղ հոգեբանական հարվածն է
 6. «Մեռած ձեռքը» կարող է չհասնել մինչև ԱՄՆ
 7. Հետազոտական աշխատանք ազգային արխիվում
 8. Մասնակցություն մանկավարժական ակումբի քննարկումներին (թեման` ներառականություն)
 9. Տուխաչևսկին քիմիական զենք է օգտագործել Տամբովի ապստամբների դեմ
 10. Վրաց – ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը
 11. Թուրքիան մեղադրում է ԱՄՆ-ին երկակի ստանդարտների կիրառման մեջ
 12. Վիգեն Սարգսյանն ընդունեց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը
 13. Գրական թերթ, թիվ 31, 2018, Ալիս Հովհաննիսյան. «Շուշի~ն, Շուշի~ն…», «Բառի էներգիան ժամանակակից աշխարհում», Լավագույն տարիները` ազգային փրկության զոհասեղանին, Կարինե Ռաֆայելյան. «Գտնված մասունք. Դերենիկ Դեմիրճյանի «Հովնան մեծատուն» դրաման», Արծրուն Ավագյան. «Գրաքննադատության պարտքն է հանդես գալ որպես «դժգոհ» ընթերցող», Նոնա Պողոսյան. «Բանաստեղծություններ», Անահիտ Խարմանդարյան. «Շտաբս-կապիտան Խորեն Խարմանդարյանց», Հակոբ Հարություն. «Նոճեհասակ սիրո բարբառումը», Միքայել Հայրապետյան. «Իսկապես, ո՞վ Աստծո նման», Հասմիկ Սարգսյան. «Առկախ հարցադրումների գաղտնագրությունը Սմբատ Բունիաթյանի «Ով է Աստծո նման» վիպակում», Շնորհանդես Թեքեյան մշակութային միությունում, «Եվրոպայի միակ հերոսը` Ֆրիտյոֆ Նանսեն» ցերեկույթը
 14. Հրապարակվել է ՔՊ ցուցակի առաջին տասնյակը
 15. Ու՞ր են մյուս կուսակցությունները
 16. Ռուս փորձագետը չի հասկանում հայաստանյան իրավիճակը
 17. ՌԴ Պետդումայում պատմում են Հայաստանին պաշտպանելու Ռուսաստանի պատրաստակամության մասին
 18. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 195, 2018, Առաջին համաշխարհային պատերազմի դասերը մոռացվում են, «Մենք չենք կարող փոխել պատմությունը, բայց պատմությունը կարող է փոխել մեզ», Աշխարհի միլիոնավոր մարդիկ են նշել Առաջին աշխարհամարտի ավարտի 100-ամյակը, Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարարը կոչ է արել Եվրոպան կայսրություն դարձնել, Գործունեություն երեք ուղղությամբ, ՀՀ զինված ուժերը արդիականացվում են, Նշվել է հետախույզի օրը, Ավարտվել են մարտական զորավարժությունները, Արման Թաթոյանը մասնակցել է միջազգային համաժողովին, Ընդունել է Ամենայն հայոց կաթողիկոսը, «Crans Montana» ֆորումը կանցկացվի Երևանում, ՀԱԿ-ը չի մասնակցի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, ՀՀԿ-ն որոշել է մասնակցել ԱԺ առաջիկա ընրություններին, ՀՀԿ-ն պե՞տք է ՔՊ-ին, Միջազգային պարաօլիմպիկ կոմիտեի նախագահը` Հայաստանում, «Հայաստանի հաշմանդամ մարզիկները մեծներուժ ունեն», Կստեղծվի խաղողի տվյալների բազա, Կշարունակվի՞ նավթի միջազգային շուկայի գնանկումը, Պարգևներ` մանկավարժներին, Մեծ ժառանգություն, որի հանրահռչակումն անհրաժեշտություն է, Գյումրիում հրաժեշտ են տվել Յուրի Վարդանյանին, Արցախում առաջին անգամ պետբյուջեի եկամուտները կգերազանցեն ծախսերը, Ջազի վարպետը Շուշիում, Հանդիպում «UWC Դիլիջան» միջազգային դպրոցում, Նման դեպքեր այլևս չեն լինելու

 

Նոյեմբերի 14

 1. Ռուսաստանի ապադոլարացման ամերիկյան գնահատական
 2. Մերկելը կոչ է անում ստեղծել համաեվրոպական բանակ
 3. ՌԴ պետական ազգային քաղաքականությունը
 4. Խորհրդային ֆիլմեր, որոնք էկրան են բարձրացել Բրեժնևի շնորհիվ
 5. Մարդկային շփման հոգեբանական խորամանկություններ
 6. Ակտիվ մասնակցություն հասարակագիտական նախագծերի քննարկմանը
 7. Փաշինյանի «Չար տնակ»-ի առեղծվածը
 8. Արսեն Ջուլֆալակյանը ՔՊ ցուցակում
 9. Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 11 քաղաքական ուժ
 10. Ի՞նչ է ասել Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ խորհրդի նիստում
 11. ՔՊ ցուցակում նախկին ՀՀԿ-ականներ կան
 12. «Իմ քայլը» ներկայացրել է հեղափոխական ցուցակ
 13. Պահպանողական կուսակցության հայտարարությունը
 14. Սասնա ծռերի հայտարարությունը ապագա խորհրդարանի վերաբերյալ
 15. Աստղագիտական թեստ
 16. Կմախքների ափը և անապատի ալմաստները
 17. Բեննու աստղակերպի (աստերոիդի) առեղծվածը
 18. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 191, 2018, Հայ – նորվեգական բարեկամության ակունքներում, Աշխատել միասին, Կերպարվեստի զուգահեռականներ, Հերթական հարյուրամյակին ընդառաջ, Նոր գլխավոր ճարտարապետն ու «Հին Երևանի» թնջուկը, Ավարտվեց Կոմիտասի անվան զբոսայգու բարեկարգումը, Մտահոգ` Կարեն Ղազարյանի ճակատագրով, Երկու նոր նամականիշ, Դասական երաժշտությունը վերադարձնել դպրոց, ՀՀ պետական բյուջե – 2019, Վարչարարությունը կպարզեցվի, 16 տոկոս աճ 1000 խոշոր հարկատուների մոտ, Հյուրընկալվել են Շվեդիայի, Ֆինլանդիայի և Դանիայի դեսպանները, Շվեյցարիայի նորանշանակ դեսպանը` ԱԺ-ում, Ընդունել են Շվեդիայի դեսպանին, Քննարկվել են Հայաստան – սփյուռք կապերին առնչվող հարցեր, Սահմանին լարվածությունը բավականին նվազել է, Իրատեսական փոփոխությունների սպասումով, Հարձակողական խոշոր զորավարժություններ` Արցախում, Ֆելիքս Ցոլակյանը ՔՊ ցուցակով կառաջադրվի Շիրակում, Ընտրակաշառք չի բաժանվելու, Հայաստանը հետևում է զարգացումներին, Տնտեսական ճգնաժամը սպառնում է նաև զարգացող երկրներին, Գագիկ Ծառուկյանը չի առաջադրվի ռեյտինգային ընտրակարգով, ԵՄ-ն վերահաստատել է, Հայկական ջազը` «Եվրոպական ջազի պատմություն» հանրագիտարանում, Պատմական շենքերն ու հուշարձանները նաև մեր ինքնության կրողներն են, Նախագահը հրավիրել է եվրոպական և ԱՊՀ դիտորդների, Սոֆիա ռոբոտի «Թվիթերի» էջում Հայաստանից լուսանկար է հրապարակվել
 19. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 196, 2018, Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները, Նպատակն անվտանգություն ապահովելն է, ոչ թե ուղղակի ստուգելը, Ամենայն հայոց կաթողիկոսն ընդունել է ՀԲԸՄ նախագահին, Փաստաբանները կարևորում են իրենց վերաբերյալ կոնվենցիա ունենալը, Մեկնարկում է «Հայաստանի էներգետիկայի շաբաթ — 2018»-ը, Տարածաշրջանում աննախադեպ կայան կունենանք, Ներդրվել է հարկ վճարողների առցանց գրանցման համակարգ, Իրանը Հայաստանին ավելի թանկ գնով է գազ առաջարկում, քան Ռուսաստանը, Համագործակցությունը լավ արդյունքներ է տալիս, Հունաստանում էր ՀՀ ԶՈԻ ԳՇ պետի գլխավորած պատվիրակությունը, Աշխատանքի խրախուսման քաղաքականություն, «Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակը գլխավորում է Նիկոլ Փաշինյանը, Հաստատվել է նաև ՀՀԿ ցուցակը, ՀՅԴ-ն կոալիցիայի մաս կազմելու մտադրություն չունի, «Ժառանգությունը» չի մասնակցի, ՀՀ պետական բյուջե – 2019, Հայաստանը պատրաստ է անել ամեն ինչ, «Աշխատելու ենք բաց աչքերով ու ականջներով», Նախագահի հանդիպումները Փարիզում, ԿԸՀ նիստում, Մայթերը հետիոտնի համար են, Ավելացել է կապիտալ ներդրումների պետական պատվերը, Հիվանդություն, որ դարձել է վերահսկելի, Վերջին տարիներին կեսարյան հատումների աճ է նկատվում, Ապօրինի շինությունները մեկ առ մեկ դիտարկվելու են, 80 տոկոսի մեղքը պատասխանատուներինն է, Մասնագիտական քննարկումներ և փորձի փոխանակում, Գրադարանը` հարազատ օջախ, Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնը` Երևանում, Գյումրիում և Դիլիջանում, Նոր մարզադաշտն անհրաժեշտություն է, Քննարկում ԱՆ-ում, Ներկայացրել է հակակոռուպցիոն պայքարին ուղղված աշխատանքները
 20. Հեռանկար. Արայիկ Հարությունյան

 

Նոյեմբերի 15

 1. Հետաքրքիր փաստեր գրադարանների մասին
 2. Հայաստան – Իսրայել հարաբերությունների զարգացման ժամանակն է
 3. Աղասի Ենոքյանն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի
 4. Ամերիկայի սպիտակ ստրուկները
 5. Հետազոտական աշխատանք ազգային արխիվում
 6. «Բռնադատվածներ» նախագիծ. «Կյանքի դադարի ժամանակաշրջանը»
 7. «Բիզնես Արմենիայի» ղեկավարը հրաժարականի դիմում է գրել
 8. Որոշումից առաջին տպավորությունս բացասական է. Թոչարյանի պաշտպան
 9. Դպրոցների կառավարման նոր համակարգը` նախարարին կից հասարակական խորհրդի օրակարգում
 10. Գրական թերթ, թիվ 32, 2018, Մեծ հայը, Ռուզան Ասատրյան. «Ուրացող սրբերն» ու վենդետայի թավիշը…», Կամրջելով հայրենիքն ու Սփյուռքը, Հանդիպումները` ստեղծագործական խթան, Հանդիպում ՀՀ մշակույթի նախարարությունում, Սերգեյ Մուրադյան. «Ժամանակներն այն չեն», Վարդան Հակոբյան. «Բանաստեղծություններ», Լևոն Շահնուր. «Հոգեպահուստ» (պատմվածք), Արսեն Գլջյան. «Հակոբ Պարոնյանը ժամանակի, պատմության, մարդկանց երկրի և սիրո մասին», Անտոնինա Մահարի, ՍԱՇ. «Մոլախոտը»
 11. Գրական թերթ, թիվ 33, 2018, Կարինե Խոդիկյան. «Թավշյա հեղափոխության հակաթավիշը», Սամվել Կոսյան. «Հին առաջարկ նոր քաղաքապետին», Շաքե Երիցյան. «Ամբարտակ, որ փակելու է ուշացման ճանապարհը», «Հանդիպում և շնորհանդես», Ռուս գրականության հայ թարգմանիչները, Զավեն Բեկյան. «Գրաքննադատի պարտքը», Արքմենիկ Նիկողոսյան. «Ողբերգականն անգամ ամենաթանձր երգիծանքի խորքում», Նորայր Գրիգորյան. «Բանաստեղծություններ», Յուրի Սահակյան. «Բանաստեղծություններ», Հովիկ Այվազյան. «Մոտիկ անցյալը` ներկայի դիտակետով», Լիլիթ Հովսեփյան. «Ֆրանսիական հայագիտությունը Աելիտա Դոլուխանյանի գնահատմամբ», Կարինե Ռաֆայելյան. «Ալիս Հովհաննիսյանի գեղարվեստի և տեսության միջակայքում», Լիլիթ Անտոնյան. «Վիպասք տոհմիկ քաղաքակրթության պատմական անցյալի, անկախության և էթնիկ ոգու», Նիկոլայ Շահնազարյան. «Աֆորիզմներ, խորհրդածություններ»

 

Նոյեմբերի 16

 1. Ձևակերպեցի և հրապարակվեց 6-9 դասարանցիների դասարանական առաջադրանքների փաթեթը (կատարման ժամկետը` 19-23.11)
 2. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Ես և հեղափոխությունը»
 3. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Հեղափոխություն»
 4. Էլ ինչ գիտե Դավիթ Շահնազարյանը. աննախադեպ մանրամասներ Մարտի 1-ից
 5. Սենսացիոն դրվագ մարտի 1-ի գործով
 6. Սիրախաղ, հրաժարական, հարված Բաքվին
 7. Բացառիկ ընտրություն. Սերժ Սարգսյանն այլ հարց էր լուծում
 8. Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունը. Ռոբերտ Քոչարյանը հսկողության տակ
 9. Խայտառակություն ԱԺ-ում. Գարեգի Երկրորդը պետք շտապ միջամտի
 10. Հայաստանի ՌՕՈԻ-ի ապագան
 11. Գիտնականները պաշտոնապես տվեցին կիլոգրամի նոր սահմանումը
 12. Փաշինյանը հարցեր ունի Բելառուսի և Ղազախստանի նախագահներին
 13. Հեռանկար. Դավիթ Շահնազարյան

 

Նոյեմբերի 17

 1. Հայրենեան (Հ1). պար
 2. Մեր արխիվը
 3. «Բռնադատվածներ» նախագիծ. «Կյանքի գիրը»
 4. Բելառուսի արձագանքը վարչապետի պաշտոնակատարի հարցադրմանը
 5. Երիտասարդ գիտնականները դժգոհ են նախարարության աշխատանքից
 6. Հնագույն Տաթևն ու գենետիկան
 7. Խորհրդային քաղաքացիները նացիստական Գերմանիայում
 8. Դահիճների ճակատագիրը. 80 տարի առաջ ավարտվեց Մեծ տեռորը
 9. Литературная газета, № 16, 2017, Школа капитализма?, Справедливости ради, Краски праздников, Русские – стержень народа, Воля и сплочённость, Не всё решается наверху, Невидимки революции, Почём килограмм человеческого достоинства?, Владимир, сын Ивана, Интернет убивает чтение, Мечта о земле обетованной, Дорогу второму тому!, Правды мучительный зов, Жить и помнить – привычное дело, Вокруг «Модерна», Неформат для «Золотой маски», Высокий творческий горизонт, Фонд кино: между прибылью и вечностью, Испуганный паровоз, Курорты, которые мы потеряли, Путь к гармонии, На пороге мировой перестройки, Звуки тишины, Девять стихов от музыканта, Закон с чёткими гарантиями, Библиотека во времени и пространстве, Свистун Холопьев, Фейк — парад, Фотошип, Всё могут короли!, Мам, а мам!.., Шекспир в авторитете, Горячая десятка анекдотов, Светлана Безродная: объяснение в любви, Поэты пишут, поэты помнят, Светает. И в моей душе рассвет, Серая мышка, Мелкий случай, «Славьте Господа трубами!», О родина скорбящих…, Калёный уголёк в ладонях бога, «Пастушья городская пастораль…»
 10. ԿԸՀ-ն հրապարակել է նախընտրական քարոզարշավի հեռուստաեթերի գները
 11. Ո՞րն է հայաստանյան գործազրկության գաղտնիքը
 12. Փաշինյանը բնակչության ծուլության մասին
 13. Հնարավորություններն ԱԺ ընտրություններում
 14. «Հայֆիլմի» ավտոմեքենաները Մանվել Գրիգորյանի «ավտոտնակում»
 15. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 197, 2018, Հանրային շահը` գերակա, Ռիսկային արտադրատեսակ` անբարեխիղճ մրցակցության տեսանկյունից, Արարատի աղբավայրից մարդու և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր արտանետումներ այլևս չեն լինի, Հայկական լոլիկը հասավ Դուբայ, Նոր շուկաներ դուրս գալու ևս մեկ հիանալի հնարավորություն, Արցախում կներդրվի 100 մլն ԱՄՆ դոլար, Համայնքների խոշորացումն անհրաժեշտություն է, Առաջին սեմինար-դասընթացը, Հայ – ռուսական երիտասարդական 4-րդ համաժողովը` Մոսկվայում, Առաջնայինը հասարակության վստահությունն է, Վարչական ռեսուրսի կիրառումը կբացառվի, Գրանցումը` հնգօրյա ժամկետում, ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի բանակցությունները եզրափակիչ փուլ են մտնում, Աննա Հակոբյանը հանդիպել է Միխայիլ Շվիդկոյի հետ, ԱԳ նախարարի պաշտոնակատարն ընդունել է ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին, ԿԽՄԿ-ի պատվիրակությունը` ՊՆ-ում, Հանդիպումներ Իտալիայում, Լավագույն ընտրությունների ակնկալիքով, Ի նպաստ ազգային միասնության զորացման, Ծանրորդներն անցնող տարում նվաճել են 73 մեդալ, Պարգևատրվել են «Բացառիկ ծառայությունների համար» մեդալներով, Քանդակների վարպետը, Գործընթացը կարագացվի
 16. Վ/Ֆ «Շիկացած քաոս 1917»
 17. Երբ կլինի նոր արտահերթ ընտրություն. Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը
 18. Նեյրովիրաբույժի խորհուրդները
 19. Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտեց գործակալներին
 20. Պուտինը լռում է. Լուկաշենկոն նահանջեց
 21. Պուշկին – Դանտես մենամարտը և բարոն Գեկերնը
 22. ՀՀԿ ճակատագրական դասը

 

                    Նոյեմբերի 18

 1. Թեմա («Շողակաթ» ՀԸ). Դոստոևսկին և փիլիսոփայությունը
 2. Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը քննադատել է ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակը
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 192, 2018, «Հայաստանի փոքրիկ երգիչները» կրկին ահազանգում են, Հանդիպել է ՖԻՖԱ-ի նախագահի հետ, Նոր մոտեցումներ մշակութային տարածքների հանդեպ, Ամենաարդիականը, «ամենաառողջն» ու դրականը, Կյանքը պատկեր է, կենդանացրու այն, Փոխհատուցում` և´ մասնակի, և´ ամբողջական, Մշակութային կրթության ծրագրեր կիրականացվեն, Ներկայացրել են ուսումնասիրության արդյունքները, Հանդիպում-քննարկում, Բարեփոխումների համակատարողները քաղհասարակությունն ու կառավարությունն են, ID քարտերը դառնալու են կուտակիչ, Հյուրընկալվել են Մայր Աթոռում, Միջգերատեսչական հանձնաժողովի հերթական նիստը, Լայն աջակցություն է ցուցաբերվում, Աստիճանաբար կողմնորոշվում են, Ծրագրային հատկացումներ, Հայաստանը ազատ, պայքարող և հաղթող մարդկանց երկիր է, Կունենանք ոստիկան – քաղաքացի նոր հարաբերություններ, Հեղափոխության կարևոր նվաճումը, Կոնգրես է անցել հայամետ 166 գործիչ, Շվեդիայի դեսպանի այցը, Երեք թեկնածություն` ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, Հանդիպել է Ղրղըզստանի արտգործնախարարի հետ, ԱՊՀ երիտասարդության հարցերի խորհրդի հերթական նիստը, Գրքի գիշերը` նոյեմբերի 10-ին, Պետք չէ կորցնել հեքիաթը, Հայ աշակերտների նոր հաջողությունները միջազգային հարթակում, Հայաստանն ու Արցախը` Լոնդոնի ցուցահանդեսում
 4. Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ չզորակոչված ԽՍՀՄ ժողովուրդներ
 5. Եվրոպան քաղցր չէ, կամ հայ միգրանտների երազն ու դառը իրականությունը
 6. Ռուսաստանը Սիրիայում հիշել է…
 7. Ադրբեջանը բողոքի նոտա կհղի ԱՄՆ-ին` Բակո Սահակյանի այցի հետ կապված
 8. Тайны XX века, № 41, 2018, Элита готовится к концу света, Наш мир – чёрная дыра, Клаус Фукс и советская атомная бомба, Юлиус Эвола – верхом на тигре, Загадка Денисовой пещеры, Величайшее злодеяние Нерона, Капитан Немо … в России, Вместе против испанцев (стр. 16),Череп в обшивке, «Исчезание» по-русски, Тайны человека в маске, Туманный Крым, Муравьи-убийцы, Вода из Туниса (стр. 17), Сокровища запорожских казаков, Яйцо – живая модель мироздания, Малиновый звон на Руси, Саломея – муза Серебряного века, Богородица в Зейтуне, Скатертью дорога!, Есть ли жизнь без мяса?, Хроника Тюремного замка, Кошачье – собачьи легенды и мифы
 9. Տունգուսյան առեղծված. յոթ վարկած

 

Նոյեմբերի 19

 1. Գրական թերթ, թիվ 34, 2018, Նորայր Ադալյան. «Շարունակվող զրույց», Շաքե Երիցյան. «Մանկագրությունը` բնածին պարգև», «Ժողովուրդների մերձեցման կարևորագույն գործոն», Գիսանե Հովսեփյան. «Հովսեփյանական պոեզիայի օրը Հեշտիայում», Էդուարդ Խանդյուկով. «Բանաստեղծություններ», Սլավի-Ավիկ Հարությունյան. «Ժանրը մշակութաբանության հիմնարար խնդիրն է», Աննա Ախմատովա. «Ռեքվիեմ», Հրաչ Բեգլարյան. «Ձորը» (պատմվածք), Մանասե. «ցի նշանագիտական հմայիլը»
 2. Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանը պատմեց, թե որտեղ և ումից են գնվել «Հայֆիլմին» վերագրվող մեքենաները
 3. ԿԸՀ-ն համարներ տրամադրեց ԱԺ ընտրությանը մասնակցող ուժերին
 4. Ռուս – ճապոնական հարաբերությունների անցյալի և ներկայի իրականությունները
 5. Գրավիտացիայի կառավարում
 6. Ռուսաստանն ավարտեց «Թուրքական հոսքի» ստորջրյա հատվածի շինարարությունը
 7. Facebook-ն այժմ էլ ընդդեմ ընտանիքի
 8. Փաշինյանի պատասխանը Մինսկին
 9. Քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի մեկնաբանությունները
 10. Նացիստ գիտնականներըհնդկացիներին համարում էին արիացի
 11. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 193, 2018, Խորհրդակցություն ոստիկանությունում, ՄԻԵԴ-ն ընդունել է կառավարության միակողմանի հայտարարությունը, Այցելել են Մոսկվա և Սանկտ Պետերբուրգ, Կատարելագործվում են հմտությունները, ՀԱՊԿ նախագահությունը կստանձնի Ղրղըզստանը, Տեղի է ունեցել ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների համատեղ նիստ, Քննարկվել են պաշտպանական ոլորտում հայ – ղազախական փոխգործակցության հարցեր, Համագործակցության պլանի նախնական քննարկումներ, ԼՂ խնդրի ռազմական կարգավորումը բացառվում է, Ֆինանսավորում հատկացվեց, Գազը կէժանանա՞, թե՞ ոչ, Բնապահպանության նախարարի պաշտոնակատարն ընդունել է ՀԲ պատվիրակությանը, Աշխատանքային քննարկում, Եվրոպայի խորհրդում նշվեց Երևանի 2800-ամյակը, Գազի գործող սակագինը ՀԿԾՀ-ն արդարացված է համարում, ՆԱՏՕ-ի փորձագետների հետ անցկացվել են մասնագիտական քննարկումներ, «Երևան, իմ սերը» և «Գյումրի, իմ սերը»` ապագա գործընկերներ, Հայաստանում և Արցախում ռազմագերիներ չկան, ՀԿԵ-ն ինքն է որոշում իր բոնուսային քաղաքականությունը, «ՔՊ» ցուցակը դուր կգա, ՊԳԿ-ն աջակցում է Հայաստանին, «Արտավազդ և Կլեոպատրա» գրքի շնորհանդեսը Սոֆիայում, Ընդերքօգտագործողները վերականգնել են մոտ 300 միլիոն դրամը, «Ներուժը» կբացահայտի լավագույններին, Օգնությունից դեպի փոխշահավետ համագործակցություն, Պահպանելով և հարստացնելով լավագույն ավանդույթները, «Moody’s»-ը համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերի դանդաղում է կանխատեսել, Արմեն Սարգսյանը հյուրընկալել է Աննա Հակոբյանին, Կմատուցվի հոգեհանգստյան պաշտոն, Տաջիկստանի բանտում 13 մարդ է սպանվել, «Օթելլոն»` նոր մեկնաբանությամբ, Շախմատը որպես մոդե՞լ
 12. Այստեղ սկսվում են քրիստոնյա աշխարհն ու Խորհրդային միության ավարտը. հունգարացի լրագրողներն այցելել են Արցախ
 13. Լևոն Շիրինյանը պաշտպանում է Փաշինյանի դիրքորոշումը ՀԱՊԿ-ում ծագած սկանդալում
 14. Նիկոլ Փաշինյանը շրջեց Ալիևի այցը. Բելառուսն ու Ղազախստանը դեռ կափսոսան
 15. Ահա թե ինչից է վախեցած Լուկաշենկոն
 16. Ապտակը տեղ հասավ. Լուկաշենկոյի փողոցային պատասխանը
 17. Կդառնա՞ Հյուսիսային Սիրիան թուրքական
 18. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 194, 2018, Հեղափոխության ամենակարևոր արդյունքը պետք է լինի ազգային ներուժի իրացումը, ՀԱՊԿ քարտուղարի թեկնածության թնջուկը` շահերի բախման արդյունք, Քննարկվել են էներգակիրների ոլորտում համագործակցության զարգացման հեռանկարները, ԱՄՆ-ում ներկայացրել է Հայաստանի դատաիրավական ոլորտի բարեփոխումները, Դեմ են Էրդողանի Փարիզ կատարելիք այցին, Զբոսաշրջիկների համար ամենաանվտանգ երկիրը Իսլանդիան է, Բոլորս պետք է համագործակցենք, Փայլուն 50 տարիներ և փայլուն ապագա, «Սա Ձեր ապրած կյանքի գնահատականն է», Սահմանադրական դատարանը համաձայնել է, Փոխվարչապետի պաշտոնակատարն ընդունել է ՀԲ պատվիրակությանը, Օրակարգում` ահաբեկչության դեմ պայքարին առնչվող հարցեր, Ծրագիր առանց հավելյալ ծախսերի, Քննարկվել է զարգացման քաղաքականության գործառնության կառուցվածքը, Դասընթացն ավարտվել է, Մեկնարկել են հարկադիր կատարողների վերապատրաստման դասընթացները, Առանձնահատուկ հետևողականություն, Բակո Սահակայանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, Ադրբեջանը փաստերը խեղաթյուրում է, Բաքուն պետք է դուրս գա իր պատմական կաղապարից, Համագործակցության պատրաստակամություն, Քննարկվել է Հայաստանում փորձացուցադրական տնտեսություն հիմնելու հարցը, Մխիթար Հայրապետյանն ընդունել է Ալեքքո Պեզիքյանին, ՀՀ անկախության 27-ամյակին նվիրված ընդունելություն Փարիզում, Երբ գրիպը չի նահանջում, «Մեկ առողջություն», Բացվեց Սիլվա Կապուտիկյանին նվիրված պուրակ, Տպավորիչ ցուցահանդես, «Վեոլիա ջուր» ընկերության հայտարարությունը գերիշխող դիրքի չարաշահման մեղադրանքի վերաբերյալ, ՍԴ-ն հերքում է, «ԴասA»-ն մեկնարկում է, Հռոմի պապը խաղաղության կոչ է արել, Մերձավոր Արևելքում, Երկխոսություն և փոխգործակցություն, Օդի ջերմաստիճանը իջնում է, քաղաքական մթնոլորտինը` բարձրանում

 

Նոյեմբերի 20

 1. Հետազոտական և որոնողական աշխատանք ազգային արխիվում
 2. Գրական թերթ, թիվ թիվ 35, 2018, Վազգեն Սարգսյան. «Հայի վերջին խելքը», Ռուզաննա Մեսրոպյան. «Սևանը Հայաստանի աչքն է» (Ավետիք Իսահակյան), Շաքե Երիցյան. «Կյանքը` քարտեզագրում», «Տողի ամբողջականության գիտակցությամբ», «Մանկապատանեկան գրականությոնը` աշխարհի բոլոր ազգերին միավորող հարթակ», Հրաչ Սարիբեկյան. «Մտորումներ հայ գրականության հանրաճանաչման խնդիրների շուրջ», Ռազմիկ Դավոյան. «Անտիպներ», Սաթենիկ Մկրտչյան. «Անանունը» (պատմվածք), Նորայր Ղազարյան. «Սիրո նորովի մկրտությունը», Հակոբ Հարություն. «Էվանքի կոչնակը» (հատված անտիպ վեպից), Արման Թովմասյան. «Բանաստեղծություններ»
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 198, 2018, Ովքեր են վաղվա առաջնորդները, Հրատապ նախագծեր, Հաջորդ ընտրությունները մեկ էլ 2023 թվականին կլինեն, ԲՀԿ-ն չի շտապում կանխորոշելու իր տեղը ապագա խորհրդարանում, Հանրապետականի ցուցակում չկան նախկին կուրյոզ դեմքերը, Բակո Սահակյանի հանդիպումները Փարիզում, Ստորագրվել է հուշագիր, ՀՀ ԶՈԻ ԳՇ պետի գլխավորած պատվիրակությունն այցելել է Բուլղարիա, Արտակ Զեյնալյանն ընդունել է ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողին, Ազատ մրցակցությունը երաշխավորվում է, 1500 տեղամասից կապահովվի ուղիղ հեռարձակում, Համաժողով Մինսկում, Հայաստանի տնտեսական աճը երրորդ եռամսյակում կազմել է 2.7 տոկոս, Եթե արդյունավետություն, ապա ստուգումներ, «Գազպրոմ Արմենիա» — ՊԵԿ, Սարսանգի ջրամբարը ռազմավարական նշանակություն ունի, Սպառնու՞մ է Բաքվին իսլամ-արմատականությոնը, Պետք է կարևորել միջին մասնագիտական կրթությունը, Գիրք` նվիրված չեխական թավշյա հեղափոխությանը, Անտեսված երեխա չպետք է լինի, Լեհ – հայկական հարաբերությունները գալիս են դարերի խորքից, Նոր կոնյակ` «ARARAT Charles Aznavour Signature Blend», Վաչագան Ղազարյանը կալանավորվել է, Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց, Նիկոլ Փաշինյանի այցը «Մեգերյան կարպետ» և հանդիպումը Հարվարդի համալսարանի հայ շրջանավարտների հետ, Մեր արժեքների նկատմամբ վերաբերմունք է փոխվել
 4. Հրանտ Բագրատյանը տնտեսության վիճակի և փաստերի աղավաղման մասին
 5. Կոռուպցիոն դրսևորումներ Շիրակի մարզի ուսումնական հաստատություններում
 6. Նվազագույն սպառողական զամբյուղը Հայաստանում 62330 դրամ է
 7. Դենիկինի գաղափարա-քաղաքական դիրքորոշումը երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ

 

Նոյեմբերի 21

 1. Լուկաշենկոն մերկացրեց հայաստանյան քաղաքական դաշտը
 2. Լուկաշենկոյի նոր ընկերները Հայաստանում
 3. Ռոբերտ Քոչարյանը կպայթեցնի համակարգը
 4. Փաշինյանի բացառիկ առաջարկը Մոսկվային
 5. Փոթորիկ ցանցում. Արփինե Հովհաննիսյանը 100-ից 23-ով
 6. Ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների բողոքի ցույցը
 7. Աշխարհի ամենատեխնոլոգիական քաղաքները
 8. «Սև ուրբաթի» սև կողմը
 9. Ինչու՞ արտաքսված վայնախները մի մասը չվերադարձավ հայրենիք
 10. Մեծ Բրիտանիան Սև ծովում ոտնահարում է միջազգային իրավունքը
 11. Եվրոպայի հնաբնակ բասկերը
 12. Բերիայի ֆինանսական վիճակի մասին
 13. Տնտեսական իրավիճակն Արևմուտքում
 14. Անտարկտիդայի նոր առեղծվածը
 15. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 199, 2018, «Իմ սեր, իմ հայրենիք», «Երբ վերադառնում եմ հայրենիք, առաջինը «բարևում» եմ Արարատին», Կարծրատիպերը կոտրված են` ղեկավարում են նաև կանայք, Կտավատ. մոռացված հինը` նորարական քայլ, Արա Բաբլոյանի շնորհավորական ուղերձը Ուսանողների միջազգային օրվա առթիվ, Դեպի «Մանկական Եվրատեսիլ», Հայկազյան համալսարանի հայագիտական հանդեսի 38-րդ հատորի շնորհանդեսը, ՀՀ գլխավոր հարկադիր կատարողի աշխատանքային հանդիպումները Մինսկում, Հերոսներին արժանի լինենք, Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ԵԱՏՀ նախարար Վերոնիկա Նիկիշինային, Էական և արդյունավետ աջակցություն, Սահմանադրականության արդի մարտահրավերները, Միջազգային կազմակերպություններն արձանագրում են Հայաստանի առաջընթացը, ԱԺ-ն ավարտել է հերթական նիստերի աշխատանքը,Կարևորվել է խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթի հզորացումը, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ուղերձ է հղել միջազգային հայագիտական համաժողովի մասնակիցներին, ԱՄՆ-ում առնվազն ութ մարդ է մահացել ձնատեղումների պատճառով, Թուրքիայում հայամետ մտավորականներ են ոստիկանություն բերման ենթարկվել, Թուրքական արդարադատությունը մեղավոր է համարում Ֆեթուլլահ Գյուլենին, Ներկայացվել են ադրբեջանական կողմի իրավախախտումները, Հանրային իշխանության կարևորագույն պարտականություն, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է մնա Հայաստանին, Արվեստագետի` հոգևոր աշխարհ տանող ուղին, Թատրոնը կենդանի օրգանիզմ է, Իրավիճակն առաջնագծում, Փաշինյան – Պուտին հեռախոսազրույցը, Իտալիայի կառուցապատող ընկերությունների ասոցիացիան հետաքրքրված է, Հայաստանը համահայկական ուժերով կարող ենք դարձնել մեր երազանքների երկիրը

