Փորձաքննություն. Մայրենի լեզու և գրականություն

Երբ լռությունը ոսկի չէ

Մայրենի լեզվի փորձաքննված ծրագիրը պարունակում է շատ դրույթներ, որոնք հիմնարար նշանակություն ունեն, օր.` «Լեզուն ժողովրդի ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր կյանքի արտացոլումն Է» կամ «… լեզուն կենդանի, զարգացող համակարգ է և անընդհատ փնտրում է մտքի, զգացմունքի, ապրումի արտահայտության համարժեք ձևեր»:       Ձևակերպված են մանկավարժական դժվար առարկելի մոտեցումներ, օր.` « Ուսուցումը մշտապես հենվում է լեզվի իրական գործառության վրա՝ կարևորելով, որ սովորողը կարողանա միտքը ձևակերպել, անկաշկանդ հաղորդել. հասկանալ և հասկանալի լինել, խոսքը դարձնել հրապարակելի» կամ « Խոսքի ուսուցումը-յուրացումը անընդհատ աշխատանք է, չի սահմանափակվում մայրենի լեզվի ուսումնական պարապմունքով և դրա լրացում տնային աշխատանքով»:

Ուսուցման կազմակերպումը  մանրակրկիտ շարադրված է: Գնահատման համակարգը բավականին ճկուն է:

Կարծում ենք, որ ծրագիրը զգալիորեն կշահեր, եթե հեղինակները`

  1. Մշտապես ճշգրիտ լինեին հասկացությունների օգտագործման ժամանակ, օր.` «ժողովրդի ազգային մշակույթ» (ժողովուրդը և ազգը էթնոսի հասունության տարբեր աստիճաններ են);
  2. Ուսուցման նպատակները և խնդիրներն ավելի հստակ տարանջատեին, օր.` « կրթական ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների զարգացում»- ը կամ «սովորողների րնդհանուր կրթական հայացքների շրջանակի ընդարձակում» -ը ավելի շուտ նպատակ են, քան` խնդիր;
  3. Իրատես լինեին նպատակները հրապարակելիս, օր.` « սովորողի կողմից մայրենի լեզվով` բանավոր և գրավոր խոսքի միջոցով, սեփական մտքերը, հույզերն արտահայտելու, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու, շրջապատող աշխարհը և մարդկանց հասկանալուն, բնության, հասարակության և մարդու մասին գիտելիքներ ստանալուն» (առարկայի, թեկուզ` կարևորագույն, սեփականաշորհված է կրթական ողջ համակարգի անկյունաքարերից մեկը);
  4. Սովորողին առաջարկվող աշխատանքի պայմաններում չանտեսեին դժվարություններ հաղթահարելու դաստիարակող անհրաժեշտությունը;
  5. Քանի որ « Հանրակրթական որևէ դասընթացի ծրագիրը, ուսումնական տվյալ բնագավառի հանրակրթական նպատակներից բխող խնդիրներից բացի, ներառում է նաև լեզվական խնդիրներ

— կարդալու (ըմբռնելու, փոխադրելու) կարողության ձևավորում և զարգացում.

— լսելու (ըմբռնելու, փոխադրելու) կարողության ձևավորում և զարգացում.

— որոշակի թեմայով խոսքի ձևակերպման կարողության ձևավորում և զարգացում.

— մայրենի լեզվի անաղարտության և զարգացման համար

պատասխանատվության զգացման զարգացում (ընդգծենք, որ թվարկվածները, օր.` լսել, ըմբռնել, համապիտանի կարողություններ են.- Ա.Տ.)», «Գնահատում» բաժնում կարևորեին մյուս առարկաների դասավանդողների կարծիքը;

  1. 7-9-րդ դասարաններում հավելեին «Ընթերցանություն» առաջադրանքը;
  2. Կոնկրետացնեին «Գրականություն» բաժնի բովանդակությունը:

Այսքանով կարճում եմ խոսքս, որովհետև նպատակս քննարկում սադրելն է:

12.04.2015                      ©                           Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s