Պատմություն (առարկայական ծրագիր 9-րդ դասարանի համար)

  1. Իրավիճակի նկարագրություն

Ակնհայտ է, որ 2020-2021 ուսումնական տարում կրթական գործընթացի կազմակերպումն իրականացվելու է ֆիզիկական (գերադասելի է բացօթյա) և վիրտուալ իրականություններում: Դժվար է կանխատեսել, թե ես ու սովորողները ժամանակային ինչ համամասնությամբ կգտնվենք վերոհիշյալ իրականություններում: Ելնելով այդ իրողությունից առաջնային պլան է գալիս անհատականացված ուսուցումը և խմբային առաջադրանքները կորցնում են արդիականությունը (իհարկե խոսքը չի վերաբերում նախագծային գործունեությանը և հետազոտական աշխատանքներին):

  1. Նպատակներ

Ա. Սովորողների պետականամետ աշխարհայացքի ու արժեհամակարգի ձևավորման առաջին փուլի ավարտ;

Բ. Անցյալից ներկայով ապագա տանող պատմական շղթայի դասերի յուրացում:

  1. Խնդիրներ

Ա. Մտային առանցքային կարողությունների` սահմանելու, համեմատելու, նկարագրելու, վերլուծելու, հետազոտելու, ապացուցելու, զարգացում գործնական կիրառման մեթոդաբանությամբ;

Բ. Սովորողների համագործակցային հմտությունների ձևավորում;

Գ. Ուսումնական գործընթացում օտար լեզուների պարբերական օգտագործում;

Դ. Արգելված և այլընտրանքային պատմության իմացություն;

Ե. Կրթական ինքնավարության սկզբունքների և մեթոդների համընդհանուր կիրառում ներդասարանային ու արտադասարանային հարաբերություններում:

  1. Դասավանդման հիմնական մեթոդները

Ա. Դասախոսություն, այդ թվում` արտակրթահամալիրային մասնագետի;

Բ. Բանավեճ, այդ թվում` արտակրթահամալիրային հարթակներում;

Գ. Սադրանքի մեթոդ;

Դ. Ինտերակտիվ դաս;

Ե. Դասի նախապատրաստություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ;

Զ. Դասի վերլուծություն սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ:

  1. Ուսումնական գործի կազմակերպման ձևերը

Ա. Ֆիզիկական միջավայրում

Ա 1. Կրթահամալիրի տարածքում բացօթյա (սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին);

Ա 2. Արտակրթահամալիրային տարածքում բացօթյա;

Ա 3. Կրթահամալիրի շենքային տարածքում` դասասենյակ, գրադարան, դահլիճ, վերնատուն;

Ա 4. Արտակրթահամալիրային շենքային տարածքում` այլ կրթական հաստատություն, գիտահետազոտական ինստիտուտ, թանգարան, պատկերասրահ, թատրոն, կինոթատրոն:

Բ. Վիրտուալ միջավայրում

Բ 1. Անհատական և խմբային հեռավար ուսուցում;

Բ 2. Առցանց դասախոսություն;

Բ 3. Առցանց քննարկում:

  1. Գնահատում

Ամսական թվանշանային գնահատումը չորս բաղկացուցիչների` դասավանդողի գնահատում, ինքնագնահատում, դասընկերների գնահատում, ծնողների գնահատում, փաստարկված գնահատման միջինն է: Սովորողն իրավունք ունի փոխել ամսական թվանշանը մինչև ուսումնական տարվա ավարտը:

  1. Բովանդակություն

Ա. Հայաստանը և աշխարհը 1901-1914 թվականներին (4 ժամ);

Բ. Առաջին աշխարհամարտ. երևույթներ, իրադարձություններ, փաստեր, անհատներ (4 ժամ);

Գ. Առաջին աշխարհամարտը և հայերը. Ցեղասպանություն և ինքնապաշտպանություն (4 ժամ);

Դ. Հայոց առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը. մեկնաբանություններ, պատմական զուգահեռներ, դասեր (6 ժամ);

Ե. Խորհրդային Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրականությունը (4 ժամ);

Զ. Ամբողջատիրություն. գաղափարախոսությունները, դրսևորման առանձնահատկությունները, հարատև վտանգը, այդ երևույթի դեմ պայքարի ռազմավարությունը և մարտավարությունը (4 ժամ);

Է. Հայ ժողովրդի պայքարն ամբողջատիրության դեմ (2 ժամ);

Ը. Երկրորդ աշխարհամարտը և հայերը. պատմա-համեմատական վերլուծություն (4 ժամ);

Թ. «Սառը պատերազմ»-ն աշխարհամարտի նոր տարբերակ (4 ժամ);

Ժ. 20-րդ դարի ավարտի հայոց ազգային-ազատագրական պայքարի առանձնահատկությունները և նախնական արդյունքները (4 ժամ);

ԺԱ. Նոր հանրապետության պատմության հիմնական շրջափուլերը և դրվագները (4 ժամ);

ԺԲ. Հայկական հեղափոխության ֆենոմենը (2 ժամ);

ԺԳ. Մարդկային արդի քաղաքակրթությունը. ձեռքբերումներ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ (4 ժամ);

ԺԴ. Հայկական մշակույթը համաշխարհային մշակույթի համատեքստում (6 ժամ);

ԺԵ. Հայկական Սփյուռք. ծավալման ընթացքը, բովանդակային փոփոխությունները, հիմնախնդիրները, ապագան (4 ժամ);

ԺԶ. Հայոց պետության ապագան. մարտահրավերներ և հնարավորություններ (2 ժամ);

ԺԷ. Նախաքննական կրկնության ամփոփում (6 ժամ)

 

Պարզաբանում. Նախաքննական կրկնությունը կազմակերպվում է նոր թեմաների ուսումնասիրմանը զուգահեռ, սկսած նոյեմբերի առաջին շաբաթից:

 

14.08.2020                ©                          Աշոտ Տիգրանյան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s