Նոյեմբերի 22

 1. Սաշա Չյորնիի բանաստեղծությունը
 2. Հետաքրքիր փաստեր այցեքարտերի մասին
 3. Արտադրողականության աճի նվազումը Գերմանիայում և դրա հնարավոր հետևանքները
 4. Բորիս Ռոդոս. Ստալինի ամենադաժան դահիճը
 5. 100 րոպե «Հայկական թավշյա հեղափոխություն» գրքի հեղինակ Ստեփան Գրիգորյանի հետ (բանավեճ-քննարկում)
 6. Секреты и архивы, № 11, 2018, Эффект дежавю (стр. 2, также – Почему возникает эффект дежавю?, Дежавю с точки зрения науки), Эра звёздных войн, Вампирша из Барселоны, Катакомбы Аксая, Граф советской разведки (стр. 10-11, также – Тайны разведки. «Граф советской разведки», Судьба «графа» советской разведки Дмитрия Быстролетова), Зелёные дети из Вулпита (стр. 12-13, также — Зелёные дети из Вулпита, Зелёные дети Вулпита), Святой чёрт (стр. 14-15, также – Григорий Распутин: вся правда и ложь), Голоса с того света, Мёртвая невеста
 7. Ակտիվիստները Փաշինյանից կոնկրետություն են պահանջում ԼԳԲՏ-ի հարցում
 8. Հանրապետականը բացահայտեց իր կարգախոսը
 9. Սեֆիլյանին քաղաքացիություն շնորհվեց
 10. Սյունյաց երկիր, թիվ 29, 2018, Սյունիքյան քվեարկության առանձնահատկություններից մեկը, Ո՞վ պետք է զբաղվի Խանածախում հրդեհված չորս տան խնդրով. չէ՞ որ արդեն ձմեռ է, իսկ մարդիկ գլխի վրա ծածկ չունեն, 100 տարի առաջ ավարտվեց 1-ին համաշխարհային պատերազմը, որին մասնակցում էին հազարավոր սյունեցիներ, Մեկնարկել է «Սյունիքյան մշակութային շրջագայություն» ծրագիրը, «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագրության հյուրն էին դպրոցականները, Գորիսի օդանավակայան. ռազմական ու քաղաքացիական ավիացիայի միջև, Սյունիքում նախընտրական քարոզ իրականացնող յուրաքանչյուր քաղաքակա ուժ և թեկնածու պարտավոր է պատասխանել` սյունեցիների՞ հետ է, թե՞ գաղութարարների, Ծերուկ Պիլարսկին ընտրությունից առաջ, ինչպես միշտ, եկել ու ներկայացել է Հայաստանի գործող իշխանությանը, Երկրի կառավարումը ստանձնած հեղափոխական ուժը թաքցնու՞մ է հանրահայտ հարցի պատասխանը` ովքե՞ր են Քաջարանի կոմբինատի սեփականատերերը և ի՞նչ ճանապարհով են դարձել բաժնետեր, Ուսանողները հյուր էին մարզպետարանում, Քարահունջցիները հրավիրում են մարզպետի ուշադրությունը, Կապանի բնակիչ Կառլոս Աբրահամյանի նամակը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին
 11. Ուկրաինացի վելուծաբան Վիտալի Պորտնիկով. «Ձեր պետականությունը դատապարտված է, քանի դեռ Հայաստանում չի սկսվել բանավեճ պատերազմի և խաղաղության մասին»
 12. Անիմե էկրանավորումների թոփ-10-ը
 13. Կեյմադա-Գրանդի. աշխարհի ամենավտանգավոր կղզին
 14. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 200, 2018, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իլ դը Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեկրեսին, «Որևէ մեկը չփորձի ապացուցել, թե մենք խեղճ ժողովուրդ ենք. մենք հզոր ենք», Ավագ դպրոց` Մարտունիում, մարզադաշտ` Սևանում, թատրոն` Գավառում, «Թումոն» և ֆրանսիական INCO-ն համագործակցության հուշագիր են ստորագրել, Որ ուժն է իրական ընդդիմությունը, Արտագնա աշխատանքի մեկնածների եկամուտները չեն հարկվի, Տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության արտահերթ նիստ, Կոռուպցիոն ռիսկերը` մասնավոր հատվածում, Արտակ Զեյնալյանն ընդունել է ԿԽՄԿ հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարին, Քննարկվել են համագործակցության հնարավորությունները, ՊԵԿ-ի պարզաբանումը, Մանուկների խնդիրները` քննարկման թեմա, Անակնկալ այցելություն, ստուգում, վերահսկողություն, «Բերքառատ Արցախի» ընթացիկ տարվա բերքը, Բակո Սահակյանն ԱՄՆ-ում է, Երևանն ու Իլ դը Ֆրանսը հուշագիր են ստորագրել, ՀՀ Փաստաբանների պալատն արժանացել է «Որակի երաշխիք 2018» մրցանակի, «Համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն 2018»-ին նվիրաբերվել է 1242460 եվրո, Օծվեց նորակառույց հայկական եկեղեցին, «Հայ մշակույթի հինգերորդ դարը. նվաճումները և համաշխարհային նշանակությունը», Մեծարվեց ազգագրական երգի նահապետը, Քրիստոսի լույսի ու սիրո համադրությամբ, Դավիթ Բաբայանը` ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային բողոքի նոտա հղելու մասին, Ճնշումները կավելանան, Բացահայտումների շնորհիվ մոտ 1,2 մլն դոլար արդեն մուտք է գործել բյուջե, Գաղափարական պայքար չի ստացվի, Նաթանյահուն դարձավ Իսրայելի պաշտպանության նախարար

 

Նոյեմբերի 23

 1. Պաշտոնյաներն արդեն դղյակներ են կառուցում
 2. «Ազգային առաջընթաց» կուսակցության ներկայացուցիչ. «Հին համակարգի պատգամավորը չի կարող լինել նոր ԱԺ-ում»
 3. ՕԵԿ-ական պրոռեկտոր, պատգամավորության թեկնածու Վաղարշակ Մեյրոյանի հարցազրույցը
 4. Իմ հարցերը Զոհրաբ Մնացականեանին
 5. «Ականատես» դիտորդական առաքելությունն արձանագրում է և կոչ անում
 6. Աֆղանական պատերազմը մասնակցի մեկնաբանությամբ
 7. Հրեաների ծագումը
 8. Ույղուրական հիմնախնդիրը չինական կայսրության կառուցման արգելք
 9. ԱՄՆ-ի տնտեսությունը փլուզման եզրին
 10. «Բռնադատվածներ» նախագիծ. «Խորհրդային Միություն. սխալնե՞ր, թե՞ հանցագործություն»
 11. Ձևակերպեցի և հրապարակվեց 6-9 դասարանցիների դասարանական առաջադրանքների փաթեթը (կատարման ժամկետը` 26-30.11)
 12. Քրեական պատմություններ. Փնտրեք կնոջը
 13. Գ/Ֆ «Խռովարարը»

 

Նոյեմբերի 24

 1. Արվեստը և իրականությունը. շախմատը և արվեստը
 2. Հայրենեան. Գիր
 3. Մեր արխիվը
 4. Եգիպտոսում հայտնաբերվել է հին դամբարան մումիայով
 5. Սամվել Ալեքսանյանի մենաշնորհային դիրքը թուլացել է
 6. Փաշինյանը խոսեց ապագա կառավարության մասին
 7. Բուլգակով — Մայակովսկի հակամարտությունը
 8. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 201, 2018, Հայաստանի շահից վեր ոչինչ չկա, Հայաստանում գյուղտեխնիկայի արտադրություն կհիմնվի, Խրախուսելի է կառավարման առաջադեմ մշակույթի ներդրումը, Նորանշանակ դեսպանները հանձնել են հավատարմագրերը, Մարդկային կապիտալի զարգացման վերաբերյալ քննարկում, Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումները Ստրասբուրգում, Կարևորն ասելիքի արդիականությունն է, Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնին նոր տարածք է առաջարկվել, Հայկական դրամը 25 տարեկան է, Երրորդ սերնդի թղթադրամները ունեն բարձր պաշտպանվածություն, Իրաքը ևս տուժում է Իրանի դեմ սահմանափակումներից, Դավիթ Տոնոյանի աշխատանքային այցը Աֆղանստան, Հայ – գերմանական երկկողմ ռազմաքաղաքական խորհրդակցություններ, Զոհվածների ընտանիքները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, Մոգերինին բացառում է, Ե´վ կրթություն, և´ խնամք, և´ բուժաջակցություն, Գազամատակարարման համակարգում կորուստները մեծ են, Աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցումը կակտիվացնի գործատուների հետ կապը, Գործել իրավական հարթությունում և չդիմել ծայրահեղ քայլերի, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը Ռուսիո պատրիարք Կիրիլին, Քաղպաշտպանության վիճակի համալիր գնահատում Արագածոտնում, Հայտարարվել են օդի աղտոտվածության ամենաբարձր ցուցանիշն արձանագրած երկրները, ԿԺԴՀ-ն և Հարավային Կորեան կմիացնի ավտոմոբիլային ճանապարհը

 

Նոյեմբերի 25

 1. Հարված հեղափոխության հիմնասյուներին
 2. Բակո Սահակյանի այցը Մոսկվա
 3. ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ուղերձն ԱԺ ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկի առթիվ
 4. Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն խնդրեց
 5. Ռոբերտ Քոչարյանը պետական պաշտպանության ենթակա անձ է. Փաշինյան
 6. Եթե մտահոգված եք սառը ցնցուղ ընդունեք. Նիկոլ Փաշինյան
 7. Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց ՀՀԿ առաջին հաղթանակի մասին
 8. Փաշինյանի կտրուկ արձագանքը Սեֆիլյանին
 9. Վիգեն Սարգսյանի անկեղծ խոստովանությունը
 10. Հարուստ հայերին հետաքրքրու՞մ է ազգային պետականությունը
 11. Ադրբեջանը և ԵՄ քաղաքական կամքը
 12. Ռուսաստանը պետք է չեղյալ հայտարարի 1921 թվականի ռուս – թուրքական պայմանագիրը
 13. Շարմազանով. «Ձեր նշած նոր Հայաստանում որևէ լուրջ զենքի մատակարարում ՀՀ բանակին չի եղել»
 14. Գրական թերթ, թիվ 36, 2018, Կարինե Խոդիկյան. «Անցնել կրակի, ջրի, պղնձյա փողերի միջով…», Նառա Վարդանյան. «Վերադարձի պատմություն», Շաքե Երիցյան. «Ծանրակշիռ ներկայություն 60-ականների գականության մեջ», «Պահպանելով մոդեռնիստական կառույցները», «Գրականություն — բանակ», «Աշունը պոեզիայում», «Բանաստեղծությունները` երաժշտության խոսքային դրսևորումներ», Շնորհիկ Շահինյան. «Պոեզիայի տոն Արևշատում», Անդրանիկ Կարապետյան. «Գիրք-ձեռքսեղմում», Կլարա Թերզյան. «Բոլերո» (պատմվածք), Բագրատ Ալեքյան. «Բանաստեղծություններ», Աելիտա Դոլուխանյան. «Մայր Հայաստանը, Արցախն ու սփյուռքը շաղկապող բանաստեղծուհին», Ֆելիքս Բախչինյան. «Ընծայվելու երջանկությունը», Նորայր Ղազարյան. «Ժամանակի նորարական որոնումներում»
 15. Հետաքրքիր փաստեր ռադիոյի մասին
 16. Խորհրդավոր ավերակներ Անտարկտիդայում
 17. Ինչպես սուրճը հայտնվեց Եվրոպայում
 18. Ինչու 1943 թվականին Ստալինը վերականգնեց տաժանակրությունը
 19. Չգաղտնազերված փաստաթղթեր
 20. Վ/Ս «Ապագային հայացք գցած գրքեր» (մաս 3. Ռեյ Բրեդբերի)
 21. Մեր մեծերը. Թովմա Մեծոփեցի
 22. Գրական թերթ, թիվ 37, 2018, Լեռ Կամսար — 130, Հանդիպում Սոնա Վանի հետ, Նվարդ Ալեքսանյան. «Տոն` նվիրված Մուրացանի արվեստին» Արևշատ Ավագյան. «Հրապարակախոսական մտորումներ» Ֆելիքս Բխչինյան. «Պոեզիան անմեռ է» Նանե. «Շարունակություն» (պատմվածք) Մանվել Միկոյան. «Բանաստեղծություններ», Կարինե Մարտիրոսյան. «Կերպարակերտման առանձնահատկությունները» Սուրէն Դանիէլեան. «Երբ պատկերը իմաստային խորքի սպասաւորն է»
 23. Փաշինյանը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մասին
 24. Ո՞րն էր նոյեմբերի 24-ի երթի իմաստը
 25. Դեցիմացիա. Հռոմից մինչև հեղափոխական Ռուսաստան
 26. Մոնթեի բարդ կյանքն ու միակ սերը
 27. Վ/Ֆ «Միշտ — Մոնթե»
 28. Ինչպես Գերմանիան պատերազմ հայտարարեց ԽՍՀՄ-ին

 

Նոյեմբերի 26

 1. Ադրբեջանցի փորձագետները բելառուսա – ադբեջանական հարաբերությունների ու ՀԱՊԿ-ի մասին
 2. Ռուսական կայքը «Սասնա ծռեր»-ի մասին
 3. Ռուսաստանի տարածքային փոփոխությունները Ստալինի օրոք
 4. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Հանդիպում Ստեփան Գրիգորյանի հետ»
 5. 100 րոպե 6-2 դասարանի ծնողների հետ
 6. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Խուսանավում հանուն հեղափոխության»
 7. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Հանդիպում Ստեփան Գրիgորյանի հետ»
 8. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 202, 2018, «Մենք ուզում ենք անել անհնարինը, որովհետև անհնարինն է սրանից հետո մեզ համար հնարավոր դառնալու», «Մեր երկրում տեղի է ունենում տնտեսության տրանսֆորմացիայի գործընթաց», Ի նպաստ արտաքին քաղաքական խնդիրների լուծման, ԱՄՆ դեսպանությունը ՀՀ ԿԸՀ-ի հետ դիտարկում է ընտրական աջակցությունը, Հայաստանը նպաստեց ՀԱՊԿ-ի զարգացմանը, Խորհրդակցություն ՔԿԾ ղեկավար անձնակազմի հետ, Առաջարկությունները հաշվի են առնվել, Դավիթ Տոնոյանն այցելել է հայ խաղաղապահներին, «Հեռուստամարաթոն — 2018»-ը` այսօր, Բուհ – բիզնես – գիտություն շղթայի արդյունավետ կապ, Երեխաները Հայաստանի ամենաարժեքավոր քաղաքացիներն են, Արդյունք ստեղծող մարդկանց կարգավիճակը շատ բարձր պետք է լինի, Լավագույն ժամանակն է, որ նաև տնտեսական հեղափոխություն անենք, Թանգարանները պետք է դառնան եկամտաբեր, Չինաստանի փորձը շատ օգտակար է, Ժողովրդավարության հետևողական ամրապնդման ջանքեր, ԱԳ նախարարի պաշտոնակատարի հանդիպումները Ստրասբուրգում, Ներկայացրել է «Կանայք հանուն խաղաղության» առաքելությունը, Ադրբեջանն ամենից շատ ականապատված երկրների շարքում է, Խթանել որակյալ գինիների արտադրությունը, Հայաստանը ԱԷԿ անպայման պետք է ունենա, ԱՀԿ-ում ներկայացվել է «ԵԱՏՄ-ում ՀՀ անդամակցության մասին» համաձայնագիրը, «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ն տուգանվել է 10 մլն դրամով, «Հարավկովկասյան երկաթուղին» տուգանվել է 30 մլն դրամով, Նա կենդանի հանրագիտարան է` նստած խոսափողի առջև, Բուժմիավորումը` գործել-չգործելու խնդրի առաջ
 9. Հեռանկար. Ստեփան Գրիգորյան

 

Նոյեմբերի 27

 1. Վարչապետի կոշտ նախազգուշացումը
 2. Սասուն Միքայելյանի կոպիտ վրիպումը
 3. Ռուս – ուկրաինական բախում ՄԱԿ-ում
 4. Ինչպես Իոսիֆյանը և Պետրոսյանը արբանյակ ու «Բուռան» ստեղծեցին
 5. Ինչու՞ Ադամը և Եվան դրախտում երեխաներ չունեին
 6. Հետազոտական աշխատանք ազգային արխիվում
 7. Ազգ, թիվ 40, 2018, Ո՞վ պետք է մաքրի «սարդոստայնները», Իրավական ֆորմալիզմի ևս յոթ օր, Հնարավոր կլինի՞ ձևավորել Հայաստան – ԱՄՆ նոր օրակարգ, Արայիկ Հարությունյան. «Սկզբում չորացնենք ճահիճը», Նամակ` խմբագրությանը, Լրագրողը, Մկրտիչ Փորթուգալյան, «Շախմատային» ընդունելություն ՀՀ նախագահի մոտ, Երևանը հյուրընկալեց «Եվրասիական շաբաթ» միջազգային համաժողովը, Չքաղաքականացված 2800 ամյակ, Ու՞մ է ավելի շատ պետք ռուսական ռազմականա բազան, Քաղաքապետը գծատերերի՞, թե՞ երևանցիների կողքին, Աքիլլես, թե՞ Պյերո, Իրան. բարդ փորձությունների երկու տարի, Ոչ եւս է Շանթ Աւետիսեանը, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Երևանի 2800 ամյակին, Աստանայում ավարտվեց ավանդական և համաշխարհային կրոնների առաջնորդների վեցերորդ համագումարը, Իրաքյան Քուրդիստանի խորհրդարանի պատգամավոր ընտրվեց Զախոյից Վահիկ Քամալ Սերանյանը, Սկսվել է Սիրիայի իրադրության երկրորդ փուլային անցումը, Պարսամյան: «Վեր կաց և դիմադրիր», Ամփոփվել են միկրոէլեկտրոնիկայի 13-րդ միջազգային օլիմպիադայի արդյունքները, ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի ամպային ենթակառուցվածքների ծառայությունը թույլ կտա ձեռնարկություններին ինտեգրվել թվային աշխարհին, Գյուլերյան դարաշրջանը փակվեց, Նախապատրաստում թռիչքից առաջ կամ գրական խուլիգանությունը որպես նորի հաստատման միջոց, «Աղաղակող քարերի պետություն — Հայաստա´ն, Հայաստա´ն», Բալետի հայազգի հրացանակիրը, Հայկական հնատիպ գանձերը` Պրահայի Ստրահովի գրադարանի շքեղ դահլիճում, Արթուր Մակարյան. Նյու Յորքից Փարիզ, Հայաստանից Նյու Յորք
 8. Հայաստանի ռեստորանները մեկ օրով կփակվեն. կառավարությունը «տնային աշխատանքը» չի կատարել
 9. Ինչպես էին ԽՍՀՄ –ում պատժում արյան վրեժի համար
 10. Հայտնի բառերի իրական նշանակությունները (թեստ)
 11. Աշխարհի 10 ամենավտանգավոր միջատները
 12. Հետաքրքիր փաստեր հանքափորների մասին
 13. Մոցարտի մահվան հանելուկը
 14. Ինչ տրամադրություն ունի Ռոբերտ Քոչարյանն ու ինչու չի ցանկանում խոսել
 15. Այսօր իրականում. Վարուժան Ավետիսյան
 16. Հեռանկար. Լևոն Շիրինյան
 17. «Սասնա ծռերի» դեբյուտը
 18. Տեխնոլոգիական ճեղքման կարևորությունը Ռուսաստանի համար ըստ Պուտինի
 19. Ինչպես ստանալ ցանկալին

 

Նոյեմբերի 28

 1. ԲՀԿ-ի 35 քայլերը
 2. Կոլումբիական Պախարիտո քաղաքում տարօրինակ պատճառով պարետային ժամ է մտցվել
 3. Սերժ Սարգսյանի եղբայրը 30 մլն դոլար կվերադարձնի բյուջե
 4. Չուկչիների ինքնատիպ ավանդույթները
 5. Գոնսալո Գարսիա-Պելայո. խաղատանը հաղթած մաթեմատիկոսը
 6. Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը Դավիթ Շահնազարյանին
 7. Հայկ Ալումյան. «Դատարանը օրենքի հիման վրա չի ստեղծված»
 8. Դավիթ Շահնազարյանն ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի
 9. Ինչ մեսիջ է ուղարկելու Երևանն աշխարհին ընտրություններից հետո
 10. Мир криминала, № 16, 2018, Драма в небе над Читой (стр. 2-3, также – 45 лет катастрофе Ту-104 под Читой), Настоящий «славный парень» (стр. 4-5), Охотники за шедеврами (стр. 6-7), Пленник «Города Солнца» (стр. 8-9, также – Стойкость духа Томмазо Кампанелла), Глухая мафия (стр. 10-11, также — Глухая мафия), За что убили экс-премьера Польши? (стр. 12-13), Бриллиантовые налётчики (стр. 14-15), Остров неволи (стр. 16-17), Самозванцы на троне (стр. 18-21, также – Шесть самых знаменитых самозванцев в мировой истории), Битва с наркомафией (стр. 22-23, также – Наркодилеры сдаются президенту Дутерте), Кровавая осень Будапешта (стр. 24-25, также – Венгрия: кровавая осень 56-го, Кровавая осень в Будапеште), Эшафот для афериста (стр. 26-27), На все руки мастер (стр. 28-29, также – Давид Жак Луи), Сергей Гармаш, Похищение в ювелирном (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Крепостная госпожа (стр. 34-35, также – Жизнь и смерть Настасьи Минкиной), Кто обокрал Великого магистра? (стр. 36)

 

Նոյեմբերի 29

 1. Ռոբերտ Քոչարյանի որդին իր զինվորական ծառայության մասին
 2. «Արարատյան բակալավրիատի» ստուգումները
 3. Սալոմե Զուրաբիշվիլին ընտրվեց Վրաստանի նախագահ
 4. Литературная газета, № 17-18, 2017, Сирень по имени «Победа», Памяти погибших 2 мая 2014 года в Одессе, Боль прошлого, Сожжённое будущее, В ожидании де Голля, Необычная война, Из памяти не вычеркнуть, Севастопольцы – люди рассудительные!, Молодая зрелость, Гражданин и поэт, Диалог с собственной судьбой, С любовью к человеку, к Родине, Отголоски Эха, Тысячи историй, Николай Бурляев: «Разве речь и рукопись не подлежат закону?», Время Блока, Придут танцевальные боги, Совесть на кассу, Анна, где твой зритель?, Их глазами мы видим войну, Печатная версия «Бессмертного полка», Рождённые смертям назло, Мы последние дети последней войны…, Сиреневые лёгкие, Список Назарова, За доброту и человечность, Фотошип, Русские пословицы народов мира, «Без лишних слов», Пуля-дура, Из подслушанного, Я не видел войны, я родился потом, Зачем им жить?, На несколько мгновений, Яблоня, Зверь-проза по имени По, Русский Босх, Новое взаимодействие литератур, Как дети, Две женщины живут во мне
 5. Аргументы и факты, № 48, 2017, Афоризмы недели от известных людей , Чего добились в России за Год экологии?, Беспристрастен ли Гаагский трибунал к сербам?, Что людей привлекает во Владимире Путине?, Григорий Рапота: белорусы не чувствуют себя иностранцами в РФ, и наоборот, Действительно ли русские самые ленивые? , Чем немецкий депутат озадачил парламент?, Какую стратегию выберет президент?, Станут ли полицейские нашими ангелами-хранителями?, Результаты из-под «палки», «Реформы идут в верном направлении», Кто сегодня куёт полицейские кадры?, Собянин: «Считать Москву паразитом неправильно», Почему Путин обсуждал Сирию с главами Ирана и Турции, а не США?, Почему создание исторических парков недооценивают?, Почему России нужна срочная химизация производства?, Вместо «чёрной пятницы» — «белая суббота», Японцы поделились опытом переработки мусора, Инвесторы придут с востока, Робот вам в помощь, Под угрозой – интеллигенция?, Что сказала робот-андроид, которй дали гражданство Саудовской Аравии?, Мёртвый город Припять, Не Байкалом единым, Что делать с мигрантами?, Рефинансирование: платить можно меньше, На что должна быть направлена социальная реклама в России?, Фуфломицины — 3, Откуда получать кальций, если плохо усваиваются молочные продукты?, Жажда вечной молодости, Какие продукты очищают сосуды?, Какие факторы могут привести к мужскому бесплодию?, Почему врачи не советуют сморкаться?, Репродуктивное и социальное долголетие, Никита Михалков: «Не люблю провокаций!», Куда проще всего получить Шенген? Инфографика, Почему дорожает бензин, если дешевеет нефть?, Какие здания в России самые высокие?, Правда ли, что Европу заинтересовали «Жигули»?, Появятся ли в тюремных камерах холодильники и телевизоры?, В чём подвох карт рассрочки?, Как живёт страна победившего социализма?, Как гордость Украины стала сиделкой в Англии, Зачем строители взяли на работу кота?, Как бездомный в США получил 315 тысяч долларов?, Что такое музыкотерапия? Инфографика, Гений прорыва. Как маршал Баграмян напугал США и предсказал гибель СССР, Как на Всемирном еврейском конгрессе Севастополь признали частью России?, Рынки просроченных продуктов набирают популярность, Кто и почему лишает Россию олимпийских медалей?, Евгения Медведева: «Себя необходимо всё время преодолевать», Как выпускник педучилища Хворостовский попал в Ла Скала?, Китайская тайна, Хабенский отправится к чёрной дыре

 

Նոյեմբերի 30

 1. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Կելտերի ցեղերը»
 2. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Կյանքը Հին Հռոմում և Հռոմեական կայսրությունը»
 3. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Հեղափոխական հանդիպում»
 4. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Դահիճների գերդաստանը»
 5. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Թավշյա հաղթանակ»
 6. «Բռնադատվածներ» նախագիծ. «Վերլուծություն»
 7. Պուտինը և Թրամփը իրար չե՞ն բարևել
 8. Դաստիարակության մեծ գաղտնիքը
 9. Ում համար` օկուպացիա, ում համար` վերածնունդ. ու՞մ է շահավետ կեղծել պատմությունը
 10. Խաղի կանոններ
 11. Այսօր իրականում. Արմեն Ռուստամյան
 12. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Նապոլեոն Բոնապարտ»
 13. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Փոխանակում ենք մտքերը Ստեփան Գրիգորյանի հետ…»

 

 

 

 

Հոկտեմբերյան օրագիր

Հոկտեմբերի 1

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանում
 2. Նիկոլ Փաշինյան. «Սա իսկապես ցավալի օր է մեր ժողովրդի համար»
 3. Մահացել է Շարլ Ազնավուրը
 4. Շարլ Ազնավուրի կյանքի կանոնները
 5. Փաշինյանը ՀՀԿ-ի հետ կքննարկի խորհրդարանի լուծարման հարցը
 6. Հայաստանում սգո օր կհայտարարվի
 7. Կոթին այսօր
 8. Փաշինյանը և Բաղդասարյանը սրճարանում քննարկում են խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացման հարցը
 9. Կինոֆիլմերի խորհրդային գրաքննությունը
 10. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 160, 2018, Հաղթել է «Իմ քայլը» դաշինքը, Քաղաքական ուժերը վերակազմակերպվելու խնդիր ունեն, ԱԺ խմբակցությունները պատրաստ են քննարկումների, Խոսքի ու գործի ներդաշնակության սպասումով, Առերևույթ խախտումների 42 դեպքերով նախապատրաստվում են նյութեր, Ստացվել է 24 հաղոդում-ահազանգ, Գնահատականը` ժողովրդավարական ընտրություններ, ՄԻՊ-ը ևս դրական է գնահատել Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունները, Այցելություն Հայաստանի վետերանների միավորում, Ամեն օր լուծել թեկուզ փոքր, բայց որևէ կոնկրետ խնդիր, Արցախը կարևորում է փոխկապակցված և կայուն զարգացումը, Ծաղկաբույր քաղաքում ուրախություն էր թևածում, Ո՞վ է Ահվազի ահաբեկչության հեղինակը, Սփյուռքի նախարարը այցելել է Սիրիա և Լիբանան, Նախագահը` «Մտքերի գագաթնաժողովում», «Ադրբեջանին վաճառված զենքը կրակում է Հայաստանի վրա», Հոբելյանական նամականիշի մարում, Կատարելագործվող բժշկություն, Հայ մասնագետները չեն զիջում արտերկրի գործընկերներին, Արթուր Վանեցյանն ընտրվեց ՀՖՖ-ի նախագահ, ՀՀ ԿԳ նախարարն ընդունել է Բուլղարիայի դեսպանին, Զարգացման ծրագրերի ակնկալիքով, Հանդիպումներ Նյու Յորքում, Լուծումներ գտնել` առանց կրակելու, Հայաստանում իշխանության խաղաղ փոխանցումը «ֆանտաստիկ օրինակ է», Ինչու է հարևան երկրի նախագահը նյարդայնանում, Հայկակ Արշամյանը` «Հայաստան» հիմնադրամի տնօրեն, Մեր ժողովրդի կամքը աներեր և անկոտրում է, Հայրենիքի պաշտպանությունը բոլորիս պարտքն է, Փաշինյանն ընդունել է ԱՄՀ հայաստանյան առաքելության ղեկավարին, Շնորհավորական ուղերձներ, Հայաստանը` զբոսաշրջության աճ արձանագրող երկիր, Հայաստանի վարչապետն ու նախագահը ցավակցել են Հասան Ռոհանիին
 11. Литературная газета, № 13, 2017, Солоухин возвращается, Системный кризис цивилизации, И я тоже уйду, Шаг в единению, «Ника» тридцать лет спустя, Спекуляция на теракте, Задача политолога не служить, а исследовать, «Дело историков» и его подоплёка, Требуются герои и в жизни, и в литературе, Литинформбюро № 13, «Облегчить переполненный пульс», Свидетели, рассказчики и фантазёры, Владимир Солоухин. «Из ненаписанных рассказов», Памятью доброй ведомы, Утопия и антиутопия в одном флаконе, Странник, Трёхкнижие, В поисках пути, или Как прописать контур, Остров везения, «Как лампаду ангел зажёг», Заложники безвременья и страсти, Конвенция халтуры, Час, потрясший «Рай», Бунт непоротых, Кто заработал на продаже Аляски, Симфонический детектив, Пусть горчит итог – мгновенья сладки!, Песня льётся в полный голос, Когда надежды были большими, Мне мил и дорог каждый уголок…, Роман с Постскриптумом, Новости от Андрея Кнышева, Фотошип, Оазис, Покорение Москвы, Клуб Любителей Афоризмов, Ну очень чёрный юмор, Семь признаков того, что выход из кризиса не за горами

 

Հոկտեմբերի 2.

 1. Իրատես, թիվ 59, 2018, Ղարաբաղյան խառնարան, Յոթնապատում. քաղաքական կյանքի քրական քրոնիկոն, Քարոզարշա՞վ, թե՞ ֆարս-ներկայացում, Ասում են… Կհրապարակվեն ընտրողների ստորագրված ցուցակները, Հերթը կհասնի՞ Ծառուկյանին, ԼՀԿ-ն Վանաձորում նոր մարտավարւթյուն է որդեգրել, «Բոլոր կուսակցություններում կան գործակալական ցանցեր, անգամ իշխանական կուսակցությունում», Երևանի ավագանու քարոզարշավն ընթանում է գյուղական ինքնագործունեության մակարդակով, Երևանն Իրանին առաջարկելու բան չունի, ավելի լավ է կատարի 2016-ի «տնային առաջադրանքը», Հասկանում ենք, բայց ոչինչ չենք ձեռնարկում, Փանիկից տարեկան 700-800 տղամարդ մեկնում է արտագնա աշխատանքի, Արարատի գագաթին հայտնված, Երևանից լուսանկարված լուսեղեն խաչը` հայերիս գլխին կախված մեծ փորձության զգուշացում, Վրեժ Սարուխանյան. «Աքլորականչ» (իրապատում), Շատ քրիստոնյաներ ենթարկվում են պիղծ դևի հարձակումներին, Նա հեռացավ կյանքից վիրավորված ու չգնահատված, «Մեր գրադարանի դեպքում ոչ միայն գրականության առկայությունն է կարևոր, այլև խորհրդատվությունը»
 2. Յուպիտերաչափ սև գունդ Արևի մերձակայքում
 3. ԱԺ-ն ցրելը կանխող նախագիծ
 4. «Ֆլորիդա» տիպի գծանավերը
 5. Ինպես էին կեղծում Ռուսաստանի պատմությունը
 6. ԱՄՆ պետպարտքի նոր ռեկորդը
 7. ԲՀԿ-ն դեմ է ԱԺ արտահերթ ընտրությունների հապշտապ անցկացմանը
 8. Ինչ պետք է իմանալ հոմեոպատիայի մասին
 9. Մեծ Մերձավոր Արևելքն աշխարհաքաղաքական նախագծերի ցանցերում
 10. Կատալոնիա. անկախության կողմնակիցների ելույթները
 11. Крот, № 9, 2018, 1. Что толку спрашивать у мудрецов, как жить? Инструкции к технике нам тоже пишут, но мы всё равно осваиваем её методом тыка; 2. Если женщина подчёркивает свою независимость, значит, она ещё встретила того, от кого хотела бы зависеть; 3. Те, кто стремятся к стабильности, — стремятся к невозможному, поэтому они лишь бегают по кругу. Имейте смелость любить хаос; 4. Когда ты просишь, а тебе отказывают, это не потому, что ты просишь много, а потому, что просишь не у того человека; 5. Иногда женщина задаёт очень много вопросов. Совет мужчинам: прислушайтесь внимательнее, в них уже содержатся ответы; 6. Личность человека похожа на набор масок, которые по очереди вынимаются из шкафа. Чем менее человек естествен на самом деле, тем больше масок в этом шкафе; 7. Жизнь течёт струей воды из вселенского крана, и большая её часть не используется; 8. Если человек замолчал, это вовсе не значит, что ему нечего сказать. Возможно, просто настал момент, когда говорить уже бессмысленно; 9. При всем многообразии чужих граблей мы предпочитаем танцевать на своих, даже если они точная копия чьих-то; 10. Один человек и в собачьем лае может услышать много важных сведений, а другой – только злое гавканье; 11. Улучшения в отношениях с другим человеком начинаются там, где заканчиваются взаимные обвинения; 12. Если вы говорите, что жизнь многогранна, то вы признаёте её бриллиантовость. А значит, все грани её драгоценны; 13. Иногда, чтобы легче работалось с детьми, им надо дать понять, что вы ещё опаснее и непредсказуемее, чем они; 14. Мы все – как карандаши: каждый рисует свою судьбу. Кто-то ломается, а кто-то затачивается и движется вперёд; 15. Человек, который сам вытаскивает себя из жизненных проблем, не умеет жалеть тех, кто ноет при каждом случае; 16. Невозможно изменить мир вокруг себя, но можно изменить его внутри себя; 17. Зрелость приводит человека к умиротворённости; 18. Порой безразличие других помогает нам сделать правильный выбор; 19. Необязательно всегда знать, куда нужно идти. Но необходимо знать, куда нельзя возвращаться; 20. Прекрасные незнакомки прекрасны, пока вы не познакомились; 21. Разница между чужим мнением и пиццей в том, что пиццу привозят по заказу; 22. Опытная женщина может делать от 27 до 36 выводов в секунду; 23. На только что вымытом поле количество культурных людей резко сокращается; 24. Воля торжествует над всем, даже над непреодолимыми несчастьями. Волю можно тренировать, а значит, можно стать выше любых обстоятельств; 25. Полюби и прими себя таким, какой ты есть. Не надевай чужой одежды; 26. Даже в поражении есть триумф, если правда на твоей стороне; 27. Тому, кто не сомневается в своих способностях, без сомнения, многое удаётся; 28. То, что ты хочешь зажечь в других, должно гореть в тебе самом; 29. На английском нужно говорить так уверенно, чтобы все англичане начали сомневаться: тот ли английский они знают; 30. Мозг нам дан для того, чтобы не жить инстинктами
 12. Тайны и загадки, № 3, 2017, Хитрый лис с Тибета, Селёдка и человечество, Знает свой шесток, Скачущий паук, О чём думает собака? Когда лягушка на горе свистнет, Красотки птичьего царства, Чудеса подводного мира, Морская свинка – друг человека, Весёлые гусеницы, Мифы о животных, Идеальный слух, Пасюк-космополит, Друзья человека, Саранча – бич божий, Безобидный нетопырь (стр. 32-33), Гиганты микромира, Язык кошек, пчёл и попугаев, Рыба ходит по Таиланду, Эти прекрасные бабочки (стр. 40)
 13. Իրատես, թիվ 60, 2018, Խաղը տեղափոխվեց նոր փուլ, Հեղափոխության գիշերահավասարը, կամ որքա՞ն կտևի 33 ժամը, Փաշինյանի կադրերը պաշտոնավարում են նրա անձնական հեղինակության հաշվին, Հանձնաժողովների նախագահները ներքին հրահանգ են ունեցել ԿԸՀ-ից, «Ընտրական օրենսգիրքը նախընտրական քարոզչության որևէ կանոն չի սահմանում», «Գերքաղաքականացված ընտրությունները թանկ են նստում ժողովրդի վրա», Ասում են… Վարորդական «առաքելություն», «Այսօր Հայաստանում երկիշխանություն է», «Սա թուրքի ձեռագիրն է, զարմանալ պետք չէ», «Բոլոր ոլորտներում նույն քաղաքականությունն է», «Ի՞նչ է, մենք գնում ենք միակուսակցականությա՞ն», «Հիմա չգիտեմ` ով է իշխանության, ով` ընդդիմություն», Փաշինյան – Պուտին. գլխավոր խնդիրներն առջևում են, Սահմաններում կտրուկ աճել է լարվածությունը. Ադրբեջանը, կարծես, պատրաստվում է պատերազմի, «Ավելի լավ է նպաստառուների համար նախատեսված գումարներն ուղղել աշխատատեղերի ստեղծմանը, քան մարդկանց ընտելացնել ծուլությանն ու չաշխատելուն», «Հավատանք, որ մի օր հայը և Հայաստանը միասին են լինելու», «Պետք է ոչ թե թաղել գրադարանն ու թղթային գիրքը, այլ փոխել գրադարանի նկատմամբ վերաբերմունքը», Գանձեր կճեպի տակ, Եթե չներել, ապա` ինքներս մեզ, եթե դատել` մեր անձը, Երկու հրաշքի պատմություն, Հուշամատյան սրբոց նահատակաց` պատգամ ապրողաց
 14. Շարմազանով. «Նիկոլ Փաշինյանը չի կատարել իր խոստումները»
 15. Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին կրկին փողոց է հանում
 16. ԱԺ-ն ընդունեց «ԱԺ կանոնակարգի մասին» օրենքի ուղղումները
 17. Մոսկվան Լուկաշենկոյին փոխարինող է փնտրում
 18. Հայաստանի խորհրդարանը շրջափակված է
 19. Մարուքյան. «Չնայած օրենքի ընդունմանը` արտահերթ ընտրությունները տեղի կունենան»
 20. Քչերը գիտեն այս ամենի մասին
 21. Աշոտյան. «Փաշինյանը խորհրդարանի հետ չպետք է խոսի սպառնալիքների լեզվով»

 

Հոկտեմբերի 3

 1. Սեպտեմբերյան օրագիր
 2. Հրապարակվեց 6-9 դասարանների հոկտեմբերի 8-12-ի դասարանական առաջադրանքները
 3. Անհատական աշխատաժամանակ. առաջին ուսումնական շրջան (09-12.2018)
 4. Քաղաքական կուսակցությունների ինքնասպանությունը Հայաստանում շարունակվում է
 5. Փաշինյանը նախազգուշացրեց օլիգարխ պատգամավորներին
 6. ՀՀԿ-ն հայտարարություն տարածեց
 7. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 161, 2018, Քաջության ու վճռականության օրինակ մարդկության համար, Հայկական մշակութային ժառանգությունը` Նյու Յորքում, Երևանը վստահության քվե է տալիս Փաշինյանին, Հայաստան – Թունիս, Համատեղ ֆրանկոֆոն միջոցառում Բեռլինում, Հանդիպումներ ՀՀ ՊՆ-ում, Կոլեգիայի հաջորդ նիստը կանցկացվի Հայաստանում, Արա Բաբլոյանի հանդիպումները Բեռնում, ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը` Մինսկում, Աշխատանքային հանդիպում Թբիլիսիում, Մխիթար Հայրապետյանի պաշտոնական այցը Եգիպտոս, Վերածնելով ընտանեկան գինեգործության ավանդույթները, Առևտրի ու ներդրումների զարգացման հզոր խթան, «Թուֆենկյանի» հերթական բարեգործությունը, Հայատյացության դեմ պայքարում պետք է համատեղել բոլոր ուժերը, Ռաֆայել Իսրայելյանի 110-ամյակին նվիրված ցուցահանդես, «Հայ ֆեստը» հյուրերի պակաս չի ունենա, Անտոնիու Գուտերեշը դարձյալ բերել է Հայաստանի օրինակը, Արցախի ներգրավումն ամենաարդյունավետ ճանապարհն է, Արմեն Սարգսյանը Փարիզում հանդիպել է Ստեֆան Ռիշարի հետ
 8. Իրատես, թիվ 21, 2018, Ինչու՞ շտապեց Սերժ Սարգսյանը, Երբ այլևս անիվներ պետք չեն լինի, Պոմիդորով ձվածեղ` Չարլզին, «Հիմա բժիշկ կանչե՞մ, թե՞ «կագեբեին», «Այս անցումային շրջանում թուրքական քաղաքականությունն այլոց ձեռքով կրակից շագանակներ հանելն է», Անհատը և իր ժամանակը, Կհեռանա՞ «վրացական ձևով», Թուրքիան, առանց ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի համաձայնության չէր կարող գրավել Աֆրինը, Սիրիայում և Իրաքում խաղաղության բանալին քրդերի և շիաների գործակցությունն է, «Քաղաքականության մեջ մեր խնդիրը և´ ընդդիմություն, և´ իշխանություն պատրաստելն է», Քիմիական զենքի օգտագործմամբ սադրանքի երեք փորձ է կանխվել, Էն գլխից էր պետք մտածել, «Այդ որոշումը կայացնողները վերջին անգամ ե՞րբ են գնացել պոլիկլինիկա, դեղատոմսի համար ժամերով նստել, սպասել բժշկին», Ամենահեշտը ուրիշին մեղադրելն է, «Սա խայտառակ միջադեպ է, փաստորեն Թուրքիան արգելք է մտցնում արվեստի դաշտ», «Երբեք ինքս մարդկանց չեմ պարտադրել իմ առավելությունները, դրանք մատնանշել են ուրիշները», Երջանկաբեր դափնեպսակներ, Հանրապետությունը և Ղարաբաղի խնդիրը, Կուսակցամոլների բերած վնասներն ու մեծամեծ վտանգները, «Փոշու ամենափոքրիկ հատիկն անգամ տիեզերքում չի կորչում», Անձինք նուիրեալք, Երաժշտագետները Մոցարտի արվեստի առանձնահատկությունների մասին, Քաղաքականությունն իրենով է անում լավագույններին, Ռուսաստան կմեկնեն… խոհարարները

 

Հոկտեմբերի 4

 1. Հետազոտական աշխատանք ՀՀ ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության բաժնում
 2. Тайны XX века, № 38, 2018, Конец света наступит через 22 года, Большой климатический барьер, В плену Всемирной паутины. И не только…, Лагерные подпольщики, Сын Екатерины Великой? (стр. 10-11), Семён Дежнёв. В поисках «новых землиц», Доггерленд: страна под водами, Центр по клонированию мамонтов, Плохая экология делает нас глупее, Земля превратится в теплицу, Дети верят роботам, Человек — «ошибка природы», И снова Бермудский треугольник, Google прячет Антарктиду, Намоленные «доски», Техника на грани фантастики, Феномен Сниппи, «Троеручица» — исцеляющая святыня, Загадка озера Смерти, Предчувствие беды, Самые необычные преступления, Династия палачей, Карликовые слоны (стр. 38-39)
 3. Запретная история, № 21, 2018, Блудливая Калифорния (стр. 4-6), Короткой строкой (стр. 6, Герофил, Симонид), Миф о геноциде. Маленькая эстонская ложь (стр. 8-9, также – Ликбез для эстонских историков), Охота на стиляг. Кровавые тайны оттепели (стр. 10-13), Голод – 1922. Почему большевики его допустили (стр. 14-16, также – Как большевики устроили голод 1921-1922 гг., Как большевики боролись с голодом, но уничтожали Церковь), «Бедный Ники». Как Англия предала последнего царя (стр. 17, также – Англия могла спасти Николая II), Фальшивая армия. Афера «полковника» Павленко (стр. 18-20), Воздушный побег. Зэки-угонщики бегут из СССР… (стр. 21-23), Меховая мафия. История советской коррупции (стр. 24-26, также – Дело о «меховой мафии» — история смертельного соперничества силовых структур в СССР), Февральская  революция масонский заговор? (стр. 27, также – Масоны и Февральская революция), Ультрамегера и рогоносец (стр. 28-29), Невеста Франкенштейна (стр. 30)

 

Հոկտեմբերի 5

 1. «Հայկական հեղափոխություն» նախագիծ. Տիգրան Մարջանյան, Աստղիկ Հակոբյան, Սեդա Հովհաննիսյան, Հայկ Ղազարյան
 2. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ» (հեղինակ` Տիգրան Մարջանյան, 6-2 դասարան), «Շվեյցարական դանակ» (ֆրանսերենից և անգլերենից թարգմանեց Արմեն Մալյանցը, 8-3 դասարան), «Թութանհամոն փարավոնի դիմակի պատմությունը» (ռուսերենից թարգմանեց Աստղիկ Ավագյանը, 8-3 դասարան), «Ֆիդայական պայքար. նպատակներ, արդյունքներ և դասեր» (հեղինակ` Արշիլ Խաչատրյան, 8-3 դասարան), «Երեսնամյա պատերազմ» (հեղինակ` Միքայել Մովսիսյան, 8-3 դասարան), «Ավտոմեքենաների պատմությունը» (անգլերենից թարգմանեց Մարկ Միկաիլը, 8-3 դասարան), «Պապ թագավոր» (հեղինակ` Կարինե Գոմցյան, 7-1 դասարան)
 3. ՀՀ նախագահը համաշխարհային պետական գործիչ
 4. Ֆելիքս Ցոլակյանը ԱԻՆ ղեկավար
 5. Շարմազանով. «ԱԺ-ում ինքնալուծարման գաղափարը պաշտպանողներ չկան, բացի «Ելք»-ից»
 6. ԱԺ փոխնախագահ Արփինե Հովհաննիսյանը հանցագործության վերաբերյալ հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանություն
 7. Երդմնակալությունը հրապարակում կամ երբ սկսում են հարցեր տալ
 8. Գեղանկարիչ Աշոտ Ավագյան. «Զորաց քարերի աստղադիտարան լինելն ընդամենը վարկած է»
 9. Արմեն Ղազարյանն Ադրբեջանի պատվիրակին մեղադրել է ՄԱԿ-ի հարթակը քաղաքականացնելու մեջ
 10. Երևանի ավագանու թեկնածուներից վեցը հրաժարվեցին մանդատից
 11. Ի՞նչ է Փաշինյանն ասել Դաշնակցության մասին ու չի ասել Ծառուկյանի և ՀՀԿ-ի մասին
 12. Ծառուկյանը հեղափոխությանը միացել է վերջին պահին
 13. Ֆանտաստիկ սցենար. իսկ ի՞նչ կլինի, եթե ՀՀԿ-ն ինքնալուծարվի
 14. Խորհրդային Միության 5 ամենավտանգավոր ավազակախմբերը
 15. Սյունյաց երկիր, թիվ 24, 2018, 100 օր առաջ Սյունիքում արձանագրվեց ազգային-ազատագրական պայքարի առաջին հաղթանակը, «Սյունյաց երկիրը» 15 տարեկան է, Սյունիքում դադարեցվել է ՀՀ սահմանադրության 42-րդ հոդվածի գործողությունը, Կսկսվեն Հյուսիս – Հարավ ավտոմայրուղու Սիսիան – Քաջարան հատվածի կառուցման աշխատանքները, «Հայոց արծիվներ. միասնական Հայաստան» կուսակցությունը շնորհավորում է «Սյունյաց երկիր» թերթին, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում ստուգումները երկարաձգվել են 75 օրով, Բնապահպանության նախարարը տեղյա՞կ է, թե ինչ գործարան է կառուցվում Սիսիան համայնքի Նորավան գյուղում և ով է կառուցում, Ահազանգ. ԶՊՄԿ-ի կեղտաջրերը լցվում են Սյունիք գյուղի ոռոգման ջրանցք, Որ անվտանգ ու հուսալի լինի պոչամբարը, «Արարատցեմենտի» կապանյան արտադրամասի կառուցման առնչությամբ քրգործ է հարուցվել, Գորիսի թիվ 2 հիմնական դպրոցում բոյկոտում են երկրի առաջին փոխվարչապետի որոշումը. ովքե՞ր, ինչու՞, «Գույների աշխարհ» խորագրով ցուցահանդես Կապանում, Կապանի թատրոնը` միջազգային փառատոնում, Արթուր Վանեցյանն ընտրվեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ

 

Հոկտեմբերի 6

 1. Իրատես, թիվ 22, 2018, Բոլորը ոտքի վրա են, Երջանկության աստվածները, Պայքարում են դեռ չեղած բանի դեմ, «Ցավեցրել» է, Թուրքական կառավարությունն օր օրի գործում է է´լ ավելի լկտիաբար, Նախկինն ու ներկան, Դուք էլ պաշտոն կունենաք, Խելոք-խելոք հետևել, Կենդանիներն էլ են «արտագաղթում», Որևէ գլոբալացում մարդուն չի կտրի ինքն իրենից, ուրեմն` իր Աստծուց, Արևմուտքը գլխի չէր ընկնում, որ, ի պատասխան ճնշման ու սպառնալիքների, տեղի է ունենալու Արևելքի համախմբում, «Անկարան և Վաշինգտոնը փոխըմբռնման են հասել», Այդ «հիվանդին» բուժելու համար լուրջ բժիշկ է պետք, որը, ցավոք չկա, «Թռիչքը սկսվում է գետնից» ֆիլմով գործարկվել է Կապանի նորաստեղծ կինոթատրոնը, «Հիվանդը գանգատվում էր ձախ ոտքի ցավից, բայց ախտորոշվեց սրտամկանի ինֆարկտ», Արցախի Նորշենում արմաթցիների ստեղծած «Ճանաչի´ր մարմինդ» նախագիծը դրամաշնորհի է արժանացել, Հին պատի վրա դրված նոր պատը չի ուզում հիշել հիմքը գցողներին, Կարևոր չէ, թե ինչ պետք է լինի, այլ կարևոր է, թե Ով ասաց, «Գարունը»` առցանց, «Ես ուզում եմ, որ սա դառնա հայ դրամատուրգի տունը»
 2. Վ/Ս «Թիթեռի էֆեկտը», ֆիլմ 2 «Ադրիանապոլիս: Հռումն ընդդեմ բարբարոսների»
 3. Սաուդյան արքայազնը կանխատեսում է Ռուսաստանի անհետացումը նավթի համաշխարհային շուկայից
 4. Թարմ շնչառության գաղտնիքները
 5. Պատահաբար ստեղծված սննդատեսակներ
 6. ԽՍՀՄ վերջին շրջանի ամենահզոր կլանները
 7. Զարգացման ասիական բանկի վարկը Վրաստանին
 8. Թուրքիան սուդանական կղզի է վարձակալել
 9. «Թռչող ափսե» ՆԱՍԱ-ի գաղտնի օբյեկտում
 10. Համակարգչահենների հասցրած վնասի ֆինանսական բաղկացուցիչը
 11. Սանդարմոխում գնդակահարվել է ուկրաինական ազգի ծաղիկը
 12. Ուկրաինան և Վրաստանը «Եվրոպայի վահան»
 13. Եվրամիության թշնամիները
 14. «Ռեալ»-ն ընդդեմ Ռոնալդուի
 15. Ռուս – բելոռուսական հարաբերությունների խութերը
 16. Վաղը Բրազիլիայում համընդհանուր ընտրություններ են
 17. Բենքսիի նկարի ինքնաոչնչացումն աճուրդում
 18. Գիտնականները կանխատեսում են գլոբալ աղետ 2050 թվականին
 19. Գիտության նորությունների տեսություն
 20. 2016 թվականի լավագույն լուսանկարը. գեղագիտական և քաղաքագիտական մեկնաբանություն
 21. Գ/Ֆ «1984»

 

Հոկտեմբերի 7

 1. Գ/Ֆ «Հայր Գորիո»
 2. Իրատես, թիվ 23, 2018, Որպեսզի «կայծից» «մայդան» չկերտվի, Հայոց համատիեզերական պատմությունը, Վտանգված է նաև Լիբանանը, Քաղաքականության հետևանքները երևում են տասնյակ տարիներ անց, «Ալիևի և Էրդողանի ասածներն ամենևին էլ հիմարություն չեն», Դեսպանն ասել է ամեն ինչ ու նույնիսկ ավելին, Հարցերն ավելի շատ են, քան պատասխանները, «Մուրազն» անկատար չմնաց, Իսկ մարզպետներն իրենց տեղու՞մ են, Իրանի ԱԳՆ-ն գեներալ Սոլեյմանիի օգնությամբ «անակնկալներ» է պատրաստում ԱՄՆ-ի համար, Թույլ չեն տալիս, որ նոր տեխնոլոգիան հասնի կառավարության ղեկավարին, «Հակածխախոտային պայքարը պետք է իրականացվի քայլ առ քայլ, առանց ծայրահեղ միջացառումների», «Գետի ջրերին արցունք մի´ խառնիր», «Եթե մենք ինքնասպան ժողովուրդ չենք, այլ ճանապարհ չունենք, եթե ոչ դեմքով շրջվելը դեպի մեր երկիրը», Գնդապետ Դանի հոգեդուստր Զարուհին, Ադրբեջանի պարտությունը, «Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ Իր Միածին Որդուն տվեց», «Գրականությունը նատյուրմորտ է, այն կենդանացնելու միակ միջոցը ուրիշ մարդու աչքերն են»
 3. Անահիտ Բախշյանը Նիկոլ Փաշինյանի կադրային քաղաքականության մասին
 4. Ֆրանկոֆոն դեսպանների անհանգստությունը
 5. Մահը հնարա՞նք է
 6. Ահաբեկչության փորձ Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում
 7. Ինչու՞ է մարդը հորանջում
 8. Արփինե Հովհաննիսյան. «ԵԽԽՎ Հայաստանի հարցով համազեկուցողի մեղադրանքները պայմանավորված են անտեղյակությամբ»
 9. 8 նշան այն բանի, որ հարկավոր է ավելի շատ ջուր խմել
 10. Թուրքիայի հուսահատ քայլը
 11. Նովոչերկասկ, 02.06.1962
 12. Ամերիկացիները Չուկոտկայում
 13. Военная история, № 6, 2017, Тайны «особой» работы, Галлиполийский конфуз, Белый город на Днестре, Верблюды против рыцарей, Ферганский тигр, На службе двух империй, По заказу мексиканского диктатора, Вовремя предать – значит предвидеть, Атрибут настоящего мужчины, Укрощение тевтонской свиньи, 10 знаменитых фортов, Орлеан. Город, спасший Францию, Брошенный флот, Гибель Японии, Право на оружие, Окопный юмор (стр. 44), Мозговой штурм (стр. 45), Республиканская Жанна д’ Арк, Солакбаши султана Селима II
 14. Տնտեսական խնդիրներն ու բողոքներն Իրանում. Հայաստանն անհանգստանալու առիթ ունի՞
 15. Ձերբակալվել է Սամվել Մայրապետյանը
 16. Ինչպես Սոֆյա Պալեոլոգը կարգի բերեց Ռուսիան
 17. 1918-1919 թվականների լեհ – ուկրաինական պատերազմը

 

                          Հոկտեմբերի 8

 1. Փոխարինեցի Վահրամ Թոքմաջյանին 12, 11, 10 և 10-5 դասարաններում
 2. Արոնյանի կնոջը և նրա ուղեկիցներին թուրքերը հետապնդել են հայկական շապիկի պատճառով
 3. ՀՀ ԱԳ նախարարը ֆրանկոֆոնիայի համաժողովի մասին
 4. Հայկական թռչող նռնականետ
 5. Հայկական գնդացիր հեռահար կառավարմամբ
 6. Սեդրակ Քոչարյանը դատի է տվել Արա Պապյանին
 7. Հանելուկային օբյեկտ Հարավային Կարոլինայի ափին
 8. Արա Բաբլոյանը միջազգային հանդիպումների ժամանակ գործընկերներին հորդորում է օժանդակել ՀՀ նոր կառավարությանը
 9. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 162, 2018, Մեկնարկեց «Կոմիտաս» միջազգային գիտաժողով – փառատոնը, Սեր, թե պատերազմ, Երկրորդ կյանք հողին, «Լեզուների եվրոպական օր — 2018» ամենամյա միջոցառում, Գրատպության թանգարանը մեկ տարեկան է, Չինաստանը 200 շտապօգնության մեքենա է նվիրել Հայաստանին, «Բիզնես Արմենիայի» թիմը` Լիբանանում, Ադրբեջանը խախտում է պայմանավորվածությունները, Արտահերթ ընտրությունների ցանկալի և անցանկալի տարբերակները, Ազգային ժողովը լուծարելու քաղաքական հիմքերը, Այցելել է ՊՆ, Ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի եվրոպական համաժողով, Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է ԵՄ պաշտոնյաների, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումները Փարիզում, Շնորհավորանքներ ՀՀ նախագահին անկախության 27-րդ տարեդարձի առթիվ, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումները Նյու Յորքում, Մենք մտադիր չենք զարգացնել մեր հարաբերությունները մեկ գործընկերոջ հետ` մյուսի հաշվին, Բավական հաջողված և կարևոր շեշտադրումներով լի ելույթ, Հայաստանը կշարունակի լինել կանխատեսելի և հուսալի գործընկեր, Հագեցած օրակարգ
 10. ՊԵԿ-ը կուսումնասիրի երկաթուղու Մեղրի – Կապան հատվածի ապամոնտաժման և հափշտակման գործը
 11. Սուրիկ Խաչատրյանի երևանյան առանձնատունն ապօրինի է. ու՞մ կդատեն
 12. Հայ – վրացական քննարկում Պետրոս Ադամյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի նոր շենքի շուրջ
 13. Ինչ չի կարելի ուտել ամեն օր
 14. Շարմազանով. «ՀՀԿ տարբեր անդամների հայտարարությունները կուսակցության տեսակետը չեն»
 15. Արտահերթ ընտրությունները և ՀՀԿ-ն
 16. Կատվի աուրան պաշտպանում է տունը դժբախտությունից
 17. Բուժիչ կոֆեինը
 18. Իսրայելի արձագանքը Սիրիային Ս-300 հանձնելու ռուսական որոշմանը

Հոկտեմբերի 9

 1. 50 հետաքրքիր փաստ ռուսների մասին
 2. «Պատիժ» թեմայի քննարկման նախապատրաստական նյութերի ուսումնասիրում
 3. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահում
 4. Ակտիվ մասնակցություն մանկավարժական ակումբի` «Պատիժ» թեմայով քննարկմանը
 5. Մոնակոն, Հայաստանը և Ֆրանկոֆոնիան
 6. Загадки истории, № 31, 2017, Урановая афера, Минарет пропавшей династии, Утепление Сибири, Канцлер, обманувший Восток, Вольному — воля!, Сожжённая столица, Самый полезный сосуд, Загадочная история Дэна Купера, Честь и корона, Самураи против императора, Взорванный рай, Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Смерть на Ривьере, Хроника революции (стр. 28) Охотники — разбойники, По тонкому льду, Второй Моисей, Потерянный в Африке, Птица Бу Цзяна, «Дом мёртвых» у Стоунхенджа, Утонувший ленд-лиз, Саркофаг для спортсмена, Моя ненастоящая леди, Королевская брошь
 7. Ինչ անուններ կունենային ռուսները, եթե ուղղափառություն չընդունեին
 8. Մի շարք ապատեղեկատվություններ Դավիթ Շահնազարյանից

 

Հոկտեմբերի 10

 1. Ակտիվ մասնակցություն նախագծային մասնախմբի սեմինարին
 2. Պատային իրավիճակ Հայաստանի քաղաքական դաշտում
 3. Կրոնական պառակտումն Ուկրաինայում ուղղակի սպառնալիք է Վրաստանի համար
 4. Ինչպես է Արևմուտքը յուրացնում «զանգվածային բռնաբարության մշակույթը»
 5. Հանելուկ շիլայի արժեքի մասին
 6. Առեղծվածային ճարտարապետական հուշարձաններ
 7. Նոբելյան մրցանակ տնտեսագիտությունից
 8. Մեր մեծերը. Ներսես Հովհաննիսյան

 

Հոկտեմբերի 11

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 163, 2018, Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպումները Նյու Յորքում, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, Հայաստանի և Կիրիբատիի միջև հաստատվեցին դիվանագիտական հարաբերություններ, Հայաստանը Իրանի համար կարևոր գործընկեր է, Խաղաղության կոչին` ռազմատենչությամբ, Ի հեճուկս ճնշումների, Բակո Սահակյանն ընդունել է Եվրախորհրդարանի և Լեհաստանի Վոլոմին շրջանի պատվիրակություններին, Ընդունել է ՀՀ պաշտպանության նախարարը, Նշվել է ՀՀ ԶՈԻ և ՌԴ ԶՈԻ զորքերի միացյալ խմբավորման կազմավորման տարեդարձը, Նիկոլ Փաշինյանը Դուշանբեում հանդիպել է Էմոմալի Ռահմոնի հետ, Ընդունել է Ազգային ժողովի նախագահը, Եկամուտներ և ծախսեր, «Հյուսիս-հարավը» երևի կտեսնենք, ԱԱԾ-ն ուսումնասիրում է Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի ծագումը, Արցախի ՄԻՊ-ը ևս շատ կարևոր գործառույթներ ունի, Վերահսկողական ծառայությունը շարունակում է ուսումնասիրությունները, Բարելավել կյանքի որակը, Ինչպես խուսափել դարի հիվանդությունից, «Լույս հայի աչքերին», Ի պատասխան ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի գրության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարն ընդունել է Վրաստանի դեսպանին, Հանդիպումներ ԱԺ-ում, Առաջնահերթ է միջազգայնացման գործընթացը, Ֆրանսերենի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճում է, Նպատակն անկախ արդարադատության համակարգն է, Ավելի հարմարավետ և հաճելի զբոսանք ու արշավ, Զբոսաշրջիկների համար կարևոր է գրավչությունը, Նոր նախաձեռնություններ, Հայաստանի ոսկերչական ներուժը` միջազգային ցուցահանդեսում, Համակարգող կոմիտեի նիստը, Զգուշացում ԱՊՊԱ պայմանագիր չունեցող ավտոսեփականատերերին, ԱՀԿ-ն իջեցրել է համաշխարհային առևտրի աճի վերաբերյալ կանխատեսումը, Մարտական հերթապահություն
 2. Արփինե Հովհաննիսյան. «Հայաստանը հասել է ԵԽԽՎ-ում բարենպաստ բանաձևի ընդունմանը»
 3. Ֆրանսիական նավերն ու Ադրբեջանը. ի՞նչ պատահեց Մակրոնի այցի հետ
 4. Մակրոնի ելույթը Ֆրակոֆոնիայի գագաթաժողովում
 5. Կարմիր գինու մեջ թրջված սխտորի բուժիչ հատկությունները
 6. Սողոմոն արքայի հանքերը
 7. Ռուսական ռազմաբազայի ներկայությունը չի կարող ազդել ՀՀ ինքնիշխանության վրա
 8. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 172, 2018, «Իմ հայրը գերմարդ էր», Հյուրերին գոհացրել է ֆրանսերենի իմացությունը, «Ֆրանկոֆոն աշխարհի հայ ճարտարապետները», Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում բացվել է 2 ժամանակավոր ցուցադրություն, Ներկայացվել է «Ազատ միասին» երիտասարդական շարժման գործիքակազմը, Աարոն Կոպլենդի ստեղծագործությունների հայաստանյան պրեմիերաներ, ՀՀ ԱԳ նախարարի հանդիպումները, Դիվանագիտական հարաբերություններ` Հայաստանի և Գամբիայի միջև, «Հայ – ֆրանսիական բարեկամության հիմքը մարդասիրությունն է», Հայաստանի բիզնես գրավչությունը, Շարունակել ապրել միասին, Սոֆյա ռոբոտը Երևանում է, Հայաստանը` աշխարհի ինովացիոն կենտրոն, Արժեքների հեղափոխությանը պետք է հաջորդի տնտեսական հեղափոխությունը, ՖԽՎ նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը` ԱԺ-ում, «Լավագույն ուսանող» դիպլոմ` Նիկոլ Փաշինյանին, Աննախադեպ մասշտաբային իրադարձություն, Քաղաքապետի երդմնակալության արարողությունը` հոկտեմբերի 13-ին, Հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանը և Արա Բաբլոյանը, Խորհրդարանական ուժերը պետք է հաշվի նստեն քաղաքական իրողությունների հետ, ՀՀ ՊՆ պատվիրակությունն այցելել է Իտալիա, ՀՀ պաշտպանության նախարարը հետևել է համատեղ զորավարժության ընթացքին, Հանդիպումներ Մայր Աթոռում, Ոչ պրոֆեսիոնալներին «ո´չ» կասվի՞, Էջմիածինը նոր քաղաքապետ կունենա հոկտեմբերի 21-ին, Ավստրալահայ ընտանիքը այսուհետև կապրի Հայաստանում, Վրաստանի ԱՆ պատվիրակությունը Հայաստանում է, «Երևանը` երևանցիների աչքերով», Երկու նոր գիրք մանուկների համար, «Արևային գույների պատմությունը», Բարեխիղճ սպառողը չպետք է տուժի, Ներքաղաքական կայունացումը` օրակարգում, Արցախում են Ֆրեզնո քաղաքից ժամանած մի խումբ բժիշկներ, Պավլիկ Մանուկյանը գրավի դիմաց ազատ արձակվեց
 9. Հակառակորդն առաջնագծում թիրախավորում է շներին
 10. Շարմազանովն Անթալիայում լքեց նիստերի դահլիճը
 11. Փաշինյանը հայտարարել է իր հրաժարականի ու արտահերթ ընտրությունների հնարավոր ժամկետները
 12. Ազնավուրի որդին Հայաստանում
 13. Կանարյան կղզիներ. գուանչի ժողովրդի առեղծվածը
 14. Ռուս – հայկական խորհրդարանական հարաբերություններ
 15. Литературная газета, № 14, 2017, Славянофил, «Веры тонкая свеча», Вечный Гагарин, Трамп снимает маску, Памяти Евгения Евтушенко, Дом без дома?, Зачем России Арктика, Вторая жизнь «Бурана», Космонавт улыбается, «Отчизна зацветёт счастливо», Из копилки золотого века, Литинформбюро, Проверка временем, «Мы – осколки русской весны», Двукнижие, Смотритель литературного заповедника, Радость созидания счастья, Открыть душе дорогу к свету…, Набухли древние печали, Браво, маэстро !, Национальное достояние, Дуэль с гадиной, Предложено убираться в тайгу, Немецкая начинка для русской бомбы, Подростки и политика, Есть о чём задуматься, Под литерой «М», По ту сторону вдохновения, Наш Ильич — 2, Кто придумал поговорки?, Космические будни, Фотошип, 8×4, Безотходное производство, Из пришедшего в голову, Из запасных книжек, Молодёжь в поисках, Читай, Воронеж !, Наше время пришло, Postmortem, Над водой, Забытый «Тарас Бульба», В зрачках у зверя светится пожар…

 

Հոկտեմբերի 12

 1. Аргументы недели Армении, № 34, 2018, Всё смешалось в доме Облонских. Новая версия, Дворкович – жертвенный слон английского начала, В Армению приехала группа военных Национальной гвардии Соединённых Штатов, Тереза Мэй хочет сделать Россию великой, Страна, порванная на лоскуты, Военно-политический союз России и Армении – или война на южном Кавказе, Чьи планы?, «Армения не монархия, это парламентское государство», С вхождением в ЕАЭС Армения отказалась от наилучшей перспективы. Манэ Тандилян, «Кто вам дал право?», Полная расшифровка разговора глав СНБ и ССС Армении и нарушения конституции, 5 нелицеприятных фактов, вытекающих из прослушки, «Можно поздравить народ Армении с новым диктатором»: Кочарян о скандальной записи, Кажется, у премьера «поехала крыша», «Нас расстреляют», — уверен шеф СНБ, Когда начнётся «Рассвет Идлиба»?, Секреты киберразведки, Первый среди равных, В Польше растут пророссийские настроения, Раскрыт американский план на случай Судного дня, Зерно падает, овощи растут, Глаза нуждаются в отдыхе, Туристов с армянскими флагами не пустили в церковь Сурб Хач на озере Ван
 2. 105 տարի ապրած ճապոնացի բժշկի խորհուրդները
 3. Հսկայական աստղակերպը բախվեց Լուսնին
 4. Հետաքրքիր փաստեր հնդկաձավարի մասին
 5. Տնտեսական վերելք և «խամրած» տոն
 6. Տիեզերական պատրիարքը և Գյուլենը զինակիցներ են
 7. Մարդը և հացը
 8. Ինչու՞ ԽՍՀՄ-ում երբեմն գնդակահարում էին անմեղների
 9. Ալեքսեյ Միխայլովիչը ստեղծեց ռուսական կայսրությունը
 10. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 164, 2018, Առաջնահերթ է համագործակցության արդյունավետությունը, Նիկոլ Փաշինյանի և Նուրսուլթան Նազարբաևի հանդիպումը, Երկկողմ հարաբերությունների օրակարգ. ՀՀ ԱԳ նախարարի հանդիպումները Նյու Յորքում, Դմիտրի Պեսկովը մանրամասներ է ներկայացրել, «Խաչատուրովի փոխարինումը չի ազդի կազմակերպության գործունեության վրա»Գիտակրթական համագործակցության ամրապնդման ակնկալիքով, ՀՀ-ում ՌԴ դեսպանն այցելել ՀԱԳՄ, ՀՀ ՊՆ վարչական համալիրում անցկացվել է արտագնա դասընթաց, Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդրանիկ նիստը, Քաղաքացիների ընդունելություն` գյուղատնտեսության նախարարի մոտ, Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության հիմնախնդիրներ, Սրտացավ ու հոգատար վերաբերմունք, Ոլորտի իրավական կարգավորումները կատարելագործվում են, Տեղեկատվության ազատություն, Համագործակցության հրաշալի հարթակ, Դեպի ֆրանկոֆոն երկրներ արտահանումը զգալիորեն աճել է, Սփյուռքի նախարարը հանդիպել է Ալեքսանդրիայի հայ համայնքի հետ, Քննարկվել են բնապահպանության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման հարցեր, ԵՊՀ-ն զարգացնում է հարաբերությունները Եվրասիական ազգային համալսարանի հետ, 2019 թվականի աշխարհի լավագույն տաս բուհերը, Երկիր, որ Աստվածաշնչյան Արևելքն է, Երբ հարստության կողքին խնդիրներ են դիզվում, ՀՀ-ում մալարիայի բերովի դեպքերն ավելացել են, Հանդիպել է ՀԲ ներկայացուցիչների հետ, Սևանի շաքարի գործարանը պատրաստվում է վերագործարկման, Ղազախստանում 223 մետրանոց խորոված են պատրաստել, «Forbes»- ը «Տաշիրը» ներառել է Ռուսաստանի 200 խոշորագույնների ցանկում, «Խաչքարը մարդկանց աղոթքն է առ Աստված», Հայ և արտասահմանցի ստեղծագործողների աշխատանքները կմեկտեղվեն նույն հարթակում, Վիեննայի տղաների լեգենդար երգչախումբը կժամանի Երևան, Վտանգվել է հուշարձան-շենքի կայունությունը, Տիգրանակերտի թանգարանից մ. թ. ա. առաջին դարի պարթևական մետաղադրամ է անհետացել, Արցախում է ՀՀ ԱԺ նախագահը, Ազոխում բացվել է դպրոցի նորակառույց շենքը, Հայաստանը աղյուսակում 29-րդն է, Ադրբեջանը` 106-րդը, Աշխարհի ամենամեծ ու ամենահամեղ գաթան պատրաստվել է Երևանում
 11. «Մայքլ» փոթորիկը շարքից հանել է ԱՄՆ ՌՕՈԻ-ի մեկ ռազմակայան
 12. Սաամներ. Եվրոպայի ամենախորհրդավոր ժողովուրդը
 13. Մեծահասակներին շփոթեցնող մանկական հանելուկներ
 14. Միջնադարյան վհուկաորս
 15. Նոր բառեր ռուսերենում
 16. Միջոցներ ալկոհոլի հոտի դեմ
 17. Օրենքով գողերի հարգած կրոնական տոները
 18. Ռուբլին չի փոխարինի դոլարին
 19. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 173, 2018, Բակո Սահակյանն ընդունել է Արման Թաթոյանին, Արա Բաբլոյանն ընդունել է ՌԴ ԴԺ Պետդումայի պատվիրակությանը, Տարեսկզբից աշխարհում 56 լրագրող է սպանվել, Եգիպտոսում մահապատժի են դատապարտվել 17 գրոհային, Վթար «Սոյուզ ՄՍ-10» հրթիռ-կրիչի սրահում, Հազարամյակների պատմությունը` շքեղ գունային լուծումներով, Առաջնորդների տիկնայք փոքրիկ գորգեր ու շարֆեր նվեր ստացան, «Հայաստան – Ֆրանսիա. դարավոր կապեր», Նոր ցուցահանդեսներ են բացվել Հայաստանի որոշ թանգարաններում, Ադրբեջանում «նեղսրտել» են, Մեծ շանսոնյեի գաղափարները կյանքի կկոչվեն, Հարգանքի տուրք, ՀՀ արտգործնախարարը հանդիպել է, ՀՀ վարչապետի հանդիպումները ՖՄԿ գագաթնաժողովի շրջանակում, ՀՀ նախագահի հանդիպումները, Ապրել միասին` հանուն ավելի արդար ու հանդուրժող աշխարհի, Ֆրակոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում նախագահությունը Մադագասկարից փոխանցվել է Հայաստանին, ԱՄԷ-ն, Կոսովոն և Սերբիան ՖՄԿ-ի ասոցացված անդամներ, Ֆրանկոֆոն տիրույթի արժեքները նոր դրույթներով պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա, Անհրաժեշտ է կանանց և աղջիկների համար ավելի բարձր կրթության ապագա ապահովել, Հայաստանը` ֆրակոֆոն աշխարհի կենտրոնում, Ֆրակոֆոնիան և Մետաքսի ճանապարհը, Գործնական աջակցություն, ԱԱԾ-ն պարզում է ֆինանսավորման աղբյուրները, Քվեբեկի համալսարաններում սովորելու հնարավորություն, Իրանագիտական լեզվաբանությանը նվիրված միջազգային գիտաժողով ԵՊՀ-ում
 20. Իրավական փակուղի ըստ Արա Զոհրաբյանի
 21. Ադրբեջանը` Ֆրանկոֆոնիայում. Ֆրանսիայի ԱԳՆ պետքարտուղարի պատասխանը
 22. Տարուբերումներ ՀՀԿ-ի ներսում
 23. Ինչպես է ԵԽԽՎ-ն Արցախի հետ ուղիղ կապ հաստատում
 24. Անդրկարպատները նո՞ր Դոնբաս
 25. Լենինի կենսագրության սպիտակ էջերը
 26. Ո՞ր դեպքում հայ – ռուսական զորախումբը կմասնակցի արցախյան հակամարտությանը
 27. Ինչպես նախապատրաստվել Էլեկտրասրտագրմանը
 28. Կինոտեսություն
 29. Իդեալակա՞ն համացանց. Թիմ Բերներս-Լիի նոր նախագիծը

 

Հոկտեմբերի 13

 1. Тайны XX века, № 39, 2018, Босх и инопланетяне, Саргассы на орбите, Почему погиб античный мир, Захват заложников в Бейруте, Журналист во главе разведки, «Власовцы» Кавказской войны, Азиатские ныряльщицы, Глаз из смолы, Сокровища на дне океана, Гибкое стекло до нашей эры, Учитель Электроника, Тайна Сен-Жермена, Правда о пиратах, Джинсы из XIX века (стр. 17), Игра в самобытность, За что убили Джона Кеннеди?, От судьбы не уйдёшь, Смоленск. Истории Ключ – города (стр. 26-27), Бабьи именины, Самые плохие профессии, Уродство: проклятие или дар?, Абасы – ужас якутских лесов, Как прожить без Айболита?
 2. ՀՀ վարչապետը Կանադայի վարչապետին նվիրեց լուսանկար ՊԱԿ-ի արխիվից
 3. Նախագահական ընտրությունները Վրաստանում. պայքար հայերի ձայների համար
 4. 10 բան, որ անում են տղամարդիկ, երբ կարծում են, թե իրենց ոչ ոք չի նայում
 5. Պորոշենկոն գնաց Հիտլերի ճանապարհով
 6. Թուրք – ուկրաինական պայմանավորվածությու՞ն
 7. Ստորգետնյա գանձ, որն ընդունակ է փլուզել համաշխարհային տնտեսությունը
 8. Կողք կողքի (հաղորդաշար, Հ1). «Ռուսներ»
 9. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 165, 2018, Մարդ կարող է ուժեղ լինել, միայն եթե ճանաչում և մեծարում է իր արմատները, Հայի սիրով և հայի սրտով, Պարտության հետ չէր հաշտվում, Միջազգային լրատվամիջոցների արձագանքը, Իմ ամբողջ կյանքը ինքս իմ հանդեպ հաղթանակ է, Ազնավուրի գլուխգործոցները կշարունակեն երկար ապրել, ՀՀ վարչապետի ցավակցական ուղերձը Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ, ՀՀ նախագահի ցավակցական ուղերձը Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ, ՀՀ ԱԺ նախագահի ցավակցական ուղերձը Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ, Ամենայն հայոց կաթողիկոսի ցավակցական ուղերձը Շարլ Ազնավուրի մահվան կապակցությամբ, Արցախն ավելի ճանաչելի դառնալու ճանապարհին է, Անհրաժեշտ է նպաստել էկոտուրիզմի աշխուժացմանը, Քաղցկեղը չպետք է լինի դատավճիռ, ՀՀ նախագահի շնորհավորական ուղերձները, Ոչ ֆաշիզմին և այլատյացությանը, Էմոցիաները պետք է վերածել կոնկրետ գործողությունների, «Կամար» բիզնես կենտրոնը` արդիական լուծումներով, Արտահերթ ընտրությունները` տնտեսությունն աշխուժացնելու միջոց, Վարչապետը ներկայացրել է ՀՀԿ-ի հետ առաջին բանակցության արդյունքները, Վարչապետն ընդունել է «Ռոսատոմ» կորպորացիայի գլխավոր տնօրենին, Քաղաքում հեծանիվ քշելը ազատության զգացողություն է տալիս, Արցախը ողջունում է պայմանավորվածությունը, Անհրաժեշտ են զարգացման ծրագրեր, Զարմացնելու բան միշտ էլ կգտնվի, Նշվել է Քաղաքի օրը, Ուշադրություն տարեցների խնդիրներին, «Կոմիտասը»` Սորբոնի համալսարանում, ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ն կարգավիճակ է շնորհել, Այցելել են ՀԱԱՀ, Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է քաղցկեղի բուժման աշխատությունների համար, Երկրաշարժ Ինդոնեզիայում, Ֆրանսիացի հայագետները` «հինավուրց ու հաշտ» երկրի մասին, Երկիր, որ Աստվածաշնչյան Արևելքն է, Կոկորդիլոսի արցունքնե՞ր, թե՞ այցելուների ժպիտ, Մեկնարկել է «Որոնում — 2018» զորավարժությունը, «ԼՂ հիմնախնդիրը պետք է լուծվի միայն խաղաղ, բանակցային ճանապարհով», Երևանի ավագանու վերջնական կազմը հայտնի է, Գեղարվեստը` ձվի մակերեսին, Մարդկության հավերժական սիրո երգիչը, Արմեն Սարգսյանն աշխատանքային այցով մեկնել է ԱՄՆ
 10. Բրիջիտ Մակրոնը վերնիսաժում
 11. Հրապարակվեց 6-9-րդ դասարանցիների հոկտեմբերի 15-26-ի դասարանական առաջադրանքների փաթեթը

 

Հոկտեմբերի 14

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 174, 2018, Ձգտել միասնության` պահպանելով բազմազանությունը, ՀՀ վարչապետի հանդիպումները գագաթնաժողովի շրջանակում, Ֆրանսիայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ՀՀ վարչապետին, Հայաստանը պետք է աշխատի Աֆրիկայում ներկայությունն ապահովելու համար, Կանադան կօժանդակի Հայաստանի զարգացմանը, Մենք պետք է ապրենք` շրջապատված իրական բովանդակությամբ, Հայ – կանադական բարեկամությունը շատ ավելի մեծ ապագայի ներուժ ունի, ՀՀ նախագահի հանդիպումները գագաթնաժողովի շրջանակում, ՀՀ ԱԳ նախարարը հանդիպել է, «Արմենպրեսը»` արդեն հինգ լեզվով, Ջիվան Գասապարյանը դեռ 90 տարեկան է, Հայաստանը կմնա նրանց սրտում, Ֆրանկոֆոն երկրներից Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկների թիվն աճել է, Գրականության այլընտրանքային Նոբելյան մրցանակը կհանձնվի Մարիզ Կոնդեին, Ֆրանսերեն լեզվով, բայց հայկական սրտով, Ավարտվել է մարտավարական զորավարժությունը, ԱՊՀ պետությունների ՊՆ խորհրդի հերթական նիստը, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի շնորհավորական ուղերձը Իսպանիայի թագավորին, ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյանի շնորհավորական ուղերձը Թարգմանչաց տոնի առթիվ, Այցելել են «Սինոփսիս Արմենիա», Կտրվի Վարդան Գրեգորյանի անվան կրթաթոշակ, Ամերիկացի քահանա Բրանսոնի կալանքը Թուրքիայում չեղարկվել է, «Մենք այս հրաշալի միջոցառման էջը պատվով կփակենք», Կարեն Մարգարյանը` պատանեկան օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, Հայ համայնքին պատկանող հողատարածքը վերադարձվել է
 2. Վիլհելմ Կանարիս. երրորդ ռեյխի ծովակալ և հետախույզ
 3. Հետաքրքիր փաստեր կնոջ օրգանիզմի մասին
 4. «Հյուսիսային հոսք — 2»-ի ճակատագիրը
 5. Երևանի քաղաքապետի առաջին քայլը
 6. Ո՞վ կործանեց Խորհրդային Միությունը
 7. Վրաստանի նախագահական ընտրությունները և հայերը

 

Հոկտեմբերի 15

 1. Գրական թերթ, թիվ 22, 2018, Մովսես Մանուկյան. «Մենք ու Հայաստանի աղճատվող բնության հրամայականը», Շաքե Երիցյան. «Պոեզիան ճշմաիտ է, երբ անկեղծորեն բխում է հոգու խորքերից», «Լույսն անվերջ ներկա», «Հայաստանը ներկայացրեց Էլֆիք Զոհրաբյանը», Թադևոս Տոնոյան. «Խնդիրը տաղանդն է», Սաթենիկ Ղազարյան. «… Ծնվեցի քո սրտում, Հայաստան», Լևոն Բլբուլյան. «Բանաստեղծություններ», Ֆելիքս Բախչինյան. «Էլեգիա` դրամատիկ սոպրանոյի կատարմամբ», Գագիկ Դավթյան. «Շվեդիայի ակադեմիային` ի պաշտպանություն ֆրանսիացի բանաստեղծի թեկնածության»
 2. Загадки истории, № 32, 2017, Назову тебя богом, Маски каменного века, Паразиты великой страны, Последний «Кремлёвский старец», Хронограф (стр. 10-11), Этнос, так и не ставший народом, Спутница удачи, Проклятие Нюрнберга, «Русский Нострадамус», Если бы не было первой мировой, Верные до гроба, Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Юг против Севера, Хроника революции (стр. 28), Вечность на портрете, Апостолы авангарда, «Муки и рай» духоборов, Штурвал Бена Эйльсена, Потерянный вход в мечеть, Меч русского дружинника, Пирамиды из «долины мёртвого огня», Самый старый «смайлик» в мире, «Чёрная вдова» мирового океана, «Дух Гризогоно»
 3. Аргументы и факты, № 42, 2017, Афоризмы недели от известных людей, Какие иституты власти, по мнению россиян, заслуживают доверия?, Кто приехал на фестиваль молодёжи в Сочи?, МГУ обошёл Кембридж в создании искусственного интеллекта, Почему Будапешт может надавить на Украину, а Москва – нет?, Почему Минфин не хочет кормить российскую армию?, Возможна ли объективная оценка истории?, Как будут пополнять кадровый резерв президента?, Русский Север: сумеем ли мы правильно распорядиться богатствами региона?, Постоянные жители или вахтовики?, В какие карты играет Китай. Стоит ли России опасаться восточного соседа?, Яков Кедми: США скрипят зубами, видя сближение России с исламскими странами, В России появится собственная криптовалюта?, «Мёртвая рука» против «глобального удара», Йеллоустоунский катаклизм. Как извержение супервулкана отразится на России?, Гении сталинских шарашек, Лишится ли Украина угля из США?, Репортаж из столицы украинского Закарпатья, Почему снизилось число преступлений, совершённых мигрантами?, Промышленный туризм в России. Инфографика, Кто расскажет про трагедию концлагеря Собибор?, Почему в поездах нет Интернета?, Что вреднее – рыбные консервы или плавленый сыр?, Почему дети гибнут от физкультуры?, Можно ли сбить температуру, не покупая дорогие лекарства?, Подводные камни интернет-продажи лекарств, Помогают ли банки и горчичники при простуде?, Может ли быть нормой частый пульс?, Аспирин и тромбы, Названы самые бесполезные медицинские процедуры, Зачем пропагандируют удешевление лечения?, Правда, что неправильное сморкание может привести к гаймориту?, Кого в России можно считать бедным?, Елена Яковлева: не хочется останавливаться на роли Бабы Ягы, Какие улицы России признаны самыми странными?, Какими необычными способами можно избавиться от стресса?, Какую картину Леонардо да Винчи выставил на торги Дмитрий Рыболовлев?, Что из себя представляет прибор «говорящая пипетка»?, Почему новые рубли похожи на евро?, В чём выгода банка от услуги кэшбэк?, Какие подвиги экипажей достойны экранизации?, На какие регионы госказна тратит больше всего?, Почему на Украине так много психически нездоровых?, Сколько языков может знать человек?, В Турции прошёл «шансон-саммит», «Будуарный режиссёр» и «бездарные жабы». За что травят Юрия Быкова?, Тайна советского слона. Почему в СССР пили ненастоящий индийский чай?, Так отделилась ли Каталония?, Живописец смог примирить веру в Христа и советскую власть, Где и как снимали знаменитый «Служебный роман», Бывает ли аллергия на мобильники и компьютеры?, Может ли быть полезным йогурт с фруктовыми добавками?, Находясь в коме, пермяк придумал экстремальную игру, Что можно провозить в ручной клади по невозвратным билетам?, Целебна ли вода «от Чумака»?, Можно ли размещать бытовую технику на балконе?, Не опасно ли есть блестящие фрукты?

 

Հոկտեմբերի 16

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահում
 2. Գրական թերթ թիվ 23, 2018, ՀԳՄ նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հարցազրույցը «Գրական թերթ»-ին, Հրաչ Բեգլարյան. «Կոտրված ձայնապնակը» (պատմվածք), Բաբկեն Սիմոնյան. «Բանաստեղծություններ», Լուսինե Սահակյան. «Մանվել Միկոյանի «Ստվերներից անդին» ժողովածուն», Նվարդ Ալեքսանյան. «Նարեկյան Վարդատոն»
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 175, 2018, Արդյունքներից մեկը կլինի գործարար կապերի ընդլայնումը, ԼՂ հարցի կարգավորումը` բացառապես խաղաղ ճանապարհով, Նոր կապերի և գործակցության լավ նախադրյալներ, Ֆրանկոֆոնիան և Մետաքսի ճանապարհը, Նոր Երևանում գերիշխող է լինելու օրենքը հարգող մարդու տեսակը, Երևանի քաղաքապետի առաջին աշխատանքային խորհրդակցությունը, ՊՆ ռազմական ոստիկանությունում մատուցվել է սուրբ պատարագ, ԲԴԽ-ն ընդունել է Նիդերլանդների պատվիրակությանը, ԵԽԽՎ-ում ՀՀ պատվիրակությունը կանխել է ադրբեջանական ջանքերը, Կանցկացվի «EXPO – RUSSIA – ARMENIA 2018»-ը, «Արցախն անկախ և ինքնիշխան երկիր է», Ավանդական բերքի տոնը Ստեփանակերտում, Միջոցառում` նվիրված Հաճընի հերոսամարտի 100-ամյակին, Որոշ բուհեր և ինստիտուտներ կմիավորվեն, Բարեգործական ցուցահանդես, Խրախուսանք և քաջալերանք թարգմանչական գործի նվիրյալներին, Վարչապետն ընդունել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալին, Ադրբեջանը «սև ցուցակում» է ընդգրկել Արցախ այցելած ռուսաստանցի կանանց, Անվանակոչվել է Հրանտ Դինքի անունով, «Զվարթնոցը» 29 մասնավոր չվերթ է սպասարկել, Արմեն Սարգսյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Ռիչարդ Միլսի հետ

 

Հոկտեմբերի 17

 1. Իմ ծննդյան օրը
 2. Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն» (Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2018. – 184 էջ)

 

Հոկտեմբերի 18

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահում
 2. Հետաքրքիր փաստեր Եսենինի մասին
 3. Սուրեն Սուրենյանցն արտահերթ ընտրությունների մասին
 4. Հայաստանը կփակի 2018թ.-ի բյուջեի դեֆիցիտը նոր վարկով, բայց հանգիստ «կմարսի» այն
 5. Тайны СССР, № 3, 2017, Ядерный удар по Украине, Выходил ли Леонов в космос?, Звезда советской парапсихологии, Как охраняли кремлёвских вождей, Железного Феликса отравили?, Хронология событий (стр. 12-13), Пугачёва: её мужья и любовники, Роковое влечение Галины Брежневой, Девятая рота, Взорванное метро, Место встречи с Высоцким (стр. 22-23), Военный переворот маршала Жукова, Тайна гибели «Адмирала Нахимова», Глазок в железном занавесе, Ирония судьбы любимца женщин, Месть академика, Письма читателей (стр. 36-37), Словарь советских людей (стр. 37), Холодильник на века, Кустинская: жертва проклятия?, Кухня народов СССР (стр. 42-43), Смехопанорама (стр. 45), Шесть соток в подарок, Слева молот, справа серп
 6. Հայաստանը պետք է լինի զարգացած երկիր, որովհետև խնդիրների լուծման գործիքը մարդկային միտքն է
 7. Հայ – թուրքական սահմանը խախտողների տեսակավորումն ըստ ռազմական փորձագետի
 8. Գրական թերթ, թիվ 24, 2018, Գոհար Գալստյան. «Ի սկզբանէ»-ի բացակայությամբ` վերջն էր, ի վերջո…», Սուրեն Մուրադյան. «Սրբազան մտահոգությամբ` գրողների համագումարին», Նանե. «Երևանի ծայրամասերից մեկում», Արմեն Ավանեսյան. «Ապազգային է գիրքը դուրս մղել պետական քաղաքականությունից», Սամվել Խալաթյան. «Էյ-հե~յ» էլ կա, «հե~յ-հե~յ»էլ…», Սերգեյ Բուլիչև. «Բանաստեղծություններ», Արա Նազարեթյան. «Մայրամուտից առաջ (նովել խաղաղ ավարտով)», Կարինե Մարտիրոսյան. «Ճակատագիր «Կենդանակերպ»-ի մի պտղունցի մեջ», Սուսաննա Հովհաննիսյան. «Մեկդարյա կյանք – մեկդարյա սեր ու նվիրում»
 9. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 176, 2018, Նշվեց Հայ մամուլի օրը, Ստրասբուրգի Մայր տաճարում ելույթ ունեցավ «Նաղաշ» համույթը, «Ղարաբաղյան շեշտադրումները» Ֆրանկոֆոնիայի երևանյան գագաթնաժողովում, Ժամանակների խաչմերուկում, Սիրիահայ մշակույթի շունչը Երևանում, Հակահայ քարոզչություն` գիտաժողովի անվան ներքո, Մինչև հունվարի 1-ը եկամտահարկը չի նվազի, Պատվիրատուն մեկն է, գաղտնալսողներն էլ ԱԱԾ-ից չեն, Բարիկադներ ապամոնտաժելու ժամանակը, ԲԴԽ-ն շարունակել է քննարկումները հոլանդացի գործընկերների հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը` ԱԳՆ-ում, ՀՀ դեսպանի այցն Իրանի Ֆարս նահանգ, «Եվրասիական շաբաթը»` հոկտեմբերի 22-24-ը, Հայաստանը թևակոխում է պատմական շրջափուլ, Ամփոփվել են եռամսյակում իրականացված աշխատանքները, Միջխորհրդարանական միության 139-րդ վեհաժողովը` Ժնևում, Ադրբեջանի` ԼՂ խնդրին կրոնական երանգ տալու փորձերն անթույլատրելի են, ՀՀ պաշտպանության նախարարն ընդունել է Բուլղարիայի դեսպանին, Պետք է շարունակենք համագործակցել` ի շահ մեր երկրի, Վճռական ենք բարեփոխումների օրակարգի խթանման հարցում, Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ, Փոխզիջումային լուծումներ, Դաշինքո՞վ, թե՞ առանձին, ՀՀԿ-ն կքննարկի, ՀՅԴ-ն չի առաջադրի, Հուշագրի ստորագրումը` զսպաշապիկ, Անմնացորդ նվիրում, Պեղված դամբարանադաշտի անակնկալ կոթողները, Հայաստանում, հայության շրջանում թշնամիներ չեմ ունեցել, չունեմ և չեմ ունենա

 

Հոկտեմբերի 19

 1. Շարմազանովն արտահերթ ընտրությունների մասին
 2. Շարմազանովը նամակ է գրել Փաշինյանին
 3. Ժիրինովսկին պահանջում է ձախափնյա Ուկրաինան
 4. Վանեցյանը գաղտնալսման պատվիրատուի մասին
 5. Հետաքրքիր փաստեր շոգեքարշերի մասին
 6. Նորից Ռոզուելի այլմոլորակայինը
 7. Թուրք ջութակահարը Կոմիտասի «Կռունկն» է նվագել Գյուլերի հիշատակին
 8. Գրական թերթ, թիվ 25, 2018, Ազատ Եղիազարյան. «Նոր իրականությունը և հին իշխանությունը», Շաքե Երիցյան. «Հուլիսի 11-ին ՀԳՄ Մեծ դահլիճում մեկնարկեց Հայաստանի գրողների միության 19-րդ համագումարը», Էդուարդաս Մեժելայտիս. «Մարդասիրական պոեզիա», Ծիրանատոն` «Յոթ մուսաների այգում», Գրիգոր Ջանիկյան. «Կանաչ լույս», Գառնիկ Մանուկյան. «Բանաստեղծություններ», Լևոն Սահակյան. «Բանաստեղծություններ», Առլինա Սարգսյան. «Ինքնության փնտրտուքների ճանապարհներին»
 9. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 177, 2018, Աջակցել ՀՀ կրթական բարեփոխումների ծրագրերին, Արիանա Կաոիլին հանուն հայ մանուկների հեծանվով անցել է 1900 կմ, Հայ գիտությունը աշխարհին առաջարկելու շատ բան ունի, «Թումոյի» առաջին միջազգային հասցեն` Փարիզ, Հայաստանն ու Ճապոնիան գնում են ներդրումների ազատականացման ճանապարհով, Գևորգ Կոստանյանը կաշխատի Եվրամիության դատախազությունում, Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց Արագածոտնի նորանշանակ մարզպետին, Անհրաժեշտ է գրանցել հեպատիտի բուժման համար օգտագորշվող դեղերը, Առաջնային պետք է լինի կանխարգելումը, Շտապօգնության ամբողջ ավտոպարկը վերազինվեց նոր սերնդի մեքենաներով, Նոր ժամանակներն աշխատանքի ժամանակներ են, Նիդերլանդների դեսպանի այցը, Ամփոփվել են ամառային զորակոչի նախնական արդյունքները, Մհեր Գրիգորյանը հանդիպել է Արցախի պետնախարարի գլխավորած պատվիրակության հետ, Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստը, Թշնամիների, մերոնքականների ու ձերոնքականների խնդիր չի լինելու, Լավ ավանդույթ չէ, ԲՀԿ-ն հավատարիմ է, Տարաձայնություններ կան միայն ՀՅԴ-ի հետ, Նախատեսում ենք այնպես անել, որ միկրոբիզնեսն ազատվի հարկերից, Այս փուլում և´ կառավարությունը, և´ բոլոր պետական մարմինները պետք է անխափան գործեն, Հանդիպել է ՀՀ դատական իշխանության ներկայացուցիչների հետ, Մոնիթորինգը շարունակվում է հանրապետության մարզերում, Խաղողն Արագածի փեշերին է «բարձրանում», Տաթևի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին վերաօծվեց, Արժանի Հրանտ Մաթևոսյանին և հայ գրականությանը, Աշնանային լուրերի խճանկար, Աշխարհի բնակչությունը և մենք, ԵՄ և ԱլԳ երկրների 2-րդ պաշտոնական նախարարական հանդիպումը, Կանաչ արդյունաբերական 5-րդ կոնֆերանսը, Քննարկվել են զարգացող երկրներին աջակցելու մեխանիզմները, Բուքերյան մրցանակի դափնեկիր է դարձել գրող Աննա Բեռնսը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Թոմաս Մայր-Հարթինգին, Հյուրընկալել է ՀՀ նախագահը, Սահմանախախտման երեք դեպք` երեք օրում, Հայաստանը բարելավել է դիրքերը համաշխարհային մրցունակության վարկանիշային աղյուսակում, «Վարպետների մոլորակը»` Գորիսում, Նախորդ տարի մեր երկիր է այցելել շուրջ 1,5 մլն մարդ

 

Հոկտեմբերի 20

 1. Կայացել է «Արժանապատիվ Հայաստան» կուսակցության հիմնադիր համագումարը
 2. Վիլնյուսի կենտրոնական կամուրջները լուսավորվելու են հայկական դրոշի գույներով
 3. Վենետիկի հանձնաժողովը հայտարարություն է ընդունել ՀՀ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ
 4. Ինչու էր ԽՍՀՄ-ում արգելված «Չինգիզխան» անսամբլը
 5. Երուսաղեմի հոգևոր առաջնորդները միասնական նամակ են հղել Իսրայելի վարչապետին
 6. Պարզվեց` Ծառուկյանը օլիգարխ չէ
 7. Վլադիմիր Վլադիմիրի Մայակովսկի
 8. Մարդու գիտակցությունը մահվանից հետո
 9. Նիկոլ Փաշինյանը և հայկական բամբակը
 10. Ամերիկացի զինվորականները մոտալուտ պատերազմի մասին
 11. Կրտսեր դպրոցականները և գրչածայրը
 12. Նորֆոլկի գնդի առեղծվածը
 13. Գիշերային արթնացումների արևելյան մեկնաբանություն
 14. Արևմուտքը գնու՞մ է դեպի սոցիալիզմ
 15. Իրանի 1918 թվականի բողոքը` «Ադրբեջան» անունով կեղծ պետություն ստեղծելու վերաբերյալ
 16. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 178, 2018, Վերաբացվել է թիվ 3 մանկապատանեկան կենտրոնը, «Երազանքի գյուղը» կառուցելու ճանապարհով, Անցկացվել է «Լավագույն վաշտ» մրցույթի եզրափակիչ փուլը, Ամփոփվել են աշակերտական սպարտակիադայի արդյունքները, Գիտական համագործակցություն գերմանացիների հետ, Ներդրվում է ՃԵԿ կանոնակարգման բալային համակարգ, Այց ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, Մասիսը նորից անցավ լեռնային աղբյուրների ջրին, Սիրիայի շուրջ նոր զարգացումները հուսադրող չեն, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Հայաստանում Կորեայի դեսպանին, Հայաստանը պետք է լինի ինտելեկտուալ, զարգացած, տեխնոլոգիական երկիր, ՀՀ նախագահի հանդիպումները, «Եկել է ժամանակը, որ հայ ժողովուրդը ծնի իր նոբելյան մրցանակակիրներին», Ավելի ինտենսիվ և արդյունավետ աշխատանք, Ավարտվել է վարչական համաներման գործընթացը, ԵՄ ներկայացուցիչ  Թոմաս ՄայրՀարթինգի հանդիպումները Հայաստանում, Ժամանակն է, որ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը դառնա 21-րդ դարի կառույց, ՀԱՊԿ-ն կարևոր է, ԱՄՆ-ն էլ օրակարգում է, Գերազանց ընտրություններ` գերազանց ցուցակներով, Ծխելը չեն արգելում, տուգանքն են մեծացնում, ՀՀ կառավարությունից փոխհատուցում կստանան, Բակո Սահակյանը ներկա է գտնվել Մսմնայի ճակատամարտի100-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառմանը, Բակո Սահակյանի այցը սահման, Նախատեսվում է տեքստիլի և երկաթի վերամշակման գործարաններ կառուցել, Ժողովուրդն այնքան ձայն, որքան կվստահի, «Սուպեր Դավիթը` ընդդեմ կրակի», Ֆրանկոֆոնիային նվիրված ցուցահանդես, Բազմաշերտ հայկական արվեստը` Գորիսում, Բացվել է չինագիտության կենտրոն, «Խաչատրյանը և ջազը», Մահացել է պոլսահայ հայտնի լուսանկարիչ Արա Գյուլերը, Լույս է տեսել «Արարատ – Ուրարտու թագավորությունը» եռալեզու ալբոմը, Գարի Քյոսայանի նվերն իր սիրելի քաղաքին, ԵՄ անդամ երկրների գործակալությունների հետ երկու համաձայնագիր է ստորագրվել, Ինքնատիպ ստեղծագործություններ, Քննարկում «Եվրասիական շաբաթի» շրջանակներում, Վակուումը կհաղթահարվի
 17. Ազգ, թիվ 39, 2018, Կուսակցականություն, Ֆրանսիայի նվերը Թուրքիային` Ֆրանկոֆոնիայի օրերից 97… տարի առաջ, Մեկնարկ, Հայտարարություն, Հեռացող դեսպանը և ազատագրված տարածքները, Նոր ներգա՞ղթ, Լրագրողների վտանգավոր առաքելությունը, Ծռվելու առաջարկ, Մնացինք Ջոմոլունգմայի լանջին, «Ազիզյան Գառնիկ»` 100, պարոն Մարության` 150 դրամ, Հայր Թրյուդոյի այցը Հայաստան, Աստված օգնի´ վարչապետին…, Մեղրին Ադրբեջանին խոստացող ԱՄՆ-ն ե՞րբ է հայամետ պահվածք ունեցել, որ այսօր ունենա, Մահացել է «Ստամբուլի աչքը»` Արա Գյուլերը, Սիրիայի կառավարության բողոքի նոտան, ԵՄ ներկայացուցչի թափանցիկ ակնարկները ԵՊՀ-ում, Նոր գիրք. Հովհաննես Շիրազ «Անտիպ էջեր», Հայ բանասիրության ֆակուլտետը վերսկսում է գիտական արշավները, Մայնի Ֆրանկֆուրտի վրացական օկուպացիան, 8 եզակի իրադարձություն 1 օրում, Հուշ-երեկո նվիրված Դայանա Տեր-Հովհաննեսյանին, Հայաստանցին աղքատ չէ, աղքատ է` Հայաստանը, Բոլտոնն ինչու՞ է գալիս Անդրկովկաս, Հայոց այբուբենի կրակը Բեյրութում. «Փթիթ» հանդես, Պատերազմ նավթի համար, Մեկնարկել է Հայաստանի ներքին աուդիտորների ինստիտուտի 3-րդ միջազգային կոնֆերանսը, «Հաջողությունն սկսվում է ժամանակի կառավարումից և համակարգված գործելուց».- Ռալֆ Յիրիկյան, Հայագիտության մեծ երախտավորը, Նարինե Ավագյանի բանաստեղծությունների ներաշխարհը, Հայազգի կինոգործչի մահը, Մերոնք` դրսում, Ցավի, սիրո ու տառապանքի պոետը, Հանդիպում Օքսանա Միրզոյանի հետ, Անծանօթ Թէքէեանը

Հոկտեմբերի 21

 1. Նիկոլ Փաշինյան. «Երկրի հակառակ կողմը» (Երևան, Անտարես, 2018.- 384 էջ)

 

Հոկտեմբերի 22

 1. Նիկոլ Փաշինյան. «Սա աննախադեպ երևույթ է, երբ վարչապետը սատարում է մի թեկնածուի և նա չի հաղթում»
 2. Հին Հունաստանի առասպելաբանությունը (թեստ)
 3. ՀՀ նախագահն ԱԺ կանոնակարգ-օրենքում փոփոխությունների վիճահարույց նախագծի վերաբերյալ հանդես կգա հայտարարությամբ
 4. ՀՀԿ-ն տապալեց արտահերթ ընտրությունները նոր օրենսգրքով անցկացնելու Փաշինյանի ծրագրերը
 5. Նիկոլ Փաշինյան. «Նոր Հայաստանում կաշառք պահանջել կարող է միայն ստահակը»
 6. Փաշինյանը կոչ է անում զգոն լինել
 7. Ֆեյսբուքն ընդդեմ ժողովրդավարության
 8. Գորբաչովն ընդդեմ Թրամփի
 9. ՀՀԿ-ական նենգադուլի սահմանները
 10. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 179, 2018, Սյունիքը Հայաստանի ողնաշարն է և պետք է արժանանա առանձնահատուկ ուշադրության, Հայաստանում հաստատվել է ժողովրդի իշխանություն, Վենետիկի հանձնաժողովը չի խոչընդոտի երկրի կայուն զարգացման գործընթացին, Համաներման նախագիծն ԱԺ-ում կքննարկվի առաջիկա օրերին, ԲՀԿ-ն լուծված է համարում ԸՕ-ի առանցքային խնդիրը, «Բիզնես Արմենիան» ուզում է մի քիչ ագրեսիվ լինել, Պիտի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մեր առավելությունները, Տնտեսության աճն առաջիկայում ավելի ակներև կդառնա, ԱՊՀ պետությունների ՔԿԾ ղեկավարները` կառավարությունում, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է «Իզմիրլյան» հիմնադրամի փոխնախագահին, ՀՀ նախագահն այցելել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանություն, ՀՀ նախագահը հանդիպել է Երևանի քաղաքապետի հետ, Փորձնական ծրագրեր սահմանամերձ համայնքներում, Հյուրընկալվել է Վիետնամից ժամանած պատվիրակությունը, Ընդունել է ՄԱԿ-ի ՊԳԿ-ի ներկայացուցչին, Կնքել են պայմանագիր, Անբարեխիղճ մրցակցային գործունեություն, Մեկ միլիոն շիշ հայկական նռան գինի կարտահանվի Չինաստան, Չինացիները հետաքրքրված են ՀՀ ներդրումային հնարավորություններով, Քննարկվել են զորակոչիկների առողջական վիճակի հետազոտության հարցեր, ՊՆ ղեկավարը հյուրընկալել է մարզիկ զինծառայողներին, ՀՀ ԶՈԻ ԳՇ պետը մասնակցել է միջազգային համաժողովների, Երբ բացվում են գրքերի աշխարհ տանող դռները, ՀՀ-ում Կորեայի դեսպանի հանդիպումները, Ո՞ր, թե՞ ով, «Հին ու նոր Երևան», «Բազմավեպ» հայագիտական հանդեսը տոնում է 175-ամյակը, Շլությունը օգնել է Լեոնարդո դա Վինչիին

 

Հոկտեմբերի 23

 1. Դավութօղլուն քննադատել է երկրում աշակերտական երդումը վերականգնելու որոշումը
 2. Արթուր Մեսչյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետ
 3. Անբացատրելի ջրապտույտ չինական գետում
 4. Թրամփն իրեն ազգայնական է համարում
 5. 2400 տարեկան անվնաս նավ Սև ծովի հատակում
 6. Հայկական ԶԼՄ-ները հայ – ռուսական հարաբերությունների մասին
 7. Բրիտանական քարոզչությունը և սուպեր ԳՀՎ-ն
 8. Ռուդոլֆ Ջուլիանի. «Հայաստանը չպետք է մոռանա կիբեռանվտանգության մասին»
 9. Տիգրան Դավիդյանը ճանաչվել է Ռուսաստանի լավագույն պարուսույց
 10. Մահափորձ Սորոսի դեմ
 11. Ղարաբաղյան գործընթացն արգելակող գործոնն ըստ Մամեդյարովի
 12. Քոչարյանն ու Վանեցյանը կհանդիպե՞ն դատարանում
 13. Ուկրաինան սպառնում է Հունգարիային ռազմական ուժով
 14. Հետաքրքիր փաստեր Մադագասկարի մասին
 15. Ռուս կամավորների մարտը աֆղան մոջահեդների դեմ Բոսնիայում
 16. ԱՄՆ կիբեռհրամանատարությունը սկսեց առաջին գործողությունը Ռուսաստանի դեմ
 17. ՀՀԿ-ն փաստացիորեն վայր դրեց ԱԺ-ում իր լիազորությունները
 18. «Փյունիկ» ֆուտբոլային ակումբը ծաղրանքով է պատասխանել ՀՖՖ հորդորին
 19. Ի՞նչ է լինելու խորհրդարանի վաղվա նիստում
 20. Անհանգստությունն ու տագնապը հաղթահարելու 9 միջոց
 21. Փշատավանցիները պահանջում են վերականգնել սահմանապահ ուղեկալը
 22. Համաներումը շրջանցում է որոշ կարևոր հարցեր
 23. Հայաստանում սննդային հավելումներ կարտադրեն
 24. Խորհրդա-ամերիկյան համատեղ թռիչքը Մարս. կեղծի՞ք. թե՞ իրականություն

 

Հոկտեմբերի 24

 1. Հայաստանի խոհրդարանը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում
 2. Նիկոլ Փաշինյանը Վանո Սիրադեղյանի հնարավոր վերադարձի մասին
 3. Գրական թերթ, թիվ 26-27, 2018, Դավիթ Մկր Սարգսյան. «Ժողովրդի հետ, ժողովրդի մաս, ժողովրդից անբաժան…», Լևոն Բլբուլյան. «Ջավախք, Գանձա. Տերյանական պոեզիայի օր», Հետհամագումարյան արձագանքներ, Շաքե Երիցյան. «Գրական-գեղարվեստական մտքի դեսպաններ», Հրաչյա Բալոյան. «Թանկագին ընծա նարեկացիագետներին և ոչ միայն», Ռուբեն Մարուխյան. «Բանաստեղծություններ», Կարինե Ռաֆայելյան. «Ավերակ խրճիթի ճամփան» (պատմվածք), Մարսել Պրուստ. «Կորուսյալ ժամանակը որոնելիս Դեպ կողմն Սվանի» (հատված), Ժաննա Հակոբյան. «Բանաստեղծություններ», Հովիկ Գրիգորյան. «Բանաստեղծություններ», Արմեն Ավանեսյան. «Ներսես Աթաբեկյանի «երկրապտույտ»-ը», Ֆելիքս Բախչինյան. «Երկիր ու Էրգիր` զուգերգ հայրական…», Զավեն Բեկյան. «Վերընթերցելով Հովհաննես Թումանյանի քառյակները», Պետրոս Դեմիրճյան. «Լավ սկիզբ` խոստումնալից շարունակությամբ», Խորեն Արամունի. «Երևան TAXI» նոր շարք. Նոր Հայաստանի տաքսու թավշյա վարորդը»
 4. Լավրովը սիրիական հիմնախնդրի լուծման ձևաչափի մասին
 5. Այսօր Սոս Սարգսյանի ծննդյան օրն է
 6. ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ կարիքների գնահատման առաքելությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը
 7. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Երիտասարդության համախմբվածություն»
 8. Սոֆյա Պալեոլոգը և Ռուսաստանը
 9. «Բռնադատվածներ» նախագիծ. «Խորիմաստ աքսորները»
 10. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Հեղափոխության հետքերով…»
 11. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Հետ Դեպի Հայկական Հեղափոխություն»

 

Հոկտեմբերի 25

 1. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահում
 2. Անտարկտիդայի հերթական առեղծվածը
 3. Բոլտոնի այցը Ադրբեջան
 4. Բոլտոնը մեկնաբանեց 907 բանաձևի դադարեցման հարցը
 5. Ուրցաձորցիների բողոքի ցույցը Երևանում
 6. Литературная газета, № 15, 2017, Вперёд, к ликбезу!, Строитель жизни, «Томагавки» на десерт, Человек с фонариком, Какой будет Советская Гавань?, Жёсткий рижский бриз, Уроки корейской войны, Советское детство: апгрейд, Научить поколение ЕГЭ думать, Праздник Пасхи, как праздник Победы, Приём работает!, Мысль неведомая, И снова Анискин, Казнённый колокол, Что с нами происходит?, «Живу у подножья Синичьей горы», Молчаливые герои, Самое трудное сказать «нет», Жизнь ради других, Лютер и Ленин, Ильич уходит от погони, Время говорить правду, Тайные порнографы Кабуки, Пасхальный дар под звон колоколов, Послушать Шаляпина? Легко!, Флоренция. Вид с холма, Фотошип, Уход из реала, Рога и копыта, Верните Ленина в Ульяновск!, Литеростишия, Чудаки, Клуб любителей афоризмов, Что в имени тебе моём?, Всего одна буква, От Древнего Египта и Междуречья, Дети «корчатся безъязыкие», Великолепная четвёрка, Торжество упрощения, Эпоха без прикрас, Пять признаков тяжёлой болезни, Бумагомаратель, обслуживающий обучающихся, Зачем и кому нужна поэзия?, Новоевропейские «тузы и тузики», Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…, Бандеровцы в школьной программе
 7. Սյունյաց երկիր, թիվ 26, 2018, Հունան Պողոսյանը` Սյունիքի մարզպետ, Սյունիքյան երկրորդ այցի նախօրեին. նամակ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, Ներկայացվեց նորանշանակ մարզպետը, «Սյունյաց երկրի» հերթական և հուժկու ապտակը Վահե անիծյալին. հօդս է ցնդել թերթի դեմ հորինված վեց քրեական գործը, Միջազգային գիտաժողով Գորիսի պետհամալսարանում, Տաթև, Կրկնակի տոն էր Հարժիսի դպրոցում, Թարգմանչաց տոնին բացվեց սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի արձանը, Վախճանվել է Գրիգոր Գրիգորյանը, Կարեն Համբարձումյանը հրաժեշտ տվեց մարզպետարանի աշխատակազմին, Մոտ մեկ ժամ փակվել էր Գորիս – Կապան ավտոմայրուղին, «Նվիրում»
 8. Բոլտոնը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին
 9. Խմբագրեցի 7-րդ դասարանցիներ Կարինե Գոմցյանի և Շուշան Փաշինյանի նախագծային աշխատանքները
 10. Գրական թերթ, թիվ 28, 2018, Վիլյամ Սարոյան – 110, Կարինե Մարտիրոսյան. «Հայի տեսակը «աղբյուրի ակից» ծնված աշխարհում (Զորայր Խալափյան — 85)», ՀՀ կառավարություն – ՀԳՄ համագործակցություն, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագիրը, Վարանդը «Գ. Մելիտինեցի» գրական մրցանակի դափնեկիր, Ագապի Մկրտչյան. «Արդի հայ գրականության թարգմանչական արվեստը գերմանական դաշտում», Գոհար Նիկողոսյան. «Յոթ» (պատմվածք), Նանե. «Բանաստեղծություններ», Կարմեն Ահարոնյան. «Գրիչ, որ տեղաշարժում է չարության կարծրացած պարիսպները», Աելիտա Դոլուխանյան. «Դոմինիկյան հանրապետությունը և Քրիստափոր Կոլումբոսը»
 11. Մարսյան քաղաքնե՞ր

 

Հոկտեմբերի 26

 1. Ֆելիքս Ցոլակյանի հարցազրույցը
 2. Հավայան կղզիախմբից կղզի է ջրամույն եղել
 3. Նոր բառ նովգորոդյան կեղևագրերում
 4. Կճանաչի՞ Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունները
 5. Իսրայելը մերժեց Ռուսաստանին
 6. Ամերիկացի ֆինանսիստը կանխատեսում է ԱՄՆ-ի տնտեսության ձախողումը
 7. Ուկրաինա – ռուսական հակամարտություն Ազովի ծովում
 8. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը զայրացրել է ամերիկացիներին
 9. Կինոտեսություն
 10. ՖԻՖԱ-ի խորհուրդը մոսկովյան առաջնությունը ճանաչեց լավագույնը պատմության մեջ
 11. Գրական թերթ, թիվ 29, 2018, Գրիգոր Ջանիկյան. «Անավարտ համանվագ», Անդրանիկ Կարապետյան. «Մտորումներ», ՀԳՄ նախագահության նիստը, Սոնա Վանի «Լիբրետո անապատի համար» գրքի շնորհանդեսը Վրաստանում, Անուշ Ասլիբեկյան. «Հանդիսատեսն ուզում է լսել իր խնդիրների մասին», Լևոն Ադյան. «Մանրաքանդակներ սիրո մասին», Սամվել Բեգլարյան. «Բանաստեղծություններ», Գևորգ Թումանյան. «Ունայնիկներ շարքից», Վարդգես Խանոյան. «Պահանջվող նվեր մեր մանուկներին», Սոկրատ Խանյան. «Կյանքից` պոեզիա, պոեզիայից` կյանք», Հովիկ Այվազյան. «Զորավար Անդրանիկը Վիլյամ Սարոյանի հուշերում»
 12. «Այլընտրանքային պատմություն» նախագիծ. «Չինաստանի առաջին կայսրը` Ցին Շին Հվանգ»
 13. Կեղծ դրամներ Հայաստանում
 14. Չինացի համակարգչահենների համաշխարհային գրոհը
 15. Ծանր տանկ B1
 16. Կումրանյան կեղծիք
 17. «Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ. «Պատանիները և հեղափոխությունը»
 18. Հրապարակվեց հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 2-ի անհատական աշխատանքային պլանը
 19. Ալեքսանդրա Յուշկոյի բանաստեղծությունը

 

Հոկտեմբերի 27

 1. Բոլթոնի ծայրահեղ հստակությունը
 2. Հոգեբանական թեստ
 3. Բանակից խուսափելը դժվարացել է
 4. Լուիս Էնրիխտի չբացահայտված ֆոկուսը
 5. Ինչպես էին թագադրվում «օրենքով գողերը»
 6. Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակների խնդիր
 7. Հետազոտական աշխատանք ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության ընթերցասրահում
 8. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 180, 2018, «Պետք է կարողանանք համախմբել մեր համազգային ներուժը», Ընդհանուր երազանքներ` առանց բաժանարար գծերի, Հանդիպում ՀՅԴ, ՍԴՀԿ և ՌԱԿ ներկայացուցիչների հետ, Առանձնահատուկ հարաբերություններ, որոնք ավելի կամրապնդվեն, Հայրենանվեր ծառայություն և առաքելություն, Երևանը շուքով նշեց հիմնադրման 2800-ամյակը, Տոնն անկեղծ էր ու մտերմիկ, Երևանի հետ գործընկերությունն ամրապնդվում է, Ռուդոլֆ Ջուլիանին այցելեց Ծիծեռնակաբերդ, 300 մլն դոլար նախնական արժեքով ներդրումային փաթեթ, Շուշին և Սենտ Էտիենը ևս բարեկամացան, Նռան փառատոն Մարտունի քաղաքում, Սուրբ և անմահ պատարագ Միլանում, Անգնահատելի ներդրում, Երևանում կայացավ ԵՏՀ խորհրդի հերթական նիստը, Քննարկվել են ներդրումային հնարավորությունները, ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը ԱԳՆ-ում, Ակնկալում են նոր պայմանագրեր, ԸՕ-ի նախագծերի փաթեթը չընդունվեց, ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն ներուժը մեծ է, Որոշիչը ընտրողի ձայնն է, Գործնական հարթակ, որտեղ ռազմավարական որոշումներ կկայացվեն, Հետազոտական և նորարական ծրագրեր, Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 6,5 տոկոսով, Նոր հնարավորություններ` գերմանական փորձի ներդրման համար, Կնքվել է 50 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագիր, ՏԻՄ ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի են, Բարեփոխումների փաթեթը չընդունվեց
 9. ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթը «Grans Montana» ֆորումի ամենամյա նստաշրջանում
 10. Հեռանկար (Շանթ Հ/Ը) Արա Աբրահամյան և Ռուդոլֆ Ջուլիանի
 11. Հորիզոն (Շանթ Հ/Ը) 00-22.10.2018
 12. Հեռանկար. Հրանտ Բագրատյան
 13. Վ/Ս «Առեղծվածների հանրագիտարան». «Չճանաչված հնագիտական օբյեկտներ»

 

Հոկտեմբերի 28

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 181, 2018, «Ելքը» կառաջադրի Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, Անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքվել են, Հանդիպումներ Սանկտ Պետերբուրգում, ՍԴ անդամ չի ընտրվել, ՀՀԿ-ն փաստացի վայր դրեց ԱԺ-ում իր լիազորությունները, Ստորագրվել է համագործակցության ծրագիր, Փոփոխությունների համար ժամանակ է պահանջվում, Շրջայց ընկերությունում, Հայտարարվել է լավագույն նախագիծը, Բաքուն պատրաստ չէ կարգավորմանը, Խուսափողական պատասխան, Հնագիտական պեղումներ Միրիկում, Անհայտ ճակատագրեր, «Այսքան բան», ՏՏ ոլորտը պետք է ունենա զարգացման առաջանցիկ տեմպեր, Հյուրընկալվել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը, Սիրիահայերի խնդիրները` ուշադրության կենտրոնում, Մենք պետք է կարողանանք կառուցել կայուն և կանխատեսելի երկիր, Հայաստանը փորձ ունի, կարող է առաջատարի դերը վերադարձնել, Նոր թվային և տեխնոլոգիականլուծումներ գտնել, Միասնական ագրոքաղաքականության մշակում, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմել է ՍԴ, Դիմումներ չեն ստացվել, «Երևան 2800». միջազգային գիտաժողով մայրաքաղաքի պատմության թանգարանում, Միջազգային շուկայում նավթի գնաճը կշարունակվի
 2. Փաշինյանի արձագանքը Բոլտոնի մեկնաբանություններին
 3. Վրաստանի նախագահի թեկնածուն զանգվածային բողոքի ակցիաների կոչ է անում
 4. Սյունյաց երկիր, թիվ 27, 2018, Թե ինչու՞ Կապանում տեղի ունեցավ համայնքապետի արտահերթ ընտրություն, Նիկոլ Փաշինյանը` մարզկենտրոնում, Արդյո՞ք Սիսիանի համայնքային իշխանությունը տիրապետում է իրավիճակին, Չտրված հարցեր` ուղղված վարչապետին, Կապանի համայնքապետի ընտրությունը. արձագանքներ, 20 հոկտեմբերի 2018թ., Կապան, Կապանա աշխարհ, իմ սեր բարձրագույն, իմ սեր անթերի, Էդուարդ Սարգսյանի պատմվածքների նոր ժողովածուն
 5. Երևանյան մետրոն մեքենավարի աչքերով
 6. Նիկոլ Փաշինյան, մի´ վիրավորեք սյունեցիներին
 7. Գնչուների հիմնախնդրի լուծումը Ռուսաստանում

 

Հոկտեմբերի 29

 1. Ընտրական օրենսգիրքը կրկին տապալվեց
 2. Վրաստանում նախագահ չընտրվեց
 3. Զատուլինն ասել է, թե Արցախի հարցով ԱՄՆ-ը ինչ հույսեր ունի
 4. Կրճատումներ Հայաստանի պետական աշխատակազմում
 5. Կրկին հայկական նավթի մասին
 6. ՀԴԿ նախագահ Արամ Սարգսյանը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մասին

 

Հոկտեմբերի 30

 1. Հրապարակվեցին հոկտեմբերյան առակները
 2. Հրապարակվեցին 6-9-րդ դասարանցիների նոյեմբերյան տնային առաջադրանքները
 3. «Բռնադատվածներ» նախագծի բլոգում հրապարակվեց 9-րդ դասարանցի Նարեկ Խաչատրյանի վերլուծությունը
 4. «Բարեկամություն» ճամբար Շիրակի մարզի Կառնուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցում
 5. Իսրայելի ԱԳՆ-ն «գովազդում» է հայ համայնքին
 6. Արթուր Մեսչյանն ասաց` ինչ չի անի Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնում
 7. ՀՀԿ-ն խորհրդարան անցնելու շանսեր ունի՞
 8. Գողական աշխարհը Նոր Հայաստանում
 9. Մարդկանց խարդախելու ջոբսյան երեք մարտավարությունները
 10. Պատմության ամենանշանավոր ռադիոխաբկանքը 80 տարեկան է
 11. Տեղեկատվական ՀՕՊ-ն ընդդեմ միջուկային ֆեյքերի

 

Հոկտեմբերի 31

 1. Մեր մեծերը. Ալեքսանդր Սպենդիարյան
 2. Մեր մեծերը. Լեռ Կամսար
 3. Секреты и архивы, № 10, 2018, Безумцы на троне, Охота на «тамбовского волка», Энфилдский ужас, Отпечатки не лгут!, Место опасной встречи (стр. 10-11), «Золотой поезд» нацистов (стр. 12-13), Тот, кто ударил Христа (стр. 14-15, также – Агасфер — тот, кто ударил Христа, Вечный жид), Пророчества для последнего императора (стр. 16-17, также – Пророчества знаменитых ясновидящих. Император Николай II)

 

 

 

Հոկտեմբերյան առակներ

Ի սկզբանե

Վիճեցին Վանատուրը, Յահվեն և Ռան: Ու նրանց վեճը երկարեց: Զայրացավ Արարիչն ու որոշեց պատժել անկարգ աստվածներին: Սակայն արդեն լսվում էին Հավերժական Քաոսի հատու քայլերը: Տիեզերքը վերադառնում էր Սկզբին: Ի սկզբանե…

Արքայավայել

Անտառում խուճապ էր: Կենդանիներն իմացել էին մոտալուտ արքայական որսի մասին: Միայն արքայական եղջերուն էր պահպանում վեհ հանգստություն:

Արքան գոհ էր որսի արդյունքից, կենդանիները տարակուսած  էին, իսկ արքայական եղջերուն մնաց նրանց հիշողության գաղտնարանում:

Ուկրաինական հեքիաթ

Շնագայլերի ոհմակների համաժողովը դավադրություն կազմակերպեց գայլերի դեմ: Սակայն խլուրդը տեղեկացրեց ուր որ պետք է և ում որ պետք է: Արդյունքում կենդանիների հիերարխիան չփոխվեց:

Դուք կհարցնեք. «Ի՞նչ կապ ունի Ուկրաինան վերոշարադրյալ պատմության հետ»: Իսկ ես կպատասխանեմ. «Ի՞նչ կապ ունի հեքիաթը վերոշարադրյալ պատմության հետ»:

 

Անհատական աշխատանքային պլան (29.10-02.11.2018)

29.10.2018 — Հետազոտական նախագծային աշխատանք ազգային գրադարանում («Բռնադատվածներ» նախագիծ)

30.10 — Արտակրթահամալիրային նախագծային աշխատանք («Ուսումնական Արագածոտն» նախագիծ)

31.10 — Մանկավարժական գործունեություն կրթահամալիրում համաձայն նշված օրվա օրակարգի

01.11 — Հետազոտական նախագծային աշխատանք ազգային արխիվում  («Բռնադատվածներ» նախագիծ)

02.11 — Հետազոտական նախագծային առցանց աշխատանք («Հայկական Հեղափոխություն» նախագիծ)

 

Սեպտեմբերյան օրագիր

Սեպտեմբերի 1

 1. Սյունյաց երկիր, թիվ 17, 2018, Մշակութային քաղաք Գորիսը մշակութային ժառանգությունը վերականգնելու ևս մեկ հնարավորություն բաց թողեց, Ինչո՞ւ են թաքցնում «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» բարեգործական հիմնադրամի երկու տարվա հաշվետվությունը, Հայագետի համար մի կյանքը քիչ է…, Տիրայր Ղահրամանյան. «Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մարզպետը պատասխան տա իր արածների համար, իսկ Կապանի քաղաքապետը հեռանա…», Վարուժան Գալստյանի բանաստեղծական խոհը, Լրացնելով Անդրանիկի մասին սպիտակ էջերը, Կոթողային աշխատություն հայ մամուլի պատմության անդաստանում, Կավարտը պատասխան է նրանց, ովքեր շեփորահարում են պատասխանատու հանքարդյունաբերության մասին, Կապանում չկայացավ «Արարատցեմենտի» արտադրամաս կառուցելու վերաբերյալ հանրային քննարկումը, Որքա՞ն գումար են հանգանակել Գորիսում ապրիլյան պատերազմի օրերին և ի՞նչ նպատակով է այն ծախսվել, Աղվան Հովսեփյանի որդին Վահեի գլխավորած մասնավոր հիմնադրամին նվիրաբերել է 51 մլն դրամ. ինչո՞ւ, Աշոտ Հովհաննիսյանի պատասխան խոսքը««Բելազ Կավկազ Տրանս Սերվիս» ՍՊԸ սեփականատերը Եվգենի Վասիլևիչ Կեդան է»
 2. Мир криминала, № 11, 2018, Кто взорвал «Лузитанию»? (стр. 2-3), Свадебный бунт, Оборотень с береттой (стр. 6-7), Гастроли артиста-афериста (стр. 8-9), Побег из Крысиного ада (стр. 10-11), Сокровища Ваньки Ключника (стр. 12-13), Тысяча мечей монаха-демона (стр. 14-15), «Океанская» мафия (стр. 16-17), Королевы путан (стр. 18-21), Слуги Дракулы (стр. 22-23), Шпионы с большой дороги (стр. 24-25), Швейцарский психоз (стр. 26-27), Приключения Сэма Кольта (стр. 28-29), Жак-Ив Кусто, Отпуск в горах (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Тайна влюблённой колдуньи (стр. 34-35), У Гитлера угнали лошадей! (стр. 36)

 

Սեպտեմբերի 2

 1. Тайны XX века, № 30, 2018, Великое противостояние Марса, Мальбрук в поход собрался, Гоба – деликатный метеорит, Судья – сын декабриста, Кубинская Атлантида, Царь-танк «Нетопырь», Святая колонна Гитлера, Все упавшие на Землю метеориты — «родственники», Баренцево море уйдёт в Атлантику, Ни пчёл, ни мёда, Гражданин Асгардии, Расшифрована ДНК «пришельца», Сверхновая «корова» и гамма-излучение, Китайская лазерная винтовка, Гром среди ясного неба (стр. 18-19), Злой рок семьи Ульяновых, Легко ли быть жёнами великих, Нани Брегвадзе – рождённая петь, Знаменитые трансвеститы, Зло в образе клоуна, Мертвецы понарошку, Зелёные человечки Британии (стр. 36-37), Усатый-полосатый
 2. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 145, 2018, Սեպտեմբերմեկյան ղողանջներ, Բովանդակային և կազմակերպչական փոփոխություններ, Ավելի որակյալ կրթություն, Աջակցության նոր ծրագրեր գյուղատնտեսության ոլորտում, Այց քաղպաշտպանության ուժերի հավաքական կենտրոն, ԵՄ-ն կհրաժարվի՞, Ջուր` Յուպիտերի վրա, Արոնյանը բարելավել է դիրքերը, Արցախը համազգային արժեք է, Անանուն աղբյուրների տեղեկատվությունը չի մեկնաբանվում, Շարմազանովն ընդունել է Ռիբինսկուն, ԿԸՀ հերթական նիստում, Քաղաքացիների ընդունելություն հարկադիր կատարման ծառայությունում, Զոհվել է Դոնեցկի հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն, «Նոր Հայաստանի նոր կառավարության ամենակարևոր առաքելությունը հնարավորությունների հավասար և ընդլայնված դաշտի ստեղծումն է», Մեծ ու պատվաբեր առաքելություն, Բաց դասեր Գիտելիքի և դպրության օրվա առթիվ, Արա Բաբլոյանի շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի և դպրության օրվա առթիվ, Շենացող և զորացող երկիր, Զոհրաբ Մնացականյանն ընդունել է Ռաֆայել Հովհաննիսյանին, Հայաստանը չի մասնակցի ՆԱՏՕ-ի «Agile Spirit-2018» զորավարժություններին, Արա Բաբլոյանը և Արծվիկ Մինասյանը հանդիպել են իրանցի խորհրդարանականների հետ, Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Դանիել Հաասի գլխավորած պատվիրակությանը, Նգո Դուկ Մանը հանձնել է հավատարմագրերը, Բացվել է Հովհաննես Զարդարյանի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես, Երկաթուղային փոխադրումների սակագները կնվազեն 52 տոկոսով, Արցախը համազգային արժեք է, այն բոլորինս է և յուրաքանչյուրինս, Կրթությունը 21-րդ դարի մարդու ամենակարևոր զբաղմունքն է, Վարչապետը շնորհավորել է Ղրղըզստանի նախագահին, Ամենապայծառ հայերից մեկը, Թուրք – իրանական նոր ելևէջներ
 3. Սյունյաց երկիր, թիվ 18, 2018, Մեկնարկեց ամառային զորակոչը, Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Սյունիք, Գորիսը` ԱՊՀ երկրների մշակութային մայրաքաղաք, Նոր հիմնադրամ` «Անմահ հերոս», Նա զրուցում էր բոլորի հետ` յուրովի, Մշակույթի նախարարն ընդունեց «Գորիսը` 2018-ի ԱՊՀ մշակութային մայրաքաղաք» ծրագրի շրջանակում Հայաստան ժամանած հյուրերին, Պլեբիսցիտ Կապանում, որի արդյունքում մերժվեց համայնքապետ Աշոտը, Այդ աներեսն ինչպե՞ս էր Նիկոլի հետ հայտնվել միևնույն հարթակում, Մեղրի համայնքի ղեկավարն ապօրինի կարգադրություններ է արձակել, «Պարտքով տված» առեղծվածային 300 միլիոն դրամի հետքերով, Գորիսի պետական համալսարանի ռեկտորն արմատական քայլերի է դիմում

 

Սեպտեմբերի 3

 1. Սյունյաց երկիր, թիվ 19, 2018, Ա~խ, վոդևիլ, վոդևիլ…, Սյունյաց աշխարհի մեծանուն զավակ Արամ Մանուկյանի արձանը` Երևանի կենտրոնում, Սյունյաց թեմը, հիմնված Սուրբ Գրիգորի կողմից, չի կարող անտարբեր լինել այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է Հայոց նվիրապետի շուրջ, Մեղրիում ևս խնդրահարույց է հանքերի շահագործումը, Սիսիանն աջակցություն է հայտնում նորանշանակ մարզպետ Կարեն Համբարձումյանին, Դատարանն անվավեր է ճանաչել մարզպետի կարգադրությունը` Սմբատ Օրբելյանին «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ տնօրենի պարտականությունից ազատելու մասին, Հետադարձ հայացք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սյունիքյան այցին, Մհեր Եղիազարյանը 50 տարեկան է, Արդյո՞ք կառավարությունը չգիտի, թե ովքեր էին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի սեփականատերերը 2004-ին` մասնավորեցման ժամանակ, և ովքե՞ր են հիմա, ու ինչպե՞ս են փոխվել սեփականատերերը, Արարատ Մանուչարյան. «Պարտավոր ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները», Նա իր տաք հացից, իր տաք խոսքից բաժին է հանում բոլորին
 2. Գրական թերթ, թիվ 20, 2018, Նանե. «Ամուր սարի, ամուր հողի և ամուր երկրի պահանջով», Շաքե Երիցյան. «Քաջերն են գնում գնդակին ընդառաջ», «Քայլել արդարության ու լույսի ճանապարհով», «Չափանիշ ու սերունդ ձևավորող ներկայություն» Սամվել Կոսյան. «Յուրաքանչյուրին` իր հեքիաթը», Խաչիկ Չալիկյան. «8-րդ կնիք կամ այց Մինոտավրոսին» (պատմվածք), Սերբ բանաստեղծները մեկ բանաստեղծությամբ, Նորայր Գրիգորյան. «Բանաստեղծություններ», Ֆելիքս Բախչինյան. «Ով իր ներսում ձի ունի, թագավոր է դառնալու», Վան Արյան. «Պիտանի գիրք»
 3. Նախընտրական մարտեր Երևանում

 

Սեպտեմբերի 4

 1. «Չինգիզ խանի գենը» և ալկոհոլը
 2. Իրավական սարդոստայն. ինչի՞ պետք է դիմի Փաշինյանը արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու համար
 3. Աշոտյանական քննադատություն
 4. ԱՄՆ-ը գրոհում է թուրքական տնտեսությունը
 5. Հետազոտական աշխատանք ՀՀ Ազգային արխիվում
 6. Փաշինյանի կազուսը
 7. Փաշինյանի թիմն ուզում է «սանձել» գերտերություններին
 8. Тайны XX века, № 31, 2018, Выйти замуж за робота, «Лишние люди» на Земле, «Самовары» сталинской эпохи, Каменные сумки древних богов, Тайна святого мальчика, Сюрпризы Нептуна, Покоритель Пятого океана, Донесение в зубе, Таинственная гибель Ourang Medan, «Как содержать дворню», Коготь Архимеда, Миледи в Крыму, Ясновиденье во сне, Человек-стрекоза, Белые дыры Вселенной, Леонардо да Винчи – человек из будущего?, Зачем мумифицировали Ленина?, Баргузинская долина – Земля тысячи духов, Последний пророк империи, На излёте лета, Оборотни из Висконсина, Кладбищенские призраки, Интеллектуальные вороны
 9. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 146, 2018, Տնտեսական քաղաքականության նոր մոտեցումներ, Արա Բաբլոյանն ընդունել է Հայաստանում Սիրիայի դեսպանին, Միքայել Մելքումյանը հանդիպել է ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ, Խորհրդակցություն ՀԿԾ-ում, «Ավրորա» մրցանակի 1 միլիոն դոլարն օգնում է000 ռոհինջա փախստականների, Ինչ ակնկալիքներ կան Փաշինյան – Պուտին հանդիպումից, Ասադը հաղթել է քաղաքացիական պատերազմում, Միջազգային հարաբերությունները քաոսի շրջան են ապրում, Չինաստանը 60 միլիարդ դոլար կհատկացնի Աֆրիկայի զարգացմանը, Աստղիկ Հակոբյանը` շախմատի Եվրոպայի մինչև 14 տարեկանների փոխչեմպիոն, Համալսարանականների հյուրը Հայաստանի արտգործնախարարն էր, Ուսումնական տարվա մեկնարկը Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում, Գիտելիքը ամենաթանկ կապիտալն էՍ, Նոր Հայաստանի ստեղծագործ ուժը, Կարևորը ոչ թե գնահատականն է, այլ գիտելիքը, Տրվեց նոր ուսումնականի մեկնարկը, Օրհնություն` Ս. Էջմիածնի կրոնասեր տիկնանց համախմբման անդամներին, Այցելել են Ռ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն, ՀՀ նախագահը հյուրընկալել է Ճապոնիայի ԱԳ նախարարին, Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարն այցելել է Գառնի, Հայ – ճապոնական հարուստ օրակարգ, Ճապոնա – հայկական ամրապնդվող հարաբերություններ, Պարգևների հանձնում` նախագահական նստավայրում, Հանրապետության հռչակումն այլընտրանք չուներ, «Արցախի շահերի պաշտպանությունը մեր սուրբ պարտականությունն է», ՀՀ վարչապետի, ՀՀ նախագահի, Կաթողիկոսի, ԱԺ նախագահի շնորհավորական ուղերձները Արցախի անկախության 27-րդ տարեդարձի առթիվ, Նախագահի նստավայրի դարպասները բացվել են հանրության համար, «Ունենք երկկողմ գործակցությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու ռեալ հնարավորություններ»
 10. Տիգրան Բալայանը հակադարձում է Բաքվին
 11. Սյունյաց երկիր, թիվ 20, 2018, Քաջարանում վարչապետը ստվերը ջրի երե՞ս է հանել, ԶՊՄԿ-ի համար ցանկանում են փոխել Քաջարանի 339 հեկտար հողերի կատեգորիաները, Առեղծված. նոր իշխանությունը (հնի հանգույն) չի՞ ուզում գնահատական տալ Վահե անօրենի սյունիքյան գործողություններին (ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին. հաղորդում հանցագործության մասին), Հանրային քննարկումն այս անգամ ևս տապալվեց, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հայտարարությունը խորացնում է կասկածները, Սյունիքի առաջին մարզպետ Սուրեն Աբրահամյանը և Իտալիայում ՀՀ արտակարգ ու լիազոր դեսպան Վիկտորիա Բաղդասարյանը` Սյունիքում, Ոստիկանապետն աշխատանքային այց է կատարել Սյունիքի մարզ, Նախարար Սուրեն Պապիկյանը` Սյունիքում, Տեղ գյուղի բնակիչները պահանջում էին համայնքապետի հրաժարականը, Շնորհավորանք Մաքսիմ Հակոբյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, Մաքսիմ Հակոբյան. «Մի բան պիտի հիշենք` այսօրվա օրը, վաղվա օրն աշխատանքով է լինելու, ուրիշ ճանապարհ չկա», Արտյուշա Ղուկասյանը 60 տարեկան է, Սյունիքի մարզում կոռուպցիոն բացահայտված հանցագործությունների քանակը գրեթե 3,5 անգամ ավելացել է, Երկնքից մի խոշոր հարկատու է իջել Քաջարանում` «Արմենիան մայնինգ քոնթրաքթոր». ովքե՞ր են բաժնետերերը, ի՞նչ գործառույթներ է իրականացնում
 12. Սարդանձրև
 13. Օթար Իոսելիանի. «Թբիլիսին միշտ հայկական քաղաք է եղել»

 

Սեպտեմբերի 5

 1. Հրապարակվեց իմ օգոստոսյան օրագիրը
 2. Սյունյաց երկիր, թիվ 21, 2018, Հիմնախնդիրները` լուսանկարների միջոցով, Կապանի ավագանին առկախել է նախորդ իշխանությունների օրոք ԶՊՄԿ-ի օգտին կայացված որոշման իրականացումը, «Արևիք» ազգային պարկի սահմանների հստակեցումը տարածքը կփրկի հանքերի ներխուժումից, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանին, Հարց ՀՀ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցին, Լիլիթ Մակունցի պատասխանը, Գորի~ս… այսինքն տաք սեր ու բարություն, տաք օջախ ու հայոց եռագույն և կամուրջ բարեկամության, Բժշկուհի Ռայա Ադամյանը…, Հոբելյանական ցուցահանդես, Պաշտոնանկություններ, որոնք, ըստ էության, պատճառաբանված չեն, Թեև Վահեն դուրս է քշվել մարզպետարանից, բայց մեզանից չի կարող պրծնել, քանի դեռ…, Հարձակման է ենթարկվել «Սյունյաց երկիր» թերթի խմբագիրը, Խանածախը խեղդվում է խնդիրների ծովում, Հիսուն տարի առաջ Գորիսում մեծ դժվարությամբ ու ջանքով ստեղծված բուհը կարող է և փակվել, եթե…
 3. ՀՔԾ-ն պատասխանում է Քոչարյանի պաշտպանին
 4. ԱԺ-ի ինքնալուծարման պայմաններն ըստ նախկին դատախազի
 5. ՀՀԿ և «Ծառուկյան» խմբակցությունները դեմ են ընտրակաշառքն արգելելու օրինագծին
 6. Էդմոն Մարուքյանն ընտրակաշառքի նկատմամբ քաղաքական ուժերի մոտեցումների մասին
 7. Գրական նմանակներ
 8. Գրական թերթ, թիվ 21, 2018, Կարինե Խոդիկյան. «Մի´ թալանիր», Մանասե. «Գերհագեցման աղետը գրականության մեջ», Սամվել Մարգարյան. «Բաց նամակ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին», Եսթեր. «Բաց նամակ զինվորին», Գրական անցուդարձ, Կարինե Աշուղյան. «Բանաստեղծների մեր տոհմը», Հոգևոր թռիչքի, երազանքի մասին, Սաթենիկ Մկրտչյան. «Հողը» (պատմվածք), Հովիկ Վարդումյան. «Հանդիպում» (ժողովրդական), Վոն Փիլիկյան. «Բանաստեղծություններ», Վալերի Փիլոյան. «1918թ. իրադարձությունների գեղարվեստական արտահայտությունը Հրանտ Մաթևոսյանի «Տախը» վեպում», Հերիքնազ Որսկանյան. «Անվերջակետ անդրադարձ», Արևշատ Ավագյան. «Հոգեղեն ունեցվածք», Բանաստեղծությունը` ապրված օրերի և ճշմարիտ ապրումների արդյունք
 9. Ավետիք Իշխանյանը ընտրակաշառքների դեմ պայքարի մասին
 10. Սուրճը պայքարում է որոշ հիվանդությունների դեմ
 11. Գոլֆստրիմը և Երկրի կլիման
 12. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 147, 2018, Հարցեր, որոնք հստակեցման կարիք ունեն, Հանդիպման արդյունքները «համեստ» են, Վերջնական համաձայնությունը դեռ չի ուրվագծվում, Ադրբեջանի պետական պարտքը գերազանցել է 10 մլրդ դոլարը, ՀՀ ԱԳ նախարարը հանդիպել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարի հետ, ՀՀ ԱԱԾ տնօրենը կսահմանափակի հարցազրույցները, ԲՀԿ-ն պատրաստ է լուծելու Երևանի խնդիրները, Կայացած ու վստահելի համակարգ, Քարոզչությունը ամենօրյա քաղաքական գործունեություն է, Հավասար մրցակցային պայմաններ, Մեկնարկում է «Ստեղծարար միտք» ծրագիրը, Պարգևներ դատախազության վետերաններին, Արա Բաբլոյանի ցավակցական ուղերձը Ջեմմա Անանյանի մահվան կապակցությամբ, ՀԱՊԿ-ի դերը ՀՀ-ի անվտանգության գործում առաջնային է, Շվեյցարական ընկերության ներկայացուցիչների այցը, ՀՀ արդարադատության նախարարը հյուրընկալել է Վրաստանի դեսպանին, Սպորտի նախարարն ամփոփել է աշխատանքային 100 օրը, Ռազմական ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ, «Սպայկայի» նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվի, Արդյունավետ գործընկերությունը շարունակվում է, Հայաստանը` ՅՈԻՆԵՍԿՕ-ի Թեհրանի կենտրոնի ղեկավար խորհրդի անդամ

 

Սեպտեմբերի 6

 1. Հետազոտական աշխատանք ՀՀ Ազգային արխիվում
 2. ՉԹՕ-ներ Լուսնի խորապատկերին
 3. «Հետք»-ի հրապարակումը Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մասին և դատախազության արձագանքը
 4. Կրեմլում մեկնաբանել են Պուտինի և Քոչարյանի հեռախոսազրույցը
 5. Փաշինյանի ինչի՞ն է պետք քաղաքապետի պաշտոնի կլոունադան
 6. Հայաստանցիների վրացական քաղաքացիությունը
 7. Սարկիսովները Ռուսաստանի հարուստ ընտանիքների տասնյակում
 8. ԵԱՏՄ-ն և Հայաստանի տնտեսական հեռանկարները
 9. Ադրբեջանցի փորձագետները Պուտին — Ալիև հանդիպման մասին
 10. Երեք բարեկամական խորհուրդ Փաշինյանին` Ռուսաստան երրորդ այցից առաջ
 11. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 148, 2018, Քարոզչական խա՞յծ, թե՞ ռեալ պոլիտիկ, Ինչպես ճիշտ լուսաբանել, Կրեմլում անկեղծ խոսակցություն են ակնկալում Պուտինի և Փաշինյանի հանդիպմանը, «Հայկական թավշյա հեղափոխություն» գրքի շնորհանդեսը Մոսկվայում, Երևանում բրազիլական տրամադրություն կլինի, Նոր հրատարակություն, Իրանը դուրս կգա միջուկային գործարքից, եթե…, «Երևան. հին ու նոր հեռանկարներ», Ինքնատիպ ու մնայուն, «Թումոն» կարող է դառնալ Հայաստանի բրենդն աշխարհում, Խախտումներն աննկատ չեն մնա, Սերտ կապ ամերիկյան ներդրողների և հայ գործարարների միջև, Նուշի այգիներ կհիմնվեն Նոյեմբերյանում, ՀՀ ԱԺ նախագահն ընդունել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարին,ՀՀ նախագահի տիկինը մասնակցել է Աստանայի համաժողովին, Շիրակում կմեկնարկի «Հանրօգուտ ներդրումներ» փորձնական ծրագիրը, ԱԺ-ն երրորդ նստաշրջանում ընդունել է աննախադեպ թվով օրենքներ, Օգոստոսին ուղևորահոսքի 18,5 տոկոս աճ` օդանավակայաններում
 12. Мир криминала, № 12, 2018, Расправа над «гением Карпат», Дьявол под парусами (стр. 4-5), Людоеды в погонах, Кровавый бухгалтер (стр. 8-9), Загадка княжны Таракановой, Неотразимый «разведчик», Убить чужими руками (стр. 14-15), Контрабандисты эпохи застоя, Маньяки в белых халатах (стр. 18-21), «Муравьиное» иго, Прыжок Льва (стр. 24-25), Без лишнего трёпа (стр. 26-27), Восставший против Бога (стр. 28-29, также – Супермен против Бога: идеи и жизнь Фридриха Ницше), Павел Деревянко, Кто украл монету? (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Матильда и Николай: пленники судьбы (стр. 34-35), Всего за три минуты!

 

Սեպտեմբերի 7

 1. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 149, 2018, Բարեփոխումների միջոցով տնտեսությունը զարգացնելու ժամանակն է, Փաստաթղթեր կեղծելը քրեական հանցանք է, Ուսումնասիրում են առաջավոր փորձը, ՀՀ-ն ցածր մանկամահացությամբ երկրների շարքում է, Կաթողիկոսն ընդունեց ռումինահայ ուխտավորներին, Հանդիպում ՄԱԿ-ում, Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների թիվն աճել է 41%-ով, Ծնելիությունը խթանելու նոր քայլ, Քննարկվել են կարևոր օրինագծեր, ՀՀ պաշտպանության նախարարն ընդունել է Ռոման Գոլուբիցկուն, Նախարար Զեյնալյանն ընդունել է ՀԲԸՄ նախագահին, Արմեն Աշոտյանի հանդիպումները ԵԽ պաշտոնյաների հետ, Սևան. մեր չքնաղ ու տխուր արտացոլանքը, Նորամուտ «Ինժեներական քաղաքում», Դպրոց են հաճախում նաև օձերը, Այսօրվա մանուկները մեր վաղվա անվտանգության երաշխավորներն են, Քննարկվել են ՀՀ – ԵՄ ՀԸԳՀ առևտրին առնչվող գլուխները, «Արմենպրեսը» համագործակցում է «Կաբարի» հետ, Նախագահն հյուրընկալել է շվեդ հայտնի տնտեսագետ Կյել Նորդստրյոմին, Արմեն Սարգսյանն ընդունել է «Թեքեյան» կենտրոնի և ՌԱԿ ներկայացուցիչներին
 2. Запретная история, № 19, 2018, «Барышня — крестьянка». Как это было в реальности. А не по Пушкину… (стр. 4-8), Тайны друидов (стр. 9, также — Тайны друидов), Рональд Рейган. Опасные шутки президента, Гибель 26-ти. Кто «заказал» бакинских комиссаров?, Леонид Квасников у истоков атомной бомбы (стр. 15-18, также – Отец советского атомного шпионажа Леонид Квасников, Леонид Квасников и атомная бомба), Пётр I без ретуши (стр. 18), Дмитрий Быстролетов: дворянин на службе НКВД (стр. 19-21, также – Гений разведки, оказавшийся ненужным Родине), Королева пиратов (стр. 22-24, также – Грануаль – королева пиратов), Кенсингтонский камень (стр. 25, также — Кенсингтонский рунический камень, Загадка Кенсингтонского камня, Кенсингтонский рунический камень), Сергей Киров. Несостоявшийся наследник Сталина (стр. 26-27, также – Меломан и администратор. Почему и за что народ любил Сергея Кирова), «На горе стоит статуя…» (стр. 28- 29), Неизвестная древняя Русь. О чём молчит официальная история? (стр. 30), «Вечное зло». Борьба с коррупцией длится уже несколько тысячелетий! (стр. 31, также – Римское право брать взятки)
 3. Загадки истории, № 27, 2017, Перстень Шаляпина, Потерянный прокуратор, Неудобный покойник, Ошибка президента, Хронограф (стр. 10-11), Люди и антилопы, Новости на продажу (стр. 14-15), «Распутин Буэнос-Айреса», Шкурная история, Поверженный «демон революции», Зловещая «трясучка», Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Малыш и бродяга, Хроника революции (стр. 28), Запретная зона, Неблагодарный адмирал, Сердце Иисуса, Русская Мексика, Вино для гарнизона, Московский мезолит, В поисках Янтарной комнаты, Жертвы Древнего Китая, Страсти Пассионарии, Корона правителя Окинавы

 

Սեպտեմբերի 8

 1. Հրապարակեցի 7-1, 8-3 և 9-2 դասարանների սեպտեմբերի 10-14-ի դասարանական առաջադրանքները
 2. Հովիկ Աբրահամյանին մեղադրանք է առաջադրվել երկու հոդվածով
 3. Փաշինյան – Պուտին երրորդ հանդիպումը
 4. Մանվել Գրիգորյանն ու Շարմազանովը հանդիպել են
 5. Միանգամից չեն սրիկայանում. Շանթ Հարությունյանի ակնարկը
 6. Ինչ է թաքցնում Եղեգիս գետը. լքված ադրբեջանական գերեզմանատունը և հնաբնակի խոստովանությունը
 7. Հայկական անձնագրով ադրբեջանուհու պատմությունը
 8. Հայերը մեր գերեզմանները չեն քանդել. ադրբեջանցի բլոգերի հայտարարությունը ցնցել է Բաքվին
 9. Ինչպե՞ս ավարտվեց Փաշինյան – Պուտին հանդիպումը
 10. Փաշինյանի և Պուտինի հանդիպման տեսանյութը
 11. Փաշինյանի և ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների հանդիպման տեսանյութը
 12. Պատմության բացահայտված գաղտնիքներ
 13. Ինչպես գրող Վիկտոր Սուվորովը դավաճանեց Հայրենիքին
 14. Ազատազրկման վայրերում իրավիճակ է փոխվել. դատապարտյալները հույսով սպասում են

 

Սեպտեմբերի 9

 1. Ինչ է սրբապղծությունը (ռուսական տարբերակ)
 2. Սյունյաց երկիր, թիվ 22, 2018, Երկաթուղու օրհասը, Անդրանիկ Մարգարյան. «Համայնքների խոշորացումն ավելի շուտ գյուղերը քայքայելու նպատակ ունի, քան պահպանելու», Երբ գալիս է սեպտեմբերը, Զորաց քարերում ավարտվել է պեղումների հերթական փուլը, Սիսիանի մի խումբ քաղաքացիներ դեմ են Զորաց քարերում իրականացվող պեղումներին, Արտակարգ իրավիճակների աշխատողի տոնը` մարզկենտրոն Կապանում, Սյունիքի մարզի զինվորական կոմիսարի ուղերձը Գիտելիքի, գրի ու դպրության օրվա կապակցությամբ, Ո՞վ է «գունավոր» և «թավշյա» հեղափոխությունների հովանավոր համարվող Ջորջ Սորոսը, Կապանը մերժում է «Արարատցեմենտի» նախաձեռնությունը, Բունդեսթագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերն այցելեց Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, Գորիսի սոցիալական գործակալության աշխատակցի կողմից նպաստառուներից ապօրինի վարձատրություն ստանալու դեպքի առթիվ քրգործ է հարուցվել, Փաստաբանի տրեխներով այս տղան կկարողանա՞ երբևէ տիրապետել իր փեշակին, թե՞…, Գրքերի շնորհանդես
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 150, 2018, ՀՀ նախագահին հյուրընկալվել են Ատոմ Էգոյանը և Արսինե Խանջյանը, ՀՀ նախագահը ծանոթացել է «ՊիքսԱրտի» գործունեությանն ու ծրագրին, Ընտրախախտողներն ավելի խիստ կպատժվեն, Ուսումնասիրել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի սինգապուրյան փորձը, Սիրիան վերականգնելը ահռելի ջանքեր կպահանջի, 39 մարդ է հավակնում Վրաստանի նախագահի պաշտոնին, Հերթական աշխատանքի տոնավաճառը` Գյումրիում, Գիտական կոնֆերանս` նվիրված ՊՆ-ի ուղերձ-տեսլականին, ՀՀ – ՌԴ հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում օրինակելի են, Երկու երկրների նմանությունները շատ են, «Խաղ խաղալու» քաղաքականություն, Անտառները չհատելը պետք է ավելի ձեռնտու լինի, Նախատոնական նատյուրմորտ, Ինչ անել «ինքնաշեն» աղբավայրերի հետ, 73 ընտանիք ստացավ օժանդակություն, Բազմաֆունկցիոնալ մարզադաշտի հիմնարկեքը` Ճարտարում, «Մաքուր Հայաստան»` մաքուր պատկերացումներով, Արտահանման ուղղվածություն և հնարավորություններ, ՀՀ վարչապետը շնորհավորել է Բրազիլիայի նախագահին Անկախության օրվա կապակցությամբ
 4. Тайны XX века, № 32, 2018, Ночные кошмары польского юмориста, Призраки чёрной бездны, Взломай ДНК и живи вечно!, Волжские пришельцы, Ночной летун, Операция «Спасение», Тайны Халхин-Гола, Возвращение советской «Венеры», Мумия принцессы-крокодила, Кто отключит Интернет?, Чем опасен галстук?, Самый древний житель Евразии, Агрессивные бактерии-мутанты, Ядовитые книги, Железный трон фараона Хеопса, Каменные идолы острова Пасхи, Портрет прекрасной дамы, Динозавры, которых не может быть!, Последний обед, Янтарь – свет солнечного камня, Заражённые «Барби — вирусом», Хрономиражи Калининграда, Самая большая кошка в мире

 

Սեպտեմբերի 10

 1. Литературная газета, № 11, 2017, Нерукотворная строка, Декорация трагедии, Чем провинились потомки Даля?, Взять и отменить, Новороссия ждёт…, Как сохраняли традиции, От Февраля – к Октябрю, Парадоксы великого противостояния, Ежедневное служение, Гламурный трёп, или Без полёта и размаха, Однажды окажусь живым, Трёхкнижие, Первый читатель и первый критик, Современник и предшественник, Исповедальные стихи, Подвижники, Сила, удерживающая тепло, Личное дело генералиссимуса Сталина, Талант, молодость, весна, Только шедевры, Наш ответ султану, Мурка, урки, дурка, Оскаромились, Полон рот, а всё есть просит, Флоренция. Вид с холма, Фейсбука, Фотошип, 12×2, Разговорчики, Клуб любителей афоризмов, Время, вперёд!, Споёмте, друзья!, Дети в интернете, Классное чтение, Не прозу и стихи, а учебник, Поделиться живым словом, Аберрация сознания, Руки прочь от классиков!, Педагогика – это не профессия, Сочетая традиции и инновации, Образ и стандарт, «Мы» — это больше, чем «я», «Белой черёмухи гроздья душистые», Станем сударями!, Без пытки болезнью, случайно, Принявший боль земную, Благородство и безответственность, Лирическая перемена
 2. Հրաժեշտ օդանավակայանում և ուշացած ինքնաթիռ

 

Սեպտեմբերի 11

 1. Եգիպտական հիերոգլիֆները և Ֆրանսուա Շամպոլյոնը
 2. «Արևելք — 2018» զորավարժությունները
 3. ԱԺ-ն ընտրեց ՀՀԿ թեկնածուներին
 4. Արա Բաբլոյանն արտահերթ ընտրությունների մասին
 5. Գլոբալ աղետի նախանշաններ
 6. Վ/Ֆ «Ժաննա դ’Արկ. նախախնամություն ի վերուստ»
 7. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 151, 2018, ՊԵԿ-ը 2018-ի ութ ամիսներին 16 տոկոսով ավելի հարկ է հավաքագրել, Մեկնարկում է «Շանթ 2018»-ը, Ձկան պաշարները Սևանում համալրվում են, «Իմ քայլը հանուն Տավուշի», Լոռին ավելի ամբողջական տեսնելու նոր պատուհան, ՊՆ-ում ավարտվել է եռօրյա գիտական կոնֆերանսը, Ներկայացվել է նորանշանակ դատավորը, Հայանպաստ ձևակերպում է տեղ գտել, Հագեցած օրակարգով, Քաղաքական և տնտեսական խորացող համագործակցություն, Եղբայրական և գործընկերային կապեր, Տրվել է պաշտոնական ընթրիք, Մամուկա Բախտաձեն Ծիծեռնակաբերդում, Ընդունել են Գերմանիայի ԲԵԽ-ի պատվիրակությանը, Գլխավոր խնդիրը մեր հարաբերություններում առկա ողջ ներուժի բացահայտումն է, Պուտինն ընդունել է Հայաստան այցելելու Փաշինյանի հրավերը, «Բարեգործության տրամաբանությունը պետք է փոխարինենք աշխատանքի տրամաբանությամբ», Արդար ընտրությունների հանդեպ վստահությունը մեծ է, Արթուր Խաչատրյանն ընդունել է Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարարին, Բացվել է երևանյան 12-րդ երաժշտական փառատոնը, ՀՀ վարչապետի շնորհավորական ուղերձը Հայաստանի հրեական համայնքին հրեկան նոր տարվա` Ռոշ ա Շանայի կապակցությամբ
 8. Աշոտյանն առաջարկում է քննել պաշտոնյաների գաղտնալսման պատմությունը
 9. ՀՀ ԱԱԾ տնօրենը գաղտնալսված հեռախոսազրույցի մասին
 10. Մարտի 1-ի գործով կհարցաքննվեն նաև առաջին և երրորդ նախագահները
 11. ԱԱԾ-ն կբացահայտի, թե ինչպես է հարստացել Ռոբերտ Քոչարյանը
 12. ԱԱԾ տնօրենը հայ – ռուսական հարաբերությունների մասին
 13. ՀՔԾ պետի սենսացիոն բացահայտումները

 

Սեպտեմբերի 12

 1. Իրատես, թիվ 56, 2018, Սևի ու սպիտակի գույները, Թավշյա հեղափոխության թավշյա աշունը, Հիմա՞ ինչ ուտեն աղքատները, Ոստիկանության վիճակը բարդ է, Ասում են…, «Եթե իշխանությունը բռնի ուժով տապալելու փորձ արվի, իրավապահները կարգի կհրավիրեն», ՀՀԿ-ն խորհրդարանը չի տա, Բա քննադատությունդ ու՞ր է, Կառավարությունում քաղաքացիների նամակները չեն կարդում, «Գույների բաժանելը հասարակական գործունեության լավագույն ճանապարհը չէ», «Թուրքիան Նախիջևանում իր ռազմական ներկայությունն ունի դեռևս 2003-ից», Դեպի չվերահսկվող «սուպերվարչապետություն», Պայքար սևի ու սպիտակի միջև առանց ընդդիմությա՞ն, Մեկ անգամ ևս այն մասին, թե իրականում ով է հրամաններ տալիս Արցախի հայերի դեմ պատերազմի առնչությամբ, «Հայկական ժամանակ» կամ «Վերք Հայաստանի», Նիկոլ Փաշինյանը և նրա կառավարությունը ամբոխահաճությունը գերադասեցին Սևանա լիճը չվտանգելու ազգային ռազմավարական շահից, Համագործակցենք, սակայն չհրապուրվենք, Հայոց «մարզպանին» կանչել են Տիզբոն, «Քաղաքապետի այսօրվա թեկնածուների մեջ ինձ ամենից շատ անհանգստացնում է փորձի պակասը», Եթե գյուղի բնակիչը լավ ապրի, համայնքն էլ կծաղկի, «Հավատանք, որ մի օր հայը և Հայաստանը միասին են լինելու», Գազանի խոսող պատկերը, «Մեզ համարշատ կարևոր է, որ մարզաբնակ ընթերցասերնանմասն չմնա մշակութային միջոցառումներից», Ճանապարհ դեպի մրցանակ, Ռուսական հետքը հայկական ֆուտբոլում, Իսպանական հարկայինի հետ խաղերը վտանգավոր են
 2. Իրատես, թիվ 57, 2018, Երևանի 55-րդը, Նա գնաց մենակ, կամ սագա մեկ այցի, Ուզում են խոսել նախկին գործարքներից, Ասում են…, Ավագանու ընտրությունները ոչ թե քաղաքական են, այլ անձնավորված, Պարզվեց` Շանթ Հարությունյանն էլ է «հակահեղափոխական», Ոգևորված են, Սերժ Սարգսյանը չի հարցաքննվել, «Լույսը» «մարտնչելու» է, Ուղենշայինը «Մեյմանդարի» շուկան է, «Այս կառավարության տնտեսական քաղաքականությունը դեռ չի կայացել», Մեկ անգամ ևս այն մասին, թե իրականում ով է հրամաններ տալիս Արցախի հայերի դեմ պատերազմի առնչությամբ, «Ազատության պայմաններում նրանց ամեն մի օրը կլինի ի բարեկեցություն հայոց աշխարհի», Գներն աճում են. մինչև ե՞րբ, Հայաստանի ավիաշուկան անելիքներ ունի, «Ազատեկում կյանքը դժվար ա, բայց չեմ հուսահատվում, գիշեր չի եղել, որ չլուսանա», Ո՞վ է կասկածում, որ Փաշինյանն այդ դեպքում ճակատագրական սխալ թույլ տված կլինի, Սիրիան տրոհում է Իրան – Ռուսաստան – Թուրքիա ալյանսը, № 31-ի ազդականչերը, Դժոխքի առաքյալները. «Կյանքի խոսք», Եկեղեցուն տրված նվիրատվությունը պիտի բխի անարատ հավատքից, «Կարծում եմ` մարդը երկկենցաղ էակ է, ապրում է երկրում ու երկնքում», «Ամեն մի լուսանկարը մի կոթող է, որ հավերժացնում է նրա հիշատակը»
 3. Ճապոնիան մերժեց ռուս – ճապոնական հարաբերությունների կարգավորման պուտինյան տարբերակը
 4. Կոշիկների խորհրդավոր կղզյակն ԱՄՆ-ում
 5. 25 իմաստուն ասույթներ
 6. Եվ նորից սեպտեմբերի 11
 7. Լուսանցք, թիվ 27, 2018, Նոր հարված ազգային արժեհամակարգին, Չարագուշակ կարգախոսը` ինչպես բումերանգ, Նոր քաղաքապետը և Երևանի 2800-ամյակը, Խորհրդարանական ընտրությունները կլինեն առավելագույնը մեկ տարվա ընթացքում, Կատակների շրջանը փակվում է, Կդառնա՞ օրինակ. Սերբիան և Կոսովոն մտադիր են տարածքներ փոխանակել, Ների´ր, Սևան. մենք անաղուհաց ենք

 

Սեպտեմբերի 13

 1. Կազմակերպչական աշխատանք ՀՀ ազգային արխիվում
 2. Тайны XX века, № 33, 2018, Поваляться на песке, Страшный призрак ГМО, Фольксштурм – мясо для пушек, Дьявольские посевы, Детективы прошлого, Оклеветанный молвой, Лукавое искусство Ротшильда, Успешная молитва, Ужасы Чёрных гор, Джокер безумного монарха (стр. 16), Найденный город Убар, Пакет из прошлого, Король Канарских островов (стр. 17), Два цента за муху, На монетах — Марс!, Полая земля, Александр Маккензи: белые пятна на карте, Три Спаса (стр. 26-27), Долина смерти – хранит или убивает?, Следы балхашских великанов, Ты – моя жертва!, «Люди в чёрном» — роботы пришельцев?, Прыгающий слоник
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 134, 2018, Վտանգ միշտ էլ կա, ԵԱՀԿ-ն հրապարակել է Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցը, Ինչպես է անցել Թուրքիայում արտակարգ դրության ռեժիմի երկու տարին, ՀՅԴ-ն զորակցություն է հայտնել Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցուն, Նորարարական նախաձեռնություններ, ԱԳ նախարարը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ԱԳ նախարարը հանդիպել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոսմարի Դիկարլոյի հետ, Հավակնոտ բարեփոխումների վճռականություն, ՄԻՊ աշխատակազմը կզբաղվի աղբահանության վերաբերյալ դժգոհությունների հարցով, Արտակ Զեյնալյանն ընդունել է ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Պաոլա Սեվերինոյին, ՀՀ արդարադատության փոխնախարար Վիգեն Քոչարյանն ընդունել է ԵՄ պատվիրակությանը, Կաջակցեն փոքր և միջին բիզնեսին, Գնահատական Փանիկի միջադեպին, Այց թիվ 92 ներառական մանկապարտեզ, Աշխատանքը գնահատեք, Հարկավոր է մշակել գործուն քաղաքականություն, Ո՞ր խնդիրն է առաջնային, Հերթը հասավ «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին», Նոր բացահայտումներ կլինեն, Մարվեց «Արշակ Բ» հայկական առաջին օպերային նվիրված նամականիշը, Ընթերցելու նոր հնարավորություն, 12-ամյա կրթությունը լավ համակարգ է, Ովքեր են գերազանցության դիպլոմ ստացել, «Ստեղծագործական անգլերեն», Գործնական հմտություններ, Անասնաբուժական և գյուղատնտեսական սպասարկման կենտրոն` Մեծ Պարնիում, Ճապոնիան լիովին դադարեցնում է նավթի ներմուծումն Իրանից, Հացահատիկի բերքատվությունն այս տարի անհամեմատ բարձր է, Գյուղնախարար Արթուր Խաչատրյանն ընդունել է ԵՄ պատվիրակությանը, Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ՄԱԶԾ ղեկավար Աքիմ Շտայների հետ, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Պաոլա Սեվերինոյին
 4. Վ/Ֆ «Ճշմարտությունը Նոստրադամուսի մարգարեությունների մասին»
 5. Շարմազանովը Սիմոնյանին խորհուրդ է տալիս դիմել իրավապահներին
 6. Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետի դիտարկումները
 7. Ոստիկանները զինաթափեցին Սամվել Ալեքսանյանի թիկնազորին
 8. Շարմազանովը Փաշինյանի դավիթաշենյան ելույթի մասին
 9. Քաղտեխնոլոգը երեք նախագահների «խաղ» վերադառնալու մասին
 10. Քոչարյանը պնդում է. «Նիկոլ Փաշինյանը կփոշմանի, որ որոշել է հետս «գլուխ դնել»
 11. Բաբլոյանը Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի և դրա հանգուցալուծման մասին
 12. Քոչարյանը հոկտեմբերի 27-ի մասին
 13. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 152, 2018, Չկորցնելով մարդկային դիմագիծը, Աշնանային տաք լուրեր` Արցախից, Չիկագոյում Երևանյան պուրակ է բացվել, Հայկական օրեր Ռումինիայի Հարգիտա նահանգի Գեորգեն քաղաքում, Համաձայնությունը պատմության գի՞րկն է անցնելու, Քննարկվել են հայրենական կյանքին և սփյուռքին վերաբերող հարցեր, Նվիրական առաքելություն, Ինչ կարող են ակնկալել զբոսաշրջիկները, «Հեքիաթի տունը» բացեց դռները, Փորձություն պետական կառավարման մարմինների համար, Գաղտնալսում. ո՞ւմ է այն ձեռնտու, Առաջին հարցումները` ըստ «Գելափի», ՀՀ նախագահին հյուրընկալվել էին Սամցխե-Ջավախքի Նորշեն գյուղի դպրոցականները, ՀՀ ՊՆ խումբը գրավել է առաջին տեղը, Մեթոդագործնական պարապմունքներ և կոնֆերանս, Փրկարարական կարողությունների զարգացում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, Քվեարկություններ խորհրդարանում, Ընդունել է ՀՀ վարչապետը, Մեծ պատիվ և պատասխանատվություն, Հյուրընկալել են ՖՄԿ գլխավոր քարտուղարին, ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը` ԱԳՆ-ում, Նյու-Յորքում սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության հազարից ավելի զոհեր դեռևս ճանաչված չեն, Ռուսաստանում մեկնարկել են «Արևելք — 2018» զորավարժությունները
 14. Վ/Ֆ «Տաճարականներ. անիծված արքայի զոհերը»
 15. ՀՀ արտգործնախարարի ելույթը ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի նստաշրջանում
 16. Միամյա օշինդրն ընդդեմ քաղցկեղի

 

Սեպտեմբերի 14

 1. Մանուշակագույն նարնջի գաղտնիքը
 2. Загадки истории, № 28, 2017, Подвиг генерала, Древнейшие кенотафы мира, Паёк для вождей, Счастливые несчастливцы, Когда эму быстрее пули, Летающие могильщики, Медальный зачёт, Гадкий папа, «Заклятое» богатство, Пир Валтасара, Последний рейс «Вестника», Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Крутой маршрут, Хроника революции (стр. 28), Если дело — труба, В бурных водах античности, Христиане с Библией и пейотлем, Сердце Анхеля, Самый древний протез, «Инопланетянин» из Перу, Меч неизвестного рыцаря, Мальчик с железным жезлом, Почти «шальная» императрица, «Чаша Тайной вечери»
 3. Аргументы недели Армении, № 33, 2018, Про дырку в МКС, или кто испортил воздух?, В чьих интересах действует вселенский патриарх Варфоломей?, Операция в Идлибе началась сразу после «смертельного предупреждения» Трампа, Сергей Глазьев о бенефициарах проводимой экономической политики, «Это хуже, чем преступление, это ошибка со стороны армянского руководства», «Мы не будем участвовать в постановочных выборах в совет старейшин Еревана», В приграничном с Арменией Нахичеване может появиться турецкая военная база, Призраки Ильича, Теневой бюджет России, «Роль Российской военной базы в обеспечении безопасности Армении очень высока», Кто ответит за смерть Александра Захарченко?, Двойной провал, «Ты показал своё политическое невежество», Ашотян – Пашиняну: если хотите долго оставаться премьер-министром — будьте добры заняться делом, Участие Пашиняна в агитации на выборах совета старейшин Еревана является использованием административного ресурса, Августовские танки, В Ереване состоится мировая премьера новой программы ледового шоу Евгения Плющенко, Венеция – 2018: «Мужская» последний раз, Жена полковника Исаева, Надоело быть «адвокатом мафии», Цистит у ребёнка, Привыкайте к жаре постепенно, Москва может захватить рынок зерна ЕС, но Вашингтон против, Россия готова к финансовой атаке США, Субмарины НАТО не уйдут безнаказанными, Российская элита не простила Армении скандала с Хачатуровым и призвала армянских бизнесменов не инвестировать ни копейки
 4. Նոր շրջադարձ ռուս – ճապոնական հարաբերություններում
 5. Ինչո՞վ էր զբաղվում Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապված հիմնադրամը
 6. Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն առաջարկում է անցնել ԵԱՏՄ միասնական արժույթի
 7. Աշոտ Մանուչարյան. «Հայաստան են ուղարկվել խոշոր ու արդյունավետ գործող դիվերսիոն ջոկատներ»
 8. Էքստրասենսորային թեստ
 9. Ռուս ուղղափառ եկեղեցու և Տիեզերական պատրիարքի հարաբերությունները սրվում են
 10. Ամերիկյան նոր պատժամիջոցները
 11. Մեղրաջրի բուժական ազդեցության ոլորտները
 12. Ինչպե՞ս Նաիրա Զոհրաբյանը դարձավ Գագիկ Ծառուկյանի փրկօղակը
 13. Բնիկ պետերբուրգցիների իրական քանակը
 14. «Վրացական երազանքը» և Զուրաբիշվիլու երկրորդ հայտնությունը
 15. Ադրբեջանը պատրաստվում է «ջախջախել» Ղարաբաղում տեղակայված հայկական ուժերին
 16. Ամերիկյան լաբորատորիաները Վրաստանում

 

Սեպտեմբերի 15

 1. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը պարտավորեցրեց Ռուսաստանին վճարել ԽՍՀՄ պարտքերն իր քաղաքացիներին
 2. ԽՍՀՄ-ում սխալմամբ գնդակահարվածները
 3. Ո՞վ է կառավարում փոթորիկները
 4. Գուրգեն Մահարի. «Խառն օրեր («Երիտասարդություն» վեպից)» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 5-69)
 5. Չինական բանկերը միացել են հակառուսական պատժամիջոցներին
 6. «Հայաստանի փոքրիկ երգիչները» բողոքում են պատմական շենքի ավերման դեմ
 7. 2019-ի հունվարի մեկից ծայրահեղ աղքատ թոշակառուներ և նպաստառուներ Հայաստանում չեն լինի
 8. Ռոբերտ Քոչարյանը խոսել է իր ունեցվածքի մասին
 9. Երևանի քաղաքապետի թեկնածուների ունեցվածքը
 10. Ստե՞լ է Մոսկվայում Փաշինյանը Հայաստանում տեղակայված ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաների մասին
 11. Հրապարակեցի 7-9-րդ դասարանների սեպտեմբերի 17-20-ի դասարանական և 6-րդ դասարանի սեպտեմբերյան տնային առաջադրանքները
 12. ՀԴԿ նախագահ Արամ Սարգսյանը ներքաղաքական պայքարում ղարաբաղյան հիմնախնդրի շահագործման վտանգների մասին
 13. Ռուս հերթական բարձրաստիճան փորձագետը հայաստանյան «սարսափների» մասին
 14. Իրենց «սափրագլխին» «ասֆալտին փռելը» ԲՀԿ-ն քաղաքական հետապնդում չի որակում
 15. ԲՀԿ-ն ոստիկաններին կոչ է անում այցելել իրենց գրասենյակներ ու ստուգել ընտրակաշառքի լուրերը
 16. Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ մոտ 400000 ռուսներ կռվել են ԽՍՀՄ-ի դեմ
 17. Էմիրաթցի փախած «ներդրողը» Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է 160 մլն դոլար
 18. Փաշինյան. «Քոչարյանը քաղաքական դիակ է, սակայն դա չի ազատում օրենքի առաջ պատասխան տալուց»
 19. Թուրքական ճգնաժամը վտանգավոր է Եվրամիության համար
 20. Իոսիֆ Լորիս-Մելիքովն ի պաշտպանություն հյուսիսի ժողովուրդների
 21. Փափազյանը պայքարում էր օլիմպիադայում օսմանյան դրոշի համար
 22. Ինչպես էին մոնղոլները պատերազմում թաթարների դեմ

 

Սեպտեմբերի 16

 1. ՀՀ և Չինաստանի ԱԳՆ-ների միջև քաղաքական խորհրդակցությունների ընթացքում մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել
 2. Նովոռոսիան ճանաչելու չորս պատճառ
 3. Աշոտյանը Փաշինյանի անհանգստության մասին
 4. Ինչ է արգելված թաքցնել խցակիցներից ռուսական բանտում
 5. ԱՄՆ-ն ընդարձակում է ռազմական ներկայությունը Հունաստանում
 6. Տրոյայի գանձերը ԽՍՀՄ-ում
 7. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 153, 2018, Բացահայտել Հայաստանն ու նրա մշակութային արժեքները, Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածություններն ուժի մեջ են, «Արմենպրեսն» օգտագործում է առաջավոր տեխնոլոգիաները, Ընդունել են Ֆրանսիա – Հայաստան բարեկամության խմբի անդամներին, Քվեարկությունները կկայանան այսօր, Արցախի կարգավիճակի որոշումը` համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով, Տեղի է ունեցել ՀՀ կառավարության պայմանական արտահերթ նիստ, «Շանթ — 2018» զորավարժություն. օր 2-րդ, ՀՀ ԱԺ աշխատակազմում ևս շարունակվում են, Ի շահ խաղաղության և կայունության ամրապնդման, Առաջնահերթություն է բազմաֆունկցիոնալ ավիացիայի ձեռքբերումը, Զինված ուժերը ներգրավված են եղել մարտի 1-ի գործողություններում, «Դիջիթեք 2018», ՀԱՊԿ ԽՎ պատասխանատու քարտուղարը` ԱԺ-ում, ՄԻՊ արտահերթ զեկույցը կուղարկվի միջազգային կառույցներ, Հայաստանը վերադարձրել է պայմանականորեն կորցրած տարածքները, Առաջնորդվելով ժողովրդավարության և համերաշխության արժեքներով, ՀՀ նախագահն ընդունել էԵԱՀԿ ԽՎ նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը, Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստանում ԱՄՆ և ՄԹ դեսպանների հետ
 8. Հումանոիդը Ատակամայից
 9. Լուսանցք, թիվ 28, 2018, Ոչ մի ֆանտաստիկա, Ով թավշեկիր չէ, հայ չէ՞, Ներքաղաքական սրված իրավիճակ, որ կարող է հակառակ քաղաքական ուղղությամբ ընթանալ, Ակամա փուռը տվեցին վարչապետին, Չհերքեցին անհերքելին, բայց հրաժարական չեն տա, Իշխանությունը նաև անիշխանության է տանում, Հայաստանի նախկին 3 նախագահները` նշանակետի տակ, Հոկտեմբերի 27-ի արդեն հայտնի ցուցակը

 

Սեպտեմբերի 17

 1. Կարևոր առանձնազրույց տիար Բլեյանի հետ
 2. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 154, 2018, Ընդունել է վարչապետը, ՀՀ պաշտպանության նախարարը հյուրընկալել է Քերոլայն Քոքսին, «Արմենպրեսը» և «Բելառուս սեգոդնյան» համաձայնագիր են ստորագրել, Միասնական ու ներդաշնակ աշխատանք, Ուրվագծվում են համագործակցության ուղիները, «Այլևս երբեքը» պետք է մեկընդմիշտ ամրագրվի, ԱԳ նախարարը հանդիպել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի հետ, Ընտրվել է վճռաբեկ դատարանի նախագահ, Որոշում քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, ՀՀ ԱԺ աշխատակազմում ամփոփվել են «Շանթ — 2018» զորավարժության արդյունքները, Հավատարմագրերն է հանձնել ՀՀ-ում Ուկրաինայի նորանշանակ դեսպանը, Լեոնիդ Կալաշնիկովի գլխավորած պատվիրակությունը` ԱԺ-ում, ԲԴԽ-ի նախագահը ներկայացրել է վճռաբեկ դատարանի նախագահին, ԼՂ վերջնական կարգավիճակը` դիվանագիտական ճանապարհով, ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահն ամփոփել է հայաստանյան այցը, Սևանի մակարդակը հավասարվել է նախորդ տարվա նույն օրվա նիշին, Եվրոպական դիպլոմներ` հայ ուսանողներին, Սիրիայում արտաքին շահերի բախումները շարունակվում են, Հյուրընկալել է ՀՀ նախագահը, Հեռախոսազրույց
 3. Ինչ լավ բան է արել ԽՍՀՄ-ի համար Լավրենտի Բերիան
 4. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 155, 2018, Նոր որակ հայ –ֆրանսիական հարաբերություններում, Բոլոր ներդրողներին հրավիրում ենք մասնակցելու այն թռիչքին, որին պատրաստվում է ՀՀ-ն, Ֆրանսիայի հայ համայնքը պատրաստ է աջակցել, Երևանը հատուկ տեղ ունի փարիզցիների սրտում, Պետական աջակցություն կհատկացվի, Ոստիկանությունն ապաքաղաքական կառույց է, Արա Բաբլոյանն այցելել է ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանատուն, Ադրբեջանը և Թուրքիան իրական սպառնալիք են, ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հյուրընկալվել է Շվեյցարիայի հայ համայնքին, Տոն, որը համայն հայությանն է, Պետությունն աջակցում է երիտասարդ ընտանիքներին, Կարևորելով երաժշտական կրթության զարգացումը, Մհեր Գրիգորյանի այցը ՌԴ, Ադրբեջանը փորձում է ուժ ցուցադրել, Ուսումնավարժական հավաքներ Արցախում, Բարեկարգվելու է Բերձոր – Քարվաճառ ճանապարհը, Մեկնարկել է «Առողջ ապրելակերպ — 2018» ցուցահանդես-ֆորումը, Արարատի մարզում կստեղծվի կոկորդիլոսաբուծարան, Բերքը 100 տոկոսով պաշտպանելու հնարավորություն, Լավագույն արդյունք կարելի է ստանալ համատեղ աշխատանքով, Ինչպես պայքարել առնետավազքի դեմ, Իրաքում իրավիճակը բարդ է ու անորոշ, Բարեփոխումները ՔԿՀ-ներում շարունակվում են, Հարություն Մարությանը` Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, Երիտասարդները խաչեր ու աղոթաթերթեր կբաժանեն, Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Դմիտրի Մեդվեդևին, ՀՀ նախագահին հավատարմագրերն է հանձնել Շվեյցարիայի դեսպանը, Հանդիպում շրջանավարտների հետ

 

Սեպտեմբերի 18

 1. Հայաստանի մարդու իրավունքնրի պաշտպանի աշխատանքը ժողովրդավարության խթանման գերազանց օրինակ է. Եվրամիության հայտարարությունը
 2. Հռոմի պապը շնորհավորել է մխիթարյանականներին
 3. «Նոր Հայաստանի» հատուկ ծառայությունների ղեկավարների զրույցը. պահանջվում է սխալների ուղղում
 4. Լրջագույն հիմնախնդիր հայ – վրացական հարաբերություններում
 5. Загадки истории, № 29, 2017, Жеводанский кошмар, Эрмитаж каменного века, Вызов природе, Между чумой и холерой, Несостоявшийся император, Перуанская Троя, Еда под запретом, Огонь по пирамидам!, Лояльное восстание, Безумцы на троне, С богом, но без чудес, Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Бесполезный агент, Хроника революции (стр. 28.), «Звуки Короткова», Романтика на подмостках, Приют для иезуитов, Укротитель огня, Следы соратников Петра, Дом истинных римлян, Культ черепа, Самые древние иероглифы Египта, Гений педагогики, Головной убор Лунъюй
 6. Կրետեի գաղտնիքները
 7. Արփինե Հովհաննիսյանն ադրբեջանական վերջին կրակոցների մասին տեղեկացրել ԵԽԽՎ-ին
 8. Իլհամ Ալիևի որդին ևս սկսեց իր զինվորական ծառայությունը
 9. Հայաստանը գազ և նավթ ունի
 10. Առցանց հնագետների մարսյան հայտնագործությունը
 11. Եղե՞լ է Երրորդ Ռեյխի աստղագնացը տիեզերքում
 12. Yerevan today-ի գլխավոր խմբագիրը կանխատեսում է` ԶԼՄ-ների վրա ճնշում է գործադրվելու
 13. Ռուսաստանն իրեն պատասխան քայլերի իրավունք է վերապահում. Շոյգուն` Լիբերմանին
 14. Ռուսական ուղղափառ եկեղեցին միայնա՞կ է համաշխարհային ուղղափառությունում
 15. Тайны XX века, № 34, 2018, Самые – самые… (стр. 3), Где прячется девятая планета?, Без стресса жить нельзя на свете?, Орадур – месть и золото, Карлики и великаны, Страшилки XXI века, «Жестянка Лиззи», А вы верите в инопланетян?, Борьба с пластиковым мусором, Комарам нельзя!, Изменение климата и самоубийства, Озеро на Марсе, Четырёхдневная неделя, Скоро люди станут бессмертными, Куда плавал Садко?, Тунгусский метеорит: 110 лет – 110 гипотез, Создано в России, Скандинавия: край, где живут драконы, Посох – спутник святых и монархов, Пришельцы заменяют людей?, Аксинит – тайны «лунных слёз», Лихо Одноглазое – из истории в сказку, Австралийская мегафауна
 16. Աշոտ Բլեյան. «Հաջողությունը պետք է ավելի շատ վերլուծել, քան վատը»
 17. ՀՀ վարչապետը ԱՄՆ կմեկնի քվեարկելուց հետո
 18. Պուտինը նախագահի պաշտոնը լքելու պլաններ չունի
 19. Հայաստանի «անապատային օձերը» կարող են շրջել համաշխարհային պատմությունը
 20. Ամերիկյան հարված «Արմենալին»

 

Սեպտեմբերի 19

 1. Քննչական կոմիտեն պատասխանեց Yerevan. Today-ի խմբագրի մեղադրանքներին
 2. Ապադոլարացման գաղափարը կենսունակ է
 3. Բաքվի արձագանքը հայաստանյան իրավիճակին
 4. ԲՀԿ – ՔՊ կոտոշամարտ
 5. Սաշիկի պատասխանը ՀՀ վարչապետին
 6. Փոխվարչապետ Ավինյանը Գյուրիում
 7. Мир криминала, № 13, 2018, Армения – 1999: расстрел в парламенте (стр. 2-3), Гастроли одинокого волка (стр. 4-5), Чикатило Российской империи (стр. 6-7), Война двух королев (стр. 8-9), «Фараоны» финансовых пирамид (стр. 10-11), Проклятый остров Горе (стр. 12-13), Боги жаждут крови! (стр. 14-15), Ошибка «летучих» зеков (стр. 16-17), Убивать – так с музыкой! (стр. 18-21), Смертельное жало судьбы (стр. 22-23), Мафия Изумрудного города (стр. 24-25), Охота на красавиц (стр. 26-27), Любовь и гибель Буревестника (стр. 28-29, также – Загадки века. Максим Горький. Смерть «Буревестника»), Гай Юлий Цезарь, Трагедия в лесу (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Марлен Дитрих: киллер для Гитлера (стр. 34-35)

 

Սեպտեմբերի 20

 1. Գրախանութային արշավ
 2. Էրդողանի հերթական նենգությունը
 3. Հայաստանը և ՀԱՊԿ-ը
 4. Փաշինյանը կորցնում է կողմնակիցներին
 5. ԱԳ նախարար. «Փաշինյան – Թրամփ հանդիպումը չի կարող կայանալ հապճեպ կարգով»
 6. Հրապարակեցի 6-9-րդ դասարանների սեպտեմբերի 24-28-ի դասարանական առաջադրանքները
 7. Եվս մեկ վարկած Նիբիրուի մասին
 8. 10 սննդամթերք, որոնք կարելի է և պետք է ուտել գիշերը
 9. Ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաները Հայաստանում
 10. Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է Արմեն Սարգսյանին` Անկախության տոնի կապակցությամբ
 11. Ասպիրինի վտանգավորության մասին
 12. Սյունյաց երկիր, թիվ 23, 2018, Բնապահպանության նախարարը Սյունիքում, Քաջարանի հանքավայրը շահագործող ընկերությունը տարիներ շարունակ անպատիժ խախտել է ՀՀ օրենքները, Ստուգումներ են սկսվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, Նարեկ Ղահրամանյան. «Նախընտրում եմ կենդանի, անմիջական շփումները մարդկանց հետ», Արծվանիկում ներդրում անողներին պոչամբարը վախեցնում է, Լուսավորությունը և կրթությունը Ղափանի գյուղերում 20-րդ դարասկզբին, Ցուցահանդես` «Աստվածային կատակերգության» մոտիվներով, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ներկայացրեց Կապան համայնքի ղեկավարի իր թեկնածուին

 

Սեպտեմբերի 21

 1. Հայոց խորհրդարանի 100 տարին
 2. Բրիտանացիներին հետաքրքրել է «Զվարթնոց» օդանավակայանի չօգտագործվող կառույցի ճակատագիրը
 3. Նման բան դեռ չի եղել. Թբիլիսիի հեռուստաաշտարակը հայկական եռագույնով է ներկվել (տեսանյութ)
 4. Մարդկության կործանումն անխուսափելի՞ է
 5. Լուսանկար ապագայից
 6. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 156, 2018, Գեղարվեստի մաեստրոն, Ցորենը դարձել է մասուրի չափ, Քննարկվել են ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ձևավորման հարցեր, Վառելափայտ` բնակիչներին, Նոր ազատ տնտեսական գոտի` Հրազդանում, Ինչպես բարելավել տրանսպորտի վիճակը, Եկել է երազանքներն ազգովի իրականացնելու ժամանակը, «Մենք ճիշտ ուղու վրա ենք», Խորհրդակցություն Բակո Սահակյանի մոտ, Համատեղ միջոցառում, Վկայական` «Արմենպրեսի» տնօրենին, Ընտրակաշառքը պետք է բացառել, Պետք է օգնել գյուղացուն շահույթ ստանալու, Ղարաբաղի հիմնահարցը` խաղաղ ճանապարհով, ԱԳ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի ճեպազրույցը Արցախի լրատվամիջոցներին, Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներին, Բացվել է «Շենգավիթ» ԲԿ-ի նոր մասնաշենքը, ՀՀ առաջին փոխվարչապետն Արցախում, Մարզական տոն Շահումյանում, Զբոսաշրջային փառատոներին սպասելիս, Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Վիկտոր Համբարձումյանի 110-ամյակին, Ռոբոտների հայաստանյան 11-րդ առաջնությանը մասնակցել է 42 թիմ, Կշարունակվեն արդյունավետ ու կառուցողական քննարկումները, Քննարկվել են տարբերակներ
 7. Փաշինյանը զորակցություն է հայտնում Նաիրա Զոհրաբյանին
 8. Կատինի ողբերգությունը
 9. Միստիկ խորհրդանիշեր ռուսաստանյան դրամների վրա
 10. Վ/Ֆ «Ներոնի գործը: Հին դավադրության գաղտնիքը»
 11. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 157, 2018, Երջանկության նկարիչը, «Երկու Հովհաննես` երկու մեծ հայ», Ինչ հետևանքների կհանգեցնի ռուսական ինքնաթիռի կործանումը, Հայկական ցուցանմուշները կընդգրկվեն «Մետրոպոլիտենի» ցուցահանդեսում, Հայկական խաչքար Լեհաստանի Զամոշչ քաղաքում, Մեր երազանքի կանաչ Երևանը, ՀՀ քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահի այցը Չինաստան, Պապիլոմավիրուսային պատվաստումները բարդություն չեն առաջացրել, Արձանագրվել է ենթադրյալ ընտրախախտումների ահազանգման 18 դեպք, Հռոմի պապը շնորհավորել է Մխիթարյան միաբանության 300-ամյակը, Հանդիպում ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչների հետ, «Կանաչ նախաձեռնությունները» ձևավորում են կանաչ մտածողություն, ՀՀ նախագահն այցելել է Հայաստանի ազգային արխիվ, Հյուրընկալել է ՀՀ նախագահը, Հանձնել է հավատարմագրերի պատճենը, «Եվրասիական շաբաթ» համաժողովը Երևանում, Երբ հարստության կողքին խնդիրներ են դիզվում, ԱՊՀ երկրների արդարադատության նախարարների խորհրդի 13-րդ նիստը, ՀԿԾ-ն հյուրընկալել է էստոնացի գործընկերներին, Շարունակվում է ԱԻՆ-ի և JICA-ի փոխգործակցությունը, ՀՀ ԶՈԻ-ի և ՊԲ-ի կողմից իրավիճակը լիովին վերահսկվում է, ՀՀ պաշտպանության նախարարը հանդիպել է FAST հիմնադրամի տնօրենի հետ, Գումարտակային մարտավարական զորավարժություն, ՀՀ ԶՈԻ ԳՇ պետն ընդունել է ԱՄՆ ռազմական կցորդին, «Դու անկախ ես», Բարձր գնահատական ՀՀ ՄԻՊ-ի աշխատանքին, Սոբյանինն ստանձնել է Մոսկվայի քաղաքագլխի պաշտոնը, Քարին տակի քարանձավում ավարտվել են հերթական պեղումները, Բացառիկ մարզական իրադարձություն Հայաստանում, Արիանա Կաոիլին հեծանիվով կհատի Թուրքիայի և Իրանի տարածքները, Ինչ որ նկարում եմ` Հայաստան է դուրս գալիս, Արթուր Ջավադյանը վերընտրվել է, Հոգատարություն ու պատասխանատվություն բնության նկատմամբ
 12. Мир криминала, № 14, 2018, Резня в Руанде: кто заказчик? (стр. 2-3), Вампир из Ганновера (стр. 4-5), Охота на ведьм (стр. 6-7, также — Охота на ведьм, Охота на ведьм), Фальшивки гения (стр. 8-9, также – Человек без имени), Нашествие «апельсинов» (стр. 10-11), Две жизни мистера О. Генри (стр. 12-13, также – О. Генри), Кровавый навет в Тисаэсларе (стр. 14-15), «Золотые телята» Сталина (стр. 16-17), Шпионы в юбках (стр. 18-20), Тайники для «белой смерти» (стр. 22-23), Операция «Тевтонский меч» (стр. 24-25, также — Операция «Тевтонский меч»), Королева Манхэттена (стр. 26-27, также – Хорошая, плохая, злая), Поль Гоген: между раем и адом (стр. 28-29, также – Поль Гоген. В поисках потерянного рая), Сергей Горобченко, Выстрел в ночи (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), «Очарована, околдована…» (стр. 34-35), Похищение Шивы (стр. 36)

 

Սեպտեմբերի 22

 1. Ինչու՞ է Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն հայտնում քաղաքացիներին
 2. Ահաբեկչություն Իրանում
 3. Տրոյա. առասպելով բացահայտված պատմություն
 4. Հայաստանի անկախւթյան շրջանում գրանցված 5 կարևոր հնագիտական բացահայտումները
 5. Тайны XX века, № 35, 2018, Оставьте это дома, Течения тёмной материи, «Стингеры» в Афганистане, Почему застрелился писатель Фадеев?, Вавилов дол, Как в Москве передвигали дома, Властитель дум, Мост раздора, Фигурки в камне, Сокровище в курятнике (стр. 16), Ловушки для демонов, С «Лайфом» по жизни, Вдохновение в теплице, Скобы по всему миру, Десять знаменитых мистификаций, Чёрный сентябрь президентов, Оружие древних богов, Петля для смертника, Страшные легенды Балахны, Веселье «осеннего запевалы», Волхв Родамир – долгое пробуждение, Где искать сокровища инопланетян?, Почему у жирафа длинная шея?
 6. Մեզոզոյ. սողունների դարաշրջանը
 7. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 158, 2018, Արդյունավետ համագործակցելու պատրաստակամություն, Ադրբեջանը ցեղասպան պետություն է, Անկախությունը մեր ժողովրդի երազանքն էր, Դեսպանները` պաշտպանության նախարարությունում, ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանի մեկնաբանությունը, Երևանը պատրաստ է Ֆրանկոֆոնիայի առաջիկա գագաթնաժողովին, Երևանը հյուրերին կներկայանա որպես մաքուր քաղաք, Աղբահանության խնդիրը կարելի է լուծել մի քանի տարբերակով, Ոստիկանապետին կից հասարակական խորհուրդը կաջակցի, Ուղեցույցներ` ԿԸՀ-ից, ԱԱՀ վճարողներին վերադարձված գումարը, Հանձնել է հավատարմագրերը, Գերմանիայի հայ գործարարների միության անդամները` Մայր Աթոռում, Ընդունել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, Այցելել են փաստաբանական պալատ, «Սպիտակ» ֆիլմը հրաշքի մասին է, «Սարյանը և Ֆրանսիան», Մեթոդագործնական սեմինար, Հայկական թիմի հաղթանակը, Աշոտ Վարդապետյանը` Կարլսեն – Կարուանա մրցախաղի գլխավոր մրցավար, Հայաստանը ողջունում է, Ավելի շատ աշխատատեղեր կստեղծեն, քան կխլեն, Ոստիկանությունը հրապարակել է վերջնական ընտրացուցակները, Հնի ու նորի յուրօրինակ համադրություն Սարյանի պուրակում, Գրքի փառատոն` Անկախության տոնին ընդառաջ
 8. Դիլիջանի «կրեատիվ ափդեյթը». ինչպես են զբոսավարները զբոսաշրջիկներին Հայաստան բերում
 9. Տարօրինակ և սարսափելի Ճապոնիա

 

Սեպտեմբերի 23

 1. Քվեարկություն
 2. Գուրգեն Մահարի. «Ծաղկած փշալարեր» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 71-246)
 3. Իսրայելը կշարունակի հարվածել Սիրիային
 4. Գուրգեն Մահարի. «Մշեցի Առաքելը և ուրիշները», «Գիշեր», «Անտառային հեքիաթ», «Հայկական բրիգադ», «Ուրախ գիշեր» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 247-344)
 5. Մանրամասներ ԲՀԿ-ի կաշառքի գործից
 6. ԲՀԿ-ականների ֆեյսբուքյան տեղեկատվական ահաբեկչությունը
 7. Գուրգեն Մահարի. « Մարդը` մարդուն…» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 347-422)
 8. Ընտրական պասիվություն
 9. Նաիրա Զոհրաբյան. «Այսպիսի տեռոր անգամ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ չի եղել»
 10. 614 ՀՀ քաղաքացի մահացել են այլ պետություններում. Բիչախչյանի պատասխանը Բաբայանին
 11. ԱԱԾ պետի արձագանքը Քոչարյանի որդու հայցին
 12. Ինչպես են երևանցիներն ընտրում քաղաքապետ (լուսանկարներ)
 13. Մասնակցության թվով այս ընտրությունները գերազանցել են նախորդին
 14. Ընտրությունների ֆինանսական պատկերը
 15. Դոնբասը հակահարձակվում է
 16. Ինչու՞ Երևանը չի դիմում ՀԱՊԿ-ին
 17. Փարիզի փապարները (կատակոմբերը)
 18. ՄԻՊ-ն ամփոփել է ընտրություններում արձանագրված դեպքերը ժամը 21:30-ի դրությամբ
 19. Առաջին լուսանկարը աստերոիդի մակերևույթից
 20. Տարածված լեզվական սխալներ ռուսերենում
 21. Սա ևս Չինաստանն է
 22. Ծովակալ Կանարիսն ընդդեմ ֆյուրերի
 23. Էկրանից ընթերցանությունն «արգելակում է» մեր ուղեղը

 

Սեպտեմբերի 24

 1. Գուրգեն Մահարի. «Երգ մահու և անմահության» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 423-442)
 2. Վահրամի փոխարեն 10-5-ում հասարակագիտություն
 3. Ադբեջանին վաճառած զենքը կրակում է ՀԱՊԿ անդամ Հայաստանի ուղղությամբ. Շարմազանովը` Բելառուսին
 4. Հերթական լուսնային առեղծվածը
 5. Հանցագործության և անվտանգության համաշխարհային վարկանիշը
 6. Իսրայելին անհանգստացնում են Մոսկվայի սպասելիք քայլերն ինքնաթիռի աղետից հետո
 7. Ռուսերենի իմացության թեստ
 8. Запретная история, № 20, 2018, Город грехов. Как отдыхала элита Российской империи? (стр. 4), Распутин. Безумные предшественники полубезумного «Старца» (стр. 5-6, также – Николай второй и юродивый Митька), Интердевочка. Разложенцы атакуют Пушкина, но получают жёсткий отпор… (стр. 7- 8), Александр Керенский: несостоявшийся диктатор России (стр. 9, также – Главноуговаривающий русской революции), Дневник самодержца. О чём думал Николай II в критические для страны дни…, Короткой строкой… (Назло «валютнице» отрежу себе уши, Всех зафаршмачили, Испортил праздник, козёл! – стр. 15), Михаил Лермонтов «напророчил» собственную смерть?, Короткой строкой… (Слона-то мы приметили…, «Чисто кафельная, сволочь!» — стр. 17), Последнее слово. Как «Горби» уходил в отставку, Короткой строкой… (Равноправие женщин и мужчин: русский опыт! «А она мне ничего не отвечает, только тихо ботами качает…» — стр. 20), Никто не выжил… Мог ли спастись цесаревич Алексей? (стр. 21-22), Великий слепой (стр. 23), Поцелуй генсека. Брежнев без глянца и мифов, Анна Вырубова: интимная подруга царицы (стр. 26-27, также — Анна Вырубова: великая грешница или великая мученица?), Короткой строкой… (Советский гуманизм, Немного об «особой духовности» — стр. 27), Олимпиада – 80. Что она дала советским гражданам? (стр. 28-29), Художественная галерея Инзова (стр. 30-31), Почему не удался «Лунный проект» СССР? (стр. 32, также – Почему Советский Союз закрыл проект полёта на Луну)
 9. Փաստի իշխանությունը. «Մասոններ. Առասպելներ և փաստեր»
 10. Սեպտեմբերի 24-ի գլխավոր իրադարձությունները
 11. Շարմազանովի կարծիքը Երևանի ավագանու ընտրությունների մասին
 12. Մարկեդոնովի կարծիքը Երևանի ավագանու ընտրությունների և դրա հետևանքների մասին
 13. Ռոբերտ Քոչարյանը դատարան հայց է ներկայացրել ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի` հրապարակային զրպարտության մեղադրանքով
 14. Միայն ռուսական սովորություններ
 15. Շարմազանովը դեմ է ԱԺ արտահերթ ընտրություններին
 16. Դոլարը Ռուբիկոնի առջև կամ homo sapiens-ը էվոլյուցիոն փակուղում
 17. Литературная газета, № 12, 2017, Верните Горького!, Взгляд мудреца, Фальшивая реальность Украины, Решение не местного значения, Ты жива ещё, моя старушка?, Горький и революция, Мёртвые тексты, Мифов минные поля, Высокая планка поэзии, И друг, и зверь, «ЖЗЛ» расшифровывает чёрные ящики истории, Два Чайковских в судьбе Ростроповича, Уникальный памятник могут снести в Нижнем, За кем была правда…, «Мой край, задумчивый и нежный», Эффективность, а не эффекты, Флоренция. Вид с холма, Меценатство приветствуется, Музыка под землёй, Об информационной безопасности современно и доходчиво, В эрмитажном рае, В ногу со временем, Фотошип, Первая ласточка, Горячая десятка анекдотов, На анонс, В мире книг, Тоска объявлений, Страна советов, Живём и помним, Имперский гений места, Храни меня, мой талисман, Сепаратисты, «Не цель моя – стать первой поэтессой…»

 

Սեպտեմբերի 25

 1. Արագ սննդի յոթ բաղադրատոմս
 2. Հետազոտական աշխատանք Հայաստանի ազգային գրադարանում
 3. Երեխաները հավատում են ռոբոտներին
 4. Յուտայի առեղծվածային գրերը
 5. Ա տիպի նավախմբային ականակիրները
 6. Պավել Սուդոպլատովի իրականացրած հատուկ գործողությունները
 7. Երուսաղեմի պատրիարքը ձեռնոց է նետում Տիեզերական պատրիարքին
 8. Փաշինյանը կփորձի կոտրել հանրապետականների դիմադրությունը
 9. Ռուս զինվորականները երկու անգամ այցելել են Հայաստանում գործող ամերիկյան կենսաբանական լաբորատորիաներ
 10. Тайны XX века, № 36, 2018, Магический Магритт, Радио для фараона, Как немцев уговаривали сдаться в плен, Танки против флота, Астролог должен говорить правду, Атомную бомбу надо?, «Живые» мумии, Зомби-ген, Кто правит ураганами?, Сообщение для Гитлера, Найден новый материк, Мимо Юпитера, В Египте откопали нового Сфинкса, Обитатели Земли живут в долг, Великий комбинатор, 10 нераскрытых тайн Древней Греции, Флайбординг – парить как птица, Сапфир – посланник Седьмого неба, Дикий огонь, Трупный синод, Люди скрещивались с пришельцами?, Строительные суеверия, Лама и альпака
 11. Առաջին հերթին ի՞նչ պետք է ապացուցի Հայկ Մարությանը երևանցիներին
 12. Գուրգեն Մահարի. «Չարենց-նամե», «Նորից նրա հետ», «Չարենցի մեկ օրը», «Ակսելյան քանդակներ» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 445-519)
 13. Լավատեսության իրավունք: Կենսամակարդակը Չինաստանում բարձրանում է. ժամանակն է սկսել բարեփոխումները
 14. Գրիգոր Հասրաթյան. ոտքով աշխատանքի գնացող քաղաքապետը
 15. ՀՀԿ-ն շնորհավորեց Հայկ Մարությանին
 16. Ինչպես թուրք սպան փրկեց հայկական գյուղը ոչնչացումից
 17. Փաշինյանի հաղթանակն ու երկընտրանքը. պահպանել ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև հեղափոխությունը
 18. Ամառային արձակուրդից հետո ՀՀԿ-ն փոխել է տրամադրությունը
 19. Գուրգեն Մահարի. «Վիլյամ Սարոյանի հետ», «Արծիվ Նաիրի» (ֆրագմենտներ Աղասի Խանջյանի մասին), «Հրաչյա Ներսիսյան», «Վարդան Աճեմյանի հետ» (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 520-576)
 20. Ինչ է հավաստիացրել եվրակոմիսարը ՀՀ վարչապետին
 21. Ռազմական մեծ առաջնորդներ (թեստ)
 22. Խնդիր ապակեգործների և ծաղկավաճառների մասին
 23. Ու՞ր են տանում Իրանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետքերը և ի՞նչ կապ ունի Հայաստանը
 24. Ո՞րն է Արեգակի համակարգով անցած աստերոիդի «ծննդավայրը»
 25. Գուրգեն Մահարի. «Տխուր աչքերով կատակերգուն» (Համբարձում Խաչանյանի մասին), «Սքանչելի Տիցիանը», «Բալլադ գրողների համամիութենական առաջին համագումարի, մանր բուրժուական ինդիվիդուալիստի, բռնագրավված մանդատի և Մաքսիմ Գորկու աջ ձեռքի մասին», «Այս հմուտ, հանճարեղ լոռեցին…» (էսսե), «Պատիվ ընրեք վսեմական քերթողին…», «Լիտվական օրագիր», «Դիմանկարներ» (Մարտիրոս Սարյան, Արամ Խաչատրյան, Հրաչյա Ներսիսյան, Սուրեն Քոչարյան) (Երկերի ժողովածու, հատոր հինգերորդ, «Խորհրդային գրող», Երևան, 1989, էջ 576-671)

 

Սեպտեմբերի 26

 1. Սատուրնի լազերային ճառագայթները
 2. Նովգորոդյան գանձ
 3. Մյունխենյան համաձայնություն
 4. Վրացի իրավապաշտպանը վրացական ֆաշիզմի մասին
 5. Ֆիզիկական տանջանքների սեռային տարբերակումը
 6. Հոգեբանական այկիդո
 7. Թավշյա հաղթանակ. ինձ բացակա չդնեք (Երևան; Անտարես, 2018. – 176 էջ)

 

Սեպտեմբերի 27

 1. Ֆինանսների նախկին նախարարը նոր իշխանության մասին
 2. Հայաստան – Իրան հարաբերությունների այսօրն ուապագան
 3. Тайны и загадки, № 2, 2017, Не зная жалости, Раскрыт механизм страха?, Над чем смеётесь?, А тут внутренний голос и говорит…, Тренируйте свой мозг!, Что вам снится, гопода?, Любовь к негодяям – стокгольмский синдром, Программы для маньяков, Синдром леди Макбет, Безумие золота, Гений и безумство, Перемещение чувств, Парадоксы сочувствия, Кто верит в Бога?, Праматерь грехов наших, Объявим войну суициду!, Не жди сочувствия от нарцисса, Забыть геростратов!, Исследователи шестого чуства, Уникальные фолианты

 

Սեպտեմբերի 28

 1. Սեպտեմբերյան առակներ
 2. Հայկական Հեղափոխություն (կարճաժամկետ նախագիծ)
 3. Հրապարակվեցին 6-9 դասարանների հոկտեմբերյան տնային և հոկտեմբերի 1-5-ի դասարանական առաջադրանքները
 4. Мир криминала, № 15, 2018, Капкан для школьников (стр. 2-3), Порождение дьявола (стр. 4-5), Фальшивый декабрист (стр. 6-7, также – Роман Медокс – прототип Хлестакова и первый провокатор охранки), Самураи против королевы (стр. 8-9, также – Королева Мин), Ошибка великого хакера (стр. 10-11), Казнённый губернатор (стр. 12-13), Долина безголовых (стр. 14-15, также — Долина безголовых), «Елисеевский»: кормушка для элиты (стр. 16-17), Великие сыщики (стр. 18-21, также – Самые известные сыщики), Карающий бог Арктики (стр. 22-23), Москва, спалённая пожаром… (стр. 24-25, также — Москва, спалённая пожаром. Кто зажигал?), Испанский триллер (стр. 26), Фрэнк Синатра: мистер мафия (стр. 28-29, также — Фрэнк Синатра. Политика и мафия), Уитни Хьюстон, Кто украл доллары? (детектив-загадка, стр. 31), Криминальные курьёзы (стр. 33), Карусель распутства (стр. 34-35)

 

Սեպտեմբերի 29

 1. Նախնադարյան նկարչի գաղտնարանը
 2. Ռուսաստանի քաղաքացիական պատերազմի վերջին խոշոր ճակատամարտը
 3. Ինչու՞ բոլշևիկները տեղափոխեցին մայրաքաղաքը
 4. Загадки истории, № 30, 2017, В разные стороны, «Космонавт Пакаль», Мы за ценой не постоим, Епископ против «чимуренги», Петля для полицая, Наследие хана Берке, Мундир ученика, Крест и молот, Кровавое золото, Психопатия Адольфа Гитлера, В небе над Харьковом, Байки из прошлого (стр. 24), Исторические загадки (стр. 25), Колесничий богов, Хроника революции (стр. 28), На потеху публике, Диссидент и его муза, Солнечная вера, Постижение родины, Игрушечный топор из Пскова, Могилы Западной Чжоу, Первое блюдо из картофеля, Рецепт Гиппократа (стр. 37), Этот сильный слабый пол, Брошь Бенвенуто Челлини

 

Սեպտեմբերի 30

 1. Ռուսաստանին սպառնում են ծովային շրջափակմամբ
 2. Փաշինյան – Ալիև պայմանավորվածությունները
 3. Երևանի ավագանու արտահերթ ընտրությունների վերջնական պատկերը
 4. Փաշինյան. «Պետք է արագացնենք ԱԺ արտահերթ ընտրությունների անցկացումը»
 5. Գերմանիա ԱԳ նախարարը Մյունխենյան գործարքի մասին
 6. Խնդիր մենամարտերի և դագաղների մասին
 7. Ադրբեջանցի փորձագետները Պուտինի այցի մասին
 8. Նանա Կակաբաձե. «Թույլ չենք տա ֆաշիզմի վերածնունդը Վրաստանում»
 9. ՀՀ նախագահը հայ – վրացական հարաբերությունների մասին
 10. Ինչպես էր Սոֆյա Պալեոլոգը պայքարում ուղղափառ աղանդավորների դեմ
 11. Тайны XX века, № 37, 2018, Загадка V-4, Звёздные дожди. Чего от них ждать?, Удар с воздуха, Брестская крепость: ни шагу назад!, Каперство под российским флагом, Загадочный папа Иоанн Павел I, Марафон в Долине Смерти, Окаменевшие немцы, Семечки Петра I, Волшебное зеркало из Киева, Китайский аквариум, Золотой кролик, При галошах, при часах…, Пересадка эмбриона в Древней Индии, Последнее плавание Тура Хейердала, Филадельфийский эксперимент, Тайна святого города, Художник-диссидент, Великие парикмахеры (стр. 28-29), Кто охотится за головами, «Не ходи ворожиться…», Призрак Адамовой мельницы, Собачьи вальсы
 12. Հայաստանի Հանրապետություն, թիվ 159, 2018, Պառլամենտարիզմը` անկախ պետության կարևորագույն հայտանիշ, Ե´վ աղքատությունը, և´ խաղամոլությունը մերժելի է, Նախագահն այցելել է Հայաստանում Չինաստանի դեսպանություն, Հանդիպում ԱԺ-ում, Ընդունել են Էրիկ Էսրաիլյանին և Ջին Բլոքին, ԿԳ նախարարը հրաժարական չի տա, Շուտ չեն հանդիպի, Ճանաչողական այցով ԱԱԾ է այցելել Ղազախստանի դեսպանը, Կոմունալ տնտեսությունը` իր ողջ «հմայքով», Քննարկվել են ջրային ոլորտի հարցեր, Պետության առջև պարտավորություններ ունեն և´ իշխանությունը, և´ ընդդիմությունը, Կարողանանք գնահատել այն, ինչն այսօր անվանում ենք անկախություն, Շնորհավորական ուղերձներ վարչապետ Փաշինյանին ՀՀ անկախության տոնի առթիվ, Շնորհավորական ուղերձներ ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանին Անկախության տոնի առթիվ, Պատրաստ ենք մարզական նոր նվաճումների, Զորավարժություն 5-րդ զորամիավորումում, Ճապոնական տիկնիկները` Թումանյանի թանգարանում, Անկախության օրվա առիթով Հռոմի օպերային թատրոնում Արամ Խաչատրյան է հնչել, Համայն հայությունն այսօր նշում է Հայաստանի անկախ հանրապետության հռչակման տոնը
 13. Իրատես, թիվ 58, 2018, Իսկական հեղափոխություն, Նարցիսիզմը որպես ուղիղ ճանապա՞րհ, «Միապաղաղ, աղքատիկ քարոզարշավ է ընթանում», «Վարչապետի այս կոչը բացառապես հակասահմանադրական էր», Հիմա հարկային դաշտու՞մ են, թե՞ դրանից դուրս, Ասում են…, Ուր մնաց Ձեր հայտարարությունը, «Երևանի ավագանու ընտրություններ» անվանումը կարելի է մի կողմ դնել, «Մեր ԱԳՆ-ն լրջորեն վերլուծում է`ինչին ետք է արձագանքի ինչին` ոչ», Ճշտում – հերքում –հաստատում են, Ինչու՞ է Պուտինը գնում Բաքու, Կոմպլեմենտարիզմը փոխարինվեց բոլոր աշխարհաքաղաքական կենտրոնները հավասար հեռավորության վրա պահելու քաղաքականությամբ, Պատվի հարց է, Կասկածը կրծում է, ԵՄ-ում էյֆորիան «նստել» է, Երևանն Իրանին առաջարկելու բան չունի, ավելի լավ է կատարի 2016-ի «տնային առաջադրանքը», «Այդ գնահատականը չի խարխլում պետության հիմնասյուները», Մարդկությունն այդպես էլ չհասավ տիեզերքի հիմնակունքին, Հոռոմցիները զրուցասեր չեն, հատկապես, երբ զրուցակիցը լրագրող է, Ճանաչողական այցով Հայաստան ժամանած վիրահայ պատանիներն այցելել են ՎիվաՍել-ՄՏՍ, ԴիջիԹեքը հայաստանյան ցուցահանդեսների ոլորտ է ներմուծում առցանց գրանցման նոր մշակույթ, «Գիրքը կազմելիս ինձ համար ամենամեծ դժվարությունն այն էր, որ հայրս գրեթե ոչինչ չէր պատմել իր մասին, ես շատ բանից էի անտեղյակ», «Այն երկու ամիսը, որ գալիս եմ Հայաստան, ավելի երկար եմ ապրում, քան այնտեղ` մեկ տարում», «Հավատանք, որ մի օր հայը և Հայաստանը միասին են լինելու», Մեր երեխաների քայլերը մանկուց ուղղենք դեպի Աստված, Նոր իշխանության վերնախավը վարակված է բաբելոնյան խառնակչությամբ, Կարճ պատմություններ, «Ու ես կերթամ դեպի աղբիւրը լոյսին»
 14. Մեր մեծերը. Աբրահամ Ալիխանով
 15. Ի՞նչը կամ ո՞վ կարող է ստիպել Հայաստանին «ընկերություն» չանել Իրանի հետ
 16. Բրիտանիայում հրատարակվել է երգիծական գիրք Պուտինի անունից
 17. Ռուսաստանի բանկերը կրճատում են դոլարի ներկրումը
 18. Ատամները և մարդու բնավորությունը
 19. Ինչպե՞ս երեխաներին դարձնել անհնազանդ

Հայկական Հեղափոխություն (կարճաժամկետ նախագիծ)

Իրավիճակի նկարագրություն

Մեր Հեղափոխությունը շարունակվում է և բազում են մարտահրավերները, ուստի դեռահասներն ու պատանիները պետք է կարողանան սթափ վերլուծել իրավիճակը, ինչպես նաև իրատեսորեն հաշվարկեն իրենց այն քայլերը, որոնք կոչված են նպաստելու Հեղափոխության հաղթական շարունակությանը:

 

Նպատակը

Սկսել պատանի քաղաքագետների ցանցի ստեղծումը:

 

Խնդիրներ

 1. Կապերի հաստատում Հեղափոխության պատանի և երիտասարդ մասնակիցների ու կողմնակիցների միջև;
 2. Սովորողների վերլուծական կարողությունների զարգացում;
 3. Սովորողների քաղաքացիական դիրքորոշման բովանդակության հարստացում:

 

Քայլերի հերթականությունը

 1. Համապատասխան գրականության (Նիկոլ Փաշինյան. «Չար տնակի հեքիաթը», Թավշյա հաղթանակ. Ինձ բացակա չդնեք (ժողովածու), Ստեփան Գրիգորյան. «Հայկական թավշյա հեղափոխություն», Նիկոլ Փաշինյան. «Երկրի հակառակ կողմը») ուսումնասիրում (25.09-25.10.2018);
 2. Քննարկում նշված գրականության հեղինակների հետ (աշնանային արձակուրդի օրերին)
 3. Պատանի քաղաքագետների ցանցի ստեղծման առաջին քայլը (2018 թվականի նոյեմբերի առաջին կեսին):

 

Նախաձեռնողներ

Կրթահամալիրի 6-9 դասարանների մի խումբ սովորողներ

Շահառուներ

Քաղաքացիական դիրքորոշում ունեցող դեռահասներ, պատանիներ և երիտասարդներ:

 

Նախագծի գործողության ժամկետը

25.09-25.11.2018

Սեպտեմբերյան առակներ

 Տեսչություն

(առակախնդիր)

Ագռավաժողով էր: Վաղուց արդեն Թռչնաժողովը փոխել էր իր ձևաչափը: Սակայն սպասվում էր Արծվի տեսչական այցը: Արդյունքում` ագռավախեղդոց էր:

 

Հարց` ի՞նչ նախապատրաստական քայլեր ձեռնարկեց Ագռավաժողովը:

 

Ժամանակի պարեկը

                       (առակախնդիր)

Վերադառնում էր Ժամանակի Պարեկը 21-րդ դարից: Նա աշխատակարգային խախտում էր թույլ տվել պատճենելով մի օրագիր: Պարեկը որակազրկվեց:

 

Հարց` ինչքա՞ն տուժեցին հետագա դարերի պատմաբանները:

 

Անսյուժե առակ

Ասֆալտի վրա տառապում են դեղին և կանաչ աշնանային տերևները: Բազմածագում ավտոմեքենաները հանգստանում են բազմապիսի ճանապարհներից: Բնակելի շենքը նախանձում է աճող ծառին: Ճնճղուկները կտցում են կերը և կտցահարում միմյանց: Դպրոցականները վերադառնում են կամ գալիս են տուն: Նստարանը գրկել է ինձ կարոտի ակնկալիքով: Իսկ ճանճը լսում է իմ մտորումները և քմծիծաղ տալիս:

2018 – 2019 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ. ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ. ՏՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

ԱՌԱՋԻՆ – ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` սեպտեմբեր

 

 1. Կազմել պատմական սկզբնաղբյուրների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել:
 2. Սահմանել «Հայկական լեռնաշխարհ» հասկացությունը և նրա հետ սերտորեն կապված 10 հասկացություններ:
 3. Համեմատել մարդու առաջացման վարկածները:
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հնագիտությունը որպես անցյալի իմացության միջոց», «Գրավոր աղբյուրներ. հավատա՞լ, թե՞ ոչ», «Ազգագրական գիտելիքները բացում են անցյալի վարագույրները», «Հայկական լեռնաշխարհ», «Մարդու առաջացման հիմնախնդիրը. անպատասխան մնացած հարցեր», «Երեխաները նախնադարյան հասարակությունում», «Homo sapiens-ից առաջ. Հիպերբորեա, Լեմուրիա, Ատլանտիդա…»

 

Աղբյուրները`

Պատմական աղբյուրներ

Աղբյուրագիտություն

Ժայռապատկեր

Գեղամա լեռների ժայռապատկերները

Ուղտասարի ժայռապատկերները

Հնագիտություն

Ազգագրություն

Աղբյուրագիտություն

Հայկական լեռնաշխարհ: Տարածքը և սահմանները

Մարդու ծագման առեղծվածը

Մարդու ծագման առեղծվածքը

Վ/Ֆ «Հայկական լեռնաշխարհ»

ՁայնԱրարատի – 35. Հայկական լեռնաշխարհ

Ու/Ֆ «Մարդու առաջացման տեսությունները»

Պատմական աղբյուրներ

Մարդու, հասարակության և մշակույթի առաջացումը. տեսություններ և վարկածներ

«Որտեղի՞ց է հայտնվել մարդը, երբ մարդիկ դեռ չկային»

Վ/Ֆ «Դարերի խորքում պատմական հուշարձաններ»

Վ/Ֆ «Մարդու առաջացման պատմությունը»

Վ/Ֆ «Որտեղից և ինչպես հայտնվեց մարդը Երկրի վրա. 5 վարկած»

Գ/Ֆ «Միլիոն տարի մեր թվարկությունցից առաջ»

Գ/Ֆ «Բանական մարդ»

 

ԻՆՆԵՐՈՐԴ – ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` հոկտեմբեր

 1. Համեմատել նախնադարի երեք փուլերը;
 2. Բացատրել նախնադարի կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Եգիպտոսի, Շումերի և Աքքադի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ: Պատասխանը հիմնավորել;
 4. Համեմատել Եգիպտոսը, Շումերը և հայկական հնագույն պետությունները;
 5. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Ինչպե՞ս էր ավարտվում նախնադարը», «Հայ ժողովրդի ձևավորումը», «Պետության առաջացումը Հայկական լեռնաշխարհում և մնացած աշխարհում. օրինաչափություններ և առանձնահատկություններ», «Արատտայի պատմության էջերից», «Հիքսոսներ», «Հայասա», «Եգիպտական բուրգեր. առեղծվածների բացահայտման ճանապարհով», «Հին Եգիպտոսի կրոնը», «Շումերական մշակույթը»:

 

Աղբյուրները`

Նախնադարյան հասարակություն

Նախնադարյան տնտեսություն

Փ/Ֆ «Նեանդերթալցիներ: Դարաշրջանի ավարտը»

Հայ ժողովրդի ծագումը

Հայկական առաջին պետական կազմավորումը.Արատտա

Հայոց նախնիները` հիքսոսներ

Փ/Ֆ «Հայերը. հիքսոսներ»

Հայաստանը Ք. ա. 3-րդ հազարամյակում

Շումերերեն լեզվի հայկական գաղտնիքներ

Փ/Ֆ «Հայերը. ծագում»

Ձայն Արարատի – 9 Արատտա`Հայոց հնագույն պետականություն

Ձայն Արարատի – 10 Հայասա

Հին Եգիպտոս

Շումերներ. համաշխարհային պատմության ամենահանելուկային ժողովուրդը

Փ/Ֆ «Շումեր. պահապանների երկիր»

Աքքադական տերությունը և Ուրի III արքայատոհմը

Փ/Ֆ «Եգիպտական բուրգերի գաղտնիքը»

Արարչական Համակարգի մյուս Բնածին Աստվածները. Եգիպտական Աստվածներ

Հին Եգիպտոսի յուրօրինակ կրոնի և հզորագույն աստվածների մասին

Փ/Ֆ «Հին Եգիպտոսի կրոնը»

 

ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ՔՍԱՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` նոյեմբեր

 1. Համեմատել Արարատյան թագավորության 3 արքաների գործունեությունները և կառավարման ժամանակաշրջանները (արքաների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Բացատրել Չինական և Հնդկական կայսրությունների ստեղծման ու կործանման պատճառները;
 3. Կազմել Ճապոնիայի և Կորեայի գաղտնիքների վարկանիշային աղյուսակ (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Արիական քաղաքակրթություն», «Աշոկա. քու՞րմ, թե՞ արքա», «Ցին կայսրության հաջողությունները և ձախողումները», «Ճապոնական քաղաքակրթության գաղտնիքները», «Կորեական քաղաքակրթության առանձնահատկությունները», «Նախամաշտոցյան գիր», «Մուսասիր», «Արարատյան թագավորության քաղաքները», «Արարատյան թագավորության դիցարանը և արվեստը», «Արարատյան թագավորության տնտեսությունը»:

 

Աղբյուրները`

Հին քաղաքակրթությունների պատմություն: Արիացիներ

Վ/Ֆ «Արիական քաղաքակրթության գաղտնիքները»

Աշոկա արքան

Գ/Ֆ «Կայսր Աշոկա»

Հին Չինաստան. մեծ կայսրության պատմությունը

Վ/Ֆ «Ցին Շիհուանդի: Չինաստանի առաջին կայսրը»

Ճապոնիայի պատմություն

Վ/Ֆ «Ինչ գիտեին հին Ճապոնիայում»

Կորեական քաղաքակրթություն

Հին Կորեա

Կորեացիների ազգային բնավորության մասին

Վ/Ֆ «Կորեական ազգի պատմություն»

Նախամաշտոցյան գրային համակարգերը

Վանի թագավորություն

Պատմական համառոտ ակնարկ: Ուրարտու

Վանի թագավորության պետական կրոնը

Մուսասիրի որոնումները

Ձայն Արարատի 11 Վանի Հայկական Թագավորություն

Ուրարտուն հայկական թագավորություն է

Վ/Ֆ «Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը»

 

ՔՍԱՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

Կատարման ժամկետը` դեկտեմբեր

 1. Համեմատել Հին Արևելքի 3 տիրակալների կառավարման ժամանակաշրջանները (տիրակալների ընտրությունը Ձերն է);
 2. Սահմանել Հին Արևելքի պատմությանը վերաբերող 5 առանցքային հասկացություն;
 3. Կազմել Հին Արևելքի կարևորագույն իրադարձությունների ժամանակագրությունը (պատասխանը հիմնավորել);
 4. Ուսումնա-հետազոտական աշխատանքների թեմաները` «Հեթանոսական կրոններ», «Ասորեստանի պատմության էջերից», «Բաբելոն. վերելք և անկում», «Աքեմենյան Իրանը կայսրության դասական օրինակ», «Գրի առաջացումն ու զարգացունը Հին Արևելքում», «Հին Արևելքի արվեստը», «Հին Արևելքի գիտությունը», «Հայկական և հինարևելյան պետությունների հարաբերությունները», «Համմուրապիի օրենքները»:

 

Աղբյուրները`

Ասորեստան

Ասորեստան. անվան ծագումը և պատմության հիմնական դրվագները

Բաբելոն

Բաբելոն. Աստծո դարպաս

Բաբելոն և Ասորեստան

Ուսումնական մուլտֆիլմ. «Բաբելոն»

Համմուրապիի օրենքները

Բաբելոնի արքա Համմուրապիի օրենքները

Հեթանոսական կրոն

Գիրը Հին Արևելքի երկրներում

Հին Արևելքի գիրը

Հին Արևելքի արվեստը

Հին Արևելքի մշակույթը և գիտությունը

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Ասորեստանցիներ. սարսափի և պատերազմի վարպետներ»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Բաբելոն»

Վ/Ֆ «Ինչպես էին ստեղծվում կայսրությունները: Պարսկաստան»